Kun minsan daw garo baga dai mo aram kun paano rarangahon an sarong nagadanan nin mahal sa buhay? Huling dai mo aram kun ano an gigibuhon o sasabihon, dai ka na lang nagtataram o naggigibo nin ano man. Pero, may mga praktikal na paagi na magigibo kita para maranga sinda.

Sa parati, an kaipuhan man sana an presensiya mo asin an simpleng pagsabi nin “Namumundo ako sa nangyari.” Sa dakul na kultura, an pagkugos o pagkapot sa takyag sarong epektibong pagpahiling nin pagmakulog. Kun nag-iistorya an nagadanan, mabuot na magdangog. Urog sa gabos, tabangan an pamilya kan nagadan, puwede mo sindang tabangan na magibo an mga trabahong dai ninda magigibo, arog kan pagluto, pag-ataman sa mga aki, o pag-asikaso sa mga gibuhon sa lubong kun kaipuhan ninda. Puwedeng mas epektibo ini kisa sa ano man na magagayon na tataramon na sasabihon ta.

Pag-abot nin panahon, puwedeng iistorya mo an pira sa magagayon na kuwalidad kan nagadan o an mauugmang mga eksperyensiya kan nakaibanan mo siya. An pag-urulay na arog kaiyan puwede nganing makapaugma sa sarong nagadanan. Halimbawa, si Pam—na an agom na si Ian anom na taon nang gadan—nagsabi: “Kun minsan iniistorya sako kan iba  an magagayon na nagibo ni Ian na dai ko aram. Nakakapagian iyan sa pagmati ko.”

Sigun sa report kan mga parasiyasat nakakaresibi sana nin dakul na tabang an mga nagadanan sa primero, pero paghaloy-haloy, nalilingaw na an mga amigo ninda huling nagigin sibot na an mga ini. Kaya, hinguwahon na regular pa man giraray sindang madalaw asin makaulay. * Naaapresyar ining marhay kan dakul sa mga nagadanan huling nakakabawas ini sa kamunduan ninda.

Halimbawa si Kaori, sarong hoben na babaying Japanese, na nagmundo nin grabe huli ta sa laog sana nin 15 bulan magkasunod na nagadan an saiyang ina asin an matua niyang tugang na babayi. Marahay na sana ta padagos siyang tinabangan kan maimbod na mga amigo niya. Saro sainda si Ritsuko na matua ki Kaori, na naghinguwang amigahon siya. “Sa totoo lang,” an sabi ni Kaori, “habo ko na may nagigin nanay-nanay sako ta mayo nin puwedeng magribay ki Mama. Pero, dahil sa pagtrato sako ni Mama Ritsuko, naparani an buot ko saiya. Sabay kaming nagse-service asin nag-aatender sa Kingdom Hall surusemana. Inaalok niya akong mag-tsaa, nagdadara nin kakanon, asin dakul na beses akong pinapadarahan nin surat saka kard. An pagigin positibo ni Mama Ritsuko nakatabang sa sako.”

Doseng taon na an nag-agi puon kan magadan an ina ni Kaori, asin ngunyan bilog na panahon na mga ministro na sinda kan agom niya. “Padagos na nagmalasakit si Mama Ritsuko,” an sabi ni Kaori. “Pag nagpupuli ako, binibisita ko siya pirmi asin nauugma ako sa nakakapakusog na pag-uulay mi.”

Saro man na natabangan kan mga amigo niya iyo si Poli, na sarong Saksi ni Jehova na taga Cyprus. Mabuot an agom ni Poli na si Sozos, na nagin marahay na halimbawa bilang Kristiyanong pastor. Parati kaining iniimbitaran an mga ilo asin balo sa harong ninda para sa maugmang iribanan asin karakanan. (Santiago 1:27) Kaya lang, kan 53 anyos na si Sozos nagadan ini sa tumor sa hutok. “Nawaran ako nin maimbod na agom na nakaibanan ko nin 33 na taon,” an sabi ni Poli.

Mag-isip nin praktikal na mga paagi para tabangan an nagadanan

Pagkatapos kan lubong, nagbalyo sa Canada si Poli kaiba an 15 anyos niyang nguhod na aking si Daniel. Nakahanap sinda duman nin sarong kongregasyon kan mga Saksi ni Jehova. “Mayong ideya an mga tugang sa bago ming kongregasyon manungod samo asin sa problemang inaagihan mi,” an sabi ni Poli. “Pero, inamigo pa man giraray ninda kami, pinakusog saka tinabangan. Ipinagpapasalamat ko nanggad an tabang na iyan lalo na kaidtong panahon na kaipuhan na marhay kan aki ko nin ama! Pinahilingan man na marhay nin personal na interes si Daniel kan mga nanginginot sa kongregasyon. Sinigurado kan saro sa sainda na iiba si Daniel kun may kaurugmahan o karawat.” Sa ngunyan, maugmahon sindang mag-ina.

Iyo nanggad, dakul an praktikal na paagi na magigibo ta tanganing matabangan asin maranga an mga nagmumundo. Rinaranga man kita kan Bibliya paagi sa nakakapukaw sa buot na paglaom sa maabot na panahon.

^ par. 6 May nagkapira ngani na minamarkahan sa kalendaryo an petsa kan pagkagadan para magirumduman ninda an aldaw na kaipuhan na marhay kan nagadanan an pagranga—puwedeng sa mismong aldaw o bago kaiyan.