Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

 TEMA SA COVER | SAIN KA MAKAKAKUA NIN KARANGAHAN?

Kaipuhan Ta Gabos nin Karangahan

Kaipuhan Ta Gabos nin Karangahan

Nagigirumduman mo kan mapadapla ka kan aki ka pa? Tibaad nalugadan an kamot mo o nabakrusan an tuhod mo. Nagigirumduman mo kun paano ka pinaalo ni Mama mo? Tibaad lininigan niya su lugad mo tapos binendahan. Grabe an hibi mo. Pero dahil sa mga tataramon asin kugos niya, nagrahay-rahay na an pagmati mo. Kan mga panahon na idto sa buhay mo, yaon an Mama mo para rangahon ka.

Pero mantang nagdadakula kita, bako nang arog kaiyan kasimple an mga bagay-bagay. Nagigin mas dipisil na an mga problema, asin bako nang arog kaiyan kadali na maranga kan iba. An problema kan mga adulto dai na basta masosolusyunan nin benda asin kugos nin sarong ina. Hilinga an nagkapirang halimbawa.

  • Naeksperyensiyahan mo na daw na mahadit na marhay dahil sa pagkawara nin trabaho? Sinabi ni Julian na kan masisante siya sa trabaho, nabigla siya asin nahadit. ‘Pa’no na an pamilya ko?’ an sabi niya. ‘Pagkatapos nin pirang taon na pagmamaigot ko sa trabaho, taano ta garo daing saysay sa kompanya an ginibo ko?’

  • Tibaad grabeng kulog nin buot an namatian mo dahil sa pagkaraot kan relasyon nindong mag-agom. “Kan bayaan ako kan agom ko 18 bulan na an nakaagi, grabe talaga su kamunduan ko. Garo sinaksak an puso ko,” an paliwanag ni Raquel. “An kulog kaiyan bako lang sa pisikal kundi sa emosyonal. Natakot ako sa kun ano an mangyayari.”

  • Tibaad may malala kang hilang na garo dai nagrarahay. Kun minsan, tibaad may mga panahon na nasasabi mo an arog kan pag-agrangay kan patriyarkang si Job: ‘Habo ko na; habo ko nang mabuhay pa.’ (Job 7:16, An Marahay na Bareta Biblia) Posibleng namati mo na man an kapareho kan ki Luis na labi nang 80 anyos. Sinabi niya, “Kun minsan pagmati ko naghahalat na sana akong magadan.”

  • O tibaad nagadanan ka nin namumutan kaya gusto mong maranga. “Kan magadan an aki ko dahil sa aksidente sa eroplano, dai ako makapaniwala kan inot,” an sabi ni Robert. “Dangan namati ko an grabeng kulog na kapareho kan sinambit sa Bibliya na garo may halabang espada na luminagbas sako.”—Lucas 2:35.

Sa ibong kan masakiton na kamugtakan na iyan ni Robert, Luis, Raquel, asin Julian, nakakua sinda nin karangahan. Rinanga sinda kan Saro na pinaka may kakayahan na magtao kaiyan—daing iba kundi an Diyos na Makapangyarihan sa Gabos. Sa anong mga paagi itinatao nin Diyos an pagranga? Itatao niya man daw saimo an pagranga na kaipuhan mo?