Paraiso! Pag nakakahiling kita nin magagayon na lugar sa mga magasin, TV, o Internet naeengganyar kita na magduman sa sarong “mala-paraisong” lugar para magrelaks asin malingawan an gabos tang ikinakahadit saka problema. Pero aram niyato na pagpuli ta, yaon man giraray an mga problema saka kahaditan.

Mayong duda na talagang gustong-gusto tang mag-istar sa sarong paraiso. Kaya minsan naiisip ta: ‘Sarong pangarap sana daw an “paraiso”? Kun iyo, taano ta interesado kitang marhay diyan? Maabot pa daw an panahon na mangyayari iyan?’

AN PANINIWALA DAPIT SA PARAISO

Puon pa kaidto, interesado nang marhay an mga tawo sa ideya nin paraiso. Napukaw an interes kan dakul huli sa sinambit kan Bibliya dapit sa ‘sarong hardin sa Eden na nasa sirangan.’ Taano ta dakul an interesado sa hardin na iyan? Sinabi sa salaysay: ‘Binuhay sa daga ni Jehova Diyos an gabos na kahoy na magayon sa paghiling asin marahay na kakanon.’ An hardin na iyan sarong magayon asin marahay na lugar, lalo na ta mahihiling diyan ‘an kahoy nin buhay na nasa tahaw kan tatamnan.’​—Genesis 2:8, 9.

Sinambit man sa libro nin Genesis an apat na salog na nagbubulos hali sa hardin. An duwa sa mga salog na iyan midbid pa sagkod ngunyan​—an Tigris (o Hidekel) asin an Eufrates. (Genesis 2:10-14) An duwang salog na ini nagbubulos pasiring sa Golpo nin Persia sagkod sa inaapod ngunyan na Iraq, na kabtang dati kan suanoy na Persia.

Kaya natural sanang magin parte na kan kultura nin Persia an paraisong daga. Sa Philadelphia Museum of Art, sa Pennsylvania, U.S.A., nakadispley an sarong karpet na ginibo sa Persia kaidto pang ika-16 na siglo; mahihiling diyan an sarong nakukudalan na hardin na may disenyong mga kahoy saka burak. An tataramon sa Persia na “nakukudalan na hardin” nangangahulugan man nin “paraiso,” asin an disenyo sa karpet nagpapahiling kan sinasabi sa Bibliya na magayon asin marambong na hardin nin Eden.

An totoo, nakalakop na sa dakul na lengguwahe asin kultura sa bilog na kinaban an istorya manungod sa paraiso. Kan an mga tawo nagbaralyo sa manlain-lain na parte kan kinaban, dara ninda an sadiring bersiyon ninda kan orihinal na istorya dapit sa paraiso, na sa paglihis nin haloy na panahon nasalakan na kan mga paniniwala asin uruistorya kan mga tawo. Dawa ngunyan, paraiso an apod kan mga tawo sa mga lugar na may magagayon na tanawon.

AN PAGHANAP SA NAWARANG PARAISO

May nagkapirang explorer na nagsabing nahanap na ninda an nawarang paraiso. Halimbawa, kan magduman si Charles Gordon, sarong Britanong heneral, sa Seychelles kan 1881, napahanga siyang marhay sa gayon kan Vallée de Mai​—na ngunyan saro nang World Heritage site​—kaya nasabi niya na ini na an hardin nin Eden. Kan ika-15 siglo, an Italianong nabigante na si Christopher Columbus naghuna na madali na niyang mahanap an hardin nin Eden kan makaduong siya sa isla nin Hispaniola, na ngunyan inaapod nang Dominican Republic saka Haiti.

An Mapping Paradise sarong modernong libro sa kasaysayan na igwa nin labing 190 suanoy na mapa. Mahihiling sa dakul na mapa kaiyan si Adan saka si Eva na nasa Eden. Kaiba diyan an sarong interesanteng mapa hali sa ika-13 siglong kopya kan manuskrito kan Beatus of Liébana. Sa itaas na porsiyon kaiyan, igwa nin sarong sadit na rektanggulo na an mahihiling sa tahaw iyo an paraiso. Hali diyan nagbubulos an apat na salog, an “Tigris,” “Eufrates,” “Pison,” asin “Geon,” na an lambang saro pasiring sa apat na kanto, na sinasabing nagrerepresentar sa paglakop kan Kristiyanismo sa kinaban. Ipinapahiling kaiyan na dai nawara an interes kan mga tawo sa orihinal na Paraiso, dawa dai na aram an lokasyon kaiyan.

Si John Milton, sarong parasurat nin tula kan ika-17 siglo hali sa England, midbid sa tula niyang Paradise Lost na basado sa rekord kan Genesis manungod sa pagkakasala ni Adan asin pagpalayas sa Eden. Itinampok  niya diyan an panuga nin buhay na daing katapusan para sa mga tawo sa daga, na nagsasabi: “Huli ta an bilog na daga magigin paraiso.” Sinundan iyan ni Milton nin saro pang tula na may temang Paradise Regained.

NAGBAGO AN POKUS

Malinaw nanggad, an ideya nin nawarang paraiso sa daga sarong mahalagang kabtang sa bilog na kasaysayan nin tawo. Pero taano ta nawaran na diyan nin interes an mga tawo? Ini an nahihiling na rason kan Mapping Paradise, “an mga teologo . . . tinuyong baliwalaon an isyu kan lokasyon kan paraiso.”

Itinutukdo sa mga nagsisimba na sa langit an saindang pangultimong padudumanan, bako sa sarong paraiso digdi sa daga. Pero sinasabi kan Bibliya sa Salmo 37:29 (An Marahay na Bareta Biblia): ‘Masasadirihan kan mga matanos an daga asin mag-iirok sinda duman sagkod lamang.’ Mantang an kinaban ngunyan bakong sarong paraiso, paano kita makakasigurado na mauutob talaga an panugang ini? *

AN REALIDAD NIN SARONG PARAISONG DAGA

Nanunuga an Diyos na Jehova, na naglalang kan orihinal na Paraiso, na ibabalik niya iyan. Paano? Tandaan na tinukduan kita ni Jesus na mamibi: “Dumatong lugod an Kahadian mo. Mangyari lugod an buot mo, kun paano sa langit, siring man sa daga.” (Mateo 6:10) An Kahadian na iyan sarong gobyerno sa daga na papamahalaan ni Jesu-Cristo asin sasalidahan kaiyan an gabos na gobyerno nin tawo. (Daniel 2:44) Sa pamamahala kan Kahadian na iyan, ‘mangyayari na’ an katuyuhan nin Diyos na magin paraiso an bilog na daga.

Ihinula man kaidto ni propeta Isaias an dapit sa magayon na kamugtakan sa ipinanugang Paraiso, kun sain mawawara na an gabos na problema asin iriwal na nagpapasakit sa mga tawo ngunyan. (Isaias 11:6-9; 35:5-7; 65:21-23) Dinadagka mi kamo na magtao nin panahon na basahon an mga tekstong iyan sa saindong Bibliya. Sa paggibo kaiyan, makusog an pagtitiwala mo sa mga panuga nin Diyos para sa masinunod na mga tawo. Pag nangyari na iyan, maugma sindang mamumuhay sa sarong paraiso asin kakamtan ninda an pabor nin Diyos, mga bagay na naiwara ni Adan.—Kapahayagan 21:3.

Taano ta makakasigurado kita na an panugang sarong Paraiso sa daga bako sanang pangarap kundi sarong realidad? Huling sinasabi sa sato kan Bibliya: ‘An langit [sadiri] ni Jehova, [alagad] an daga itinao niya sa mga aki nin mga tawo.’ An paglaom dapit sa Paraiso sa daga “haloy nang ipinanuga nin Diyos, na sarong Diyos na dai makakapagputik.” (Salmo 115:16; Tito 1:2) Saro nanggad na magayunon na paglaom na iinaalok kan Bibliya—sarong Paraiso na magdadanay sagkod lamang!

^ par. 15 Interesante man na sinasabi sa Koran, sa bersikulo 105 kan sura 21, Al-Anbiya’ [An mga Propeta]: “An mga matanos sa Sakong mga lingkod an magmamana kan daga.”