‘Paagi sa kadunungan, linalang [ni Jehova] an daga; paagi sa pakasabot, pinamugtak niya [nin masarig] an kalangitan.’—TAL. 3:19, An Marahay na Bareta Biblia.

KANTA: 105,  107

1, 2. (a) Ano an tibaad sabihon nin iba dapit sa ideya na may organisasyon an Diyos? (b) Ano an pag-uulayan ta sa artikulong ini?

IGWA daw nin organisasyon an Diyos? Tibaad may magsabi: “Dai mo na kaipuhan nin sarong organisasyon na magiya sa saimo. An kaipuhan mo sana iyo na magkaigwa nin personal na relasyon sa Diyos.” Tama daw an kaisipan na iyan? Ano an ipinapahiling kan mga katunayan?

2 Pag-uulayan niyato sa artikulong ini an mga patunay na si Jehova, an Diyos nin areglo, iyo an daing kaparehong Organisador. Pag-uulayan ta man kun ano an dapat na gibuhon niyato pag nakakaresibi kita nin instruksiyon hali sa organisasyon ni Jehova. (1 Cor. 14:33, 40) Kan inot na siglo C.E. asin sa panahon niyato, tinatabangan kan Kasuratan an daganon na kabtang kan organisasyon ni Jehova na maisagibo an mahiwas na gibuhon nin paghuhulit kan maugmang bareta. Huling sinusunod ta an Bibliya asin an mga instruksiyon kan organisasyon, napagdadanay tang malinig, matuninong, asin nagkakasararo an kongregasyon.

SI JEHOVA, AN DAING KAPAREHONG ORGANISADOR

3. Ano an nakakakumbinsir sa saimo na si Jehova iyo an daing kaparehong Organisador?

3 Pinapatunayan kan mga linalang na si Jehova iyo an daing  kaparehong Organisador. An Bibliya nagsasabi: ‘Paagi sa kadunungan, linalang [ni Jehova] an daga; paagi sa pakasabot, pinamugtak niya [nin masarig] an kalangitan.’ (Tal. 3:19, BPV [1]) An mga naaaraman niyato ‘mga gilid sana kan mga dalan [nin Diyos],’ asin “hinghing sana an nadangog [niyato] dapit sa saiya.” (Job 26:14NW) Pero, maski dikit sana an aram ta manungod sa mga planeta, bituon, asin galaksiya, nakakakumbinsir na iyan sa sato na talagang organisadong marhay an mga bagay na ini sa kalangitan. (Sal. 8:3, 4) Kompuwesto nin minilyon na bituon an mga galaksiya, asin gabos sinda aregladong naghihiro sa espasyo. Tara, pati ngani an mga planeta sa satong solar system minalibot sa saldang na garo nagsusunod sa ley nin trapiko! Talagang tinatabangan kita kan makangangalas na areglong ini sa uniberso na mahiling na maninigo nanggad para sa satong pag-umaw, kaimbudan, asin pagsamba si Jehova, na may kahusayan na ginibo an langit asin daga.—Sal. 136:1, 5-9.

4. Taano ta dai masimbag kan siyensiya an dakul na hapot?

4 Dakul na an ihinayag kan siyensiya mapadapit sa uniberso saka sa satong planetang Daga, asin nagtao iyan nin mga pakinabang sa lain-lain na aspekto kan satong buhay. Pero dai masimbag kan siyensiya an dakul na hapot. Halimbawa, dai masimbag kan mga astronomo kun paano eksaktong nagpuon an uniberso o kun taano ta yaon kita sa planetang ini kaiba kan kadakul na iba pang nabubuhay na bagay. Dai man maipaliwanag nin dakul na tawo kun taano ta gustong-gusto niyatong mabuhay na daing sagkod. (Par. 3:11) Taano ta kadakul nin mahalagang hapot na dai nasisimbag? An sarong dahilan iyo na dakul na siyentista asin iba pa an habong akuon na igwang Diyos saka sinusuportaran ninda an teoriya nin ebolusyon. Pero sa sadiri niyang Libro, sinisimbag ni Jehova an mga hapot na ikinakahadit kan mga tawo sa gabos na lugar.

5. Sa anong mga paagi kita nakadepende sa mga ley nin naturalesa?

5 Nakadepende kita sa dai nagbabago asin maaasahan na mga ley nin naturalesa na inestablisar ni Jehova. An mga elektrisyan, tubero, inhenyero, piloto, asin siruhano (surgeon)—gabos sinda minadepende sa mga ley na ini tanganing magibo an saindang trabaho. Halimbawa, nagtitiwala an mga siruhano sa katotoohan na sa pangkagabsan, magkakapareho an anatomiya nin tawo. Kaya dai na kaipuhan pang hanapon nin sarong siruhano an kinamumugtakan kan puso nin sarong pasyente. Asin gabos kita nagsusunod sa mga ley nin naturalesa. Kun babaliwalaon ta an ley nin grabidad, puwede tang ikagadan iyan!

INORGANISAR NIN DIYOS

6. Taano ta dapat niyatong lauman na gusto ni Jehova na magin organisado man an saiyang mga parasamba?

6 Makangangalas nanggad an pagkaorganisar sa uniberso. Kaya talagang dapat tang lauman na gusto ni Jehova na magin organisado man na marhay an saiyang mga parasamba. Sa katunayan, para magibo iyan, itinao nin Diyos sa sato an Bibliya para magin giya niyato. Magigin mamundo asin miserable an satong buhay kun dai kita masunod sa mga instruksiyon kan organisasyon nin Diyos asin sa saiyang mga pamantayan.

7. Ano an nagpapahiling na sarong organisadong marhay na libro an Bibliya?

7 An Bibliya bakong basta sarong koleksiyon nin mga librong Judio asin Kristiyano na mayong koneksiyon sa lambang saro. Kundi, sarong libro ini na organisadong marhay—sarong obra maestra na ipinasabong nin Diyos. Magkakakonektar an indibidwal na mga libro sa Bibliya. Mahihiling puon Genesis sagkod Kapahayagan an panginot na tema kan Bibliya—an pagbindikar kan soberaniya ni Jehova asin an kautuban kan saiyang katuyuhan para sa daga paagi kan saiyang Kahadian sa pamamahala ni Cristo, an ipinanugang “banhi.”—Basahon an Genesis 3:15; Mateo 6:10; Kapahayagan 11:15.

8. Taano ta masasabi niyatong organisadong marhay an suanoy na Israel?

8 Sarong arugan sa pagigin organisado an suanoy na Israel. Halimbawa, sa irarom kan Katugunan  ni Moises, may inasignaran na mga ‘babaying naglilingkod sa pintuan kan [tolda nin katiripunan].’ (Ex. 38:8BPV) Isinasagibo man kan mga Israelita sa aregladong paagi an paglipat-lipat kan saindang kampo asin kan tabernakulo. Kan huri, inorganisar ni Hading David an mga Levita asin mga saserdote. Grinupo-grupo niya sinda na may kanya-kanyang trabaho sa templo. (1 Cron. 23:1-6; 24:1-3) Asin binebendisyunan ni Jehova an mga Israelita pag nagsusunod sinda sa saiya. Kaya nagigin organisado sinda, matuninong, asin nagkakasararo.—Deut. 11:26, 27; 28:1-14.

9. Ano an nagpapahiling na organisado an Kristiyanong kongregasyon kan inot na siglo?

9 Organisado man an Kristiyanong kongregasyon kan inot na siglo, asin nakinabang iyan sa itinataong instruksiyon kan sarong namamahalang grupo na kompuwesto sana dati nin mga apostol. (Gui. 6:1-6) Kan huri, may iba pang kuwalipikadong lalaki an idinugang sa namamahalang grupong iyan. (Gui. 15:6) Pinasabngan man nin Diyos an nagkapirang miyembro kan inot na siglong namamahalang grupo o an iba pang konektadong marhay sa sainda na magtao nin sadol asin instruksiyon paagi sa surat. (1 Tim. 3:1-13; Tito 1:5-9) Paano nakinabang an mga kongregasyon sa pagsunod sa mga instruksiyon kan namamahalang grupo?

10. Ano an nagin resulta kan magsunod an mga kongregasyon kan inot na siglo sa mga kasuguan na napagdesisyunan kan namamahalang grupo? (Hilingon an ritrato sa kapinunan kan artikulo.)

10 Basahon an Guibo 16:4, 5May mga tugang na lalaki na inasignaran kan namamahalang grupo na magbiyahe tanganing ipaabot sa mga kongregasyon ‘an mga kasuguan na [napagdesisyunan] kan mga apostol asin kan kamagurangan na nasa Jerusalem.’ Mantang padagos nindang sinusunod an mga kasuguan na iyan, padagos na ‘nagkusog an saindang pagtubod, asin nagdakul an saindang bilang aroaldaw.’ Ano an manunudan niyato sa mga halimbawang ini na puwede tang iaplikar sa laog kan organisasyon nin Diyos ngunyan?

NAGSUSUNOD KA DAW SA MGA INSTRUKSIYON?

11. Ano an dapat gibuhon kan ninombrahan na mga lalaki kun makaresibi sinda nin instruksiyon hali sa organisasyon nin Diyos?

11 Ano an dapat na gibuhon kan mga miyembro kan Branch Committee o Country Committee, mga paraataman nin sirkito, asin mga elder sa kongregasyon kun makaresibi sinda nin instruksiyon hali sa organisasyon nin Diyos ngunyan? Sinasadol kita gabos kan sadiring Libro ni Jehova na magin makinuyog asin mapagpasakop. (Deut. 30:16; Heb. 13:7, 17) An pagigin mapagkritika asin rebelyoso mayong lugar sa organisasyon nin Diyos huling makakaraot iyan sa nagkakaminuutan, matuninong, asin nagkakasararong mga kongregasyon. Siyempre, mayong maimbod na Kristiyano an gugustuhon na magin daing galang asin bakong makinuyog arog ni Diotrefes. (Basahon an 3 Juan 9, 10.) Puwede niyatong ihapot sa sadiri: ‘Nakakapakusog daw ako sa espirituwalidad kan mga tugang? Tulos ko daw na inaako asin sinusuportaran an instruksiyon na itinatao kan nanginginot na mga brother?’

12. Ano an ginibong pagbabago sa paagi nin pagnombra nin mga elder asin ministeryal na lingkod?

12 Pag-isipan an dai pa sana nahahaloy na desisyon na ginibo kan Namamahalang Grupo. Ipinaliwanag sa “Hapot Hali sa mga Parabasa” sa An Torrengbantayan na Nobyembre 15, 2014 an dapit sa pagbabago sa paagi nin pagnombra nin mga elder asin ministeryal na lingkod. Sinabi kan artikulo na an namamahalang grupo kan inot na siglo inawtorisaran an nagbibiyaheng mga paraataman na iyo an maggibo kan mga pagnombrang ini. Kauyon kan arugan na iyan, puon kan Setyembre 1, 2014, an mga paraataman nin sirkito na an nagnonombra nin mga elder asin ministeryal na lingkod. Hihinguwahon kan paraataman nin sirkito na mamidbid an mga irinerekomendar asin kun posible, iibanan niya an mga ini sa paghuhulit. Oobserbaran man niya an pamilya kan irinerekomendar na brother. (1 Tim. 3:4, 5) Maingat na kinokonsiderar kan grupo nin kamagurangan asin kan paraataman nin sirkito an maka-Kasuratan na mga  kuwalipikasyon para sa mga ministeryal na lingkod asin mga elder.—1 Tim. 3:1-10, 12, 13; 1 Ped. 5:1-3.

13. Paano niyato maipapahiling na sinusuportaran ta an itinataong instruksiyon kan mga elder?

13 Kaipuhan niyatong magsunod sa basado sa Bibliyang mga instruksiyon na itinatao kan mga elder. An maimbod na mga pastor na ini sa laog kan organisasyon nin Diyos ginigiyahan nin “marahay” na mga instruksiyon na makukua sa sadiring Libro nin Diyos. (1 Tim. 6:3) Girumdumon an sadol ni Pablo mapadapit sa mga minagawi na bakong husay sa kongregasyon. May mga indibidwal na “dai man lamang nagtatrabaho, kundi nakikiaram sa mga bagay na dai man nin labot sa sainda.” Minalataw na sinadol na sinda kan kamagurangan, pero padagos pa man giraray nindang binabaliwala iyan. Paano tatrataron kan kongregasyon an arog kaiyan na tawo? Si Pablo nagsabi: “Markahan an sarong ini asin ipundo an pakikiiba-iba sa saiya.” Mahihiling an pagigin timbang kan sadol na ini paagi sa pagpatanid na dai ibilang na kaiwal an tawong iyan. (2 Tes. 3:11-15NW) Sa ngunyan, puwedeng magtao nin nagpapatanid na pahayag an mga elder mapadapit sa saro na padagos na naggigibo nin sarong bagay na nakakaraot sa reputasyon kan kongregasyon, arog kan pakipag-ilusyunan sa bakong kapagtubod. (1 Cor. 7:39) Ano an reaksiyon mo kun magtao nin arog kaiyan na pahayag an mga elder sa kongregasyon nindo? Kun aram mo kun siisay an pinapanungdan kan pahayag, lilikayan mo daw na makiiba-iba sa tawong iyan asin sa espirituwal na mga gibuhon ka sana makikiasosyar sa saiya? An saimong pagsuportar sa areglong iyan asin an marigon mong paninindugan puwedeng makapahiro sa saiya na bayaan an saiyang bakong husay na paggawi. [2]

PAPAGDANAYON AN KALINIGAN, KATUNINUNGAN, ASIN PAGKASARARO

14. Paano kita makakatabang na mapagdanay an kalinigan kan kongregasyon?

14 Makakatabang kita na mapagdanay an espirituwal na kalinigan kan kongregasyon paagi sa pagsunod sa mga instruksiyon na nasa Tataramon nin Diyos. Pag-isipan an sitwasyon sa suanoy na Corinto. Ginamit ni Pablo an saiyang bilog na panahon saka kusog tanganing mahulitan an siyudad na iyan, asin namumutan niya an saiyang kapwa ‘mga banal’ diyan. (1 Cor. 1:1, 2) Pero siguradong napurisaw siya kan mabaretaan niya an problema na dapat niyang asikasuhon mapadapit sa imoralidad, na kinokonsinte sa kongregasyon na iyan! Ipinagbuot ni Pablo sa kamagurangan na itao ki Satanas an imoral na tawo—an buot sabihon, itiwalag ini. Tanganing mapagdanay an kalinigan kan kongregasyon, kaipuhan na halion kan mga elder an ‘lebadura.’ (1 Cor. 5:1, 5-7, 12) Kun sinusuportaran ta an desisyon kan mga elder na itiwalag an sarong dai nagsusulsol na nagkasala, nakakatabang kita na mapagdanay an kalinigan kan kongregasyon asin tibaad mapahiro kaiyan an nagkasala na magsulsol saka maghagad nin tawad ki Jehova.

15. Paano niyato mapagdadanay an katuninungan sa kongregasyon?

15 May saro pang problema sa Corinto na kinaipuhan asikasuhon. May mga tugang na nagdederemandahan. Hinapot sinda ni Pablo: “Taano baya ta dai na lang nindo pabayaan na gibuhan kamo nin maraot?” (1 Cor. 6:1-8NW) May mga nangyayari man na arog kaiyan sa ngunyan. Kun minsan, nararaot an katuninungan nin mga magturugang sa espirituwal huli sa dai nagin mapangganang pakikinegosyo na nagresulta sa kapiyerdehan asin tibaad sa mga akusasyon nin pandadaya. Huli kaiyan, idinedemanda ninda an saindang mga kapagtubod. Pero tinatabangan kita kan sadiring Libro nin Diyos na mahiling na mas marahay pang mapiyerde kisa sa magtao nin katuyawan sa pangaran nin Diyos o makaraot sa katuninungan kan kongregasyon. [3] Tanganing maresolberan an magabat na mga problema asin dai pagkakauyon, dapat sanang iaplikar niyato an sadol ni Jesus. (Basahon an Mateo 5:23, 24; 18:15-17.) Kun gigibuhon niyato iyan, pinapagdadanay niyato an katuninungan asin pagkasararo sa laog kan kongregasyon.

16. Taano ta dapat niyatong lauman na nagkakasararo an mga lingkod nin Diyos?

16 Ipinapahiling kan sadiring Libro ni Jehova  kun taano ta dapat niyatong lauman na nagkakasararo an saiyang mga lingkod. Nagkanta an salmista: ‘Hilinga! Marahay nanggad asin maugma na an magturugang nag-iirok na [magkairiba na may] pagkasararo!’ (Sal. 133:1BPV) Pag nagsusunod an mga Israelita ki Jehova, organisado asin nagkakasararo sinda. Ihinula nin Diyos an magigin kamugtakan kan saiyang mga lingkod sa maabot na panahon: ‘Ibubugtak ko [sindang may pagkasararo na] garo mga karnero [sa turil].’ (Miq. 2:12) Ihinula man ni Jehova paagi ki propeta Sofonias: “Babaguhon ko an lengguwahe kan mga banwaan na magin dalisay na lengguwahe, tanganing sinda gabos mag-apod sa ngaran ni Jehova, tanganing daramay na maglingkod sa saiya.” (Sof. 3:9NW) Nagpapasalamat nanggad kita na may pribilehiyo kitang “daramay na maglingkod” o sararong magsamba ki Jehova!

Hinihinguwa kan mga elder na magtao nin espirituwal na tabang sa saro na nakagibo nin sala (Hilingon an parapo 17)

17. Tanganing mapagdanay an pagkasararo asin kalinigan kan kongregasyon, paano dapat asikasuhon kan mga elder an mga kaso nin pagkakasala?

17 Tanganing mapagdanay an pagkasararo asin kalinigan kan kongregasyon, dapat na asikasuhon tulos kan mga elder sa mamumuton na paagi an hudisyal na mga bagay. Aram ni Pablo na an pagkamuot nin Diyos bakong basta basado sana sa emosyon o pagkahirak, asin dai Niya binabaliwala na sana an maraot na gibo. (Tal. 15:3) Kaya dai nag-alangan si Pablo na isurat an Inot na Corinto, sarong surat nin magagabat, pero mamumuton na sadol. Pakalihis nin pirang bulan, isinurat niya an Ikaduwang Corinto na nagpapahiling nin pag-uswag huling inaplikar kan mga elder an instruksiyon kan apostol. Kun napapasala na an sarong Kristiyano asin dai niya iyan narerealisar, dapat na hinguwahon kan kuwalipikadong mga lalaki na itanos siya sa mahuyong paagi.—Gal. 6:1.

18. (a) Paano nakatabang sa mga kongregasyon kan inot na siglo an mga sadol na yaon sa Tataramon nin Diyos? (b) Ano an pag-uulayan sa masunod na artikulo?

18 Malinaw na huli sa ipinasabong na sadol na yaon sa sadiring Libro nin Diyos, natabangan an mga Kristiyano kan inot na siglo sa Corinto asin sa iba pang lugar na mapagdanay an kalinigan, katuninungan, asin pagkasararo sa saindang kongregasyon. (1 Cor. 1:10; Efe. 4:11-13; 1 Ped. 3:8) Bilang resulta, dakul an naisagibo sa ministeryo kan satong mga tugang kan panahon na idto. Sa katunayan, nasabi ni Pablo na an maugmang bareta ‘naihulit sa gabos na linalang sa irarom nin langit.’ (Col. 1:23) Sa ngunyan, naihuhulit sa bilog na daga an makangangalas na mga katuyuhan nin Diyos huli sa mga paghihinguwa kan mga kabilang sa organisasyon na nagkakasararo sa paghuhulit. Urog pang papatunayan kan masunod na artikulo na pinapahalagahan na marhay kan mga ini an Bibliya asin determinado sindang tawan nin onra an Soberanong Kagurangnan na Jehova.—Sal. 71:15, 16.

^ [1] (parapo 3) An Marahay na Bareta Biblia (Bikol Popular Version).

^ [2] (parapo 13) Hilingon an Organisado sa Paggibo kan Kabutan ni Jehova, p. 134-136.

^ [3] (parapo 15) Tanganing maaraman kun sa anong mga sitwasyon puwedeng magdesisyon an sarong Kristiyano na gumibo nin legal na aksiyon laban sa kapwa Kristiyano, hilingon an librong “Magdanay Kamo sa Pagkamoot nin Dios,” p. 223, nota sa ibaba.