‘Nasa kamot ko kamo, arog kan [dalipay] sa kamot kan paragibo nin kuron.’—JER. 18:6, An Marahay na Bareta Biblia.

KANTA: 60, 22

1, 2. Taano ta ibinilang nin Diyos na sarong mahalagang marhay na tawo si Daniel, asin paano kita magigin makinuyog arog niya?

KAN maglaog sa Babilonya an mga bihag na Judio, nahiling ninda sa siyudad an kadakul na idolo asin mga tawong nagsasamba sa maraot na mga espiritu. Pero, an maimbod na mga Judio, arog ni Daniel saka an tulo niyang kairiba, nagsayumang magpamolde sa kinaban kan Babilonya. (Dan. 1:6, 8, 12; 3:16-18) Determinado si Daniel asin an saiyang mga kairiba na itao an saindang eksklusibong debosyon ki Jehova bilang an saindang Paragibo nin Kuron. Asin nagin mapanggana sinda! Sa Babilonya nag-istar si Daniel sa haros bilog niyang buhay; pero, sinabi kan anghel nin Diyos na si Daniel sarong mahalagang marhay na tawo.—Dan. 10:11, 19, NW.

2 Kan mga panahon kan Bibliya, puwedeng ilaog nin paragibo nin kuron an dalipay sa sarong hormahan para maporma iyan sa korteng gusto niya. An tunay na mga parasamba ngunyan minimidbid si Jehova bilang an Soberano kan Uniberso, an saro na may awtoridad na moldehon an mga tawo asin nasyon. (Basahon an Jeremias 18:6.) May awtoridad man an Diyos na moldehon an lambang saro sa sato. Pero, iginagalang niya an satong libertad na magdesisyon asin gusto niyang magpasakop kita sa saiya nin gikan sa buot. Manunudan niyato sa artikulong ini kun paano kita  magdadanay na siring sa malumhok na dalipay sa kamot nin Diyos. Pag-uulayan ta an tulong hapot na ini: (1) Paano ta malilikayan an mga ugali na puwedeng makapatagas sa sato na dai magsunod sa mga konseho ni Jehova? (2) Paano kita magkakaigwa kan mga kuwalidad na makakatabang sa sato na magdanay na namomolde asin mapagpasakop? (3) Paano magpapasakop sa Diyos an Kristiyanong mga magurang mantang minomolde an saindang mga aki?

LIKAYAN AN MGA UGALI NA MAKAKAPATAGAS SA PUSO

3. Anong mga ugali an puwedeng makapatagas sa satong puso? Magtao nin halimbawa.

3 Sinasabi kan Talinhaga 4:23: “Sa gabos na bagay na saimong iniingatan, mas ingatan mo an saimong puso, huli ta gikan diyan an mga burabod nin buhay.” (NW) Anong mga ugali na puwedeng makapatagas sa satong puso an dapat tang likayan? Kaiba diyan an kapalangkawan, paggibo nin kasalan, asin kawaran nin pagtubod. Puwede ining magpangyari sa saro na magin masinuway asin rebelyoso. (Dan. 5:1, 20; Heb. 3:13, 18, 19) Arog kaini an nangyari sa mapalangkaw na si Hading Uzias nin Juda. (Basahon an 2 Cronica 26:3-5, 16-21.) Kan primero, ginibo ni Uzias an ‘matanos sa mga mata ni Jehova’ asin ‘danay niyang hinanap an Diyos.’ Pero ‘kan siya magin makusog na, [nagin] mapalangkaw an saiyang puso,’ dawa ngani sa Diyos hali an saiyang kakusugan! Pinurbaran pa ngani niyang magtutong nin insenso sa templo—sarong pribilehiyo na para sana sa mga saserdoteng gikan ki Aaron. Dangan, kan kumprontaron siya kan mga saserdote, naanggot si Uzias! Ano an resulta? Nagin makasusupog an ‘pagkahulog’ niya sa kamot ni Jehova asin nagdanay siyang may leproso sagkod na siya magadan.—Tal. 16:18.

4, 5. Ano an puwedeng mangyari kun dai ta babantayan an satong sadiri laban sa kapalangkawan? Magtao nin halimbawa.

4 Kun dai ta babantayan an satong sadiri laban sa kapalangkawan, tibaad magpuon na kitang “magin sobra an hiling sa sadiri,” sagkod sa punto na kontrahon pa ngani niyato an mga konseho hali sa Bibliya. (Roma 12:3, NW; Tal. 29:1) Ini an nangyari sa sarong elder na an pangaran Jim. Dai siya nag-uyon sa desisyon kan kapwa niya mga elder mapadapit sa sarong bagay na pangkongregasyon. Sinabi ni Jim: “Sinabihan ko sinda na bako sindang mamumuton, dangan binayaan ko sinda sa miting.” Pakalihis nin mga anom na bulan, nagbalyo siya sa kaharaning kongregasyon pero dai siya diyan ninombrahan na elder. Sinabi niya: “Talagang disganado akong marhay. Nangibabaw sako an pagpakangmatanos, kaya nagpundo na akong maglingkod ki Jehova.” Nagin inaktibo si Jim sa laog nin sampulong taon. Inadmitir niya: “Napasupog ako sa iba, tapos ki Jehova ko na ibinabasol su mga nangyari. Sa paglihis nin mga taon, dinadalaw ako kan mga elder saka hinihinguwa nindang tabangan ako, pero habo ko.”

5 Ipinapahiling kan eksperyensiya ni Jim na huli sa kapalangkawan tibaad ipangatanusan ta an salang mga ginigibo niyato asin nagigin dipisil na kitang moldehon. (Jer. 17:9) An sabi ni Jim: “Dai ko talaga maipundong magpokus sa mga gibo kan iba na sa hiling ko sala.” Nakulgan na daw an buot mo huli sa ginibo nin sarong kapagtubod o huling nawara sa saimo an sarong pribilehiyo? Kun iyo, ano an nagin reaksiyon mo? Nagin mapalangkaw ka daw o napag-isip-isip mong mas importante an makipagkatuninungan sa saimong tugang asin magdanay na maimbod ki Jehova?—Basahon an Salmo 119:165; Colosas 3:13.

6. Ano an puwedeng mangyari kun padagos kitang naggigibo nin kasalan?

6 Magigin masakit man para sa saro na akuon an konseho nin Diyos kun padagos siyang naggigibo nin kasalan, dawa pa patago iyan. Dangan, mas nagigin pasil na sa saiya na gumibo nin pagkakasala. Sinabi nin sarong brother na nag-abot an panahon na dai na siya nakokonsensiya sa ginigibo niyang sala. (Par. 8:11) Saro pang brother, na naadik sa pornograpiya, an sa huri nagsabi: “Narisa ko sa sadiri ko na nagigin mapagkritika na ako sa mga elder.” Naapektaran kan salang ginigibo niya an saiyang espirituwalidad. Pag-abot nin panahon, nadiskubre kan iba an piggigibo niya, asin nag-ako siya kan kinakaipuhan na marhay na tabang hali sa mga elder.  Siyempre, gabos kita bakong perpekto. Pero, kun nagigin mapagkritika na kita o ipinapangatanusan na niyato an salang mga ginigibo ta imbes na maghagad nin tawad asin tabang sa Diyos, tibaad nagtatagas na an satong puso.

7, 8. (a) Paano mahihiling sa halimbawa kan suanoy na mga Israelita na an kawaran nin pagtubod nakakapatagas sa puso? (b) Ano an manunudan niyato digdi?

7 Paano nakakapatagas sa puso an kawaran nin pagtubod? Mahihiling niyato an sarong halimbawa kaiyan sa mga Israelita, na ilinigtas ni Jehova sa Ehipto. Nahiling kan nasyon na iyan an dakul na milagrong ginibo nin Diyos para sa sainda, na an iba ngani kaiyan talagang makangangalas! Pero, kan harani na sinda sa Dagang Panuga, ipinahiling ninda an kawaran ninda nin pagtubod. Imbes na magtiwala ki Jehova, natakot sinda asin naggumod-gumod tumang ki Moises. Gusto pa ngani nindang magbalik sa Ehipto na diyan sinda nagin mga uripon! Nakulgan na marhay si Jehova. Sinabi niya: “Sagkod nuarin ako tatrataron na daing galang kan banwaan na ini?” (Bil. 14:1-4, 11, NW; Sal. 78:40, 41) Huli sa katagasan kan puso ninda asin kawaran nin pagtubod, nagkagaradan sa kaawagan an henerasyon na iyan.

8 Sa ngunyan, mantang nagrarani kita sa bagong kinaban, binabalo an satong pagtubod. Kaya kaipuhan tang siyasaton an kalidad kan satong pagtubod. Halimbawa, puwede niyatong aramon kun ano an pagmansay ta sa mga sinabi ni Jesus na nasa Mateo 6:33. Ihapot sa sadiri: ‘Mahihiling daw sa mga priyoridad saka mga desisyon ko na talagang nagtutubod ako sa mga sinabi ni Jesus? Pipilion ko daw na magpalta sa mga pagtiripon o dai magluwas sa langtad para madagdagan an sakong ganansiya? Ano an gigibuhon ko kun nauubos na kan trabaho ko an sakong panahon asin kusog? Tutugutan ko daw na moldehon ako kan kinaban asin tibaad papunduhon pa ngani sa paglilingkod ki Jehova?’

9. Taano ta dapat niyatong “padagos na siyasaton” kun baga nangangapot kita sa pagtubod, asin paano ta iyan magigibo?

9 Bilang saro pang halimbawa, pag-isipan an sarong lingkod ni Jehova na medyo magabat an buot sa pagsunod sa mga pamantayan kan Bibliya, tibaad mapadapit sa maraot na pag-iriba, pagtitiwalag, o libangan. Ihapot sa sadiri, ‘Arog man daw ako kaiyan?’ Kun marisa niyatong nagkakaigwa na kita nin arog kaining nakakapatagas sa pusong ugali, kaipuhan niyatong marhay na siyasaton tulos an satong pagtubod! Sinasadol kita kan Bibliya: “Padagos na siyasaton an saindong sadiri kun baga nangangapot kamo sa pagtubod; padagos na baluon an saindong sadiri para mapatunayan nindo kun anong klaseng tawo kamo.” (2 Cor. 13:5NW) Dapat niyatong onestong siyasaton nin regular an satong sadiri gamit an Tataramon nin Diyos tanganing maitanos an satong kaisipan.

MAGDANAY NA MADALING MOLDEHON

10. Ano an makakatabang sa sato na magin siring sa malumhok na dalipay sa kamot ni Jehova?

10 Kaiba sa mga probisyon nin Diyos na makakatabang sa sato na magdanay na siring sa malumhok na dalipay iyo an saiyang Tataramon, an Kristiyanong kongregasyon, asin an pagmiministeryo sa langtad. Kun paanong pinapalumhok nin tubig an dalipay, matatabangan man kita kan aroaldaw na pagbasa sa Bibliya asin paghurop-hurop na magin madaling moldehon sa kamot ni Jehova. Ipinagbuot ni Jehova sa mga hadi nin Israel na magsurat nin sadiri nindang kopya kan Katugunan nin Diyos asin basahon iyan aroaldaw. (Deut. 17:18, 19) Aram kan mga apostol na mahalagang marhay sa saindang ministeryo an pagbasa asin paghurop-hurop sa Kasuratan. Nagkotar saka nagsitar sinda sa Hebreong Kasuratan nin ginatos na beses sa saindang mga isinurat asin dinagka ninda an mga hinulitan ninda na basahon saka hurop-hurupon man an Kasuratan. (Gui. 17:11) Aram man niyato ngunyan kun gurano kaimportante kan aroaldaw na pagbasa sa Tataramon nin Diyos asin kan paghurop-hurop diyan na may kaibang pagpamibi. (1 Tim. 4:15) Matatabangan kita kaiyan na magdanay na mapakumbaba sa atubangan ni Jehova asin madaling moldehon sa saiyang kamot.

Gamiton an mga probisyon nin Diyos para matabangan kang magdanay na madaling moldehon (Hilingon an parapo 10-13)

11, 12. Paano ginagamit ni Jehova an Kristiyanong kongregasyon para moldehon kita uyon sa pangangaipo kan lambang saro sa sato? Magtao nin halimbawa.

11 Ginagamit ni Jehova an Kristiyanong kongregasyon tanganing moldehon kita uyon sa pangangaipo kan lambang saro sa sato. Si Jim, na nasambitan sa  inutan, nagbago an kaisipan kan magpahiling sa saiya nin personal na interes an sarong elder. An sabi ni Jim: “Nungka niya akong binasol o krinitikar. Imbes, pirming positibo an sinasabi niya saka ipinahiling na gusto niya talaga akong tabangan.” Pakalihis nin mga tulong bulan, inimbitaran kan elder si Jim na mag-atender sa sarong Kristiyanong pagtiripon. Sinabi ni Jim: “Maugma akong inako kan kongregasyon asin dakula an nagin epekto sa sako kan pagkamuot ninda. Narealisar ko na bako an namamatian ko an pinakamahalaga. Sa tabang kan mga elder saka kan namumutan kong agom—na nungkang nangluya sa espirituwal—luway-luway nang nagkukusog an espirituwalidad ko. Napakusog man akong marhay kan mga artikulong ‘Jehovah Is Not to Blame’ na nasa Nobyembre 15, 1992 na The Watchtower saka ‘Paglingkodan si Jehova nin May Kaimbodan,’ na nasa Disyembre 1, 1992 na An Torrengbantayan.”

12 Pag-abot nin panahon, nanombrahan giraray bilang elder si Jim. Puon kaidto, tinatabangan niya an ibang mga tugang na mapangganahan man an mga pagbalo na arog kan inagihan niya, asin mapakusog giraray an espirituwalidad ninda. Sa pagtatapos, sinabi niya: “Paghuna ko kaidto, makusog an relasyon ko ki Jehova pero an totoo bako palan! Nagbasol ako ta tinugutan ko an kapalangkawan na takupan an sakong mata para dai mahiling an mas mahahalagang bagay dangan magpokus sa mga pagkukulang kan iba.”—1 Cor. 10:12.

13. Matatabangan kita kan pagmiministeryo sa langtad na maipahiling an anong mga kuwalidad, asin ano an mga pakinabang kaini?

13 Paano kita puwedeng moldehon kan pagmiministeryo sa langtad na magin mas marahay na tawo? Nakakatabang an paghuhulit niyato sa iba kan maugmang bareta para maipahiling ta an kapakumbabaan asin an manlain-lain na aspekto kan bunga kan espiritu nin Diyos. (Gal. 5:22, 23) Isipa an marahay na mga kuwalidad na naipahiling mo sa tabang kan pagmiministeryo sa langtad. Dugang pa, mantang ipinapahiling niyato an arog-Cristong personalidad, nasasamnuhan ta an satong mensahe, na  puwedeng magpabago sa pagtratar sa sato kan mga kagharong. Halimbawa, duwang Saksi sa Australia an magalang na nagdangog sa sarong kagharong na nagtaram nin makukulog sa sainda. Pero kan huri, pinagbasulan niya an nagin paggawi niya dangan nagsurat siya sa sangang opisina. Sinabi niya: “Buot kong ipaabot an paghagad ko nin dispensa sa duwang mapakumbabang indibidwal na nagpasensiyang marhay sa pagigin mapalangkaw ko. Nagin mangmang ako na inatubang saka pinalayas ko sa arog kaidtong paagi an duwang naghuhulit kan Tataramon nin Diyos.” Masurat daw nin arog kaiyan an kagharong kun nagpahiling an mga parahayag nin maski kadikit na kaanggutan? Posibleng dai. Iyo, kapaki-pakinabang nanggad—para sa sato asin sa iba—an satong ministeryo!

MAGPASAKOP SA DIYOS MANTANG MINOMOLDE AN SAINDONG MGA AKI

14. Ano an dapat gibuhon nin mga magurang tanganing magin epektibo talaga sinda sa pagmolde sa saindang mga aki?

14 Kadaklan sa saradit na aki mapakumbaba asin gustong-gustong makanuod. (Mat. 18:1-4) Kaya, hinihinguwa kan madunong na mga magurang na itadom sa isip asin puso kan saindang mga aki an katotoohan asin manudan na pahalagahan iyan mantang saradit pa an mga ini. (2 Tim. 3:14, 15) Siyempre, tanganing mapangganang magibo ini, dapat ngunang itadom kan mga magurang an katotoohan sa sainda mismong puso asin iaplikar iyan sa saindang buhay. Pag ginigibo ini kan mga magurang, dai sana madadangog kan mga aki an katotoohan kundi maeeksperyensiyahan man ninda iyan. Dugang pa, masasabutan man kan mga aki na an mga disiplina sa sainda nagpapahiling na namumutan sinda kan saindang mga magurang asin ni Jehova.

15, 16. Paano dapat ipahiling kan mga magurang an pagtitiwala ninda sa Diyos kun matiwalag an saindang aki?

15 Pero dawa pinadakula sa katotoohan, may mga aki na sa huri binabayaan an katotoohan o natitiwalag, asin talagang nagpapamundong marhay iyan sa pamilya. Sarong sister na taga South Africa an nagsabi: “Kan matiwalag an tugang ko, garo na man sana kami nagadanan. Talagang namundo kaming marhay!” Ano an ginibo kan sister asin kan saiyang pamilya? Sinunod ninda an pagbuot na nasa Tataramon nin Diyos. (Basahon an 1 Corinto 5:11, 13.) Sinabi kan mga magurang: “Determinado kaming sunudon an Bibliya, huling aram ming pinakamarahay an magigin resulta pag sinunod mi an pamamaagi nin Diyos. Minidbid mi an pagtitiwalag bilang disiplina hali sa Diyos saka kumbinsido kaming nagdidisiplina si Jehova nin huli sa pagkamuot asin nin tama sana. Kaya nakikipag-ulay sana kami sa aki mi kun may importanteng marhay na bagay na pampamilya.”

16 Ano an namatian kan natiwalag nindang aki? Kan huri, sinabi niya: “Aram kong dai anggot sako an pamilya ko, sinusunod lang ninda si Jehova saka an saiyang organisasyon.” Sinabi pa niya: “Kun napupuwersa kang maghagad nin tabang asin tawad ki Jehova, marerealisar mo kun gurano siya kaimportante sa saimo.” Isipa kun gurano kaugma an pamilya kan an hoben na lalaking ini makabalik na bilang Saksi ni Jehova! Iyo, kun susunudon niyato an Diyos sa gabos na bagay, makakamtan ta an pinakamarahay na resulta.—Tal. 3:5, 6; 28:26.

17. Taano ta dapat niyatong magin paagi nin pamumuhay an pagpapasakop ki Jehova, asin paano kita makikinabang sa paggibo kaiyan?

17 Ihinula kan propetang si Isaias na sa katapusan kan pagkabihag kan mga Judio sa Babilonya, magsusurulsol sinda asin masarabi: ‘O Jehova, ika an samuyang Ama. Kami an [dalipay], asin ika an [samong Paragibo nin Kuron]; kami gabos mga gibo nin saimong mga kamot.’ Dangan makikimahirak sinda: ‘Dai mo paggirumdumon sagkod nuarin pa man an [samuyang sala]. Uya, hilingon mo, kami nakikimahirak saimo, kami gabos saimong banwaan.’ (Isa. 64:8, 9) Kun mapakumbaba man kitang magpapasakop ki Jehova asin kun gigibuhon niyato iyan na satong paagi nin pamumuhay, ibibilang niya kitang mahalagang marhay, arog ni propeta Daniel. Dugang pa, padagos kitang momoldehon ni Jehova paagi kan saiyang Tataramon, espiritu, asin organisasyon tanganing pag-abot nin panahon magin kitang perpektong ‘mga aki nin Diyos’ sa saiyang atubangan.—Roma 8:21.