‘An pagkamuot kan Cristo nagmomotibar sa samo. Siya nagadan para sa gabos tanganing idtong mga nabubuhay mabuhay bako nang para sa saindang sadiri, kundi para sa saiya na nagadan alang-alang sa sainda.’—2 Corinto 5:14, 15.

AN SARONG pambihirang regalo dapat na magmotibar sa sato na magpahiling nin pasasalamat. Idinuon ini ni Jesus pagkatapos niyang paumayan an sampulong lalaki na may leproso, sarong hilang na nakakapaluya sa hawak asin mayo pang bulong kaidto. Saro sainda an “nagbuwelta . . . na nagpapamuraway sa Diyos sa makusog na boses.” Sinabi ni Jesus: “Sampulo an nagin malinig, bako? Hain na su siyam?” (Lucas 17:12-17) Ano an leksiyon? Madalion tang malingawan an karahayan na ginibo sa sato kan iba!

Daing kaagid na regalo an pantubos. Ini an pinakamahalagang regalo na itinao kasuarin man. Kaya, paano mo maipapahiling an pasasalamat sa ginibo nin Diyos alang-alang sa saimo?

  • Midbidon an Kagtao. An pantubos dai awtomatikong  matao nin buhay na daing katapusan sa gabos na tawo. Imbes, sinabi ni Jesus sa saiyang pamibi sa Diyos: “Ini nangangahulugan nin buhay na daing katapusan, na mamidbid ninda ika, an iyo sanang tunay na Diyos, asin an saro na saimong isinugo, si Jesu-Cristo.” (Juan 17:3) Kun maaraman mong may nagligtas sa saimong buhay kan ika aki pa, dai ka daw magigin interesadong mabisto an tawong iyan asin maaraman kun taano ta ilinigtas ka niya? Gusto kan nagtao kan nagliligtas-buhay na regalo na pantubos, an Diyos na Jehova, na dai mo lang siya mamidbid kundi magkaigwa ka man nin haraning relasyon sa saiya. “Rumani kamo sa Diyos,” an sabi kan Bibliya, “asin marani siya sa saindo.”—Santiago 4:8.

  • Magtubod sa pantubos. “An nagtutubod sa Aki may buhay na daing katapusan.” (Juan 3:36) Ano an buot sabihon kan magtubod? Nangangahulugan iyan nin paghiro; kaipuhan an paghiro para ipahiling an pagtubod sa pantubos. (Santiago 2:17) Anong klaseng paghiro? Mapapasaimo sana an sarong regalo kun gagawadon mo iyan asin aakuon. Kaya kaipuhan mo man na gawadon, sabi ngani, an pantubos asin akuon iyan. Paano? Aramon kun ano an gusto nin Diyos na magin pamumuhay mo, dangan humiro kauyon kaiyan. * Mamibi sa Diyos para sa kapatawadan asin malinig na konsiyensiya. Kun matubod kita sa pantubos, siguradong magkakaigwa kita nin paglaom na daing sagkod na katuninungan, katiwasayan, asin kaginhawahan!—Hebreo 11:1.

  • Mag-atender sa Memoryal kan kagadanan ni Jesus. Pinunan ni Jesus an sarong taunan na okasyon tanganing ipagirumdom sa sato an probisyon na pantubos. Mapadapit sa pagselebrar kan okasyon na iyan, sinabi niya: “Padagos nindong gibuhon ini sa pagrumdom sa sako.” (Lucas 22:19) An kagadanan ni Jesus gigirumdumon kan mga Saksi ni Jehova sa Martes, Abril 11, 2017, pagkasulnop kan saldang. An programa, na aabuton nin mga sarong oras, may kaibang pahayag na nagpapaliwanag sa kahalagahan kan kagadanan ni Jesus saka kan mga pakinabang ta diyan ngunyan asin sa maabot na panahon. Kan nakaaging taon, mga 20 milyon an nag-atender sa Memoryal sa bilog na kinaban. Nauugma kaming imbitaran ka na umiba sa samo sa okasyon na ini bilang pasasalamat sa pinakamahalagang regalo nin Diyos.

^ par. 7 An pinakamarahay na paagi tanganing mamidbid an Diyos asin maparani sa saiya iyo an pag-adal kan saiyang Tataramon, an Bibliya. Haputon an saro sa mga Saksi ni Jehova kun paano ini ginigibo o buksan an samong website na www.jw.org/bcl.