Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

 TEMA SA COVER | KUN MAGADANAN NIN MAHAL SA BUHAY

Kun Paano Mo Makakayanan

Kun Paano Mo Makakayanan

Dakulon kitang makukuang sadol dapit diyan. Pero, bako gabos nakakatabang. Halimbawa, an iba puwedeng sabihan ka na dai maghibi o dai ipahiling an namamatian mo. Mantang an iba sasabihan ka na mas marahay na iluwas mo iyan. Mas timbang an sadol diyan kan Bibliya, na sinusuportaran kan modernong mga pagsiyasat.

Sa nagkapirang kultura, nakakabawas daa sa pagkalalaki an paghibi. Pero dapat daw talagang ikasupog an paghibi, lalo na kun nasa publiko? Uyon sa mga eksperto normal sanang maghibi pag nagmumundo. Asin pag-abot nin panahon, puwedeng makatabang iyan na malingawan mo an nangyari dawa pa makulugon iyan. Pero, puwedeng mas makaraot ngani imbes na makatabang kun pupugulan ta an pagmundo. Dai sinusuportaran kan Bibliya an sinasabi kan iba na sala o nakakabawas sa pagkalalaki an paghibi huli sa kamunduan. Halimbawa kaiyan si Jesus. Kan magadan an padangat niyang amigong si Lazaro, naghibi siya sa atubangan kan mga tawo, dawa ngani may kapangyarihan siya na bumuhay nin gadan!—Juan 11:33-35.

Sa parati, normal sana na makamati nin anggot an tawong nagmumundo, lalo na kun an pagkagadan biglaan asin dai inaasahan. Dakul an dahilan na puwedeng maanggot an sarong nagadanan, halimbawa huli sa dai pinag-isipan asin mayong basehan na mga sinasabi nin sarong respetadong tawo. “Katorse anyos pa sana ako kan magadan si Papa,” an sabi ni Mike na taga South Africa. “Sa lubong, sinabi kan sarong ministrong Anglicano na kaipuhan nin Diyos an mabubuot na tawo, kaya kinukua niya sinda nin mas amay. * Naanggot ako ta kaipuhan ming maray si Papa. Ngunyan, 63 na taon na an nakaagi pero makulog pa man giraray.”

Paano kun nakokonsiyensiya ka sa nangyari? Lalo na kun biglaan an pagkagadan, tibaad pauruutro mong isipon, ‘Dai kutana siya nagadan kun arog kaini o arog kaiyan an ginibo ko.’ O tibaad nagkaargumento kamo bago siya nagadan. Puwedeng mas lalo ining makapakonsiyensiya saimo.

Kun parati kang nakokonsiyensiya o naaanggot huli sa nangyari, dai mo iyan pagsadirihon. Mas marahay kun isasabi mo iyan sa amigo mo na madangog asin mapakusog kan buot mo na natural sana an namamatian mo. Ipinapagirumdom kan Bibliya: ‘Sa gabos na panahon namumuot an katuod, asin an tugang namundag [sa panahon nin] kahaditan.’—Talinhaga 17:17.

An pinakamarahay na puwedeng magin Katuod nin nagadanan iyo an satong Kaglalang, an Diyos na Jehova. Sabihon mo saiya an nasa buot mo paagi sa pamibi huli ta ‘siya may pagmakulog saimo.’ (1 Pedro 5:7) Saro pa, nanunuga siya na an gabos na minagibo kaiyan magiginhawahan an isip asin puso kan “katuninungan nin Diyos na nakakalabi sa gabos na pakasabot.” (Filipos 4:6, 7NW) Tugutan mo man an Diyos na tabangan kang maka-recover paagi sa saiyang nakakarangang Tataramon, an Bibliya. Magkaigwa nin lista nin nakakarangang mga teksto. (Hilingon an  kahon.) Puwede mo pa nganing tuumon an pira sa mga iyan. Makakatabang sa saimo an  paghurop-hurop sa mga iyan lalo na kun nagsosolo ka asin dai napapaturog sa banggi.—Isaias 57:15.

Dai pa sana nahahaloy, nagadan sa kanser an agom kan 40 anyos na si Jack. Sinabi niya na kun minsan nakakamati siya nin grabeng kapungawan. Pero nakatabang saiya an pamibi. “Pag namimibi ako ki Jehova,” an sabi niya, “namamati kong dai ako nagsosolo. Minsan napapagmata ako nin matanga asin dai na napapaturog giraray. Pagkatapos kong mabasa asin mahurop-hurop an nakakarangang mga teksto sa Bibliya saka maipamibi an nasa buot ko, nakakamati ako nin katrangkiluhan saka katuninungan nin isip asin puso, dai na ako napupurisaw kaya napapaturog na ako.”

Nagadan sa hilang an ina kan hoben na si Vanessa. Nakatabang man saiya an pamibi. “Sa panahon na nasasakitan akong marhay,” an sabi niya, “aapudon ko sana an pangaran nin Diyos tapos maparahibi ako. Dinadangog ni Jehova an mga pamibi ko asin pirmi niyang itinatao an kusog na kaipuhan ko.”

Para sa mga nagadanan na nasasakitan na makayanan an kamunduan, sinasadol sinda kan mga counselor na magboluntaryo sa pagtabang sa iba asin sa komunidad. Makakapaugma iyan sa sainda asin makakabawas kan kamunduan ninda. (Guibo 20:35) Napatunayan na kan dakul na Kristiyanong nagadanan nin mahal sa buhay na an pagtabang sa iba nagtatao nin dakulang karangahan.—2 Corinto 1:3, 4.

^ par. 5 Bako ining katukduan kan Bibliya. Sinasabi kan Bibliya an tulong dahilan kun taano ta nagagadan an tawo.—Parahulit 9:11; Juan 8:44; Roma 5:12.