“Padagos na . . . lubos na patawadon an lambang saro.”—COL. 3:13, NW.

KANTA: 121, 75

1, 2. Paano ihinula kan Bibliya an dapit sa pagdakul kan mga lingkod ni Jehova?

AN MAIMBOD na mga lingkod ni Jehova sa daga, an saiyang mga Saksi, an minabilog sa sarong organisasyon na talagang pambihirang marhay. Iyo, kompuwesto iyan nin bakong perpektong mga tawo na nakakagibo nin mga sala. Pero, an banal na espiritu nin Diyos an naggigiya sa saiyang mga kongregasyon sa bilog na kinaban tanganing padagos sindang umuswag asin magin mapanggana. Hilingon ta an pira sana sa makangangalas na bagay na ginigibo ni Jehova para sa saiyang bakong perpekto pero makinuyog na mga lingkod.

2 Kan magpuon an peryodo nin huring mga aldaw kan 1914, dikit sana an mga lingkod nin Diyos sa daga. Pero binendisyunan ni Jehova an saindang gibuhon na paghuhulit. Sa suminunod na mga dekada, minilyon na baguhan an nakanuod kan katotoohan sa Bibliya asin nagin mga Saksi ni Jehova. Sa katunayan, patiinot nang sinabi ni Jehova an dapit sa pambihirang pag-uswag na ini: “An dikit magigin sangribo asin an sadit magigin makusog na nasyon. Ako mismo, si Jehova, an maparikas kaiyan sa kapanahunan kaiyan.” (Isa. 60:22NW) Talagang nauutob na an hulang iyan sa huring mga aldaw na ini. Huli kaini, an bilang kan mga lingkod nin Diyos ngunyan sa bilog na kinaban mas dakul pa kisa sa populasyon kan dakul na nasyon.

3. Paano ipinahiling kan mga lingkod nin Diyos an pagkamuot?

 3 Sa huring mga aldaw na ini, tinatabangan ni Jehova an saiyang mga lingkod na urog na maipahiling an saiyang nangingibabaw na kuwalidad—an pagkamuot. (1 Juan 4:8) Si Jesus, na inarog an kuwalidad na iyan, nagsabi sa saiyang mga parasunod: ‘Sarong bagong tugon an itinatao ko sa saindo, na kamo magkaminuruot-muutan. Huli kaini mamimidbid kan gabos na kamo mga disipulo ko, kun kamo magkakaminuruot-muutan.’ (Juan 13:34, 35) Sa nakaagi pa sanang mga kasaysayan, lalo nang napatunayan na mahalagang marhay an kuwalidad na ini pag nakikikabtang an mga nasyon sa mga giyera, na diyan dakulon an nagkakagaradan. Halimbawa, kan Giyera Mundiyal II pa sana, mga 55 milyones katawo na an nagadan. Pero, dai nakikabtang an mga Saksi ni Jehova sa pambilog na kinaban na garadanan na iyan. (Basahon an Miqueas 4:1, 3.) Nakatabang ini tanganing magdanay sindang ‘malinig sa dugo nin gabos na tawo.’—Gui. 20:26.

4. Taano ta masasabing pambihira an pagdakul kan mga lingkod ni Jehova?

4 Padagos na nagdadakul an mga lingkod ni Jehova dawa nabubuhay sinda sa madahas na marhay na kinaban na kontrolado ni Satanas, an “diyos kan sistemang ini nin mga bagay.” (2 Cor. 4:4NW) Minamanipular niya an pulitikal na mga organisasyon sa kinaban na ini, siring man an media. Pero dai niya kayang papunduhon an paghuhulit kan maugmang bareta. Kaso, huling aram ni Satanas na dikit na panahon na sana an natatada sa saiya, hinihinguwa niyang italikod sa tunay na pagsamba an mga tawo, asin naggagamit siya nin manlain-lain na paagi tanganing magibo iyan.—Kap. 12:12.

SARONG PAGBALO SA KAIMBUDAN

5. Taano ta may mga pagkakataon na tibaad makulgan kan iba an satong buot? (Hilingon an ritrato sa kapinunan kan artikulo.)

5 Idinuduon kan Kristiyanong kongregasyon na mahalagang marhay na kamutan an Diyos asin an kapwa. Ini mismo an sinabi ni Jesus na dapat nindang gibuhon. Kan haputon siya kun arin an pinakaimportanteng tugon, siya nagsabi: “‘Kamutan mo si Jehova na saimong Diyos sa bilog mong puso asin sa bilog mong kalag saka sa bilog mong isip.’ Iyo ini an pinakaimportante asin inot na tugon. An ikaduwa, na kaagid kaiyan, iyo ini: ‘Kamutan mo an saimong kapwa nin siring sa saimong sadiri.’” (Mat. 22:35-39NW) Pero, malinaw na sinasabi kan Bibliya na gabos kita namundag na bakong perpekto huli sa pagkakasala ni Adan. (Basahon an Roma 5:12, 19.) Kaya may mga pagkakataon na tibaad makapagtaram o makagibo an saro sa mga kakongregasyon ta nin sarong bagay na makakakulog sa sato. Digdi mababalo an satong pagkamuot ki Jehova asin sa saiyang mga lingkod. Ano an gigibuhon ta pag nasa arog kaiyan na sitwasyon? Dawa an maimbod na mga lingkod nin Diyos kaidto, nakapagtaram o nakagibo man nin mga bagay na nakakulog sa iba, asin may manunudan kita sa istorya kan Bibliya dapit sa sainda.

Kun nabuhay ka sa Israel kan panahon ni Eli asin kan saiyang mga aki, ano daw an magigin reaksiyon mo? (Hilingon an parapo 6)

6. Taano ta masasabing dai dinisiplina ni Eli an saiyang mga aki?

6 Halimbawa, an Halangkaw na Saserdoteng si Eli may duwang aking lalaki na dai nagsusunod sa mga katugunan ni Jehova. Sinasabi kan Bibliya: ‘An mga aking lalaki ni Eli mga [maraot na lalaki]; dai sinda nakakamidbid ki Jehova.’ (1 Sam. 2:12) Dawa ngani dakula an papel kan saindang ama sa pagsagibo kan tunay na pagsamba, naggibo sinda nin magabat na mga kasalan. Aram ni Eli an dapit digdi, pero nagin pabaya siya sa pagdisiplina sa sainda. Kaya, hinukuman nin Diyos an pamilya ni Eli. (1 Sam. 3:10-14) Pag-abot nin panahon, dai na tinugutan ni Jehova na maglingkod bilang halangkaw na saserdote an mga gikan ni Eli. Kun nabuhay ka kan panahon ni Eli, ano an magigin reaksiyon mo sa pagkonsinte ni Eli sa mga kasalan kan saiyang mga aki? Masisingkog ka daw kaiyan sagkod sa punto na dai ka na maglilingkod sa Diyos?

7. Paano nagkasala nin magabat si David, asin ano an ginibo nin Diyos dapit diyan?

 7 Namutan ni Jehova si David, sarong lalaking ‘nauuyunan kan saiyang puso.’ (1 Sam. 13:13, 14; Gui. 13:22) Pero kan huri, nakakomiter si David nin pagsambay ki Bat-seba, asin nagbados ini. Nangyari iyan kan harayo an agom kaining suldados na si Urias na nakikipaglaban sa sarong giyera. Ipinaapod ni David si Urias asin kinumbinsir na magpuli sa harong kaini. Naglalaom si David na makikidurog ini ki Bat-seba para isipon kan mga tawo na ini an ama kan aki. Pero dai nagsunod si Urias sa sinabi kan hadi, kaya naggibo nin paagi si David para magadan si Urias sa ralaban. Pinagdusahan na marhay ni David an krimen na ini—kapahamakan an nagin resulta kaini sa saiya asin sa saiyang pamilya. (2 Sam. 12:9-12) Pero, kinahirakan nin Diyos an lalaking ini na sa pangkagabsan naglakaw sa atubangan ni Jehova na “may integridad sa puso.” (1 Ha. 9:4NW) Kun nabuhay ka kan panahon na idto, ano an magigin reaksiyon mo? Masisingkog ka daw sa salang mga ginibo ni David?

8. (a) Sa anong paagi dai nautob ni Pedro an saiyang panuga? (b) Sa ibong kan mga nagibong sala ni Pedro, taano ta padagos siyang ginamit ni Jehova sa paglilingkod sa saiya?

8 An saro pang halimbawa sa Bibliya iyo si apostol Pedro. Pinili siya ni Jesus na magin saro sa mga apostol niya; pero kun minsan, may mga nagigibo o nasasabi si Pedro na sa huri pinagbabasulan kaini. Halimbawa, sa sarong delikadong kamugtakan, binayaan si Jesus kan saiyang mga apostol. Bago kaiyan, sinabi ni Pedro na dawa bayaan si Jesus kan gabos, siya dai. (Mar. 14:27-31, 50) Pero, kan arestaron si Jesus, binayaan siya kan gabos na apostol—kaiba si Pedro. Pauruutro pa nganing ninigaran ni Pedro na midbid niya si Jesus. (Mar. 14:53, 54, 66-72) Pero, pinagbasulan iyan ni Pedro, asin padagos siyang ginamit ni Jehova sa paglilingkod sa saiya. Kun saro ka sa mga disipulo kaidto, makakaapektar daw sa kaimbudan mo ki Jehova an mga ginibo ni Pedro?

9. Taano ta nagtitiwala kang pirming makatanusan si Jehova?

9 An mga halimbawang ini pira sana sa mga nakagibo nin mga bagay na nakakulog sa iba. Dakul  pa sa nakaaging mga siglo asin sa presenteng panahon an puwedeng sambiton kun sain nakagibo nin sala an mga lingkod ni Jehova asin nakakulog sa iba. Pero an punto iyo ini: Ano an gigibuhon mo? Tutugutan mo daw na masingkog ka kan mga ginibo ninda, asin babayaan mo na si Jehova asin an saiyang banwaan, kaiba na an mga kakongregasyon mo? O iisipon mong tinatawan ni Jehova nin panahon na makapagsulsol an nagkasala, asin sa huri, itatanos ni Jehova an mga sala asin mahiro siyang may katanusan? Pero, kun beses, hinahabuan kan mga nakagibo nin magabat na kasalan an pagkahirak ni Jehova asin dai nagsusulsol. Sa arog kaiyan na mga sitwasyon, magtitiwala ka daw na maabot an panahon na huhukuman ni Jehova an siring na mga nagkasala, asin hahalion pa ngani sa kongregasyon kun kinakaipuhan?

MAGDANAY NA MAIMBOD

10. Ano an nasasabutan ni Jesus kun dapit sa nagibong sala ni Judas Iscariote asin Pedro?

10 Sa Bibliya, dakul kitang mababasa na mga lingkod ni Jehova na nagdanay na maimbod sa saiya asin sa saiyang banwaan sa ibong kan magabat na mga pagkakasala kan iba. Halimbawa, bago magpili nin 12 apostol, bilog na banggi ngunang namibi si Jesus sa saiyang Ama. An saro sa mga napili niya iyo si Judas Iscariote. Kan sa huri pasaluiban siya ni Judas, siring man kan paindahan siya ni Pedro, dai tinugutan ni Cristo na makaapektar iyan sa relasyon niya sa saiyang Ama, si Jehova. (Luc. 6:12-16; 22:2-6, 31, 32) Nasasabutan ni Jesus na bako idtong kasalan ni Jehova o kan saiyang banwaan sa pangkagabsan. Sa ibong kan nakakadisganar na mga gibo kan saiyang mga parasunod, nagpadagos si Jesus sa saiyang gibuhon. Kaya, tinawan siya ni Jehova nin balos paagi sa pagbuhay liwat sa saiya asin kan huri, pinatukaw siya bilang Hadi kan Kahadian nin Diyos sa langit.—Mat. 28:7, 18-20.

11. Ano an ihinula kan Bibliya mapadapit sa mga lingkod ni Jehova sa ngunyan?

11 May matibay na basehan si Jesus para magtiwala ki Jehova saka sa saiyang banwaan, asin iyo man kita sa ngunyan. Talagang nahihiling niyato an kahanga-hangang mga ginigibo ni Jehova sa huring mga aldaw na ini paagi kan saiyang mga lingkod. Mayo nang iba pa an naghuhulit kan katotoohan sa bilog na kinaban huling mayo sa iba an paggiya ni Jehova. An saiyang nagkakasararong kongregasyon sana sa ngunyan an tinatabangan niya sa gibuhon na iyan. Ilinaladawan sa Isaias 65:14 an pangkagabsan na espirituwal na kamugtakan kan banwaan nin Diyos: ‘Uya! An sakong mga lingkod mag-aarawit nin huli sa [marahay na kamugtakan kan puso].’

12. Paano ta dapat mansayon an mga nagigibong sala kan iba?

12 Maugma nanggad an mga lingkod ni Jehova sa mararahay na bagay na nagigibo ninda huli sa paggiya ni Jehova. Sa kabaliktaran, masasabing nagtatangis an kinaban na nasa irarom kan impluwensiya ni Satanas huling naggagrabe an saindang kamugtakan. Kaya, bako nanggad madunong asin mapapasala kita, kun babasulon ta si Jehova o an saiyang organisasyon huli sa mga nagigibong sala kan pira sana sa mga lingkod niya. Kaipuhan niyatong papagdanayon an satong kaimbudan ki Jehova asin sa saiyang mga areglo, saka manudan kun ano an dapat na magin pagmansay o reaksiyon niyato pag nakagibo nin sala an iba.

KUN MAY NAGINIBONG SALA

13, 14. (a) Taano ta dapat kitang magin mapasensiya sa lambang saro? (b) Anong panuga an gusto niyatong tandaan?

13 Ano an dapat niyatong gibuhon pag nakulgan nin sarong tugang an satong buot huli sa mga sinabi o ginibo niya? Ini an sarong marahayon na prinsipyo sa Bibliya: “Dai ka tulos makulgan nin buot, huling an pagkulog nin buot yaon sa daghan kan mga mangmang.” (Par. 7:9NW) Dapat niyatong tandaan na mga 6,000 na taon na kitang mayo sa pagigin perpekto, arog kan kamugtakan sa Eden kaidto. May tendensiyang magkasala an bakong perpektong mga tawo. Kaya, bakong rasonable na lauman tang pirming tama an sasabihon o gigibuhon kan satong mga kapagtubod. Bako man tama  na tugutan tang maiwara kan nagigibong mga sala kan iba an satong kaugmahan sa pagigin kabilang ta sa banwaan nin Diyos sa huring mga aldaw na ini. Asin lalo nang bakong tama na tugutan tang masingkog kita kan nagigibong mga sala kan iba sagkod sa punto na bayaan ta na an organisasyon ni Jehova. Kun tutugutan tang mangyari iyan, maiwawara niyato bako sana an pribilehiyo na gibuhon an kabutan nin Diyos kundi pati man an paglaom na mabuhay sa bagong kinaban Niya.

14 Tanganing mapagdanay an satong dakulang kaugmahan asin makusog na paglaom, gusto niyatong tandaan an nakakarangang panugang ini ni Jehova: “Uya! Ako naglalalang nin bagong langit asin sarong bagong daga; asin an dating mga bagay dai na magigirumduman, ni mapapasapuso man iyan.” (Isa. 65:17, NW; 2 Ped. 3:13) Dai pagtugutan an nagigibong sala kan iba na makaulang sa saimo na makamtan an mga bendisyon na iyan.

15. Ano an sinabi ni Jesus na dapat niyatong gibuhon pag may nagibong sala sa sato an iba?

15 Pero, huling mayo pa kita sa bagong kinaban, dapat niyatong isaisip kun ano an gusto nin Diyos na gibuhon ta pag may nasabi o nagibo an iba na nakakulog sa satong buot. Halimbawa, puwede niyatong tandaan an sarong prinsipyo na sinabi ni Jesus: “Kun pinapatawad nindo an mga tawo sa mga kasalan ninda, papatawadon man kamo kan saindong langitnon na Ama; pero kun dai nindo pinapatawad an mga tawo sa mga kasalan ninda, dai man papatawadon kan saindong Ama an mga kasalan nindo.” Tandaan man na kan maghapot si Pedro kun baga dapat kitang magpatawad nin sagkod sa “pitong beses,” si Jesus nagsimbag: “Sinasabi ko sa saimo, bakong sagkod sa pitong beses, kundi sagkod sa 77 beses.” Iyo, an buot sabihon ni Jesus, dapat pirmi kitang andam na magpatawad; ini dapat an magin inot asin pinakagusto niyatong gibuhon.—Mat. 6:14, 15; 18:21, 22, NW.

16. Anong magayon na halimbawa an ipinahiling ni Jose?

16 Magayon na halimbawa dapit sa bagay na ini an ipinahiling ni Jose, an panganay sa duwang aki ni Jacob sa agom niyang si Raquel. Nauri ki Jose an saiyang sampulong tugang na lalaki sa ama huling siya an paboritong aki ni Jacob. Kaya ipinabakal ninda si Jose para magin uripon. Paglihis nin dakul na taon, nagin ikaduwang namamahala sa Ehipto si Jose huli sa marahay na mga ginibo niya sa nasyon na iyan. Kan magkaigwa nin tiggutom sa rehiyon, nagpa-Ehipto an mga tugang ni Jose tanganing magbakal nin kakanon pero dai ninda siya nabisto. Puwede kutanang gamiton ni Jose an saiyang awtoridad para bumalos sa mga tugang niya huli sa marauton na ginibo ninda sa saiya. Imbes, binalo niya sinda para maaraman kun baga nagbago na an mga ini. Kan mahiling niya na nagbago na talaga an saiyang mga tugang, nagpamidbid na si Jose sa sainda. Kan huri, sinabi niya: ‘Dai kamo matakot. Ako an matustos saindo asin sa saindong saradit na mga aki.’ Sinabi pa kan Bibliya: ‘Rinanga niya sinda asin kinaulay sinda sa saindang puso.’—Gen. 50:21, An Banal na Biblia.

17. Ano an gusto mong gibuhon pag may nagigibong sala sa saimo an iba?

17 Tandaan man na huling gabos kita nasasala, tibaad nakukulgan ta man an buot kan iba. Pag maaraman niyato na nagibo ta iyan, an sadol sa sato kan Bibliya iyo na kaulayon an tawong nakulgan niyato asin hinguwahon na husayon an mga bagay-bagay. (Basahon an Mateo 5:23, 24.) Nagpapasalamat nanggad kita kun dai nagtatanom nin raot nin buot sa sato an iba, kaya arog man dapat kaiyan an gibuhon ta. Sinasadol kita sa Colosas 3:13: “Padagos na pagpasensiyahan an lambang saro asin lubos na patawadon an lambang saro dawa pa kun an siisay man igwa nin dahilan na ireklamo an saro. Kun paanong lubos kamong pinatawad ni Jehova, iyo man an dapat nindong gibuhon.” (NW) Sinasabi sa sato kan 1 Corinto 13:5 na kun namumutan niyato an satong mga tugang ‘dai ta bibilangon an maraot na ginibo sa sato nin iba.’ (NW) Kun pinapatawad ta an iba, papatawadon man kita ni Jehova. Iyo, bilang mga Kristiyano, pag may nagigibong sala an iba, magin kitang mahihirakon kun paanong mahihirakon man sa sato an satong Ama.—Basahon an Salmo 103:12-14.