“An lambang marahay na balaog asin an lambang perpektong regalo gikan sa . . . Ama.”—SANT. 1:17, nota sa ibaba.

KANTA: 148, 109

1. Anong mga bendisyon an nagin posible huli sa areglo kan pantubos?

DAKUL na bendisyon an nagin posible huli sa atang na pantubos ni Jesu-Cristo. An areglo kan pantubos an nagbukas kan pinto para sa gabos na maimbod na gikan ni Adan na magin kabtang kan pamilya nin Diyos pag-abot nin panahon. Huli man sa pantubos, nagkaoportunidad kitang maugmang mabuhay na daing sagkod. Pero, bako sanang magayon na puturo an naitatao kan pantubos ni Cristo sa makinuyog na katawuhan. An pagigin andam ni Jesus na magadan tanganing suportaran an pagigin makatanusan ni Jehova na mamahala nagpagin posible na maisagibo an mahalagang marhay na mga bagay para sa kapakanan kan gabos na nasa langit asin daga.—Heb. 1:8, 9.

2. (a) Anong mga bagay an mahihiling sa pamibi ni Jesus na mahalagang marhay para sa gabos na nasa langit asin daga? (Hilingon an ritrato sa itaas.) (b) Ano an pag-uulayan niyato sa artikulong ini?

2 Mga duwang taon bago magadan si Jesus bilang atang na pantubos, tinukduan niya an saiyang mga disipulo na mamibi: “Ama niyamo  na nasa langit, pakangbanalon an ngaran mo. Dumatong lugod an Kahadian mo. Mangyari lugod an buot mo, kun paano sa langit, siring man sa daga.” (Mat. 6:9, 10) Tanganing mas lalo tang mapahalagahan an pantubos, pag-ulayan niyato kun paano iyan konektado sa pagpakangbanal kan pangaran nin Diyos, sa pamamahala kan Kahadian nin Diyos, asin sa kautuban kan katuyuhan nin Diyos.

“PAKANGBANALON AN NGARAN MO”

3. Ano an irinerepresentar kan pangaran ni Jehova, asin paano pinakaraot ni Satanas an banal na pangaran?

3 An inot na kahagadan na sinambit ni Jesus sa saiyang modelong pamibi iyo an pagpakangbanal kan pangaran nin Diyos. Irinerepresentar kan pangaran ni Jehova an Saiyang kadakulaan, kamurawayan, asin kabanalan. Sa saro pang pamibi, inapod ni Jesus si Jehova na “Amang Banal.” (Juan 17:11) Huling banal si Jehova, banal man an gabos na prinsipyo asin pagbuot na hali sa saiya. Sa ibong kaini, sa hardin nin Eden, may katusuhan na kinuwestiyon ni Satanas an deretso nin Diyos na magbugtak nin mga pamantayan sa mga tawo. Paagi sa pagputik ni Satanas dapit ki Jehova, pinakaraot niya an banal na pangaran nin Diyos.—Gen. 3:1-5.

4. Paano nakatabang si Jesus sa pagpakangbanal kan pangaran nin Diyos?

4 Sa kabaliktaran, pinahalagahan na marhay ni Jesus an pangaran ni Jehova. (Juan 17:25, 26) Ginibo ni Jesus an gabos tanganing mapakangbanal an pangaran nin Diyos. (Basahon an Salmo 40:8-10.) Huli sa perpekto niyang paagi nin pamumuhay sa daga, napatunayan ni Jesus na makatanusan asin angay sanang magbugtak si Jehova nin mga pamantayan para sa mga linalang niyang mga anghel saka tawo. Dawa pinangyari ni Satanas na maeksperyensiyahan ni Jesus na magadan sa makulugon na paagi, nagdanay na lubos na maimbod si Jesus sa saiyang Ama sa langit. Huli sa pagigin niyang maimbod, napatunayan ni Jesus na kaya nin sarong perpektong tawo na masunod nin lubos an matanos na mga pamantayan nin Diyos.

5. Paano kita makakatabang sa pagpakangbanal kan pangaran nin Diyos?

5 Paano niyato maipapahiling na pinapahalagahan niyatong marhay an pangaran ni Jehova? Paagi sa satong paggawi. Ipinagbubuot ni Jehova na magin kitang banal. (Basahon an 1 Pedro 1:15, 16.) Nangangahulugan ini na si Jehova sana an sasambahon niyato asin na kukuyugon ta siya nin bilog na puso. Dawa kun pinepersegir kita, ginigibo ta an pinakamakakaya niyato tanganing makapamuhay kauyon kan saiyang matanos na mga prinsipyo asin pagbuot. Kun gigibuhon niyato kun ano an matanos, mapapaliwanag ta an satong ilaw asin mapapamuraway ta an pangaran ni Jehova. (Mat. 5:14-16) Bilang banal na banwaan, mapapatunayan niyato paagi sa kun paano kita namumuhay na marahay an mga pagbuot ni Jehova asin na bakong totoo an mga akusasyon ni Satanas. Kun kita man magkasala, tunay kitang nagsusulsol asin tinatalikdan an mga gibong malapastangan sa pangaran ni Jehova.—Sal. 79:9.

6. Taano ta puwede kitang ibilang ni Jehova na matanos dawa bako kitang perpekto?

6 Papatawadon ni Jehova an satong mga kasalan kun may pagtubod kita sa atang ni Cristo. Inaako niya bilang saiyang mga parasamba idtong mga idinudusay an saindang sadiri sa saiya. An linahidan na mga Kristiyano ipinahayag ni Jehova na matanos bilang saiyang mga aki asin an “ibang mga karnero” ipinahayag ni Jehova na matanos bilang saiyang mga amigo. (Juan 10:16; Roma 5:1, 2; Sant. 2:21-25) Kaya dawa ngunyan, huli sa pantubos, puwede kitang magin matanos sa atubangan kan satong Ama asin makikabtang sa pagpakangbanal kan saiyang pangaran.

“DUMATONG LUGOD AN KAHADIAN MO”

7. Anong mga bendisyon sa irarom kan pamamahala kan Kahadian an nagin posible huli sa pantubos?

7 Sa modelong pamibi, ini an sunod na hinagad  ni Jesus sa Diyos: “Dumatong lugod an Kahadian mo.” Paano konektado sa Kahadian nin Diyos an pantubos? Pinagin posible kan pantubos an pagtipon sa 144,000 na magigin mga hadi asin saserdote kaiba ni Cristo sa langit. (Kap. 5:9, 10; 14:1) Si Jesus saka an 144,000 iribang mamamahala sa Kahadian nin Diyos asin itatao an mga pakinabang kan pantubos sa makinuyog na mga tawo sa laog nin sangribong taon. An daga gigibuhon na paraiso, asin magigin perpekto an gabos na maimbod na tawo. Kaya, lubos nang magigin sarong pamilya an mga lingkod nin Diyos sa langit asin daga. (Kap. 5:13; 20:6) Rurunuton ni Jesus an payo kan halas asin hahalion an gabos na dinarang problema kan pagrebelde ni Satanas.—Gen. 3:15.

8. (a) Paano tinabangan ni Jesus an saiyang mga disipulo na mahiling an kahalagahan kan Kahadian nin Diyos? (b) Paano ta maipapahiling ngunyan an satong suporta sa Kahadian?

8 Mantang nasa daga si Jesus, tinabangan niya an saiyang mga disipulo na mahiling an kahalagahan kan Kahadian nin Diyos. Pagkatapos tulos na mabawtismuhan si Jesus, ibinalangibog niya sa lain-lain na lugar an “maugmang bareta kan Kahadian nin Diyos.” (Luc. 4:43) Bago siya magsakat sa langit, ipinagbuot niya sa saiyang mga disipulo na magin mga saksi niya sa “pinakaharayong parte kan daga.” (Gibo 1:6-8) Huli sa gibuhon na paghuhulit kan Kahadian, may oportunidad an mga tawo sa bilog na daga na manudan an dapit sa pantubos asin magin sakop kan Kahadian nin Diyos. Sa ngunyan, maipapahiling ta an satong suporta sa Kahadian paagi sa pagtabang sa mga tugang ni Cristo sa daga na maisagibo an pagbuot na ihulit sa bilog na kinaban an maugmang bareta kan Kahadian.—Mat. 24:14; 25:40.

“MANGYARI LUGOD AN BUOT MO”

9. Taano ta makakapagtiwala kita na uutubon ni Jehova an katuyuhan niya para sa katawuhan?

9 Ano an buot sabihon ni Jesus kan sunod niyang sinabi: “Mangyari lugod an buot mo”? Si Jehova an Kaglalang. Pag sinabi Niyang mangyayari an sarong bagay, garo man sana nangyari na iyan. (Isa. 55:11) Dai mapupugulan kan pagrebelde ni Satanas an pag-utob ni Jehova sa Saiyang katuyuhan para sa katawuhan. Puon pa sana sa kapinunan, kabutan na nin Diyos na panuon an daga nin perpektong mga aki ni Adan asin Eva. (Gen. 1:28) Kun nagadan na mayong aki si Adan asin Eva, dai mauutob an katuyuhan nin Diyos na mapano kan saindang mga gikan an daga. Kaya, pagkatapos nindang magkasala, tinugutan sinda ni Jehova na magkaigwa nin mga aki. Paagi sa pantubos, an gabos na may pagtubod tinatawan nin Diyos nin oportunidad na magin perpekto asin mabuhay nin daing katapusan. Namumutan ni Jehova an mga tawo, asin gusto niyang magkaigwa nin marahayon na buhay an makinuyog na mga tawo, siring kan katuyuhan niya.

10. Paano makikinabang sa pantubos an mga nagadan?

10 Kumusta man an binilyon na tawong nagadan na dai nagkaoportunidad na mamidbid asin mapaglingkudan si Jehova? Huli sa pantubos, nagin posible an pagkabuhay liwat kan mga gadan. Bubuhayon sinda liwat kan satong mamumuton na Ama na nasa langit saka tatawan sinda nin oportunidad na manudan an saiyang katuyuhan asin na mabuhay na daing katapusan. (Gibo 24:15) Habo ni Jehova na magadan an mga tawo, kundi gusto niya sindang mabuhay. Bilang Burabod nin buhay, siya an magigin Ama kan gabos na bubuhayon liwat. (Sal. 36:9) Kaya, angay nanggad na itinukdo sa sato ni Jesus na mamibi: “Ama niyamo na nasa langit.” (Mat. 6:9) Tinawan ni Jehova si Jesus nin sarong mahalagang papel sa pagbuhay liwat sa mga gadan. (Juan 6:40, 44) Sa Paraiso, isasagibo ni Jesus an saiyang papel bilang “an pagkabuhay liwat asin an buhay.”—Juan 11:25.

11. Ano an gusto nin Diyos para sa “dakulang kadaklan”?

11 An pagkabukas-palad ni Jehova bakong limitado  sa pipira sana, huling sinabi ni Jesus: “An siisay man na naggigibo kan kabutan nin Diyos, ini an sakuyang tugang na lalaki asin tugang na babayi asin ina.” (Mar. 3:35) Gusto nin Diyos na magin Saiyang mga parasamba an dai mabilang na “dakulang kadaklan” hali sa gabos na nasyon, tribo, asin lengguwahe. An gabos na nagtutubod sa pantubos ni Cristo asin naggigibo kan kabutan nin Diyos makakaiba sa mga makurahaw: “Utang niyato an satong kaligtasan sa satuyang Diyos, na nakatukaw sa trono, asin sa Kordero.”—Kap. 7:9, 10.

12. Paano mahihiling sa modelong pamibi an katuyuhan ni Jehova para sa makinuyog na katawuhan?

12 Mahihiling sa mga kahagadan na nasa modelong pamibi ni Jesus an katuyuhan ni Jehova para sa makinuyog na mga tawo. Kauyon kan pamibing ini, gusto niyatong gibuhon an satong pinakamakakaya tanganing pakangbanalon, o ibilang na banal, an pangaran ni Jehova. (Isa. 8:13) An mismong pangaran ni Jesus nangangahulugan na “Si Jehova Kaligtasan,” asin an satong kaligtasan paagi kan pantubos nagtatao nin onra saka kamurawayan sa pangaran ni Jehova. Gagamiton an Kahadian nin Diyos tanganing itao sa makinuyog na katawuhan an mga pakinabang kan pantubos. Iyo, sinisigurado sa sato kan modelong pamibi na mayo nin ano man na makakapugol na mautob an katuyuhan nin Diyos.—Sal. 135:6; Isa. 46:9, 10.

IPAHILING AN PASASALAMAT MO SA PANTUBOS

13. Ano an ipinapahiling kan satong pagpabawtismo?

13 An saro sa mahalagang paagi na maipapahiling ta an satong pasasalamat sa pantubos iyo an pagdusay kan satong sadiri ki Jehova basado sa pagtubod ta sa pantubos, dangan pagpabawtismo. Ipapahiling kan satong bawtismo na “ki Jehova kita.” (Roma 14:8) An pagpabawtismo niyato pagpahiling na hinahagad ta sa Diyos na tawan kita nin malinig na konsiyensiya. (1 Ped. 3:21) Asin sinisimbag iyan ni Jehova paagi sa pag-aplikar niya sa sato kan nakakalinig na dugo  kan atang ni Cristo. Kaya, lubos kitang nagtitiwala na itatao ni Jehova sa sato an gabos na ipinanuga Niya.—Roma 8:32.

Sa anong mga paagi niyato maipapahiling an pasasalamat sa pantubos? (Hilingon an parapo 13, 14)

14. Taano ta ipinagbuot sa sato na kamutan an satong kapwa?

14 Ano an saro pang paagi na maipapahiling niyato an satong pasasalamat sa pantubos? Gabos na ginigibo ni Jehova ginigiyahan nin pagkamuot, kaya an gusto niya sa gabos niyang parasamba iyo na ipahiling man an pagkamuot bilang saindang nangingibabaw na kuwalidad. (1 Juan 4:8-11) Kun mamumutan ta an satong kapwa, mapapatunayan niyato na gusto tang “magin mga aki kan [satong] Ama na nasa langit.” (Mat. 5:43-48) Mangnuhon na an pagbuot na kamutan an kapwa, panduwa sa pagbuot na kamutan si Jehova. (Mat. 22:37-40) An saro sa mahalagang paagi na maipapahiling ta an pagkamuot sa kapwa iyo an pagsunod niyato sa pagbuot na ihulit an maugmang bareta kan Kahadian nin Diyos. Mantang ipinapahiling niyato an pagkamuot na ini, ipinapabanaag ta an kamurawayan nin Diyos. Sa katunayan, an pagkamuot sa Diyos “mahihiling sa lubos na paagi sa tahaw niyato” kun sinusunod ta an pagbuot na kamutan an iba, lalo na an satong mga kapagtubod.—1 Juan 4:12, 20.

AN PANTUBOS MAGDADARA NIN “MGA PANAHON NIN KAGINHAWAHAN”

15. (a) Anong mga bendisyon an inaako na niyato ngunyan ki Jehova? (b) Anong mga bendisyon an naghahalat sa sato?

15 Kun matubod kita sa pantubos, mabubuksan para sa sato an pinto pasiring sa lubos na kapatawadan. Sinisigurado sa sato kan Tataramon nin Diyos na puwedeng “mapara” an satong mga kasalan. (Basahon an Gibo 3:19-21.) Arog kan pinag-ulayan ta kasubago, basado sa pantubos, inampon ni Jehova an saiyang linahidan nin espiritung mga lingkod tanganing magin saiyang mga aki. (Roma 8:15-17) Kun dapit sa sato na kabilang sa “ibang mga karnero,” garo man sana ginibuhan kita ni Jehova nin sertipiko nin pag-ampon na nakalaag na an pangaran niyato. Pero, saka lang niya pipirmahan iyan pagkatapos niyatong magin perpekto asin makapasar sa pangultimong pagbalo. Dangan, magigin na kitang saiyang namumutan na inampon na mga aki sa daga. (Roma 8:20, 21; Kap. 20:7-9) Daing katapusan an pagkamuot ni Jehova sa saiyang mga aki. Daing sagkod man an mga pakinabang kan pantubos. (Heb. 9:12) Nungkang mawawaran nin halaga an regalong ini. Mayo nin siisay man an makakaagaw kaiyan sa sato.

16. Paano kita tinabangan kan pantubos na magin tunay na talingkas?

16 Kun tunay kitang nagsusulsol, mayong magiginibo an Diyablo tanganing pugulan kitang magin miyembro kan pamilya ni Jehova pag-abot nin panahon. Nagdigdi sa daga si Jesus asin nagadan nin “saro sanang beses para sa gabos na panahon.” Kaya permanente nang nabayadan an halagang pantubos. (Heb. 9:24-26) Lubos nang hinali kaiyan an sentensiyang kagadanan na minana ta ki Adan. Huli sa atang ni Cristo, nagin talingkas kita sa pagkauripon kan kinaban na ini na kontrolado ni Satanas asin dai na kita nabubuhay na may takot sa kagadanan.—Heb. 2:14, 15.

17. Para sa saimo, ano an pagkamuot ni Jehova?

17 Talagang mapagtitiwalaan an mga panuga nin Diyos. Kun paanong dai nagbabago an mga ley nin naturalesa, dai man nagbabago si Jehova. (Mal. 3:6) Urog pa sa regalong buhay an itinatao sa sato ni Jehova. Itinatao niya sa sato an saiyang pagkamuot. “Naaraman niyato na namumutan kita nin Diyos asin kumbinsido kita kaiyan. An Diyos pagkamuot.” (1 Juan 4:16) An bilog na daga gigibuhon na paraiso, kun sain gabos na nakaistar aarugon an pagigin mamumuton nin Diyos. Dangan, gabos niyang lingkod sa langit asin daga sararong masarabi: “An kaumawan asin an kamurawayan asin an kadunungan asin an pasasalamat asin an onra asin an kapangyarihan saka an kusog mapasa Diyos niyato sagkod nuarin pa man. Amen.”—Kap. 7:12.