KADAKUL na daing agom na sister an kabilang sa mga maigot na Saksi na naglilingkod sa ibang nasyon kun sain dakula pa an kaipuhan na parahulit kan Kahadian. An iba sa sainda dakul na taon nang naglilingkod sa ibang nasyon. Ano an nakatabang sa sainda kaidto, dakul na taon na an nakaagi, na magbalyo sa ibang nasyon? Ano an nanudan ninda sa paglilingkod sa ibang nasyon? Anong mga bendisyon an nakamtan ninda? Ininterbiyu niyato an nagkapira sa mga eksperyensiyado nang sister na ini. Kun saro kang daing agom na sister na gustong-gustong makikabtang sa sarong nakakaugmang marhay na ministeryo, siguradong makikinabang ka sa mga sinabi ninda. An totoo, gabos na lingkod nin Diyos puwedeng makinabang sa mga halimbawa ninda.

PAGLABAN SA MGA PAGDUWA-DUWA

Si Anita

Nagduduwa-duwa ka daw kun baga igwa ka kan mga kakayahan na kaipuhan para magin mapanggana sa pagpapayunir sa ibang nasyon bilang daing agom na sister? Arog kaiyan an namatian ni Anita, na 75 anyos na ngunyan. Nagdakula siya sa England asin diyan siya nagpuon na magpayunir sa edad na 18. An sabi niya: “Gusto kong itukdo sa mga tawo an manungod ki Jehova, pero dai ko lamang inisip na maglingkod sa ibang nasyon. Dai ako nag-adal nin ibang lengguwahe saka para sako, dai ko kaya ’yan. Kaya nabigla ako kan makaresibi ako nin imbitasyon para mag-adal sa Paadalan nin Gilead. Dai ako makatubod na an sarong ordinaryong tawong arog ko makakaresibi nin arog kaiyan na imbitasyon. Pero naisip ko, ‘Kun iniisip ni Jehova na kaya ko, pupurbaran ko.’ Labing 50 taon nang nakalihis iyan. Puon kaidto sagkod ngunyan, naglilingkod ako bilang misyonera sa Japan.” Sinabi pa ni Anita: “Kun minsan, maugma kong sinasabi sa mas hoben na mga sister, ‘Mag-backpack na kamo, ibanan nindo ako sa pinakamaugmang adventure kasuarin man!’ Maugma akong sabihon saindo na iyan talaga an ginibo kan dakul sa sainda.”

PAGTIPON NIN KUSOG NIN BUOT

Dakul sa mga sister na nagbalyo sa ibang nasyon an nagduwa-duwa man kan primero. Paano sinda nagtipon nin kinakaipuhan na kusog nin buot?

Si Maureen

Si Maureen, sarong 64 anyos, nagsabi: “Kan ako aki pa, gustong-gusto kong magkaigwa nin makahulugan na buhay—idtong nakakatabang ako sa iba.” Kan mag-20 anyos siya, nagbalyo siya sa Quebec, Canada, na nangangaipo kaidto nin dugang pang mga payunir. “Kan huri, nakaresibi ako nin imbitasyon na mag-adal sa Paadalan nin Gilead, pero takot akong magduman sa mga lugar na bago sako kun dai ko kaibanan an mga amiga ko.” Sinabi pa niya: “Nahadit man akong bayaan an sakong ina na nag-aataman sa sakong ama na may hilang. Dakul na banggi akong naghihibing ipinamibi ini ki Jehova. Kan isabi ko sa  mga magurang ko an mga ikinakahadit ko, dinagka ninda akong akuon an imbitasyon. Nahiling ko man na tinabangan kan mamumuton kong mga kakongregasyon an sakong mga magurang. Huling nahiling ko mismo na talagang nagtatabang si Jehova, lalo akong nagtiwala na dai man niya ako pababayaan. Kaya kan panahon na iyan, andam na akong akuon an imbitasyon!” Labing 30 taon na naglingkod si Maureen bilang misyonera sa West Africa puon 1979. Sa ngunyan, naglilingkod pa man giraray si Maureen bilang espesyal payunir sa Canada mantang nag-aataman sa saiyang ina. Kun dapit sa dakul na taon niyang paglilingkod sa ibang nasyon, sinabi niya: “Pirming itinatao ni Jehova kun ano an kaipuhan ko saka kun nuarin ko iyan kaipuhan.”

Si Wendy

Tin-edyer pa kan magpuon na magpayunir sa Australia si Wendy, na ngunyan 65 anyos na. Nagigirumduman niya: “Masusupgon akong marhay saka nasasakitan akong makipag-ulay sa mga dai ko bisto. Pero huli sa pagpayunir ko nanudan kong makipag-ulay sa gabos na klase nin tawo, kaya mas lalo akong nagkakumpiyansa. Kan huri, narisa kong bako na akong masusupgon. Huli sa pagpayunir, nanudan kong manarig ki Jehova saka nagustuhan ko na an ideya na maglingkod sa ibang nasyon. Inagda man ako kan sarong daing agom na sister, na labing 30 taon na nagin misyonera sa Japan, na mag-iba sa saiya para maghulit nin tulong bulan sa Japan. Huli sa pakikiiba ko sa saiya sa paghuhulit, lalo kong nagustuhan na magbalyo sa ibang nasyon.” Kan 1986, nagbalyo si Wendy sa nasyon nin Vanuatu, sarong isla na mga 1,770 kilometros sa sirangan nin Australia.

Yaon pa ngunyan sa Vanuatu si Wendy asin naglilingkod sa remote translation office. An sabi niya: “Ugmahon ako pag may nabibilog na mga grupo o kongregasyon sa hararayong lugar. Dakulaon nanggad na pribilehiyo para sako na magkaigwa nin sadit na kabtang sa gibuhon ni Jehova sa mga islang ini.”

Si Kumiko (sa tahaw)

Regular payunir kaidto sa Japan si Kumiko, 65 anyos na ngunyan, kan agdahon siya kan saiyang kapartner sa pagpayunir na magbalyo sa Nepal. An sabi ni Kumiko: “Pirang beses niya akong inagda, pero pirmi akong nagsasayuma. Nag-alangan kaya ako ta kaipuhan ko pang mag-adal nin bagong lengguwahe saka makibagay sa bagong lugar. Problema ko man an kuwartang gagamiton sa pagbalyo mi sa ibang nasyon. Sa panahon na pinag-iisipan ko kun ano an gigibuhon, naaksidente ako sa motorsiklo asin naospital. Mantang nasa ospital, naisip ko: ‘Dai ko aram kun anong sunod na mangyayari sako. Paano kun magkahilang ako nin grabe? Mawawara an oportunidad kong makapagpayunir sa ibang nasyon. Tibaad kaya ko man na maglingkod sa ibang nasyon dawa sarong taon.’ Udok sa puso akong namibi ki Jehova na tabangan akong magdesisyon.” Pagkaluwas sa ospital, nagpasyar si Kumiko sa Nepal, asin kan huri, nagbalyo siya diyan kaiba an kapartner niya sa pagpayunir.

 Kun dapit sa haros sampulong taon na paglilingkod niya sa Nepal, si Kumiko nagsabi: “An mga pinoproblema ko kaidto nagkabaranga sa atubangan ko na garo Dagat na Pula. Ugmahon ako na pinili kong maglingkod sa lugar na mas dakula an pangangaipo. Sa parati, pag ihinuhulit ko sa sarong pamilya an mensahe kan Bibliya, lima o anom na kataid ninda an nagdudulok para magdangog. Dawa saradit na aki magalang na naghahagad sa sako nin mga tract dapit sa Bibliya. Maugma talagang maghulit sa arog kaining teritoryo na dakul an interesado.”

PAG-ATUBANG SA MGA KADIPISILAN

Siyempre, napaatubang man sa mga kadipisilan an mga daing agom na sister na ininterbiyu niyato. Paano ninda iyan napangganahan?

Si Diane

“Kan primero, masakit sako na maparayo sa pamilya,” an sabi ni Diane, taga Canada na 62 anyos na ngunyan. Naglingkod siya nin 20 taon bilang misyonera sa Ivory Coast (Côte d’Ivoire na ngunyan). “Ipinamibi ko ki Jehova na tabangan akong mamutan an mga tawo sa teritoryo ko. Sinabi sa samo kan saro sa mga instruktor mi sa Gilead, si Brother Jack Redford, na sa primero tibaad mahadit kami, o mabigla pa ngani, sa kamugtakan kan magigin teritoryo mi, lalo na pag mahiling mi an grabeng pagtios diyan. Pero sinabi niya: ‘Dai kamo maghiling sa pagtios. Maghiling kamo sa mga tawo, sa lalawgon saka sa mga mata ninda. Hilingon nindo an reaksiyon ninda mantang nadadangog ninda an mga katotoohan sa Bibliya.’ Iyan an ginibo ko asin dakulang tabang nanggad iyan! Pag sinasabi ko sa mga tawo an nakakarangang mensahe dapit sa Kahadian, nahihiling ko an maugmang reaksiyon ninda!” Ano pa an nakatabang ki Diane na maka-adjust sa paglilingkod niya sa ibang nasyon? “Nagin harani ako sa mga tinutukduan ko sa Bibliya saka ugmahon akong nahihiling sinda na nagigin maimbod na mga lingkod ni Jehova. Nagin garo sadiring lugar ko na an teritoryo ko. Nagkaigwa ako nin mga ama, ina, tugang na lalaki saka tugang na babayi sa espirituwal, arog kan ipinanuga ni Jesus.”—Mar. 10:29, 30.

Naglilingkod si Anne, 46 anyos na ngunyan, sa sarong nasyon sa Asia na ipinagbabawal an gibuhon ta. An sabi niya: “Sa mga taon nin paglilingkod ko sa iba-ibang nasyon, nakaibanan ko sa istaran an mga sister na ibang marhay an kultura saka personalidad. Kun minsan, iyan an nagigin dahilan kan mga dai pagkakaintindihan saka kulog nin buot. Pag nangyayari iyan, hinihinguwa kong mas makipag-ulay sa sainda para mas maaraman ko an kultura ninda. Pinagmaigutan ko man na magin mas mamumuton saka rasonable sa sainda. Maugma ako ta huli sa mga paghihinguwa ko, nagkaigwa ako nin dakul na dayupot na amiga na nakatabang sako na makatagal sa sakong asignasyon.”

Si Ute

 Si Ute, sarong 53 anyos na taga Germany, inasignaran kan 1993 na magin misyonera sa Madagascar. An sabi niya: “Kan primero, nasasakitan akong manudan an lengguwahe ninda, masanay sa klima, saka makalikay sa malaria, amoeba, pati sa mga parasito. Pero dakul an nagtabang sako. Matiyaga akong tinabangan kan mga sister duman, kan mga aki ninda, saka kan mga tinutukduan ko sa Bibliya na makabisado an lengguwahe ninda. Pag may hilang ako, inaasikaso ako kan mabuot kong kapartner sa pagmisyonera. Pero urog sa gabos, tinabangan ako ni Jehova. Pirmi kong sinasabi sa saiya sa pamibi an mga ikinakahadit ko. Dangan matiyaga akong naghahalat—minsan nin pirang aldaw, minsan nin pirang bulan—para sa kasimbagan kan mga pamibi ko. Nasolusyunan ni Jehova an gabos kong problema.” Beynte tres na taon nang naglilingkod si Ute sa Madagascar.

ABUNDA SINDANG BINENDISYUNAN

Arog kan iba pang mga need-greater, parating sinasabi kan daing agom na mga sister na naglilingkod sa ibang nasyon na abunda sindang binendisyunan. Ano an nagkapira sa mga bendisyon na nakamtan ninda?

Si Heidi

Si Heidi, sarong 73 anyos na taga Germany, naglilingkod bilang misyonera sa Ivory Coast (Côte d’Ivoire na ngunyan) puon pa kan 1968. An sabi niya: “An nagpapaugmang marhay sa sako iyo na mahiling na ‘danay na naglalakaw sa katotoohan’ an mga aki ko sa espirituwal. An iba sa mga tinukduan ko sa Bibliya, mga payunir saka mga elder na ngunyan. An dakul sa sainda inaapod akong Nanay o kaya Lola. An saro sa mga elder na ini, saka an saiyang agom patin mga aki, ibinilang na akong kapamilya. Kaya tinawan ako ni Jehova nin sarong aking lalaki, sarong manugang, saka tulong makuapo.”—3 Juan 4.

Si Karen (sa tahaw)

Si Karen, sarong 72 anyos na taga Canada, naglingkod nin labing 20 taon sa West Africa. An sabi niya: “Huli sa pagmimisyonero nanudan kong magin mas mapagsakripisyo, mamumuton, saka mapasensiya. Saka huminiwas an pananaw ko sa mga bagay-bagay kan makaibanan ko sa paglilingkod an mga tawong iba-iba an nasyonalidad. Nanudan ko kun paano ginigibo sa lain-lain na paagi an mga bagay-bagay. Saro nanggad na bendisyon para sa sako ngunyan na magkaigwa nin dayupot na mga katuod sa manlain-lain na parte kan kinaban! May nagbago man sa buhay mi o mga asignasyon, magkakatuod pa man giraray kami.”

Si Margaret, sarong taga England na 79 anyos na ngunyan, naglingkod bilang misyonera sa Laos. An sabi niya: “Huli sa paglilingkod ko sa ibang nasyon, nahiling ko kun paano irinarani ni Jehova sa saiyang organisasyon an mga tawo hali sa gabos na rasa saka kultura. Napakusog na marhay kaiyan an pagtubod ko. Nagin lubos an pagtitiwala ko na ginigiyahan ni Jehova an saiyang organisasyon asin na maisasagibo an saiyang mga katuyuhan.”

Iyo, kahanga-hanga nanggad an rekord nin paglilingkod kan daing agom na mga sister na naglilingkod sa ibang nasyon. Maninigo nanggad sindang komendaran. (Hok. 11:40) Bako sana iyan, nagdadakul man an bilang ninda. (Sal. 68:11) Mababago mo daw an saimong kamugtakan tanganing makapaglingkod man sa ibang nasyon arog kan maiigot na sister na ininterbiyu sa artikulong ini? Kun iyo, siguradong ‘mananamitan asin mahihiling mo na marahayon si Jehova.’—Sal. 34:8.