Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

 TEMA SA COVER | KUN MAGADANAN NIN MAHAL SA BUHAY

Bubuhayon an mga Gadan!

Bubuhayon an mga Gadan!

Kun natatandaan nindo, sinabi ni Gail sa nainot na artikulo na sa hiling niya dai na mahahali an kamunduan niya sa pagkagadan kan agom niyang si Rob. Pero, gustong-gusto niyang mahiling giraray ini sa bagong kinaban na ipinanuga nin Diyos. “An Kapahayagan 21:3, 4 an paborito kong teksto,” an sabi niya. An sabi diyan: ‘An Diyos man sana [magigin] kaibahan ninda. Asin papahidon niya an gabos na luha sa saindang mga mata, asin an kagadanan [mawawara] na, dai na sagkod magkakaigwa nin pagmundo, ni pagtangis, ni kulog. An mga [dating] bagay nakalihis na.’

“Yaon na digdi an solusyon sa problema nin tawo,” an sabi ni Gail. “Nahihirak ako duman sa mga nagadanan nin mahal sa buhay pero dai aram an panugang ini na puwede pa man giraray nindang mahiling sinda.” Huminiro siya kauyon kan tinutubod niya paagi sa pagboluntaryo bilang bilog na panahon na ministro, na ipinapaabot sa iba an panuga nin Diyos na maabot an panahon “an kagadanan [mawawara] na.”

Sigurado si Job na mabubuhay siya liwat

Tibaad sabihon mo, ‘Imposible iyan!’ Pero pag-ulayan ta an nangyari ki Job. Nagkahilang siya nin grabe. (Job 2:7) Gusto na ngani niyang magadan, pero nagtutubod siya na may kapangyarihan an Diyos na buhayon siya liwat sa daga. May pagtitiwalang sinabi niya: ‘O marahay pang ako taguon mo sa Lulubngan. Maapod ka, asin ako masimbag sa saimo. Magmamawot ka kan gibo nin saimong kamot.’ (Job 14:13, 15) Nagtutubod siya na gigirumdumon siya nin Diyos asin nagmamawot an Diyos na buhayon siya.

Dai na mahahaloy, iyan talaga an gigibuhon nin Diyos—ki Job asin sa dakul na iba pa—pag nagin paraiso na an dagang ini. (Lucas 23:42, 43) ‘Magkakaigwa nin pagkabuhay liwat,’ an sinisigurado sa sato kan Bibliya sa Guibo 24:15. ‘Dai kamo magngalas kaini,’ an pag-asigurar ni Jesus sa sato, ‘huli ta an oras madatong na an gabos na nasa lulubngan makakadangog kan saiyang tingog asin maruluwas.’ (Juan 5:28, 29) Mahihiling ni Job an kautuban kan panugang iyan. May paglaom siya na magin ‘makusog’ asin ‘hoben giraray’ sagkod lamang. (Job 33:24, 25, An Marahay na Bareta Biblia) Iyan man an mangyayari sa gabos na magpapahalaga sa mahihirakon na probisyon nin Diyos na buhayon an mga gadan digdi sa daga.

Totoo, dai lubos na mahahali kan mga nasambitan na impormasyon digdi an kamunduan na namamatian mo kun nagadanan ka nin mahal sa buhay. Pero, paagi sa paghurop-hurop kan mga panuga nin Diyos sa Bibliya, magkakaigwa ka nin tunay na paglaom asin kusog na magpadagos.—1 Tesalonica 4:13.

Gusto mo daw nin dagdag na impormasyon kun paano makakayanan an kamunduan? O may naiisip ka daw na iba pang hapot, arog kan “Taano ta tinutugutan nin Diyos an karatan asin kasakitan?” Buksan an samong website na jw.org asin aramon an praktikal asin nakakarangang mga simbag kan Bibliya.