“PUWEDE nang maghali an bus, pero an lalaking Chinese mawalat!” Iyan an nadangog ni Alexandra mantang nakatukaw sa bus na naghahalat na magbalyo sa border kan duwang nasyon sa South America. Nagbaba siya tanganing aramon an nangyayari asin nahiling niya an sarong hoben na lalaking Chinese na nasasakitan mag-Kastila mantang nagpapaliwanag ini sa sarong guwardiyang nagbabantay sa border. Huling nag-aatender si Alexandra sa sarong kongregasyon kan mga Saksi ni Jehova sa lengguwaheng Chinese, nagboluntaryo siya na magin parainterpretar.

Sinabi kan lalaki na saro siyang legal na residente pero nahabon an saiyang mga dokumento asin kuwarta. Kan inot, dai iyan pinaniwalaan kan guwardiya asin pinagdudahan pa ngani si Alexandra na imbuwelto sa human trafficking. Kan huri, naniwala na an guwardiya sa paliwanag kan lalaki, pero makahirak siya ta kaipuhan niyang magmulta huling mayo siyang kumpletong dokumento. Mayo ining kuwarta, kaya pinasubli siya ni Alexandra nin $20. Sobra-sobra an pasasalamat kan lalaki asin sinabi na mabayad ini nin labi pa sa $20. Ipinaliwanag ni Alexandra na dai man siya nag-aasa nin karibay; nauugma siyang tumabang huling aram niya na iyan an tama. Tinawan niya an lalaki nin nagkapirang babasahon na basado sa Bibliya asin dinagka ining makipag-adal nin Bibliya sa mga Saksi.

Nakakaugmang madangog an mga istorya dapit sa pagtabang sa mga estranghero, asin daing duda na ginigibo man iyan kan mga tawo hali sa gabos na relihiyon asin dawa kan mga mayo nin relihiyon. Andam ka man daw na magsakripisyo para tumabang sa iba? Interesante an hapot na iyan huling sinabi ni Jesus: “Igwang urog na kaugmahan sa pagtao kisa sa pag-ako.” (Gibo 20:35) Kun dapit sa siyensiya, nadiskubre kan mga researcher na may marahay na epekto sa sato an pagigin matinao. Aramon ta kun sa anong mga paagi.

AN “MAUGMANG NAGTATAO”

Ipinapahiling kan mga eksperyensiya na magkakonektar na marhay an pagtao asin kaugmahan. Isinurat ni apostol Pablo na “namumutan nin Diyos an maugmang nagtatao.” An sinasabi niya digdi iyo an mga Kristiyanong nagtao nin mga donasyon para tabangan an saindang mga kapagtubod na nasa kasakitan. (2 Corinto 8:4; 9:7) Dai sinasabi ni Pablo na nagtao sinda huling maugma sinda. Imbes, maugma sinda huling nakapagtao sinda.

Sa katunayan, uyon sa sarong pag-adal, an pagtao “nagpapahiro sa mga parte kan hutok na konektado sa kaugmahan, relasyon sa iba, asin pagtitiwala, kaya nagtatao iyan nin pakamati nin pagkakontento.” Sigun sa saro pang pag-adal, “an pagtao nin kuwarta sa iba mas nakakapaugma sa saro kisa sa paggastos kaiyan para sa saindang sadiri.”

Naisip mo na daw na huli sa kamugtakan mo mayo kang gayong magibo para makatabang? An totoo, puwedeng maeksperyensiyahan kan gabos an kaugmahan na namamatian nin saro na “maugmang nagtatao.” Dai man kaipuhan na dakulaon an halaga kan itatao mo, an importante tama an saimong motibo. Sarong Saksi ni Jehova an nagpadara nin mensahe asin  donasyon sa kagpublikar kan magasin na ini. An sabi niya: “Sa laog nin dakul na taon, diit sana an naitatao kong donasyon sa Kingdom Hall.” Pero sinabi pa niya: “Mas dakula an nagin balos sa sako ni Jehova Diyos kisa sa mga itinao ko. . . . Salamat sa pagkakataon na maitao ko an regalong ini—nakakapaugma ini sako.”

Siyempre, an pagtao bako sanang paagi sa kuwarta. May iba pang mga paagi para makapagtao.

MARAHAY SA SALUD AN PAGIGIN MATINAO

May marahay na epekto sa saimo asin sa iba an pagigin matinao

Sinasabi kan Bibliya: ‘An tawong mabuot napapakarhay, alagad an [maringis] nagraraot kan sadiri niyang buhay.’ (Talinhaga 11:17, An Marahay na Bareta Biblia) An mabubuot na tawo matinao—andam nindang itao an saindang panahon, kusog, pagmalasakit, asin iba pa. An arog kaining pananaw sa buhay nagtatao sa sainda nin dakul na pakinabang, saro na diyan an marahay na salud.

Sigun sa mga pag-adal, an mga tawong nagboboluntaryong tumabang sa iba daing gayo nakakamati nin kulog asin depresyon. Kaya, mas marahay an salud ninda. An pagigin matinao nakakatabang pa ngani sa salud kan mga may malalang hilang, arog nin multiple sclerosis o HIV. Nahiling man sa pag-adal na pag nagtatabang sa iba an mga tawong piglalabanan an pagigin alkoholiko, daing gayo sinda nakakamati nin depresyon asin mas nalilikayan nindang bumalik sa dating bisyo.

Ano an dahilan? Ipinapahiling na an “pakamati nin pagmakulog, pagigin matinao, asin kabuutan nakakatabang para daing gayo makamati nin negatibong mga emosyon.” An pagigin matinao makakatabang man na mabawasan an stress asin dai maglangkaw an blood pressure. Mas madali man na makayanan kan mga nagadanan nin agom an mga sintomas nin depresyon pag nagtatabang sinda sa iba.

Mayong duda, marahay sa saimo an pagigin matinao.

AN PAGIGIN MATINAO NAKAKAULAKIT

Dinagka ni Jesus an saiyang mga parasunod: “Ugalion an pagtao, asin an mga tawo matao sa saindo. Iuula ninda sa saindong mga bulsa an abundang takad, dinusok, yinugyog, asin nagsusupay. Huli ta an pantakad na ipinantatakad nindo iyo an ipantatakad ninda sa saindo.” (Lucas 6:38) Pag nagtao ka sa iba, posibleng marhay na balusan man ninda iyan nin pasasalamat asin sinda mismo magigin matinao man. Kaya an pagigin matinao nagbubunga nin pagkasararo asin marahay na pag-aramiguhan.

An pagigin matinao nagbubunga nin pagkasararo asin marahay na pag-aramiguhan

Naobserbaran kan mga researcher na nag-aadal dapit sa relasyon nin mga tawo na an “mga pirming nagpapahiling nin pagigin mapagsakripisyo nakakapahiro sa iba na arugon man iyan.” Sa katunayan, “an simpleng pagbasa manungod sa pambihirang mga halimbawa nin kabuutan nakakapahiro sa iba na magin mas matinao.” Huli kaini, sigun sa sarong pag-adal, “an lambang indibidwal sa sarong grupo puwedeng makaimpluwensiya sa pira o sa ginatos pa nganing tawo, na an iba diyan dai niya bisto.” An buot sabihon, an saro sanang gibo nin pagigin matinao puwedeng makapahiro sa iba sa komunidad na magin matinao man. Gusto mo daw mag-istar sa arog kaiyan na komunidad? Iyo, dakula an magigin mga pakinabang kun dakul na tawo an magigin matinao.

An sarong halimbawa kan positibong epektong ini mahihiling  sa sarong eksperyensiya sa Florida, U.S.A. Sarong grupo nin mga Saksi ni Jehova an nagboluntaryong tumabang sa mga naapektaran kan sarong mapandestrosong bagyo. Mantang hinahalat an mga materyales na gagamiton sa hihirahayon nindang harong, narisa ninda an gabang kudal kan kataid na harong, kaya nagboluntaryo sindang hirahayon iyan. “Sobra-sobra an pasasalamat ko,” iyan an sinabi kan lalaki sa surat niya sa pambilog na kinaban na headquarters kan Mga Saksi ni Jehova dai nahaloy pakatapos kaini. “Saro sinda sa marahayon na mga tawong nabisto ko.” Bilang pasasalamat, nagpadara siya nin dakulang donasyon para sa inaapod niyang pambihirang gibuhon kan mga Saksi.

ARUGON AN PINAKANANGUNGUROG NA HALIMBAWA NIN PAGIGIN MATINAO

Nadiskubre kan mga siyentista na “an mga tawo igwa nin natural na tendensiya na tumabang sa iba.” Sigun sa pag-adal ninda, an mga aki “nagpapahiling na nin pagigin mapagsakripisyo bago pa man sinda makanuod magtaram.” Taano? Nagtatao nin simbag an Bibliya kan sabihon kaiyan na an tawo ginibo ‘sa ladawan nin Diyos,’ buot sabihon, igwa man kita kan magagayon na kuwalidad na arog kan sa Diyos.—Genesis 1:27.

An saro sa kahanga-hangang mga kuwalidad kan satong Kaglalang na si Jehova Diyos iyo an pagigin matinao. Tinawan niya kita nin buhay asin kan gabos na pangangaipo para magin maugma. (Gibo 14:17; 17:26-28) Puwede tang mas mamidbid an satong Ama sa langit asin maaraman an saiyang mamumuton na mga katuyuhan para sa sato paagi sa pag-adal kan saiyang Tataramon, an Bibliya. Ihinahayag man sa librong iyan na may itinaong probisyon an Diyos para magkaigwa kita nin maugmang buhay sa maabot. * (1 Juan 4:9, 10) Huling an Diyos na Jehova an Dakulang Paratao asin ginibo kita uyon sa ladawan niya, bakong makangangalas na an pagigin matinao—bilang pag-arog sa Diyos—may marahay na epekto sa sato asin makakapaugma sa saiya.—Hebreo 13:16.

Natatandaan mo pa si Alexandra na sinambit sa kapinunan kan artikulong ini? Ano na kaya an nangyari sa saiya? Sinabi kan kapwa niya pasahero sa bus na nasayang lang an kuwarta ni Alexandra. Pero kinontak kan lalaking tinabangan ni Alexandra an mga amigo kaini sa sarong siyudad kun sain nagpundo an bus, kaya an $20 naibalik tulos sa saiya. Saro pa, ginibo kan lalaki an sinabi ni Alexandra asin nag-adal ini nin Bibliya. Pakalihis nin tulong bulan, ugmahon siyang mahiling giraray an lalaki sa sarong kumbensiyon kan mga Saksi ni Jehova sa Peru sa lengguwaheng Chinese. Bilang pasasalamat sa ipinahiling na karahayan ni Alexandra, inimbitaran siya kan lalaki, pati na an mga kaibahan ni Alexandra na nagbiyahe pasiring sa kumbensiyon, na magkakan sa restawran kaini.

An pagtao asin pagtabang sa iba nagtatao nin dakulang kaugmahan. Lalo na kun mantang ginigibo mo iyan, tinatabangan mo an mga tawo na mas mamidbid an Gikanan kan gabos na marahay na balaog—an Diyos na Jehova! (Santiago 1:17) Namamatian mo na man daw an mga pakinabang sa pagigin matinao?

^ par. 21 Para sa dugang pang detalye, hilingon an librong Ano Man Nanggad an Itinotokdo kan Biblia? na ipinublikar kan Mga Saksi ni Jehova asin mahihiling man online sa www.jw.org/bcl. Hanapon sa PUBLIKASYON > LIBRO ASIN BROSYUR.