Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

Padagos na Makipaglaban Para sa Bendisyon ni Jehova

Padagos na Makipaglaban Para sa Bendisyon ni Jehova

‘Nakigumulan ka sa Diyos saka sa mga tawo, asin nanggana ka.’—GEN. 32:28, An Marahay na Bareta Biblia.

KANTA: 60, 38

1, 2. Anong mga bagay an dapat na labanan kan mga lingkod ni Jehova?

PUON sa inot na tawong maimbod na si Abel, sagkod sa satong panahon, padagos na nakikipaglaban an maimbod na mga parasamba. Nagsurat si apostol Pablo sa mga Kristiyanong Hebreo na sinda ‘nagtagal nin dakulang pakilaban sa mga kasakitan,’ mantang hinihinguwa nindang makamtan an pag-uyon asin bendisyon ni Jehova. (Heb. 10:32-34) Ikinumparar ni Pablo an pakikipaglaban kan mga Kristiyano sa pagpapagal kan mga atletang nakikilaban sa mga kumpetisyon kan Grecia, arog nin daralaganan, wrestling, asin boksing. (Heb. 12:1, 4) Sa ngunyan, yaon kita sa paurumbasan para sa buhay, asin may mga kalaban kita na gusto kitang ulangon, sikyudon, disganaron, asin halian nin kaugmahan saka premyo sa maabot na panahon.

2 An pinakamasakit tang pakikipaglaban iyo an ki Satanas asin sa saiyang maraot na kinaban. (Efe. 6:12) Mahalagang marhay na dai kita magpaapektar sa “mga bagay [kan kinaban] na nakagamot na nin marigon.” Kaiba digdi an mga doktrina kaiyan, mga pilosopiya, asin nakakadanyar na mga gibo, arog kan imoralidad, paninigarilyo, asin pag-abuso sa alkohol saka droga. Asin dapat na padagos niyatong labanan  an satong mga kaluyahan asin pangluluya nin buot.—2 Cor. 10:3-6, NW; Col. 3:5-9.

3. Paano kita sinasanay nin Diyos para malabanan an satong mga kalaban?

3 Posible daw talagang madaog an siring kakusog na mga kalaban? Iyo, pero kaipuhan niyatong makipaglaban. Ikinumparar ni Pablo an saiyang sadiri sa sarong boksingero kan sabihon niya: ‘Ako nakikisuntukan, bakong siring sa nagsusuntok sa duros.’ (1 Cor. 9:26) Kun paanong linalabanan nin sarong boksingero an saiyang kalaban, dapat man niyatong labanan an satong mga kalaban. Sinasanay asin tinatabangan kita ni Jehova sa satong pakikipaglaban. Nagtatao siya nin nagliligtas-buhay na mga instruksiyon sa saiyang Tataramon. Tinatabangan man niya kita paagi sa satong mga publikasyon na basado sa Bibliya, Kristiyanong pagtiripon, asembleya, asin kumbensiyon. Inaaplikar mo daw an mga nanunudan mo? Kun dai, dai mo lubos na linalabanan an saimong kalaban asin magigin garo ka boksingero na ‘nagsusuntok sa duros.’

4. Ano an dapat niyatong gibuhon tanganing dai kita madaog kan maraot?

4 Dapat kitang magdanay na alerto huling puwede kitang atakihon kan satong mga kalaban sa panahon na dai ta linalauman asin sa panahon na kita maluya. Nagpapatanid sa sato an Bibliya: ‘Dai ka magpadaog sa maraot, kundi [padagos] mong daugon nin marahay an maraot.’ (Roma 12:21) An pampakusog nin buot na dai kita “magpadaog sa maraot” nagpapahiling na kaya niyatong daugon an maraot. Magigibo niyato ini kun padagos tang lalabanan iyan. Pero kun dai kita magigin mapagbantay asin masuko sa laban, madadaog kita ni Satanas, kan saiyang maraot na kinaban, asin kan satong mga kaluyahan. Nungkang pagtugutan na takuton ka ni Satanas asin pangluyahan ka nin buot!—1 Ped. 5:9.

5. (a) Ano an makakatabang sa sato na padagos na makipaglaban para makamtan an pag-uyon asin bendisyon nin Diyos? (b) Sairisay na karakter sa Bibliya an pag-uulayan ta?

5 Para manggana, dapat pirming tandaan kan mga nakikilaban an rason kan saindang pakikipaglaban. Iyan iyo na para makamtan an pag-uyon asin bendisyon nin Diyos. An Hebreo 11:6 nagsasabi: “An siisay man na minadulok sa Diyos dapat na magtubod na siya nag-eeksister asin na siya an paratao nin balos sa mga maigot na naghahanap sa saiya.” (NW) Ipinapahiling kan Griegong pandiwa na itrinadusir na “maigot na naghahanap” na dapat kitang magmaigot na marhay kun gusto tang makamtan an saiyang pag-uyon. (Gui. 15:17) Sa Bibliya, dakul nin marahay na halimbawa nin mga lalaki asin babayi na iyan mismo an ginibo. Parehong napaatubang si Jacob, Raquel, Jose, asin Pablo sa mga sitwasyon na nakakaubos nin emosyonal asin pisikal na kusog, pero pinatunayan ninda na nagbubunga nin dakul na bendisyon an pagigin maigot. Paano ta maaarog an apat na matitibay na parapakilaban na ini?

AN PAGIGIN MAIGOT NAGBUBUNGA NIN MGA BENDISYON

6. Ano an nakatabang ki Jacob na magmaigot, asin paano siya tinawan nin balos? (Hilingon an ritrato sa kapinunan kan artikulo.)

6 Nakipaglaban asin nagmaigot an patriyarkang si Jacob huling namutan niya si Jehova, pinahalagahan niya an espirituwal na mga bagay, asin lubos an pagtubod niya sa panuga ni Jehova na bebendisyunan Niya an saiyang mga gikan. (Gen. 28:3, 4) Iyan an dahilan kun taano ta kan haros 100 anyos na si Jacob, ginibo niya an gabos na makakaya tanganing makua an bendisyon nin Diyos; nakigumulan pa ngani siya sa sarong anghel na nagsulot nin pisikal na hawak. (Basahon an Genesis 32:24-28.) May kusog asin resistensiya daw si Jacob para labanan an sarong makapangyarihan na anghel? Mayo nanggad! Pero saro siyang determinadong marhay na parapakilaban, asin pinatunayan niyang dai siya basta na sana masuko! Asin talagang binalusan ni Jehova an pagigin maigot ni Jacob. Tinawan siya nin pangaran na angay sa saiya, an Israel (nangangahulugan na “Nakilaban [Nagmaigot Tumang] sa Diyos” o  “Nakikilaban an Diyos”). Nakamtan ni Jacob an dakulang balos na gusto man niyatong makua—an pag-uyon asin bendisyon ni Jehova.

7. (a) Anong nakakapangluya sa buot na sitwasyon an inatubang ni Raquel? (b) Paano siya nagdanay na nakikipaglaban, asin paano siya binendisyunan pag-abot nin panahon?

7 Gustong-gusto man ni Raquel, an namumutan na agom ni Jacob, na mahiling kun paano uutubon ni Jehova an panuga Niya sa saiyang agom. Pero igwa nin ulang na garo dai kayang lampasan. Mayo siyang aki. Kan panahon niya, ibinibilang na grabeng pagsakit an dai pagkaigwa nin aki. Paano nakakua si Raquel nin emosyonal asin pisikal na kusog para padagos na labanan an dai niya kontroladong mga sitwasyon na nakakapangluya sa buot? Nungka siyang nawaran nin paglaom. Imbes, nagdanay siyang nakikipaglaban paagi sa mas maigot na pagpamibi. Dinangog ni Jehova an udok sa pusong mga pagngayo-ngayo ni Raquel, asin pag-abot nin panahon binendisyunan siya—nagkaigwa siya nin mga aki. Kaya sarong beses, huli sa kapangganahan, naikurahaw ni Raquel: “Paagi sa daing kapagalan na pakikigumol ako nakipaggumulan . . . Ako nanggana man!”—Gen. 30:8, 20-24, NW.

8. Anong masakit na pagbalo an inatubang ni Jose sa halawig na panahon, asin paano siya nagin marahay na halimbawa para sa sato?

8 An halimbawa nin kaimbudan ni Jacob asin Raquel siguradong nagkaigwa nin dakulang epekto sa aki nindang si Jose, asin nakatabang iyan sa saiya kun paano aatubangon an maarabot na pagbalo sa saiyang pagtubod. Kan 17 anyos na si Jose, biyong nagbago an buhay niya. An mga tugang niyang lalaki na nauuri sa saiya ipinabakal siya para magin uripon. Dangan kan huri, bakong makatanusan siyang ibinilanggo nin dakul na taon sa Ehipto. (Gen. 37:23-28; 39:7-9, 20, 21) Dai siya pinangluyahan nin buot; ni nagtanom man siya nin raot nin buot o inisip na makabalos sa saiyang mga tugang. Imbes, ipinokus niya an saiyang isip asin puso sa mahalagang marhay na relasyon niya ki Jehova. (Lev. 19:18; Roma 12:17-21) Makakatabang sa sato an halimbawa ni Jose. Halimbawa, dawa kun may maraot kitang mga inagihan kan kita aki pa o kun ngunyan garo mayo na kitang paglaom, kaipuhan tang padagos na makipaglaban asin magmaigot. Makakapagtiwala kita na kun gigibuhon ta iyan, bebendisyunan kita ni Jehova.—Basahon an Genesis 39:21-23.

9. Bilang pag-arog ki Jacob, Raquel, asin Jose, ano an dapat niyatong pagmaigutan na gibuhon para makamtan an bendisyon ni Jehova?

9 Tibaad napapaatubang ka man ngunyan sa sarong masakit na pagbalo. Tibaad sarong klase iyan nin inhustisya, diskriminasyon, o pagtuya-tuya. O tibaad huli sa pagkauri, may saro na inaakusaran ka nin mga kaputikan. Imbes na pangluyahan nin buot, girumdumon kun ano an nakatabang ki Jacob, Raquel, asin Jose na padagos na makapaglingkod ki Jehova na may kaugmahan. Pinakusog asin binendisyunan sinda nin Diyos huling danay sindang nagpahalagang marhay sa espirituwal na mga bagay. Padagos sindang nakipaglaban asin naghiro kauyon kan saindang udok na mga pamibi. Nabubuhay na kita sa panahon na harani na an katapusan kan presenteng maraot na sistema nin mga bagay; kaya, mahalaga nanggad na papagdanayon na makusog an satong paglaom sa mga itinagama sa sato sa maabot na panahon! Andam ka daw na magmaigot para makamtan an pag-uyon ni Jehova, asin sabi ngani, makigumulan para diyan?

MAGIN ANDAM NA MAKIGUMULAN PARA SA BENDISYON

10, 11. (a) Taano ta tibaad kaipuhan niyatong makigumulan para makamtan an bendisyon nin Diyos? (b) Ano an makakatabang sa sato na makapagdesisyon nin tama asin manggana sa satong pakikipaglaban sa pangluluya nin buot asin mga ulang?

10 Taano ta tibaad kaipuhan niyatong makigumulan para makamtan an bendisyon nin Diyos? Huling bako kitang perpekto, nasasakitan kitang labanan an mga kaluyahan ta. An iba nasasakitan na mapagdanay an pagigin positibo sa ministeryo.  An iba tibaad nasasakitan huli sa hilang o pagmundo. Asin an iba nasasakitan na patawadon an nakakulog o nagkasala sa sainda. Gurano man kita kahaloy nang naglilingkod ki Jehova, gabos kita dapat na makipaglaban sa mga bagay na puwedeng makaulang sa paglilingkod niyato sa Diyos, an saro na nagtatao nin balos sa mga maimbod.

Nakikipaglaban ka daw para sa bendisyon nin Diyos? (Hilingon an parapo 10, 11)

11 An totoo, puwedeng magin dipisil na marhay an pagigin Kristiyano asin an pagdesisyon nin tama, lalo na kun binubutong kita kan satong madayang puso pasiring sa ibong na direksiyon. (Jer. 17:9) Kun sa hiling mo iyan na an nangyayari sa saimo, hagadon sa pamibi an banal na espiritu. Mapapakusog ka kan pagpamibi asin kan banal na espiritu na padagos na gibuhon an mga bagay na aram mong tama asin binebendisyunan ni Jehova. Humiro kauyon kan saimong mga pamibi. Magmaigot na basahon an Bibliya aroaldaw, asin magtao nin panahon para sa personal na pag-adal saka regular na Pampamilyang Pagsamba.—Basahon an Salmo 119:32.

12, 13. Paano natabangan na makontrol kan duwang Kristiyano an saindang salang mga pagmawot?

12 Dakul kitang halimbawa nin mga Kristiyano na natabangan kan Tataramon nin Diyos, kan banal na espiritu, asin kan satong mga publikasyon na malabanan an salang mga pagmawot. Binasa nin sarong tin-edyer an artikulong “How Can You Resist Wrong Desires?” na ipinublikar sa Awake! na Disyembre 8, 2003. Ano an nagin reaksiyon niya? “Nakikipaglaban ako para makontrol an salang mga kaisipan. Kan mabasa ko sa artikulo an ‘matinding pakikipaglaban nin dakul tanganing madaog an salang mga pagmawot,’ namatian kong kabilang ako sa kasararuan nin  magturugang. Dai ako nagsosolo.” Nakinabang man siya sa artikulong “Alternative Life-Styles—Does God Approve?” na nagluwas sa isyu kan Oktubre 8, 2003. Nabasa niya sa artikulong iyan na dagos-dagos an pakikipaglaban kan nagkapira, na garo igwa sinda nin ‘tunok sa laman.’ (2 Cor. 12:7) Pero, mantang padagos sindang nakikipaglaban para mapagdanay an tamang paggawi, may positibo sindang paglaom para sa mga mangyayari sa maabot. An sabi niya: “Huli kaiyan, naisip kong makakaya ko man na magdanay na maimbod sa kada aldaw. Nagpapasalamat akong marhay ki Jehova huling ginagamit niya an saiyang organisasyon para tabangan kitang makatagal sa maraot na sistemang ini sa kada aldaw.”

13 Pag-isipan man an eksperyensiya nin sarong sister na taga Estados Unidos. Siya nagsurat: “Gusto ko kamong pasalamatan sa padagos nindong pagpakakan sa samo sa tamang panahon kan mga talagang kaipuhan mi. Parati kong namamatian na isinurat para sako an mga artikulong ini. Dakul na taon na akong nakikipaglaban sa grabeng pagmawot ko sa sarong bagay na ikinakaungis ni Jehova. May mga panahon na gusto ko nang sumuko asin dai na lumaban. Aram kong mahihirakon si Jehova saka mapagpatawad, pero huling igwa ako kan salang pagmawot na ini, na sa totoo dai ko man ikinakaungis, pagmati ko bako akong angay na mag-ako kan tabang niya. Apektado an buhay ko kan pakikipaglaban kong ini. . . . Pagkabasa ko kan artikulong ‘Igwa Ka daw nin “Pusong Magmimidbid” ki Jehova?’ sa An Torrengbantayan na Marso 15, 2013, talagang namatian kong gusto akong tabangan ni Jehova.”

14. (a) Paano minansay ni Pablo an saiyang pakikipaglaban? (b) Paano ta mapangganang malalabanan an satong mga kaluyahan?

14 Basahon an Roma 7:21-25. Aram mismo ni Pablo kun gurano kadipisil an pakikipaglaban sa salang mga pagmawot asin mga kaluyahan. Pero, sigurado siyang kaya niyang manggana sa laban na ini kun mamimibi siya saka mananarig ki Jehova asin kun magkakaigwa siya nin pagtubod sa atang na pantubos ni Jesus. Kumusta man kita? Mantang nakikipaglaban kita na dai madaog kan satong mga kaluyahan, kaya tang manggana. Paano? Paagi sa pag-arog ki Pablo, paagi sa lubos na pagsarig ki Jehova, bako sa sadiri tang kusog, asin paagi sa pagkaigwa nin pagtubod sa pantubos.

15. Taano ta matatabangan kita kan pagpamibi na magdanay na maimbod asin matagalan an mga pagbalo?

15 May mga panahon na tibaad tugutan kita ni Jehova na maipahiling kun gurano kahalaga sa sato an sarong bagay. Halimbawa, paano kun magkahilang kita nin grabe (o an satong kapamilya) o makaeksperyensiya kita nin inhustisya? Maipapahiling niyato na lubos kitang nagtitiwala ki Jehova kun hahagadon niyato sa saiya na tawan kita kan kusog na kaipuhan tanganing padagos na magin maimbod asin magdanay na maugma saka makusog an espirituwalidad. (Fil. 4:13) Pinapatunayan kan eksperyensiya nin dakul na Kristiyano, kan panahon ni Pablo asin sa ngunyan, na matatabangan kita kan pagpamibi na maibalik an satong puwersa asin kusog nin buot tanganing padagos na magtagal.

PADAGOS NA MAKIPAGLABAN PARA SA BENDISYON NI JEHOVA

16, 17. Ano an determinado mong gibuhon bilang sarong parapakilaban?

16 Gustong-gusto kan Diyablo na mahiling kang pangluyahan nin buot asin sumuko. Magin determinadong “pangaptan an marahay.” (1 Tes. 5:21NW) Makakasiyerto kang kaya mong manggana sa saimong pakikipaglaban ki Satanas, sa saiyang maraot na kinaban, asin sa ano man na salang mga pagmawot. Magigibo mo ini kun lubos kang magtitiwala sa kakayahan ni Jehova na pakusugon ka.—2 Cor. 4:7-9; Gal. 6:9.

17 Kaya, padagos na makipaglaban. Padagos na makigumulan. Padagos na magmaigot. Lubos na magtiwala na ‘iuula sa saimo [ni Jehova] an nagsusupay na marahay na mga bagay.’—Mal. 3:10, An Marahay na Bareta Biblia.