Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

 TEMA SA COVER | MGA ANGHEL—TOTOO DAW SINDA? KUN TAANO TA MAHALAGANG MAARAMAN IYAN

Igwa Daw nin Maraot na mga Anghel?

Igwa Daw nin Maraot na mga Anghel?

Igwa. Sain sinda hali? Tandaan na linalang nin Diyos an mga anghel na may libertad na magdesisyon. Dai nahaloy pagkatapos lalangon an inot na lalaki asin babayi, si Adan asin Eva, inabuso nin sarong perpektong espiritung linalang an saiyang libertad na pumili asin pinunan an rebelyon sa daga. Nakumbinsir niya si Adan asin Eva na magrebelde sa Diyos. (Genesis 3:1-7; Kapahayagan 12:9) Dai espesipikong sinabi sa Bibliya an pangaran asin an ranggo kan anghel na ini sa langit bago siya magrebelde. Pero pagkatapos niyang magrebelde, angay sanang apudon siya kan Bibliya na Satanas, na an kahulugan “Paratumang,” asin Diyablo, na an buot sabihon, “Parapakaraot.”—Mateo 4:8-11.

Nakakamundo, dai natapos diyan an rebelyon. Kan panahon ni Noe, may mga anghel na “nagbaya kan irukan na maninigo sa sainda” sa langit bilang kabtang kan pamilya nin Diyos. Nagbaba sinda sa daga asin nagsulot nin pisikal na hawak dangan namuhay nin maraot asin imoral, na bakong kauyon kan katuyuhan kan saindang pag-eksister.—Judas 6; Genesis 6:1-4; 1 Pedro 3:19, 20.

Ano an nangyari sa maraot na mga anghel na idto? Kan magpaabot nin delubyo an Diyos tanganing linigon an daga, nagbalik sinda sa pagigin espiritu asin nagpasiring giraray sa langit. Pero, dai tinugutan nin Diyos an masinuway na mga anghel na ini na makabalik sa “orihinal nindang kamugtakan.” Imbes, iinapon niya sinda sa Tartaro—sarong kamugtakan nin “grabeng kadikluman [sa espirituwal].” (Judas 6; 2 Pedro 2:4) Sinda nagpasakop ki Satanas na Diyablo, “an tagapamahala kan mga demonyo,” na “padagos na nagsasagin-sagin na anghel nin liwanag.”—Mateo 12:24; 2 Corinto 11:14.

Itinutukdo kan Bibliya na kan 1914, inestablisar an sarong gobyerno sa langit, an Mesiyanikong Kahadian nin Diyos. * Kasunod kan mahalagang pangyayaring iyan, pinalayas sa langit si Satanas asin an saiyang mga demonyo dangan ihinulog sa daga. An paglakop kan karatan asin grabeng imoralidad sa kinaban patunay kan mapamalos asin mapangraot nindang impluwensiya.—Kapahayagan 12:9-12.

Minsan siring, an paggrabe nin karatan asin kadahasan nagpapatunay na madali nang matapos an maraot na pamamahala ninda. Dai mahahaloy, hahalion na an mapang-abusong mga espiritung linalang na ini. Pagkatapos nin 1,000 taon na pamamahala kan Kahadian nin Diyos sa sarong paraisong daga, an maraot na mga espiritung ini magkakaigwa nin halipot saka huring pagkakataon tanganing baluon an katawuhan. Dangan, lalaglagon na sinda sagkod lamang.—Mateo 25:41; Kapahayagan 20:1-3, 7-10.

^ par. 6 Para sa iba pang impormasyon mapadapit sa Kahadian nin Diyos, hilingon an kapitulo 8 kan librong Ano Man Nanggad an Itinotokdo kan Biblia?, na ipinublikar kan Mga Saksi ni Jehova. Yaon man iyan sa www.jw.org/bcl.