• TAON NIN PAGKAMUNDAG: 1974

  • GINIKANAN NA NASYON: GERMAN DEMOCRATIC REPUBLIC

  • SARONG ATEISTA

AN BUHAY KO KAIDTO

Namundag ako sa sarong banwaan sa Saxony, sa dating German Democratic Republic (GDR). Mapagpadangat an mga magurang ko, saka tinukduan ninda ako nin marahay na mga pag-uugali. Komunistang nasyon dati an GDR, kaya para sa dakul na taga Saxony, bakong mahalaga an relihiyon. Para sako, mayong Diyos. Sa inot na 18 taon kan sakuyang buhay, duwang kaisipan an nakaimpluwensiyang marhay sa sako: an ateismo asin Komunismo.

Taano ta nagkainteres ako sa Komunismo? Huling gusto ko an ideya na an gabos na tawo pantay-pantay. Saro pa, nagtutubod ako na dapat pantay an pagdistribwir kan gabos na pagsadiri kan nasyon, tanganing mayo na nin sobra kayaman o grabeng tios. Kaya nagin aktibo akong marhay sa sarong organisasyon nin mga hoben na Komunista. Kan 14 anyos ako, nagin sibot ako sa sarong proyekto para sa kapalibutan, an pag-recycle nin mga basurang papel. Huli sa pagmamaigot ko sa proyektong iyan, tinawan ako nin award kan mga opisyal kan banwaan nin Aue bilang pasasalamat ninda. Dawa hoben pa ako, namidbid ko an nagkapira sa mga bistadong pulitiko sa GDR. Pagmati ko, tama an mga pinagmamaigutan ko asin may marahay akong puturo.

Pero biglang nagbago an buhay ko. Kan 1989, ginaba an Berlin Wall asin buminagsak an grupo nin mga Komunista sa Sirangan kan Europa. Bako nang magayon an suminunod na mga pangyayari. Dai nahaloy, naaraman ko an nangyayaring inhustisya sa GDR. Halimbawa, an mga dai nagsusuportar sa Komunismo tinatratar na hababang klase nin mga tawo. Taano ta nangyayari iyan? Bakong nagtutubod kaming mga Komunista na dapat pantay-pantay an gabos na tawo? Kalokohan sana daw an Komunismo? Nahadit akong marhay.

Bako na iyan an nagin priyoridad ko asin nagpokus ako sa musika saka painting. Huling nagkaklase ako sa sarong music academy asin posibleng makalaog sa sarong unibersidad, nangarap akong magin musician asin pintor. Binaliwala ko man an marahay na mga pag-uugali na nanudan ko kan ako aki pa. An mahalaga sako kaidto iyo an mag-enjoy sa buhay, kaiba na an pakikipag-date sa iba-ibang babayi. Pero dai nahali kan musika, pagpinta, saka kan paagi nin pamumuhay ko an namamati kong kahaditan. Maski an mga ipininta ko nagpapahiling nin grabeng takot. Ano an mangyayari sa maabot na panahon? Ano an katuyuhan kan buhay?

Kan maaraman ko an simbag sa mga hapot na iyan, nasurpresa talaga ako. Sarong banggi sa eskuwelahan, nagbali ako sa pag-urulay kan sarong grupo nin mga estudyante manungod sa mga mangyayari sa maabot na panahon. Saro sainda si Mandy, * na sarong Saksi ni  Jehova. Kan bangging iyan, itinukdo niya sako an dapat kong gibuhon. Sabi niya: “Andreas, kun gusto mong maaraman an simbag sa mga hapot mo sa buhay saka an mga mangyayari sa maabot na panahon, pag-adalan mo an Bibliya.”

Duda pa ako kaidto pero nagdesisyon akong pag-adalan an Bibliya para maaraman an simbag. Ipinabasa sako ni Mandy an kapitulo 2 kan Daniel asin napaisip talaga ako. Sinasabi sa propesiyang iyan an sunod-sunod na pambilog na kinaban na mga kapangyarihan, mga gobyerno na igwa nin dakulang epekto sagkod sa panahon niyato ngunyan. Ipinahiling sako ni Mandy an iba pang mga propesiya sa Bibliya may koneksiyon sa mga mangyayari sa maabot na panahon. Nasisimbag na an mga hapot ko! Pero, siisay an nagsurat kan mga propesiyang iyan asin siisay an makakapagsabi kan eksaktong mga mangyayari sa maabot na panahon? Posible daw na igwa talagang Diyos?

KUN PAANO BINAGO KAN BIBLIYA AN BUHAY KO

Ipinabisto sako ni Mandy si Horst asin Angelika, mag-agom na Saksi na nagtabang sako na mas masabutan pa an Tataramon nin Diyos. Narisa ko tulos na an Mga Saksi ni Jehova sana an relihiyon na pirming naggagamit asin nagtataong atensiyon sa personal na pangaran nin Diyos, an Jehova. (Salmo 83:18; Mateo 6:9) Nanudan ko na an Diyos na Jehova nanunuga na an mga tawo magkakaigwa nin paglaom na mabuhay sagkod lamang sa sarong paraisong daga. An Salmo 37:9 nagsasabi: ‘An mga [naglalaom] ki Jehova, sinda [an makakasadiri] kan daga.’ Gustuhon ko an paglaom na ini huling bukas ini para sa gabos na indibidwal na nagmamaigot na mamuhay kauyon kan mga pamantayan nin Diyos sa paggawi na sinasabi sa Bibliya.

Pero, nasakitan akong magbago asin iuyon an sakong pamumuhay sa itinutukdo kan Bibliya. Huling magayon an career ko bilang musician asin pintor, nagin halangkaw an paghiling ko sa sadiri, kaya kaipuhan kong manudan na magin mapakumbaba. Apuwera diyan, nadipisilan akong bayaan an imoral kong pamumuhay. Nagpapasalamat nanggad ako ki Jehova ta siya mapasensiya, mahihirakon, asin makonsiderasyon sa mga nagmamaigot na isagibo an itinutukdo kan Bibliya!

Dakula an nagin papel kan Komunismo asin ateismo sa inot na 18 taon kan sakong buhay; pero padagos na binabago kan Bibliya an buhay ko. Huli sa mga nanudan ko, dai na ako nahahadit sa mga mangyayari sa maabot na panahon asin nagkaigwa nin katuyuhan an sakong buhay. Kan 1993, nabawtismuhan ako bilang Saksi ni Jehova, asin kan 2000, naagom ko si Tabitha, sarong maigot na kapagtubod. Dakul na panahon an ginagamit mi sa pagtabang sa iba na manudan an sinasabi kan Bibliya. Dakul sa mga nakakaulay mi kapareho ko na naimpluwensiyahan nin Komunismo asin ateismo. Maugmahon ako pag itinutukdo ko sainda kun paano mamimidbid si Jehova.

KUN PAANO AKO NAKINABANG

Kan magpuon akong makiasosyar sa mga Saksi ni Jehova, naanggot na marhay an mga magurang ko. Pero, puon kaidto nahiling ninda an positibong epekto sa sakong buhay kan pakikiasosyar ko sa mga Saksi. Maugma ako ta ngunyan nagbabasa na man sinda nin Bibliya saka nag-aatender na sa Kristiyanong mga pagtiripon kan mga Saksi ni Jehova.

Maugma an relasyon mi ni Tabitha bilang mag-agom huling pinagmamaigutan ming sunudon an mga sadol kan Bibliya. Halimbawa, an padagos na pagsunod sa sadol na magin maimbod sa agom talagang nakapakusog kan samuyang relasyon.—Hebreo 13:4.

Dai na ako takot na atubangon an buhay saka an mangyayari sa maabot na panahon. Kabilang na ako ngunyan sa sarong pambilog na kinaban na pamilya nin magturugang na may tunay na katuninungan asin pagkasararo. Sa pamilyang ini, pantay-pantay an paghiling mi sa lambang saro. Iyan an pinaniwalaan ko kaidto, asin sa bilog kong buhay iyan an gustong-gusto kong mangyari.

^ par. 12 Sinalidahan an pangaran.