Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

Dinalaw ni Jesus an panugangan na babayi ni Pedro asin pinaumayan ini.—Mateo 8:14, 15; Marcos 1:29-31

Kahagadan Daw sa mga Ministrong Kristiyano an Selibasiya?

Kahagadan Daw sa mga Ministrong Kristiyano an Selibasiya?

AN SELIBASIYA, o dai pag-agom, kahagadan sa mga lider nin relihiyon asin klero kan dakul na relihiyon sa bilog na kinaban, arog kan Katoliko Romano, Ortodokso, Budismo, asin iba pa. Pero, iniisip kan dakul na tawo na ini an ugat kan pagdakul kan nangyayaring seksuwal na mga iskandalo na imbuwelto an mga klerigo nin manlain-lain na relihiyon.

Kaya tama sanang ihapot: An selibasiya daw sarong kahagadan suno sa Kasuratan sa mga ministrong Kristiyano? Para masimbag iyan, aramon ta kun paano ini nagpuon asin naglakop saka kun ano an paghiling diyan nin Diyos.

AN KASAYSAYAN KAN SELIBASIYA

Tinawan nin kahulugan kan Encyclopædia Britannica an selibasiya na “sarong kamugtakan nin pagigin daing agom asin, sa siring, dai puwedeng makidurog, na sa parati konektado sa katungdan nin sarong opisyal nin relihiyon o deboto.” Sa mensahe para sa Roman Curia kan 2006, sinabi kan papa kaidto na si Benedict XVI, na an obligadong pagsunod sa selibasiya konektado sa “sarong tradisyon na nagpuon kaidto pang panahon na harani sa panahon kan mga Apostol.”

Pero, an selibasiya bakong kaugalian na sinusunod kan mga Kristiyano kan inot na siglo. Sa katunayan, si apostol Pablo, na nabuhay kan inot na siglo, nagpatanid sa mga Kristiyano dapit sa mga tawo na tibaad gumibo nin “mapandayang ipinasabong na mga kapahayagan” asin ‘ipagbawal an pag-agom.’—1 Timoteo 4:1-3.

Kan ikaduwang siglo sana nagpuon na lumakop an selibasiya sa mga relihiyon na “Kristiyano” sa Sulnupan. Sinabi kan librong Celibacy and Religious Traditions na “kapareho ini kan bagong kaugalian nin paglimitar sa seksuwal na mga gibo na luminakop sa Imperyo nin Roma.”

Sa suminunod na mga siglo, sinuportaran kan mga  konsilyo nin simbahan asin kan inaapod na mga Ama kan Iglesiya an selibasiya para sa mga klero. Inisip ninda na an pakikidurog nakakapaati asin bakong kauyon kan paninimbagan nin sarong klero. Pero, idinuon kan Encyclopædia Britannica na “sagkod ika-10 siglo dakul pang padi asin nagkapirang obispo pa ngani an mga may agom.”

Ipinagbuot an selibasiya sa mga klero durante kan Lateran Council na ginibo sa Roma kan taon 1123 saka 1139, asin iyan na an opisyal na sinusunod kan Iglesiya Katolika Romana sagkod ngunyan. Paagi kaini, nalikayan kan simbahan na mawara an saindang kapangyarihan asin kayamanan na nangyayari pag ipinapamana kan nag-agom na mga padi sa saindang mga aki an mga pagsadiri kan simbahan.

AN PAGHILING NIN DIYOS SA SELIBASIYA

An paghiling nin Diyos dapit sa selibasiya malinaw na sinasabi sa saiyang Tataramon, an Bibliya. Mababasa ta diyan an mga tataramon ni Jesus manungod sa mga nagdanay na daing agom, arog niya, “huli sa Kahadian kan kalangitan.” (Mateo 19:12) Kaagid iyan kan sinabi ni apostol Pablo dapit sa mga Kristiyano na inarog an saiyang halimbawa nin pagigin daing agom alang-alang “sa maugmang bareta.”—1 Corinto 7:37, 38; 9:23.

Pero, dai ipinagbuot ni Jesus o ni Pablo na dai mag-agom an mga ministro. Sinabi ni Jesus na an pagigin daing agom sarong “balaog” na bakong gabos na parasunod niya igwa kaiyan. Kan magsurat si Pablo dapit sa “mga daraga asin soltero,” prangka niyang sinabi: “Mayo ako nin tugon para sa sainda hali sa Kagurangnan, alagad itatao ko an sakuyang opinyon.”—Mateo 19:11; 1 Corinto 7:25.

Ipinapahiling man kan Bibliya na dakul na ministrong Kristiyano kan inot na siglo, arog ni apostol Pedro, an igwa nin agom. (Mateo 8:14; Marcos 1:29-31; 1 Corinto 9:5) Sa katunayan, huli sa paglakop nin imoral na mga gibo sa sekso sa Imperyo nin Roma kan panahon na idto, nagsurat si Pablo na kun may agom an sarong Kristiyanong paraataman, siya dapat na “agom nin sarong babayi” asin “igwa nin mga aking masinunod.”—1 Timoteo 3:2, 4.

Bako ining pag-agom na dai nin seksuwal na relasyon, huling prangkang sinasabi kan Bibliya na “[dapat na] itao kan lalaki an maninigo para sa saiyang agom” asin dapat na an mga mag-agom dai “ipagsayuma sa lambang saro” an seksuwal na relasyon. (1 Corinto 7:3-5) Malinaw nanggad, bakong kahagadan nin Diyos an selibasiya, ni obligado man an mga ministrong Kristiyano na sunudon ini.

ALANG-ALANG SA MAUGMANG BARETA

Kun an selibasiya bakong kahagadan sa mga Kristiyano, taano ta positibo an sinabi ni Jesus asin ni Pablo dapit sa pagigin daing agom? Huling an pagigin daing agom nagtatao sa saro nin dakul na oportunidad na maipaabot sa iba an maugmang bareta. Mas dakul an panahon kan mga daing agom huling libre sinda sa mga kahaditan na inaagihan kan mga may agom.—1 Corinto 7:32-35.

Pag-isipan an halimbawa ni David na nagtatrabaho sa Mexico City. Halangkaw an suweldo niya, pero nag-resign siya para magbalyo sa sarong puwerang lugar sa Costa Rica tanganing magtukdo nin Bibliya. Nakatabang daw ki David an pagigin daing agom para magibo iyan? “Iyo talaga,” an sabi niya. “Masakit mag-adjust sa bagong kultura saka sa iba-ibang kamugtakan sa buhay, pero huling sadiri ko sana an aasikasuhon ko, nagin mas madali sako na magibo ’yan.”

Si Claudia, sarong daing agom na Kristiyana, nagbalyo sa mga lugar na may dakulang pangangaipo para sa mga ebanghelisador. Sinabi niya: “Nauugma akong maglingkod sa Diyos. Napapakusog an pagtubod ko saka mas napaparani ako sa Diyos dahil namamatian ko na dai niya ako pinapabayaan.”

“Bakong mahalaga kun may agom ka man o mayo, magigin maugma ka kun ginigibo mo an pinakamakakaya mo para sa Diyos na Jehova.”Claudia

Dai dapat ikahadit an pagigin daing agom. Sinabi pa ni Claudia: “Bakong mahalaga kun may agom ka man o mayo, magigin maugma ka kun ginigibo mo an pinakamakakaya mo para sa Diyos na Jehova.”—Salmo 119:1, 2.