Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

AN TORRENGBANTAYAN—PAG-AADALAN NA EDISYON Disyembre 2016

Yaon sa isyung ini an mga artikulong pag-aadalan puon Enero 30 sagkod Pebrero 26, 2017.

ISTORYA NIN BUHAY

Pakikibagay sa “Gabos na Klase nin Tawo”

Nakatabang ki Denton Hopkinson an dakul niyang nagin asignasyon, puon kan siya hoben pa, na mahiling kun paano inako ni Jehova an gabos na klase nin tawo huli sa pagkamuot Niya.

Huli sa Daing Kapantay na Kabuutan Kaya Kamo Napatalingkas

Makikinabang kang marhay kun huhurop-hurupon mo kun paano ka pinatalingkas ni Jehova sa kasalan.

“An Pagsentro kan Isip sa Espiritu Nangangahulugan nin Buhay Asin Katuninungan”

May itinataong sadol an Roma kapitulo 8 na matabang sa sato na makamtan an balos na iinaalok ni Jehova sa gabos na tawo.

Nagigirumduman Mo Daw?

Nabasa mo na daw an dai pa sana nahahaloy na mga isyu kan magasin na An Torrengbantayan? Hilingon kun pira an masisimbag mo sa mga hapot na ini hali sa Bibliya.

Ipasa Nindo ki Jehova an Gabos Nindong Kahaditan

May mga pagkakataon na nahahadit an mga lingkod nin Diyos. May apat na praktikal na lakdang na makakatabang sa saimo na makinabang sa ‘katuninungan nin Diyos.’

Tinatawan ni Jehova nin Balos an mga Maigot na Naghahanap sa Saiya

Paano nakakatabang sa sato an pagkaigwa ta nin paglaom na tatawan kita ni Jehova nin balos? Paano ni Jehova tinawan nin balos an saiyang mga lingkod kaidto, asin paano niya iyan ginigibo sa ngunyan?

Kahuyuan nin Buot—An Dalan nin Kadunungan

Bakong pasil na magdanay na kalmado kun bakong makatanusan an pagtratar sa saimo, pero dinadagka kan Bibliya an mga Kristiyano na magin mahuyo an buot. Ano an makakatabang sa saimo para magkaigwa kan arog kaining marahayon na kuwalidad?

Indise nin mga Tema Para sa An Torrengbantayan na 2016

Sarong lista nin mga artikulo na ipinublikar sa pampubliko asin pag-aadalan na edisyon.