An Bibliya ibang-iba nanggad kumpara sa ibang banal na libro. Mayo nin ibang libro na nakaimpluwensiya sa paniniwala kan kadakul na tawo sa arog kaiyan kahaloy na panahon. Pero, mayo man nin ibang libro na nagin puntirya nin grabeng pagkuwestiyon asin kritisismo.

Halimbawa, may mga iskolar na nagdududa kun baga an mga Bibliya sa ngunyan masasarigan na mga kopya kan orihinal na mga surat. “Dai ta lang talaga masisigurado na nakopya ta nin eksakto an orihinal,” an sabi kan sarong propesor sa pag-adal sa relihiyon. “An igwa kita mga kopya sana na pano nin sala, saka an kadaklan kaini ginibo pirang siglo na an nag-agi pagkatapos na maisurat an orihinal saka sa dakul na paagi, ibang-iba talaga an mga ini sa orihinal.”

An iba man kinukuwestiyon an pagigin totoo kan Bibliya huli sa dinakulaan nindang relihiyon. Halimbawa, itinukdo ki Faizal kan saiyang bakong Kristiyanong pamilya na an Bibliya sarong banal na libro pero binarago na iyan. “Kaya, medyo nag-aalangan ako pag may nakikipag-ulay sako manungod sa Bibliya,” an sabi niya. “Ta mayo man talaga sinda kan orihinal na Bibliya. Binarago na iyan!”

Importante daw talaga kun baga nabago an Bibliya o dai? Buweno, pag-isipan an mga hapot na ini: Makakapagtiwala ka daw sa nakakarangang mga panuga kan Bibliya sa maabot na panahon kun dai ka man sigurado na nakasurat an mga panugang iyan sa orihinal na kopya? (Roma 15:4) Gagamiton mo daw na giya an mga prinsipyo sa Bibliya sa paggibo nin mahalagang mga desisyon dapit sa trabaho, pamilya, o pagsamba kun an mga Bibliya sa ngunyan salang mga kopya sana na gibo nin tawo?

Dawa ngani mayo na ngunyan an orihinal na mga libro kan Bibliya, puwede ta man konsultahon an suanoy na mga kopya—kaiba na an rinibong mga manuskrito kan Bibliya. Paano naingatan an mga manuskritong ini sa pagkalapa, sa pagkontra, asin sa pagpurbar na liwaton an mensahe kaiyan? Paano iyan puwedeng magpakusog sa pagtitiwala mo na an Bibliya sa ngunyan masasarigan na kopya? Aramon an simbag sa mga hapot na iyan sa masurunod na artikulo manungod sa kun paano iyan naingatan.