Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

An Espiritu Nagpapatotoo Kaiba an Satong Espiritu

An Espiritu Nagpapatotoo Kaiba an Satong Espiritu

‘An espiritu mismo an nagpapatotoo, kaiba an satong espiritu, na kita mga aki nin Diyos.’—ROMA 8:16, An Marahay na Bareta Biblia.

KANTA: 109, 108

1-3. Ano an nangyari kaya nagin espesyal na aldaw an Pentecostes asin paano inutob kan pangyayaring iyan an hula sa Kasuratan? (Hilingon an ritrato sa itaas.)

MGA alas nuwebe kaidto nin Domingong aga. Espesyal an Domingong ini para sa mga nasa Jerusalem. Aldaw idto nin kapiyestahan asin aldaw pa nin sabbath. Siguradong sa oras na iyan, naidulot na kan halangkaw na saserdote an regular na mga atang sa templo. Hinahalat-halat na ngunyan kan mga tawo an pagdulot kan halangkaw na saserdote sa duwang may lebadurang tinapay na gibo sa inot na mga bunga kan inaning trigo bilang dulot na itinabyon. (Lev. 23:15-20) An pagdulot na ini tanda na tig-anihan na nin trigo. Aldaw idto nin Pentecostes kan taon 33 C.E.

2 Mantang nangyayari an mga bagay na ini sa templo, sarong mas mahalagang bagay an madali nang mangyari, bako sa templo, kundi sa sarong kuwarto sa itaas. Sarong grupo nin mga 120 Kristiyano an nagkatiripon asin ‘maigot na namimibi.’ (Gui. 1:13-15) An mangyayari sa sainda konektadong marhay sa mga ginigibo kan halangkaw na saserdote kada Pentecostes, asin kautuban man iyan kan hula ni propeta Joel mga 800 na taon na an nakaagi bago an aldaw na iyan. (Joel 2: 28-32; Gui. 2:16-21) Ano an mahalagang marhay na pangyayaring iyan?

3 Basahon an Guibo 2:2-4. Ibinubo an banal na espiritu nin Diyos sa grupong iyan nin mga Kristiyano na nagkatiripon sa kuwarto sa itaas. (Gui. 1:8) Dangan, nagpuon na sindang maghula, o magpatotoo, dapit sa makangangalas na mga bagay na nahiling asin nadangog ninda. Ipinaliwanag ni apostol Pedro sa mga tawo na nagdurulok sa sainda an kahalagahan kan pangyayaring iyan. Dangan sinabi niya sa mga tawo: “Magsurulsol kamo, asin magpabawtismo an lambang saro sa saindo sa ngaran ni Jesu-Cristo para sa kapatawadan kan saindong mga kasalan, asin mag-aako kamo kan banal na espiritu na libreng itinatao nin Diyos.” Kan aldaw na iyan, mga 3,000 an nabawtismuhan, asin nag-ako man sinda kan ipinanugang banal na espiritu.—Gibo 2:37, 38, 41, NW.

4. (a) Taano ta dapat kitang magin interesado sa mga pangyayari kan Pentecostes? (b) Anong iba pang mahalagang pangyayari, dakul na taon na an nakaagi, an posibleng nangyari sa kaparehong aldaw? (Hilingon an nota.)

4 Taano ta mahalagang marhay para sa sato an Pentecostes 33 C.E.? Siguradong bakong huli sa mga pangyayari sa templo sa Jerusalem. Kundi, huling inutob ni Jesu-Cristo, bilang an dakulang Halangkaw na Saserdote, an irinerepresentar kan mga pangyayaring iyan sa templo. [1] Kan aldaw na iyan, an halangkaw na saserdote nagdulot ki Jehova nin duwang simbolikong tinapay na may lebadura. Irinerepresentar kan tinapay an linahidan na mga disipulo na kinua hali sa makasalan na katawuhan para magin inampon na mga aki nin Diyos. Kaya nabuksan an dalan para sa nagkapira sa katawuhan, an inaapod na mga “tinagba” o inot na mga bunga, na magduman sa langit sa pag-abot nin panahon asin mapabilang sa Kahadian na matao nin dakul na bendisyon sa gabos na makinuyog na tawo. (Sant. 1:18; 1 Ped. 2:9) Kaya sain man an satong paglaom, sa langit man kaiba ni Jesus o sa paraisong daga, mahalagang marhay nanggad para sa sato an Pentecostes kan 33 C.E.!

KUN PAANO NANGYAYARI AN PAGLAHID

5. Taano ta masasabi niyato na bakong magkakapareho an paagi nin paglahid sa mga linahidan?

5 Kun saro ka sa mga disipulong idto, siguradong dai mo malilingawan an aldaw na iyan na may garo dila nin kalayo na nagtugdon sa payo nindo. Dai ka nanggad magduduwa-duwa na linahidan ka kan banal na espiritu, lalo na kan milagroso kamong makapagtaram nin ibang lengguwahe. (Gui. 2:6-12) Pero gabos daw na linahidan kan banal na espiritu inako an paglahid sa arog kaiyan kamakangangalas na paagi? Dai. An rinibo sa mga nasa Jerusalem kan aldaw na idto linahidan kan sinda bawtismuhan, asin mayo man nin garo dila nin kalayo na nagtugdon sa ibabaw kan saindang payo. (Gui. 2:38) Saro pa, bako man gabos na linahidan na Kristiyano inako an paglahid sa panahon kan saindang bawtismo. An mga Samaritano dai tulos inako an paglahid kan banal na espiritu pagkatapos na sinda bawtismuhan. (Gui. 8:14-17) Sa ibang pambihirang kaso, arog kan nangyari ki Cornelio asin sa mga kairiba niya sa harong, linahidan sinda kan banal na espiritu dawa dai pa sinda nababawtismuhan.—Gui. 10:44-48.

6. Ano an inako kan gabos na linahidan, asin ano an epekto kaini sa sainda?

6 Malinaw na sa iba-ibang paagi naaaraman kan mga Kristiyano na sinda linahidan. An iba naaaraman tulos na igwa sinda nin langitnon na pag-apod, mantang an iba pakalihis pa nin pirang panahon. Pero, sa paanong paagi man nangyayari an paglahid, an lambang saro sa sainda nag-ako kan sinambit ni apostol Pablo: “Pagkatapos nindong magtubod, tinatakan kamo paagi sa saiya kan ipinanugang banal na espiritu, na sarong patiinot na garantiya kan satong mana.” (Efe. 1:13, 14NW) An pagtatak na ini sa sainda kan banal na espiritu nagigin garo patiinot na bayad, sarong garantiya (o, paniguro) para sa maabot. Huli sa inako nindang garantiyang ini, makakasigurado an sarong linahidan na Kristiyano na pinili  siya nin Diyos na mag-istar sagkod lamang sa langit sa maabot na panahon.—Basahon an 2 Corinto 1:21, 22; 5:5.

7. Ano an dapat gibuhon kan lambang linahidan na Kristiyano para makamtan an saindang langitnon na balos?

7 Kun mag-ako kan garantiyang ini an sarong Kristiyano, nangangahulugan daw iyan na sigurado nang makakamtan niya an saiyang langitnon na balos? Dai. Sigurado siya na saro siya sa mga inimbitaran na magduman sa langit. Pero, mangyayari sana iyan kun magdadanay siyang maimbod ki Jehova. Ipinaliwanag ini ni Pedro sa arog kaining paagi: ‘Kaya, mga tugang, urog na magmahigos kamo [para masiyerto] na talagang inapod saka pinili kamo nin Diyos. Kun [padagos] nindong gigibuhon ini, dai kamo [masusudya]. Sa paaging ini palalaugon kamo sa daing katapusan na Kahadian kan satong Kagurangnan asin Paraligtas na si Jesu-Cristo.’ (2 Ped. 1:10, 11, BPV [2]) Kaya, dapat na maghinguwa an lambang linahidan na Kristiyano na magdanay na maimbod, ta kun dai, an pag-apod o imbitasyon sa sainda, mawawaran nin halaga.—Heb. 3:1; Kap. 2:10.

KUN PAANO IYAN NAAARAMAN NIN SARO

8, 9. (a) Taano ta dipisil para sa kadaklan sa mga lingkod nin Diyos na masabutan an proseso nin paglahid? (b) Paano naaaraman nin saro na may langitnon siyang pag-apod?

8 Tibaad dipisil para sa kadaklan sa mga lingkod nin Diyos ngunyan na masabutan an prosesong ini nin paglahid. Normal sana iyan huling dai ninda iyan naeksperyensiyahan. An talagang katuyuhan nin Diyos iyo na an mga tawo mabuhay sagkod lamang sa daga, bako sa langit. (Gen. 1:28; Sal. 37:29) Mayo sa orihinal na katuyuhan niya an pagpili sa nagkapira para magpasiring sa langit tanganing mamahala bilang mga hadi asin saserdote. Espesyal na areglo ini nin Diyos. Kaya kun an saro linahidan nin Diyos, nababagong marhay an saiyang paglaom asin pag-iisip tanganing antisiparon niya an buhay sa langit.—Basahon an Efeso 1:18.

9 Pero paano naaaraman nin saro na may langitnon siyang pag-apod o na siya nag-ako kan espesyal na garantiyang ini? Makukua an simbag sa mga sinabi ni Pablo sa linahidan na mga tugang sa Roma, na mga “pinili na magin mga banal.” Sinabi niya sa sainda: “Huli ta dai kamo nag-ako nin espiritu nin pagkauripon na nagigin dahilan na bumalik an takot, kundi nag-ako kamo nin espiritu nin pag-ampon bilang mga aki nin Diyos, na paagi sa espiritung iyan kita minakurahaw: ‘Abba, Ama!’ An espiritu mismo nagpapatotoo kaiba an satong espiritu na kita mga aki nin Diyos.” (Roma 1:7; 8:15, 16NW) Sa simpleng pagtaram, paagi sa saiyang banal na espiritu, linilinaw nin Diyos sa saro na imbitado siyang magin saro sa mga mamamahala sa Kahadian kaiba ni Jesus sa langit.—1 Tes. 2:12.

10. Ano an buot sabihon kan 1 Juan 2:27 na dai na kaipuhan kan linahidan na mga Kristiyano na may “magtukdo” pa sa sainda?

10 Dai na kaipuhan kan mga nag-ako kan espesyal na imbitasyon na ini nin Diyos na may magsabi pa sa sainda na talagang linahidan sinda. Si Jehova mismo an nagpapatunay kaiyan sa sainda. Sinabi ni apostol Juan sa linahidan na mga Kristiyano: ‘Kamo igwa nin paglahid na hali sa [saro na] banal, asin tatao kamo kan gabos na bagay.’ Sinabi pa niya: ‘Asin kun dapit saindo, an paglahid na inako nindo saiya nagdadanay sa saindo, asin dai kamo nangangaipo nin siisay man na magtukdo sa saindo; alagad an saiyang paglahid nagtutukdo sa saindo dapit kan gabos na bagay, asin iyan totoo, patin bakong putik. Siring sa itinukdo kaiyan sa saindo, magdanay kamo na [kasaro] niya.’ (1 Juan 2:20, 27) Arog kan lambang saro sa sato, kaipuhan kan mga linahidan na ini an mga pagtutukdo sa espirituwal na mga bagay. Pero dai ninda kaipuhan an siisay man para kumpirmaron sa sainda na linahidan sinda. An pinakamakapangyarihan na puwersa sa uniberso an nagpapatotoo kaiyan sa sainda!

‘NAMUNDAG LIWAT’ SINDA

11, 12. Ano an tibaad ihapot o isipon nin sarong linahidan na Kristiyano, pero sa ano siya dai nagduduwa-duwa?

11 Lubos na nababago an mga Kristiyanong  linahidan kan banal na espiritu mala ngani ta sinabi ni Jesus na sinda mga ‘namundag liwat.’ [3] (Juan 3:3, 5BPV) Sinabi pa niya: ‘Dai ka magngalas na sinasabihan taka: Kaipuhan na mamundag ka liwat. An duros minahuyop kun sain an buot kaiyan, nadadangog mo an sagiwsiw kaiyan, alagad dai mo aram kun sain iyan hali o sain iyan maduman. Arog man kaiyan an nangyayari sa gabos na namundag sa espiritu.’ (Juan 3:7, 8BPV) Kaya, talagang imposibleng maipaliwanag nin eksakto sa mga bakong linahidan kun ano an pagmati na magin sarong linahidan.

12 Tibaad ihapot nin sarong linahidan: ‘Taano ta ako an napili ni Jehova, bako an iba?’ Tibaad isipon pa ngani niya kun baga talagang maninigo siya. Pero dai siya nagduduwa-duwa kun baga talagang linahidan siya. Imbes, ugmahon siya asin pinapasalamatan na marhay an imbitasyon na iyan. Namamatian niya an arog kan namatian ni Pedro kan ini magsabi: “Pag-umawon an Diyos asin Ama kan satong Kagurangnan na Jesu-Cristo, huli ta sigun sa saiyang dakulang pagkahirak tinawan niya kita nin bagong pagkamundag sa buhay na paglaom paagi sa pagkabuhay liwat ni Jesu-Cristo hali sa mga gadan, pasiring sa dai nalalapa asin daing digta patin dai napaparang mana. Iyan nakatagama sa kalangitan para sa saindo.” (1 Ped. 1:3, 4NW) Pag nababasa kan mga linahidan an mga tataramon na ini, aram asin mayo sindang pagduwa-duwa na an saindang Ama sa langit an mismong nakikipag-ulay sa sainda.

13. Anong pagbabago sa pag-iisip an nangyayari sa sarong linahidan kan banal na espiritu, asin ano an dahilan kan pagbabagong ini?

13 Kan dai pa sinda linahidan kan banal na espiritu nin Diyos, an linalauman kan mga Kristiyanong ini iyo na mabuhay nin daing sagkod sa daga. Hinahalat-halat ninda an panahon na gigibuhon ni Jehova na sarong paraiso an daga asin hahalion an gabos na karatan. Tibaad naiimahinar ninda an saindang sadiri na sinasabat an binuhay na liwat nindang mga namumutan, nakaistar sa harong na itinugdok ninda, asin nagkakakan kan bunga nin mga kahoy na itinanom ninda. (Isa. 65:21-23) Taano ta nabago an saindang pag-iisip? Huli daw iyan ta diskontento na sinda sa paglaom na mabuhay digdi sa daga? O nai-stress daw sinda sa buhay o grabe an saindang pagsakit? Bigla na sana daw nindang naisip na mapagal saka nakakasawa an mabuhay nin daing sagkod sa daga? O gusto sana man nindang maeksperyensiyahan an buhay sa langit? Dai. Imbes, nabago iyan huli sa banal na espiritu na ginamit nin Diyos bako sanang para apudon o imbitaran sinda, kundi para baguhon an saindang pag-iisip asin paglaom.

14. Paano minamansay kan mga linahidan an buhay ninda sa daga?

14 Buot daw sabihon kaini na gusto na kan mga linahidan na magadan? Ini an simbag na ipinasabong ki Pablo: “Sa katunayan, kita na yaon sa toldang ini nag-aagrangay asin nagagabatan nin grabe, huling habo ta man na hubaon nin siring sa bado an toldang ini, pero gusto man niyatong isulot idtong saro pa, na sa siring ining mortal biyong masalidahan nin buhay.” (2 Cor. 5:4NW) Bako man sa dai na ninda gusto an buhay sa daga, o na gusto na nindang magadan tulos. Kundi, nauugma sindang mabuhay asin gustong-gusto nindang gamiton an kada aldaw sa paglilingkod ki Jehova kaiba kan saindang mga amigo asin pamilya. Pero, ano man an ginigibo ninda, dai ninda nalilingawan an saindang mamuraway na paglaom sa maabot na panahon.—1 Cor. 15:53; 2 Ped. 1:4; 1 Juan 3:2, 3; Kap. 20:6.

SARO KA DAW SA MGA INAPOD?

15. Ano an mga dai man nagpapatunay na an saro linahidan kan banal na espiritu?

15 Tibaad iniisip-isip mo kun baga saro ka sa mga nag-ako kan makangangalas na imbitasyon na ini. Kun sa hiling mo saro ka sa mga inapod, pag-isipan an mahalagang mga hapot na ini: Sa hiling mo, maigot ka daw na marhay sa ministeryo?  Gustong-gusto mo daw na pag-adalan an Bibliya asin siyasaton an ‘hararom na mga bagay nin Diyos’? (1 Cor. 2:10) Nahihiling mo daw na binebendisyunan ni Jehova an saimong ministeryo? Mas gusto mo daw na gibuhon an kabutan ni Jehova kisa sa ibang bagay? Namumutan mo daw na marhay an mga tawo asin para saimo, obligasyon mong tabangan sinda na paglingkudan si Jehova? Nahiling mo na daw kun paano ka talagang tinabangan ni Jehova? Kun iyo an simbag mo sa mga hapot na ini, nangangahulugan daw iyan na may langitnon kang pag-apod? Dai. Taano? Huling gabos na lingkod nin Diyos puwedeng mamatian o maeksperyensiyahan an mga ini, linahidan man sinda o bako. Asin parehong puwersa nin banal na espiritu an itinatao ni Jehova sa gabos niyang lingkod, sa langit man o sa daga an saindang paglaom. An totoo, kun ika nag-iisip-isip pa kun baga linahidan ka o bako, iyan mismo tanda na dai ka nag-ako kan imbitasyon na iyan. Idtong mga inapod ni Jehova dai nagduduwa-duwa kun baga inimbitaran sinda o dai! Siguradong-sigurado sinda!

16. Taano ta masasabi niyato na bako gabos na nag-ako kan banal na espiritu nin Diyos inimbitaran na mag-istar sa langit?

16 Sa Bibliya, dakul kitang mababasang halimbawa nin maimbod na mga lingkod nin Diyos na nag-ako kan saiyang banal na espiritu, pero bako sa langit an paglaom ninda. Saro na diyan si Juan Bautista. Sinabi kaidto ni Jesus na mayo pa nin tawong nakakalabi ki Juan Bautista, pero sinabi niya na dai ini kaiba sa mga mamamahala bilang hadi sa langit. (Mat. 11:10, 11) Giniyahan man kan banal na espiritu si David. (1 Sam. 16:13) Saro siyang tawo na may pakasabot sa hararom na mga bagay dapit sa Diyos asin pinasabngan pa ngani siya na isurat an pirang kabtang kan Bibliya. (Mar. 12:36) Pero, kan Pentecostes, sinabi ni Pedro na si David ‘dai nagsakat sa langit.’ (Gui. 2:34) Ginamit ni Jehova an saiyang banal na espiritu para tawan an mga tawong ini nin kapangyarihan para makagibo nin makangangalas na mga bagay, pero dai niya iyan ginamit para imbitaran sinda na mag-istar sa langit. Dai ini nangangahulugan na bako sindang maninigo o kulang an saindang kaimbudan. Nangangahulugan sana ini na bubuhayon sinda ni Jehova sa Paraiso digdi sa daga.—Juan 5:28, 29; Gui. 24:15.

17, 18. (a) Anong paglaom an hinahalat-halat kan kadaklan sa mga lingkod nin Diyos ngunyan? (b) Anong mga hapot an sisimbagon niyato sa masunod na artikulo?

17 An kadaklan sa mga lingkod nin Diyos ngunyan mayo kan langitnon na pag-apod na ini. An paglaom ninda arog kan ki David, Juan Bautista, asin iba pang maimbod na mga lalaki asin babayi na nabuhay kaidto. Arog ni Abraham, hinahalat ninda na mabuhay sa daga bilang mga sakop kan Kahadian nin Diyos. (Heb. 11:10) Kadikit na sana an natatada sa mga piniling mabuhay sa langit an yaon digdi sa daga sa panahon na ini kan katapusan. (Kap. 12:17) Buot sabihon, an kadaklan sa 144,000 na mga pinili nagadan na asin yaon na sa langit.

18 Pero, paano dapat mansayon kan mga may daganon na paglaom an siisay man na nagsasabing linahidan siya? Kun an saro sa kakongregasyon mo nakikikabtang na sa mga emblema sa Memoryal, paano mo siya dapat trataron? Dapat ka daw na mahadit sa pagdakul kan nakikikabtang sa Memoryal? Sisimbagon an mga hapot na ini sa masunod na artikulo.

^ [1] (parapo 4) Posibleng magkapareho an aldaw kan pagselebrar nin Pentecostes sa aldaw na itinao kaidto ki Moises sa Sinai an Ley. (Ex. 19:1) Kun arog kaiyan, kun paanong ginamit si Moises kan aldaw na idto para mapabilang sa tipan na Ley an nasyon nin Israel, sa paagi man ni Jesu-Cristo, asin sa kaparehong aldaw, napabilang sa bagong tipan an espirituwal na Israel.

^ [2] (parapo 7) An Marahay na Bareta Biblia (Bikol Popular Version).

^ [3] (parapo 11) Para sa detalyadong paliwanag kun ano an buot sabihon kan mamundag liwat, hilingon an Torrengbantayan na Abril 1, 2009, p. 3-11.