May mga problema ngunyan na dai kayang malikayan o maresolberan. Halimbawa, kun nagadanan ka nin mahal sa buhay o nagkaigwa ka nin malalang hilang, posibleng mayo ka nang ibang puwedeng magibo kundi maghanap nin mga paagi para makayanan an kulog. Makakatabang daw an Bibliya sa arog kaiyan kasakit na mga sitwasyon?

MALALANG HILANG

Sinabi ni Rose: “Dahil sa namana kong hilang pirmi akong nakakamati nin grabeng kulog. Grabe an epekto kaiyan sa buhay ko.” Saro sa mga ikinakahadit niyang marhay iyo na kun minsan dai siya nakakapagpokus sa saiyang pag-adal nin Bibliya asin iba pang espirituwal na aktibidad. Pero natabangan siyang marhay kan mga tataramon ni Jesus sa Mateo 19:26: “Sa Diyos, an gabos na bagay posible.” Naaraman ni Rose na may iba pang paagi para mag-adal nin Bibliya. Kun minsan, huli sa kulog na namamatian niya haros dai na siya makabasa, kaya nagpuon siyang magdangog nin mga rekording kan Bibliya asin iba pang publikasyon na basado sa Bibliya. * “Kun mayo an mga iyan,” an sabi niya, “dai ko aram kun paano ko mapapagdanay an marahay na relasyon ko sa Diyos.”

Pag namumundo si Rose huli ta dai na niya magibo an mga dati niyang nagigibo, nararanga siya kan mga tataramon sa 2 Corinto 8:12: “Huli ta lalo nang nauugma an Diyos kun yaon sa sarong tawo an pagigin andam pag siya nagtatao, na nangangahulugan na an itinatao niya idtong kaya niya, bako idtong dai niya man kaya.” An mga tataramon na iyan nagpagirumdom ki Rose na nauugma an Diyos sa saiya, huling ginigibo niya an gabos niyang makakaya sa ibong kan saiyang mga limitasyon.

GRABENG PAGMUNDO

Si Delphine na sinambit kasubago, nagsabi: “Kan magadan an 18 anyos kong aking daraga, grabe su namatian kong kulog asin dai ko na aram kun paano pa mapadagos  sa buhay. Nagbago na an gabos.” Pero, naranga siyang marhay kan mga tataramon sa Salmo 94:19, kun sain sinabi kan salmista sa Diyos: ‘Kan duminakul an sakong mga iniisip, an saimong mga karangahan nakaranga sa sakuya.’ Sinabi ni Delphine, “Namibi ako ki Jehova na tabangan niya akong makahanap nin mga paagi na makakatabang sako para makayanan an kulog.”

Nagin sibot si Delphine sa pagboboluntaryo. Pag-abot nin panahon, naisip niya na garo siya krayola na ginagamit nin sarong aki—dawa purutol na, puwede pa man giraray gamiton sa pagkulor. Kaagid kaiyan, sa ibong kan nangyari saiya nanudan niya na puwede pa man giraray siyang makatabang sa iba. Nagirumduman niya: “Bigla kong napag-isip-isip na pag ginagamit ko an mga prinsipyo sa Bibliya asin suno sa Kasuratan na mga pamamaagi para maranga an mga tinutukduan ko sa Bibliya, saro nang paagi iyan ni Jehova para rangahon asin pakusugon ako.” Naglista siya nin mga karakter sa Bibliya na nakamati man nin grabeng kamunduan. “Gabos sinda pirming namimibi,” an sabi niya. Nanudan man niya na “matatabangan ka sana kan Bibliya pag binasa mo iyan.”

Paagi sa pag-adal nin Bibliya nanudan ni Delphine an sarong mahalagang bagay—na dai magpokus sa nakaagi, kundi sa mga mangyayari sa maabot. Naranga siya kan paglaom na sinambit sa Gibo 24:15: “Bubuhayon liwat nin Diyos an mga matanos pati an mga bakong matanos.” Gurano siya kasigurado na bubuhayon liwat ni Jehova an aki niya? Uni an simbag ni Delphine: “Siguradong mahihiling ko an sakong aki. Nakaiskedyul na an samong ‘paghilingan’ sa itinalaan na panahon ni Jehova. Naiimahinar kong yaon kaming duwa sa sarong hardin, malinaw na malinaw iyan sa isip ko arog kan panahon na ipangaki ko siya.”

^ par. 4 Makukua sa website na jw.org an kadaklan sa mga rekording na iyan.

Makakatabang an Bibliya tanganing makakua ka nin karangahan dawa sa mga panahon nin grabeng kamunduan