“Padagos nindong sabuton kun ano an kabutan ni Jehova.”—EFE. 5:17, NW.

KANTA: 69, 57

1. Ano an nagkapirang halimbawa nin pagbuot sa Bibliya, asin paano kita makikinabang sa pagsunod sa mga iyan?

SA SAIYANG nasusurat na Tataramon, may espesipikong mga pagbuot na itinatao sa sato si Jehova. Halimbawa, ipinagbabawal niya an imoralidad, idolatriya, paghabon, asin pagburat. (1 Cor. 6:9, 10) Dugang pa, itinao kan Aki nin Diyos, si Jesu-Cristo, sa saiyang mga parasunod an masakit pero maugmang espesipikong pagbuot na ini: “Padumán kamo asin gumibo kamo nin mga disipulo sa mga tawo kan gabos na nasyon, na binabawtismuhan sinda sa ngaran kan Ama asin kan Aki asin kan banal na espiritu, na tinutukduan sinda na utubon an gabos na bagay na ipinagbuot ko sa saindo. Asin uya! kaibanan nindo ako sa gabos na aldaw sagkod sa pagtatapos kan sistema nin mga bagay.” (Mat. 28:19, 20NW) Proteksiyon nanggad sa sato an mga katugunan asin pagbuot na nasa Tataramon nin Diyos! Kun susunudon ta an mga iyan, magkakaigwa kita nin urog na paggalang sa sadiri, marahay na salud, asin maugmang pamilya. An pinakamahalaga, uuyunan kita asin bebendisyunan ni Jehova kun maimbod tang susunudon an saiyang mga pagbuot, kaiba na an pagbuot na makikabtang sa paghuhulit.

2, 3. (a) Taano ta dai nagtao sa sato an Bibliya nin mga susundon sa lambang sitwasyon ta sa buhay? (b) Anong mga hapot an pag-uulayan sa artikulong ini? (Hilingon an ritrato sa itaas.)

2 Pero, dakul na sitwasyon an mayo nin espesipikong ipinagbubuot an  Bibliya. Halimbawa, mayong itinataong detalyadong mga susundon an Kasuratan sa kun anong klaseng bado an angay na isulot nin mga Kristiyano. Paano mahihiling digdi an kadunungan ni Jehova? Nagkakalain-lain an mga istilo asin kostumbre, bako sana sa lambang nasyon, kundi sa kada paglihis nin panahon. Kun nagtao an Bibliya nin sarong lista nin akseptableng istilo nin bado asin pagpakarhay sa sadiri, magigin lihis na iyan sa panahon. Iyan man an dahilan kun taano ta dai nagtao an ipinasabong na Tataramon nin Diyos nin dakul na susundon para sa mga Kristiyano sa dapat nindang pilion na trabaho, pag-asikaso sa salud, asin libangan. Kaya, libreng makakapagdesisyon an mga indibidwal asin mga payo nin pamilya kun dapit sa mga bagay na ini.

3 Nangangahulugan daw ini na bako nang mahalaga ki Jehova kun ano man an magin desisyon ta sa importanteng mga bagay, na an iba tibaad may dakulang epekto sa satong buhay? Uuyunan daw kan satong Ama sa langit an ano man na desisyon niyato basta mayo iyan nin binabalgang pagbuot sa Bibliya? Kun mayo nin espesipikong pagbuot, paano ta maaaraman kun arin na mga desisyon an makakapaugma ki Jehova?

MAHALAGA KUN ANO AN PERSONAL NA MGA DESISYON TA

4, 5. Ano an puwedeng magin epekto sa sato asin sa iba kan ginigibo tang mga desisyon?

4 Tibaad iniisip nin iba na bakong mahalaga kun ano man an pilion niyatong gibuhon. Pero, tanganing makagibo nin madunong na mga desisyon na makakapaugma ki Jehova, dapat niyatong ikonsiderar an mga pagbuot saka prinsipyo na yaon sa saiyang nasusurat na Tataramon asin sunudon iyan. Halimbawa, tanganing uyunan kita nin Diyos, dapat kitang humiro kauyon kan saiyang pagbuot dapit sa dugo. (Gen. 9:4; Gui. 15:28, 29) Makakatabang sa sato an pagpamibi para makagibo nin mga desisyon na inaaplikar an mga prinsipyo asin pagbuot sa Bibliya.

5 An magagabat na personal na desisyon puwedeng may dakulang epekto sa satong espirituwalidad. An lambang desisyon niyato posibleng may epekto sa satong relasyon ki Jehova—sa ikakarahay man o sa ikakaraot. Papakusugon kan marahay na desisyon niyato an satong relasyon sa Diyos, pero rarauton iyan kan satong salang desisyon. Dugang pa, an salang desisyon niyato tibaad makadanyar sa espirituwalidad kan iba. Puwedeng makaribok iyan sa saindang konsiyensiya, o makapasingkog pa ngani sa sainda, o makaraot sa pagkasararo kan kongregasyon. Iyo, mahalaga nanggad kun ano an ginigibo niyatong personal na mga desisyon.—Basahon an Roma 14:19; Galacia 6:7.

6. Sa ano kita dapat nagpapagiya pag nagdedesisyon?

6 Ano an dapat tang gibuhon pag yaon kita sa mga sitwasyon na mayong espesipikong pagbuot an Bibliya? Sa arog kaiyan na mga kamugtakan, responsabilidad niyato na pag-isipan na marhay an satong sitwasyon asin magdesisyon na nagpapagiya, bako sa sadiri tang mga kagustuhan, kundi sa kun ano an uuyunan asin bebendisyunan ni Jehova.—Basahon an Salmo 37:5.

SABUTON AN KABUTAN NI JEHOVA

7. Kun mayo nin espesipikong pagbuot an Bibliya, paano ta maaaraman an gusto ni Jehova na gibuhon niyato sa sarong sitwasyon?

7 Tibaad maihapot mo, ‘Paano ta maaaraman kun ano an inuuyunan ni Jehova kun mayo nin espesipikong pagbuot an saiyang Tataramon dapit sa sarong sitwasyon?’ An Efeso 5:17 nagsasabi: “Padagos nindong sabuton kun ano an kabutan ni Jehova.” (NW) Pero paano niyato masasabutan an kabutan nin Diyos kun mayo nin direktang sinasabi an Bibliya? Paagi sa pagpamibi sa saiya asin pag-ako kan paggiya niya paagi sa banal na espiritu.

8. Paano nasabutan ni Jesus kun ano an gusto ni Jehova na gibuhon niya? Magtao nin halimbawa.

8 Pag-isipan kun paano nasabutan ni Jesus kun ano an gusto kan saiyang Ama na gibuhon niya. Sa duwang pagkakataon, pagkatapos na mamibi, milagrosong pinakakan ni Jesus an dakul na tawo. (Mat. 14:17-20; 15:34-37) Pero, kan siya magutom  sa kaawagan asin tentaran kan Diyablo na gibuhon na tinapay an mga gapo, nagsayuma siya. (Basahon an Mateo 4:2-4.) Huling pamilyar si Jesus sa kaisipan kan saiyang Ama, aram niya na dai niya dapat gibuhon na tinapay an mga gapo. Iyo, nasabutan ni Jesus na bakong kabutan nin Diyos na gamiton niya an siring na kapangyarihan para sa saiyang pansadiring kapakinabangan. Ipinapahiling kan saiyang pagsayuma na nagtitiwala siya na gigiyahan siya ni Jehova asin tatawan nin kakanon kun kaipuhan niya.

9, 10. Ano an makakatabang sa sato na makagibo nin madunong na mga desisyon? Iilustrar.

9 Arog kan ginibo ni Jesus, dapat kitang magtiwala ki Jehova para sa paggiya kun gusto tang makagibo nin madunong na mga desisyon. Kaipuhan niyatong humiro kauyon kan madunong na sadol na ini: “Magtiwala ka ki Jehova sa bilog mong puso, asin dai ka manarig sa sadiri mong pakasabot. Sa gabos mong lakad isipon mo siya, asin itatanos niya an saimong mga dalan. Dai ka magpakadunong sa sadiri mong paghiling. Matakot ka ki Jehova asin rumayo ka sa maraot.” (Tal. 3:5-7NW) Kun aaramon ta an kaisipan ni Jehova paagi sa pag-adal sa Bibliya, matatabangan kita kaiyan na masabutan an gusto niyang gibuhon niyato sa sarong partikular na sitwasyon. Mantang mas pamilyar kita sa kaisipan ni Jehova, lalo man na magigin sensitibo an satong puso sa saiyang paggiya.—Ezeq. 11:19.

10 Sa pag-ilustrar: Isipon an sarong agom na babayi na namamakal. Gustuhon niya an nahiling niyang sapatos, pero sobra kamahal kaiyan. Kaya ihinapot niya sa sadiri, ‘Ano kaya an mamamatian kan agom ko kun magastos ako nin arog kaiyan kadakula?’ Posibleng marhay na aram na niya an simbag dawa dai niya kaiba an saiyang agom. Taano? Huling sa laog nin panahon na sinda magkaibanan, nagin pamilyar siya sa kun paano gustong gamiton kan saiyang agom an saindang limitadong badyet. Kaya, nasabutan niya kun ano an iisipon kan saiyang agom kun babakalon niya idto. Kaagid kaiyan, mantang padagos kitang nagigin pamilyar sa kaisipan asin dalan ni Jehova, mauswag man an satong kakayahan na masabutan kun ano an gusto Niya na gibuhon ta sa manlain-lain na sitwasyon.

KUN PAANO MO MAAARAMAN AN KAISIPAN NI JEHOVA

11. Ano an puwede niyatong ihapot sa sadiri pag kita nagbabasa o nag-aadal sa Bibliya? (Hilingon an kahon na “ Pag Nag-aadal kan Tataramon nin Diyos, Ihapot sa Sadiri.”)

11 Tanganing magin pamilyar kita sa kaisipan ni Jehova, kaipuhan na magin priyoridad niyato an personal na pag-adal. Pag nagbabasa o nag-aadal kita kan Tataramon nin Diyos, puwede tang ihapot sa sadiri, ‘Ano an itinutukdo kaini manungod ki Jehova, sa saiyang matanos na dalan, asin sa saiyang kaisipan?’ Kaipuhan tang arugon an sabuot kan salmistang si David na nag-awit: ‘[Jehova], tukduan sako an saimong mga dalan, tukduan sako an saimong mga agihan. Tukduan mo akong maglakaw sa katotoohan, huli ta ika an Diyos nin sakong kaligtasan. Bilog na aldaw akong naglalaom sa saimo.’ (Sal. 25:4, 5, An Marahay na Bareta Biblia) Mantang hinuhurop-hurop mo an pinag-aadalan mo sa Bibliya, puwede mong ihapot sa sadiri: ‘Paano ko maiaaplikar sa buhay ko an impormasyon na ini? Sain ko maiaaplikar ini? Sa harong? Sa trabaho? Sa eskuwelahan? Sa ministeryo?Pag naaraman niyato kun sain ta maiaaplikar an mga iyan, magigin mas madali sa sato na masabutan kun paano ta iyan magagamit.

12. Paano makakatabang sa sato an mga publikasyon asin mga pagtiripon para maaraman ta an kaisipan ni Jehova sa dakul na sitwasyon?

12 An saro pang paagi tanganing magin mas pamilyar kita sa kaisipan ni Jehova iyo an pagtao nin maingat na atensiyon sa paggiya na basado sa Bibliya na itinatao kan saiyang organisasyon. Halimbawa, an Watch Tower Publications Index asin an Giya sa Pag-research Para sa Mga Saksi ni Jehova ginibo para tabangan kitang maaraman an kaisipan ni Jehova sa dakul na sitwasyon na diyan kaipuhan kitang gumibo nin personal na mga desisyon. Makikinabang man kitang marhay kun atentibo  kitang mahinanyog sa Kristiyanong mga pagtiripon asin mapartisipar diyan. Kun huhurop-hurupon ta an mga itinutukdo diyan, matatabangan kitang mas masabutan asin maisapuso an kaisipan ni Jehova. Kun aaprobetsaran niyatong marhay an mga probisyon ni Jehova para sa espirituwal na pagpakakan, padagos kitang magigin mas pamilyar sa saiyang mga dalan. Bilang resulta, magigin mas madali para sa sato na gumibo nin personal na mga desisyon na bebendisyunan kan satong mamumuton na Diyos.

MAGPAGIYA SA KAISIPAN NI JEHOVA PAG NAGDEDESISYON KA

13. Magtao nin halimbawa kun paano makakatabang sa sato an pagkonsiderar sa kaisipan ni Jehova tanganing madunong na makapagdesisyon.

13 Pag-isipan an sarong halimbawa kun paano makakatabang an pagkaigwa nin kaaraman sa kaisipan ni Jehova tanganing makagibo kita nin madunong na mga desisyon. Bilang mga parahayag kan Kahadian, tibaad gusto niyatong magregular payunir. Tanganing magibo ini, pinunan na niyatong pasimplehon an satong buhay. Pero kasabay kaiyan, tibaad nahahadit pa man giraray kita kun baga tunay kitang magigin maugma na dikit an kuwarta o materyal na pagsadiri. Siyempre, mayo man nin pagbuot sa Bibliya na magpayunir kita; puwede man kitang padagos na maglingkod ki Jehova bilang maimbod na parahayag. Pero, sinisiyerto sa sato ni Jesus na idtong mga nagsasakripisyo para sa Kahadian mag-aako nin abundang mga bendisyon. (Basahon an Lucas 18:29, 30.) Dugang pa, ipinapahiling kan Kasuratan na nauugma si Jehova kun nagtatao kita nin “boluntaryong mga dulot nin pag-umaw” sa saiya asin maugmang ginigibo an makakaya niyato para maipalakop an tunay na pagsamba. (Sal. 119:108, NW; 2 Cor. 9:7) Bako daw na sa mga puntong ini hali sa Kasuratan, kaiba kan satong mga pagpamibi para sa paggiya, masasabutan ta kun ano an kaisipan ni Jehova? Matatabangan kita kan paghurop-hurop sa mga puntong ini na makagibo nin desisyon na praktikal para sa sato asin bebendisyunan kan satong Ama sa langit.

14. Paano mo maaaraman kun nakakapaugma ki Jehova an sarong istilo nin bado?

14 Pag-isipan an saro pang halimbawa: Ipamugtak na gustong-gusto mo an sarong istilo nin bado. Kaso, posibleng makaparibok iyan sa konsiyensiya kan iba sa kongregasyon. Pero, aram mo man na mayong espesipikong pagbuot sa Bibliya na nagbabawal kaiyan. Ano an kaisipan ni Jehova sa bagay na iyan? Itinao ni apostol Pablo an ipinasabong na sadol na ini: “Samnuhan nin mga babayi an saindang mga sadiri nin angay na bado, na may kabinian asin tultol na isip, bako nin mga istilo sa pagpakarhay nin buhok asin bako nin bulawan o mga perlas o mamahalon na marhay na sulot, kundi sa paaging maninigo sa mga babaying igwa nin debosyon sa Diyos, an buot sabihon,  paagi sa marahay na mga gibo.” (1 Tim. 2:9, 10NW) An prinsipyo kan sadol na ini aplikado man sa Kristiyanong mga lalaki. Bilang maimbod na mga lingkod ni Jehova, interesado kita bako sana sa satong sadiring mga kagustuhan kundi sa posibleng magin epekto sa iba kan satong pagbado asin pagpakarhay sa sadiri. Mapapahiro kita kan satong kabinian asin pagkamuot na ikonsiderar an mga opinyon kan satong mga kapagtubod tanganing dai niyato sinda madisturbo o makulgan pa ngani an saindang buot. (1 Cor. 10:23, 24; Fil. 3:17) Kun isasaisip ta an mga sinasabi kan Bibliya, matatabangan kitang masabutan an kaisipan ni Jehova dapit sa bagay na ini asin magigiyahan kitang makagibo nin mga desisyon na makakapaugma sa saiya.

15, 16. (a) Ano namamatian ni Jehova kun nagpaparaisip kita nin imoral na mga bagay? (b) Paano niyato maaaraman kun ano an nakakapaugma ki Jehova kun nagpipili kita nin libangan? (c) Paano niyato dapat ginigibo an magagabat na desisyon?

15 Ipinapahiling kan Bibliya na namumundo si Jehova kun maraot na dalan an pinipili nin mga tawo asin kun an ‘[tendensiya] kan saindang puso anas na sana nanggad sa karatan.’ (Basahon an Genesis 6:5, 6.) Basado digdi, masasabutan niyato na sala an seksuwal na pagpapantasya huling puwede iyan na magresulta sa magabat na kasalan na ipinagbabawal sa Kasuratan asin dai kauyon kan kaisipan ni Jehova. An disipulong si Santiago nagsurat: “An kadunungan hali sa itaas inot sa gabos dalisay, dangan mapagpatuninong, rasonable, andam na magkuyog, pano nin pagkahirak asin marahay na mga bunga, daing ipinapaurog, bakong mapagsagin-sagin.” (Sant. 3:17NW) An pakaaram ta kaini dapat na magpahiro sa sato na habuan an mga libangan na magpapalaad sa maating mga kaisipan asin tendensiya. Dai na kaipuhan pang maghapot nin mapagsabot na mga Kristiyano kun baga tamang magin libangan an sarong libro, pelikula, o kawat na nagtatampok nin mga bagay na ikinakaungis ni Jehova. Malinaw na ipinahiling ni Jehova sa saiyang Tataramon kun ano an kaisipan niya sa siring na mga bagay.

16 Dakul na sitwasyon an igwa nin nagkapirang puwedeng mapagpilian na desisyon na gabos makakapaugma ki Jehova. Pero, kun magagabat na desisyon an ginigibo niyato, kun beses mas marahay na maghagad nin sadol sa mga elder o sa ibang eksperyensiyadong mga Kristiyano. (Tito 2:3-5; Sant. 5:13-15) Pero siyempre, bakong tama na sinda an papagdesisyunon ta para sa sato. Dapat na sanayon asin gamiton kan mga Kristiyano an saindang kakayahan sa pakasabot. (Heb. 5:14) Gabos kita dapat na humiro kauyon kan ipinasabong na mga tataramon ki Pablo: “An lambang saro magpasan kan saiyang sadiring pasan.”—Gal. 6:5.

17. Paano kita makikinabang sa paggibo nin mga desisyon na nakakapaugma ki Jehova?

17 Kun ibabasar ta sa kaisipan ni Jehova an satong mga desisyon, mas mapaparani kita sa saiya. (Sant. 4:8) Makakamtan niyato an saiyang pag-uyon asin bendisyon. Dangan, mapapakusog kaini an satong pagtubod sa satong Ama sa langit. Kaya, magpagiya kita sa mga pagbuot asin prinsipyo sa Bibliya, huling ipinapahiling kan mga iyan an kaisipan ni Jehova sa mga bagay-bagay. Siyempre, pirmi kitang igwang bagong manunudan dapit ki Jehova. (Job 26:14) Pero, kun maghihinguwa kita, puwede na niyatong makua dawa ngunyan an kinakaipuhan na kadunungan, kaaraman, asin pakasabot para makagibo nin tamang mga desisyon. (Tal. 2:1-5) Pabago-bago an mga ideya asin plano kan bakong perpektong mga tawo, pero angay nanggad na ipinapagirumdom sa sato kan salmista: ‘An kahatulan ni Jehova magdadanay sagkod lamang; an mga paghuna-huna kan saiyang puso sa gabos na mga kapag-arakian.’ (Sal. 33:11) Malinaw nanggad, makakagibo kita nin pinakamarahay na personal na mga desisyon kun an satong kaisipan asin paghiro kauyon kan kaisipan kan satong madunong sa gabos na Diyos, si Jehova.