Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

Hanapon an Kahadian, Bako an Materyal na mga Bagay

Hanapon an Kahadian, Bako an Materyal na mga Bagay

“Padagos na hanapon an . . . Kahadian [nin Diyos], asin an mga bagay na ini idadagdag sa saindo.”—LUC. 12:31, NW.

KANTA: 40, 98

1. Ano an pagkakalain kan pangangaipo sa kagustuhan?

MAY nagsabi na pipira sana an pangangaipo nin tawo, pero an kagustuhan niya, daing katapusan. Minalataw na dai nasasabutan nin dakul an pagkakalain kan mga bagay na pangangaipo ninda asin kan mga kagustuhan sana ninda. Ano an pagkakalain kaiyan? An “pangangaipo” sarong bagay na kun mayo ka kaiyan, dai ka magdadanay na buhay. Halimbawa, kaipuhan niyato an kakanon, bado, asin istaran para mabuhay. An “kagustuhan” sarong bagay na gusto mong makua, pero dai mo iyan kaipuhan sa aroaldaw.

2. Ano an nagkapirang bagay na gusto nin mga tawo?

2 Puwedeng dakula an pagkakalain kan mga kagustuhan nin mga tawo, depende sa kun sain sinda nakaistar. Sa nagpoprogreso pa sanang mga nasyon, tibaad an gusto sana nin dakul iyo na makabakal nin cellphone, motor, o sadit na lote. Sa mas mayayaman na nasyon, tibaad an gusto nin mga tawo iyo na makabakal nin dakul na mamahalon na bado, mas dakulang harong, o mas mahal na awto. Pero sain man kita nakaistar, gabos kita namemeligrong mabiktima nin materyalismo. Posibleng  mawuton niyato na makakua nin dakul pang bagay, kaipuhan man niyato iyan o dai, may pambakal man kita kaiyan o mayo.

MAG-INGAT NA DAI MABIKTIMA NIN MATERYALISMO

3. Ano an materyalismo?

3 Ano an materyalismo? Ini an pagigin bangkag sa materyal imbes na sa espirituwal na mga bagay. An materyalismo resulta kan mga pagmawot, priyoridad, asin sa kun sain nakapokus an buhay nin saro. Pinangyayari kaiyan na mawuton niyatong makamtan an dakul na materyal na pagsadiri. An sarong materyalistikong tawo bako man pirmi idtong may dakul na kuwarta o idtong nagbabakal nin mamahalon na bagay. Dawa mga pobre, puwedeng mabiktima nin materyalismo asin dai na inuton an paghanap sa Kahadian.—Heb. 13:5.

4. Paano ginagamit ni Satanas an “mawot kan mga mata”?

4 Ginagamit ni Satanas an komersiyo kan saiyang kinaban para paniwalaon kita na magigin maugma sana kita kun igwa kita nin mas dakul na materyal na bagay kisa sa talagang kaipuhan niyato. Eksperto siya sa pagpukaw sa “mawot kan mga mata.” (1 Juan 2:15-17, An Banal na Biblia; Gen. 3:6; Tal. 27:20) Iinaalok kan kinaban an gabos na klase nin materyal na bagay, puon sa mga kahanga-hanga sagkod sa mga daing kamanungdanan, asin an iba kaiyan talagang nakakaakit paghilingon. Nagbakal ka na daw nin sarong bagay bako huling kaipuhan mo iyan kundi naengganyar ka kan advertisement o kan displey kaiyan? Pero narealisar mo kan huri, na dai mo man palan talaga iyan kaipuhan? An siring na bakong mahalagang mga bagay magpapakomplikado sana sa buhay asin magigin pagabat sa sato. Puwede kitang mabiktima kaiyan asin makadisturbo sa satong espirituwal na rutina nin pag-adal sa Bibliya, pag-andam saka pag-atender sa mga pagtiripon, asin regular na pakikikabtang sa ministeryo. Tandaan, nagpatanid si apostol Juan: ‘An kinaban maagi sana, asin an kamawutan kaiyan.’

5. Ano an puwedeng mangyari sa mga tawong inuubos an kusog sa pagtipon nin materyal na mga bagay?

5 Gusto ni Satanas na magpauripon kita sa Kayamanan imbes na ki Jehova. (Mat. 6:24) An mga tawong inuubos an saindang kusog sa pagtipon nin materyal na mga bagay nagigin mayong saysay an buhay huli sa maimot na pagpanigo sa sadiri. An mas maraot pa, nagigin maluya sinda sa espirituwal asin grabe an kamunduan ninda saka pagkadisganar. (1 Tim. 6:9, 10; Kap. 3:17) Kaagid iyan kan sinambit ni Jesus sa saiyang ilustrasyon mapadapit sa parasabwag. Kan an mensahe kan Kahadian ‘naisabwag sa katunukan, an pagmawot para sa iba pang bagay minasaliot, pinupuot an tataramon, kaya dai sinda namumunga.’—Mar. 4:14, 18, 19, An Banal na Biblia.

6. Ano an manunudan niyato ki Baruc?

6 Pag-isipan an nangyari ki Baruc, an sekretaryo ni propeta Jeremias. Kan madali na an ihinulang paglaglag sa Jerusalem, si Baruc nagpuon na ‘maghanap nin darakulang bagay para sa saiyang sadiri’—mga bagay na dai nagdadanay an halaga. Mayo na dapat siyang ibang bagay na linauman pang makua kundi an ipinanuga sa saiya ni Jehova: “Ililigtas ko an saimong buhay.” (Jer. 45:1-5, An Marahay na Bareta Biblia) Iyo, dai nanggad ililigtas nin Diyos an pagsadiri nin siisay man pag linaglag na niya an siyudad. (Jer. 20:5) Mantang paparani na kita sa katapusan kan sistemang ini nin mga bagay, bako ini an panahon para magtipon nin dakul na materyal na bagay. Dai niyato dapat lauman na makakaibanan niyatong makakaligtas sa dakulang kahurasaan an mga pagsadiri ta, gurano man iyan kamahal o kaimportante sa sato.—Tal. 11:4; Mat. 24:21, 22; Luc. 12:15.

7. Ano an sunod niyatong pag-uulayan, asin taano?

7 Itinao ni Jesus sa sato an pinakamarahay na sadol sa kun paano mahanap nin mga pangangaipo sa buhay na dai nalilingling, nagigin materyalistiko, o nahahadit na marhay. Iiniba niya an sadol na ini sa saiyang Sermon sa Bukid. (Mat. 6:19-21) Basahon niyato asin pag-ulayan an Mateo 6:25-34. Makakakumbinsir ini sa sato na dapat  tang ‘padagos na hanapon an Kahadian,’ bako an materyal na mga bagay.Luc. 12:31, NW.

ITINATAO NI JEHOVA AN SATONG MGA PANGANGAIPO

8, 9. (a) Taano ta dai kita dapat na maghadit na marhay mapadapit sa satong mga pangangaipo? (b) Ano an aram ni Jesus mapadapit sa mga tawo asin sa saindang mga pangangaipo?

8 Basahon an Mateo 6:25. Kan sabihon ni Jesus sa mga nagdadangog sa saiya na ‘dai kamo mahadit dahil kan saindong buhay,’ garo sinasabi niya sa sainda na “pumundo na kamo sa kakaproblema.” Nagpaparahadit sinda sa mga bagay na dai man kaipuhan ikahadit. Kaya sinabi ni Jesus na dai na sinda magparahadit—asin may marahay siyang dahilan. An mga dai kinakaipuhan na paghadit o pagproblema, dawa sa mga bagay na talagang kaipuhan ninda, makakapabanga saka makakaparayo kan atensiyon ninda sa mas mahalagang bagay sa buhay—an espirituwal na mga bagay. Nagmamalasakit nanggad si Jesus sa saiyang mga disipulo, mala ngani ta sa saiyang sermon, apat na beses pa niyang pinatanidan sinda mapadapit sa peligrong ini.—Mat. 6:27, 28, 31, 34.

9 Taano ta sinasabi sa sato ni Jesus na dai maghadit sa kun ano an kakakanon ta, iinumon, o isusulot? Bakong panginot na mga pangangaipo niyato sa buhay an mga ini? Iyo nanggad! Bako daw na normal sanang mahadit kita kun dai ta kayang magkaigwa kan mga bagay na iyan? Siyempre iyo, asin aram iyan ni Jesus. Aram niya an aroaldaw na mga pangangaipo kan mga tawo. Urog pa diyan, aram niya an dipisil na mga kamugtakan na aatubangon kan mga disipulo niyang mabubuhay sa “huring mga aldaw,” na “delikado asin masakit na mga panahon.” (2 Tim. 3:1NW) Kaiba sa mga kamugtakan na iyan na inaagihan nin dakul iyo an kawaran nin trabaho, pagmahal kan mga barakalon, kakulangan nin kakanon, asin grabeng kadukhaan. Pero, aram man ni Jesus na ‘an buhay urog pa kisa sa kakanon asin an hawak kisa sa bado.’

10. Kan tukduan ni Jesus an mga parasunod niya kun paano mamibi, ano an sinabi niya na dapat na magin pinakaimportante sa saindang buhay?

10 Bago kaini, tinukduan ni Jesus an mga nagdadangog sa saiyang sermon na hagadon sa saindang Ama sa langit an pisikal na mga pangangaipo ninda. Sinabi niya na puwede nindang ipamibi: “Itao mo sa samo ngunyan an samuyang kakanon para sa aldaw na ini.” (Mat. 6:11NW) O arog kan sinabi niya sa ibang pagkakataon: “Itao mo sa samo sa kada aldaw an kakanon na kaipuhan niyamo sa bilog na aldaw.” (Luc. 11:3NW) Pero dai ini nangangahulugan na materyal na mga pangangaipo na sana an pirming nasa isip ta. Sa iyo man sanang modelong pamibi, tinawan ni Jesus nin priyoridad na ipamibi an pagdatong kan Kahadian nin Diyos. (Mat. 6:10; Luc. 11:2) Tanganing tabangan an mga nagdadangog sa saiya na dai na magparahadit, sunod na ipinahiling ni Jesus an dai mapapantayan na rekord ni Jehova bilang Paratao.

11, 12. Ano an manunudan ta sa paagi nin pag-ataman ni Jehova sa mga gamgam? (Hilingon an ritrato sa kapinunan kan artikulo.)

11 Basahon an Mateo 6:26. Dapat niyatong ‘masdan [na marhay] an mga gamgam sa langit.’ Dawa saradit an mga linalang na ini, dakul sindang kinakakan na prutas, pisog, insekto, o ulod. Kun kasingdakula nin tawo an mga gamgam, mas dakul sindang kinakakan kisa sato. Pero dai ninda kaipuhan magtanom para magkaigwa nin kakanon. Itinatao ni Jehova an gabos nindang pangangaipo. (Sal. 147:9) Siyempre, dai man niya ibinubugtak na sana sa tuka ninda an kakanon! Kaipuhan nindang hanapon iyan, pero dakul sindang makukua kaiyan sa palibot.

12 Para ki Jesus, kun tinatawan nin kakanon an mga gamgam, siguradong itatao man iyan kan saiyang Ama sa mga tawo. [1] (1 Ped. 5:6, 7) Dai man niya ihuhungit na sana sa sato an kakanon, pero puwede niyang bendisyunan an mga paghihinguwa tang magtanom o makahanap nin pambakal nin kakanon sa aroaldaw. Sa mga panahon na mayo kitang kakanon o pambakal, puwede niyang  pahiruon an iba na ihiras sa sato kun ano an igwa sinda. Dawa dai sinambit ni Jesus na may itinataong istaran si Jehova para sa mga gamgam, tinawan man Niya sinda nin natural na abilidad asin materyales na kaipuhan para makagibo sinda nin salagan. Matatabangan man kita ni Jehova na makahanap nin marahay na istaran para sa satong pamilya.

13. Ano an nagpapatunay na mas urog kitang mahalaga kisa sa mga gamgam?

13 Hinapot ni Jesus an mga nagdadangog sa saiya: ‘Bakong urog kamong mahalaga kisa sa [mga gamgam sa langit]?’ Daing duda na an nasa isip ni Jesus iyo an madali na niyang pagtao kan saiyang buhay para sa katawuhan. (Ikumparar an Lucas 12:6, 7.) An atang na pantubos ni Cristo dai itinao para sa iba pang nabubuhay na linalang. Dai si Jesus nagadan para sa mga gamgam, kundi nagadan siya para sa sato tanganing magkaigwa kita kan paglaom na mabuhay nin daing sagkod.—Mat. 20:28.

14. Ano an nungkang magigibo nin sarong tawong nagpaparahadit?

14 Basahon an Mateo 6:27. Taano ta sinabi ni Jesus na dai madadagdagan nin maski dikit nin sarong tawong nagpaparahadit an lawig kan saiyang buhay? Huling an dai kinakaipuhan na pagparahadit mapadapit sa mga pangangaipo ta sa kada aldaw dai makakapalawig kan satong buhay. Imbes, kun sobra-sobra kitang nagpaparahadit, posibleng mas makapahalipot iyan sa satong buhay.

15, 16. (a) Ano an manunudan niyato sa kun paano inaataman ni Jehova an mga liryo sa uma? (Hilingon an ritrato sa kapinunan kan artikulo.) (b) Ano an tibaad mga kaipuhan niyatong ihapot sa sadiri, asin taano?

15 Basahon an Mateo 6:28-30. Siyempre, gusto niyatong may magayon kitang sulot pag nasa ministeryo o nag-aatender sa mga pagtiripon asin asembleya. Pero, dapat daw kitang ‘mahadit dapit  sa gubing’? Dinadara giraray ni Jesus an atensiyon ta sa kun paano inaataman ni Jehova an saiyang mga linalang. Sa pagkakataon na ini, ginamit ni Jesus bilang halimbawa an ‘mga liryo sa uma.’ Tibaad an nasa isip ni Jesus iyo an arog-liryong mga burak siring kan gladiola, hyacinth, iris, asin tulip na gabos may kanya-kanyang gayon. Dai kaipuhan kan mga linalang na ini na magtahi o maghabol nin mga bado ninda. Pero, magayunon nanggad paghilingon an saindang mga burak! Iyo, ‘minsan si Solomon sa bilog niyang kamurawayan, dai nagubingan nin siring sa saro kaini’!

16 Pag-isipan an sunod na sinabi ni Jesus: ‘Kun ginugubingan nin Diyos nin siring an [mga pananom] sa uma, kamo pa daw an dai niya paggubingan nin urog, kamo na diit an pagtubod?’ Siyempre iyo! Pero medyo kulang an pagtubod kan mga disipulo ni Jesus. (Mat. 8:26; 14:31; 16:8; 17:20) Kaipuhan nindang mas pakusugon an pagtubod asin pagtitiwala ki Jehova. Kumusta man kita? Gurano kakusog an satong pagtubod na gustong-gusto asin kayang-kaya ni Jehova na tabangan kita?

17. Ano an puwedeng makadanyar sa satong relasyon ki Jehova?

17 Basahon an Mateo 6:31, 32. Dai niyato dapat arugon an mga tawo kan ‘mga [nasyon]’ na mayo nin tunay na pagtubod sa sarong mamumuton na Ama sa langit na nagmamalasakit sa mga iniinot sa saindang buhay an kapakanan kan Saiyang Kahadian. Kun hinihinguwa niyatong makamtan an gabos na ‘hinahanap [na gayo] kan mga [nasyon],’ madadanyaran an relasyon ta ki Jehova. Pero kun ginigibo ta an dapat niyatong gibuhon—an pag-inot sa espirituwal na mga bagay sa satong buhay—lubos kitang makakapagtiwala na itatao sa sato ni Jehova an gabos na kaipuhan ta. Dapat na pahiruon kita kan satong “debosyon sa Diyos” na makontento na sa “pagkaigwa nin kakanon asin maisusulot.”—1 Tim. 6:6-8, NW.

 PANGINOT DAW SA SAIMONG BUHAY AN KAHADIAN NIN DIYOS?

18. Ano an aram ni Jehova mapadapit sa lambang saro sa sato, asin ano an gigibuhon niya para sa sato?

18 Basahon an Mateo 6:33. Bilang mga disipulo ni Cristo, dapat na pirmi niyatong inuton sa satong buhay an Kahadian nin Diyos. Dangan kun ginigibo ta iyan, arog kan sinabi ni Jesus, ‘an gabos na [iba pang] bagay [na ini] idadagdag na sana’ sa sato. Taano ta nasabi niya iyan? Sinabi niya an dahilan sa sinusundan na bersikulo: ‘Naaaraman kan saindong Ama sa langit na kinakaipuhan nindo an gabos na bagay na ini,’ o an mga pangangaipo sa buhay. Kayang aramon ni Jehova kun ano an pangangaipo kan lambang saro sa sato kun mapadapit sa kakanon, bado, asin istaran, bago ta pa man maisip na kaipuhan palan niyato iyan. (Fil. 4:19) Aram niya kun arin na bado niyato an sunod na mararaot. Aram niya kun anong kakanon an kaipuhan ta asin kun ano an marahay na istaran para sa sato, depende sa kun pira kita sa pamilya. Sisiguraduhon ni Jehova na igwa kita kan talagang mga pangangaipo ta.

19. Taano ta dai kita dapat maghadit sa kun ano an puwedeng mangyari sa maabot na panahon?

19 Basahon an Mateo 6:34. Mangnuhon na sa ikaduwang pagkakataon, sinabi ni Jesus: ‘Dai kamo [nuarin man] maghadit.’ Gusto niya na an intindihon sana niyato iyo an kun ano an kaipuhan ta sa kada aldaw asin lubos na magtiwala na tatabangan kita ni Jehova. Kun sobra-sobra an paghadit nin saro sa kun ano an puwedeng mangyari sa maabot na panahon, tibaad sa sadiri na niya siya magtiwala imbes na sa Diyos. Asin makakaapektar na marhay iyan sa relasyon niya ki Jehova.—Tal. 3:5, 6; Fil. 4:6, 7.

KAHADIAN AN HANAPON NGUNA, ASIN AN IBA PANG BAGAY IDADAGDAG NI JEHOVA

Puwede daw nindong pasimplehon an saindong buhay para mas makapagpokus sa Kahadian? (Hilingon an parapo 20)

20. (a) Ano an puwede mong magin pasuhan sa paglilingkod ki Jehova? (b) Ano an puwede mong gibuhon para mapasimple an saimong buhay?

20 Daing saysay kun isasakripisyo ta an pag-inot sa kapakanan kan Kahadian para mapagdanay an sarong materyalistikong istilo nin pamumuhay. Imbes, dapat na pagmaigutan niyatong mag-abot nin espirituwal na mga pasuhan. Halimbawa, puwede ka daw na magbalyo sa sarong kongregasyon na kaipuhan an mas dakul na parahayag kan Kahadian? Puwede ka daw na magpayunir? Kun payunir ka na, pinag-isipan mo na daw na mag-aplay sa School for Kingdom Evangelizers? Puwede ka daw na maglingkod bilang part-time commuter para magtabang sa sarong pasilidad nin Bethel o sa sarong remote translation office? Puwede ka daw na maglingkod bilang Local Design/Construction volunteer para magtrabaho nin part-time sa mga proyekto nin pagtugdok nin Kingdom Hall? Pag-isipan an mga puwede mong gibuhon para mapasimple an saimong pamumuhay tanganing mas makikabtang ka sa mga gibuhon na pang-Kahadian. Hurop-hurupon na may pagpamibi an kahon na “ Kun Paano Papasimplehon an Buhay” asin punan mo nang gibuhon an kinakaipuhan na mga lakdang para maabot mo an saimong pasuhan.

21. Ano an makakatabang sa saimo para mas maparani ki Jehova?

21 May marahay na dahilan si Jesus kun taano ta itinukdo niya sa sato na padagos na hanapon an Kahadian, bako an materyal na mga bagay. Huling sa paggibo kaiyan, malilikayan niyatong magparahadit dapit sa satong materyal na mga pangangaipo. Mas mapaparani kita ki Jehova kun magtitiwala kita sa saiya asin kun dai ta susunudon an lambang kapritso niyato o babakalon an lambang bagay na inaalok kan kinaban, dawa pa kaya tang bakalon iyan. Kun papasimplehon ta na ngunyan an satong buhay, matatabangan kita kaiyan na ‘makapangapot nin higot sa tunay na buhay’ sa maabot.—1 Tim. 6:19, NW.

^ [1] (parapo 12) Para masabutan kun taano ta kun beses itinutugot ni Jehova na magkulang nin kakanon an sarong Kristiyano, hilingon an “Hapot Hali sa mga Parabasa” sa Setyembre 15, 2014 na isyu kan An Torrengbantayan, p. 22.