Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

An Bibliya Asin an Saimong Puturo

An Bibliya Asin an Saimong Puturo

IMAHINARON na naglalakaw ka sa sarong dalan mantang banggihon na. Dawa ngani haloy nang nakasulnop an saldang, dai ka natatakot na mawara, huling igwa kang kapot na maliwanagon na flashlight. Pag itinutok mo iyan pababa, nahihiling mo nin malinaw an yaon sa mismong atubangan mo. Asin pag itinutok mo iyan sa inutan, naiilawan kaiyan sagkod sa harayo an aagihan mo huli sa makusugon na liwanag kaini.

Sa nagkapirang paagi, an Bibliya garo man flashlight. Arog kan napag-ulayan ta sa sinundan na mga artikulo, an Tataramon nin Diyos makakatabang sa sato na makayanan an yaon sa mismong atubangan ta—an mga problema sa aroaldaw na inaagihan ta gabos sa daing kasiguraduhan na kinaban na ini. Pero bako sana iyan an nagigibo kan Bibliya. Paagi kaiyan nagigin maliwanag an satong puturo, kaya nahihiling asin nasusundan ta an dalan na pasiring sa nagdadanay na kaugmahan asin pagkakontento. (Salmo 119:105) Paano?

Pag-ulayan ta an duwang paagi kun paano an Bibliya nagtatao sa sato nin praktikal na paglaom para sa puturo: 1 Tinatabangan kita kaiyan na magkaigwa nin katuyuhan sa buhay, asin 2 tinutukduan kita kaiyan kun paano ta magigin daing sagkod na amigo an satong Kaglalang.

1 KATUYUHAN SA BUHAY

An Bibliya nagtatao nin masasarigan na sadol kun paano aatubangon an satong mga problema, pero urog pa iyan sa sarong librong giya kun paano magigibo an mga bagay sa sadiring paghihinguwa. Imbes na sabihan kitang magpokus sana sa personal mga problema, pigtutukduan kita kan Bibliya na isipon kun paano kita makakatabang sa pangangaipo kan iba. Kun gigibuhon ta iyan, saka lang magkakaigwa nin tunay na katuyuhan an satong buhay.

Kuanon tang halimbawa an prinsipyong ini kan Bibliya: “Igwang urog na kaugmahan sa pagtao kisa sa pag-ako.” (Gibo 20:35) May naiisip ka daw na tinabangan mo kaidto na may pangangaipo sa materyal? O tibaad itinao mo an saimong panahon paagi sa pagdangog sa saimong amigo mantang sinasabi niya an saiyang mga nasa buot? Dai ka daw nakamati nin pagkakontento sa pagtabang mong magin maugma an aldaw kan iba?

 Manunumpungan ta an pinakadakulang kaugmahan kun nagtatao kita na dai nag-aasa nin ano man na karibay. An sarong awtor nagsabi: “Haros imposibleng magtao ka na dai mag-isip na dai makakua nin mas urog pa sa itinao mo—apuwera sana kun dai ka nag-iisip nin ano man na balos.” Pero, kun matao kita sa iba—lalo na duman sa mga dai iyan kayang balusan—talagang maako kita nin balos. Nakakatabang kita sa pangangaipo kan iba. Iyo, nakikipagtabangan kita sa satong Kaglalang, asin ibinibilang niyang nagpapautang kita sa saiya pag naggigibo kita nin siring na karahayan. (Talinhaga 19:17) Pinapahalagahan niyang marhay an ginigibo ta para sa mga nangangaipo, asin nanunuga siya na babayadan niya kita nin buhay na daing sagkod sa sarong paraisong daga—tunay na sarong magayunon na paglaom sa puturo!—Salmo 37:29; Lucas 14:12-14. *

Urog sa gabos, itinutukdo sa sato kan Bibliya na manunumpungan ta an tunay na katuyuhan kan buhay paagi sa pagsamba sa tunay Diyos, si Jehova. An saiyang Tataramon nagsasabi sa sato na itao ta saiya an gabos na pag-umaw, onra, asin pagkuyog na maninigo sa saiya. (Parahulit 12:13; Kapahayagan 4:11) Paagi kaiyan, nagigibo ta an sarong bagay na nakakaugmang isip-isipon: May nagigibo kita na igwa nin positibong epekto sa satong Kaglalang. Sa katunayan, sinasadol niya kita: ‘Magpakadunong ka asin paugmaha an sakong puso.’ (Talinhaga 27:11) Isip-isipon ta—kun naggigibo kita nin madunong na mga desisyon basado sa mga prinsipyo na yaon sa Bibliya, nagtatao kita nin kaugmahan sa puso kan satong mamumuton na Ama sa langit. Taano? Huling nagmamakulog siya sa sato asin gusto niyang makinabang kita paagi sa pagsunod sa saiyang paggiya. (Isaias 48:17, 18) Tunay nanggad, may mas maurog pa daw sa katuyuhan kan satong buhay na sambahon an Soberano kan uniberso asin mamuhay sa paagi na nagtatao nin kaugmahan sa saiyang puso?

2 PAGIGIN AMIGO KAN SATONG KAGLALANG

Tinutukduan man kita kan Bibliya na magin amigo ta an satong Kaglalang. “Rumani kamo sa Diyos,” an sabi kan Kasuratan, “asin marani siya sa saindo.” (Santiago 4:8) Kun minsan tibaad magduwa-duwa kita kun baga puwede talagang magin amigo ta an Diyos na makakamhan sa gabos. Alagad sinisigurado sa sato kan Bibliya na kun ‘hahanapon ta an Diyos, talagang manunumpungan ta siya,’ huling “bako man siyang harayo sa lambang saro sa sato.” (Gibo 17:27) An sadol kan Bibliya na kita magin amigo nin Diyos makakatabang na marhay para sa satong puturo. Sa paanong paagi?

Pag-isipan ini: Dawa ano pa an gibuhon ta, mayo sa sato an makakadulag sa ultimong kaiwal—an kagadanan. (1 Corinto 15:26) Minsan siring, an Diyos daing sagkod. Dai siya magagadan, asin gusto man niyang mabuhay nin daing sagkod an saiyang mga amigo. Paagi sa minasunod na simple alagad magayon na pananaram, ipinapahiling kan Bibliya kun ano an gusto ni Jehova na mangyari sa mga naghahanap saiya: ‘Lugod na mabuhay kamo sagkod lamang.’—Salmo 22:26.

Paano ta magigin amigo nin daing sagkod an Diyos? Padagos na makanuod manungod saiya paagi sa pag-adal sa saiyang Tataramon, an Bibliya. (Juan 17:3; 2 Timoteo 3:16) Hagadon an saiyang tabang na masabutan an Kasuratan. Sinisigurado sa sato kan Bibliya na kun kita sinserong ‘padagos na mahagad nin kadunungan sa Diyos,’ itatao niya iyan sa sato. * (Santiago 1:5) Ultimo, hinguwahon na iaplikar an saimong mga nanudan, tanganing an Tataramon nin Diyos magin parehong ‘ilawan sa saimong bitis’ asin ‘liwanag sa saimong dalan’—ngunyan asin sagkod sa panahon na daing sagkod.—Salmo 119:105.

^ par. 8 Para sa urog pang impormasyon manungod sa panuga nin Diyos na buhay na daing katapusan sa Paraiso, hilingon an kapitulo 3 kan librong Ano Man Nanggad an Itinotokdo kan Biblia? na ipinublikar kan Mga Saksi ni Jehova.

^ par. 13 Nag-aalok an Mga Saksi ni Jehova nin libreng pag-adal sa Bibliya na makakatabang sa saimo na mas urog pang masabutan an Kasuratan. Tanganing maaraman kun paano ini ginigibo, hilingon tabi an videong Paano Ginigibo an Pag-adal sa Bibliya? sa www.jw.org/bcl. (Hanapon sa PUBLIKASYON > VIDEO)

An Diyos daing sagkod, asin gusto man niyang mabuhay nin daing sagkod an saiyang mga amigo