Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

Makakamtan kan mga Minahirong May Pagtubod an Pag-uyon nin Diyos

Makakamtan kan mga Minahirong May Pagtubod an Pag-uyon nin Diyos

‘Magin mga paraarog kaidtong mga nagmana kan mga panuga huli sa pagtubod asin pakatios.’HEB. 6:12.

KANTA: 86, 54

1, 2. Anong pagbalo an inatubang ni Jefte asin kan saiyang aking babayi?

TAPOS na an nakakahandal na paghalat. Guminian an pagmati kan hoben na babayi kan mahiling na ligtas na nakabalik an saiyang ama hali sa ralaban. Maugma siyang nagdalagan paluwas tanganing magsabat; napakanta siya asin napabayle huli sa kapangganahan kan saiyang ama. Pero imbes na makiugma sa aki, ginisi kan ama an bado asin nagsabi: ‘Ay aki kong babayi! Totoong gayong pinamundo mo ako.’ Dangan sinabi niya sa saiyang aki an nagin panuga niya ki Jehova na mabago sa buhay kan aki sagkod lamang. Dai na ini puwedeng mag-agom asin magkaaki. Pero, tulos man na nagsimbag an aki. Magayon an nagin simbag kaini asin pinakusog kaiyan an saiyang ama na utubon an panuga ki Jehova. Mahihiling sa mga tataramon kan aki an makusog na pagtubod kaini. Nagtiwala ini na ano man an ipagibo ni Jehova, para iyan sa ikakarahay niya. (Hok. 11:34-37) Ipinag-orgulyong marhay kan ama an saiyang aki huling aram kan ama na an pagigin andam kaini na suportaran an saiyang desisyon siyertong maresulta sa pag-uyon ni Jehova.

2 Lubos na nagtiwala si Jefte asin an saiyang may takot sa Diyos na  aking babayi sa pamamaagi ni Jehova, dawa kun masakit iyan para sa sainda. Kumbinsido sinda na sulit an ano man na sakripisyo para makamtan an pag-uyon nin Diyos.

3. Taano ta makakatabang sa sato ngunyan an halimbawa ni Jefte asin kan saiyang aking babayi?

3 Aram niyato na bako pirming pasil na padagos na magpahiling nin pagtubod ki Jehova. An totoo, kaipuhan niyatong “makipaglaban nin maigot [para sa] pagtubod.” (Jud. 3) Tanganing matabangan kitang magibo iyan, pag-ulayan niyato kun paano mapangganang inatubang ni Jefte asin kan saiyang aking babayi an mga pagbalo sa buhay ninda. Paano sinda nagdanay na may makusog na pagtubod ki Jehova?

HUMINIRO NA MAY PAGTUBOD SA IBONG KAN MGA IMPLUWENSIYA KAN KINABAN

4, 5. (a) Anong pagbuot an itinao ni Jehova sa mga Israelita kan palaog na sinda sa Dagang Panuga? (b) Uyon sa Salmo 106, ano an nangyari sa mga Israelita huli sa pagsuway ninda?

4 Aroaldaw na naipapagirumdom ki Jefte asin sa saiyang aking babayi an kapaha-pahamak na resulta kan kawaran nin pagtubod ki Jehova. Haros 300 na taon bago kaini, ipinagbuot ni Jehova sa saindang mga apuon na puhuon an gabos na paganong nakaistar sa Dagang Panuga. (Deut. 7:1-4) Huli sa dai pagsunod kan mga Israelita, dakul sa sainda an nagpuon nang arugon an makasalan na mga gibo-gibo kan mga Canaanita. Kaya nasiod sinda kan palsong mga diyos asin imoral na mga gibo.—Basahon an Salmo 106:34-39.

5 Bilang resulta kan saindang pagrebelde, naiwara ninda an pag-uyon ni Jehova; dai na niya sinda prinotektaran. (Hok. 2:1-3, 11-15; Sal. 106:40-43) Siguradong dipisil para sa mga pamilyang may takot sa Diyos na magdanay na maimbod ki Jehova sa masakit na panahon na idto! Pero, may sinambit an Bibliya na mga tawong nagpahiling nin makusog na pagtubod, arog ni Jefte saka an saiyang aking babayi, si Elkana, Hana, asin Samuel, na determinadong makamtan an pag-uyon nin Diyos.—1 Sam. 1:20-28; 2:26.

6. Anong mga impluwensiya kan kinaban an yaon ngunyan, asin ano an dapat niyatong gibuhon?

6 Nabubuhay kita sa kinaban na an mga kaisipan asin paggawi kan mga tawo kapareho kan sa suanoy na Canaanita. Nakapokus an buhay ninda sa sekso, kadahasan, asin materyalismo. Arog kan ginibo kaidto ni Jehova para sa mga Israelita, tinatawan niya kita nin malinaw na mga patanid para maprotektaran kita sa arog kaiyan na mga impluwensiya. May manunudan daw kita sa mga sala kan mga Israelita? (1 Cor. 10:6-11) Dapat na magmaigot kitang halion sa satong buhay an ano man na arog-Canaanitang kaisipan. (Roma 12:2) Ginigibo daw niyato iyan sa bilog tang makakaya?

HUMINIRO NA MAY PAGTUBOD SA IBONG KAN PAGKADISGANAR

7. (a) Ano an ginibo kan mga kahimanwa ni Jefte sa saiya? (b) Ano an nagin reaksiyon ni Jefte?

7 Huli sa dai pagsunod kan mga Israelita kan panahon ni Jefte, nagin uripon sinda kan mga Filisteo asin Ammonita. (Hok. 10:7, 8) Apuwera sa kalaban na mga nasyon, nagin problema man ni Jefte an saiya mismong mga tugang asin an mga lider sa Israel. Huli sa pagkauri asin kaanggutan kan mga tugang niya sa ama, puwersahan siyang pinalayas kan mga ini asin ilegal na hinalian nin mana bilang panganay. (Hok. 11:1-3) Dai tinugutan ni Jefte na makaapektar sa saiyang ugali an maringis nindang paggawi. Taano ta nasabi niyato iyan? Huling kan makiulay sa saiya an kamagurangan kan nasyon na tabangan sinda, tulos niya sindang tinabangan. (Hok. 11:4-11) Ano an nagpahiro ki Jefte na gumawi nin arog kaiyan?

8, 9. (a) Anong mga prinsipyo sa Katugunan ni Moises an posibleng nakatabang ki Jefte? (b) Ano an pinakamahalaga ki Jefte?

8 Bako sanang makusog na parapakilaban si Jefte, mahigos man siyang paraadal kan kasaysayan kan Israel asin kan Katugunan ni Moises. An pagigin pamilyar ni Jefte sa kasaysayan kan Israel nakatabang sa saiya na masabutan kun ano an tama asin sala sa paghiling ni Jehova. (Hok. 11:12-27) Namolde kan mga prinsipyo nin Diyos na nasa likod kan Katugunan ni Moises an kaisipan asin  puso ni Jefte. Aram niyang dai inuuyunan ni Jehova an magtanom nin raot nin buot; imbes, an gusto nin Diyos iyo na magkaminuruot-muutan an Saiyang banwaan. Nanudan man niya sa Katugunan na dai dapat baliwalaon an pangangaipo kan iba, dawa kan mga ‘naaanggot’ sa saiya.—Basahon an Exodo 23:5; Levitico 19:17, 18.

9 Posibleng nakaimpluwensiya man sa nagin reaksiyon ni Jefte an mga halimbawa kan mga tawong makusog an pagtubod arog ni Jose. Nagpahiling si Jose nin pagkahirak sa saiyang mga tugang dawa ngani ‘naungis sinda sa saiya.’ (Gen. 37:4; 45:4, 5, BPV) [1] An paghurop-hurop sa arog kaiyan na mga halimbawa an tibaad nakatabang ki Jefte na gumawi na nakakapaugma ki Jehova. Siyertong nakulgan siyang marhay sa ginibo kan mga tugang niya, pero dai siya nagpundo sa paglilingkod ki Jehova asin sa Saiyang banwaan. (Hok. 11:9) An pakikilaban para sa pangaran ni Jehova an mas mahalaga para ki Jefte kisa sa ano man na personal na iriwal. Determinado siyang padagos na magpahiling nin pagtubod ki Jehova, na nagresulta sa mga bendisyon sa saiya asin sa iba.—Heb. 11:32, 33.

10. Paano kita matatabangan kan mga prinsipyo nin Diyos na humiro bilang mga Kristiyano sa ngunyan?

10 Tutugutan daw niyatong pahiruon kan halimbawa ni Jefte an satong puso? Kun nakakadisganar an ginibo nin sarong brother o bakong tama an pagtratar niya sa sato, dai ta dapat pagtugutan an arog kaiyan na mga pagbalo na papunduhon kita sa pag-atender sa mga pagtiripon o sa paglilingkod ki Jehova saka sa lubos na pakikiiba sa kongregasyon. Arog ni Jefte, tugutan niyatong tabangan kita kan mga pamantayan nin Diyos na mapangganahan an dipisil na mga sitwasyon asin magin marahay na halimbawa man para sa iba.—Roma 12:20, 21; Col. 3:13.

MAHIHILING AN SATONG PAGTUBOD SA PAGIGIN ANDAM TANG MAGSAKRIPISYO

11, 12. Ano an ipinanuga ni Jefte, asin ano an kalabot digdi?

11 Aram ni Jefte na kaipuhan niya an tabang nin Diyos tanganing mapatalingkas an Israel sa mga Ammonita. Nanuga siya ki Jehova na kun tatabangan Niya siyang manggana, iaatang niya bilang sarong ‘atang na pigtututong’ an siisay man na inot na magluwas sa saiyang harong pagbalik niya hali sa ralaban. (Hok. 11:30, 31) Ano an buot sabihon kan pag-atang na ini?

12 Makababaldi para ki Jehova an pag-atang nin tawo. Kaya, malinaw na bakong intensiyon ni Jefte na literal na iatang an siisay man. (Deut. 18:9, 10) Sa Katugunan ni Moises, itinatao ki Jehova nin bilog an atang na pigtututong, kaya malinaw na an buot sabihon ni Jefte iyo na italaga an tawong idto para sa eksklusibong paglilingkod sa Diyos sa tabernakulo nin bilog niyang buhay. Inako ni Jehova an itinaong kondisyon ni Jefte asin tinabangan siya na magkaigwa nin lubos na kapangganahan sa mga kalaban. (Hok. 11:32, 33) Pero siisay an maitatao ni Jefte bilang sarong ‘atang na pigtututong’ para sa Diyos?

13, 14. Ano an ipinapahiling kan mga sinabi ni Jefte na nakarekord sa Hokom 11:35 kun dapit sa saiyang pagtubod?

13 Girumduma an eksenang sinambit sa kapinunan kan artikulong ini. An nagluwas tanganing sabaton si Jefte kan magbalik siya hali sa ralaban iyo an saiyang namumutan na aking babayi, an saiyang solong aki! Ini na an pagbalo. Uutubon daw niya an saiyang panuga? Itatao daw niya an saiyang aking babayi tanganing maglingkod nin bilog na buhay sa tabernakulo?

14 An mga prinsipyo sa Katugunan nin Diyos an siguradong nakatabang giraray ki Jefte na gumibo nin tamang desisyon. Posibleng nagirumduman niya an mga tataramon na yaon sa Exodo 23:19, na diyan ipinagbubuot sa mga lingkod nin Diyos na magin andam na itao an pinakamarahay ki Jehova. Sinasabi man sa Katugunan na pag nanuga an saro, obligado siyang utubon iyan. Sinasabi kaiyan: ‘Kun an sarong lalaki manuga nin ano man [ki Jehova], kaipuhan na dai niya paglapason an saiyang panuga; kaipuhan na gibuhon niya an gabos susog sa saiyang sinabi.’ (Bil. 30:2BPV) Arog kan  makusog an pagtubod na si Hana na posibleng kakontemporanyo niya, kaipuhan ni Jefte na utubon an saiyang panuga dawa aram niya kun ano an kahulugan kaini para sa saiya asin sa saiyang aking babayi. Huling mayo siyang ibang aki, an saiyang aking babayi an solamenteng paglaom niya para sa mga gikan na magpapadagos kan saiyang pangaran asin mana sa Israel. (Hok. 11:34) Dawa arog kaiyan, sa katapusan kan Hokom 11:35, si Jefte nagsabi: ‘Binuka ko an sakuyang nguso ki Jehova, asin dai ko [na mababawi pa] an sakuyang itinaram.’ Dawa dakulaon an mawawara sa saiya, ipinahiling pa man giraray ni Jefte an saiyang makusog na pagtubod. Kaya, nakamtan niya an pag-uyon asin bendisyon nin Diyos. Arog man daw kaiyan an gigibuhon mo?

15. Anong panuga an ginibo kan dakul sa sato, asin paano ta mapapatunayan na igwa kitang pagtubod?

15 Kan idusay niyato an satong buhay ki Jehova, nanuga kita na gigibuhon ta an saiyang kabutan ano man an mangyari. Aram niyato na kaipuhan an pagsakripisyo sa sadiri para mautob an panugang iyan. Pero nababalo an pagigin andam niyatong utubon an satong panuga lalo na kun ipinapagibo sa sato an sarong bagay na dai ta gusto. Kun ginigibo niyato an siring na mga pagsakripisyo asin an mga paagi nin paglilingkod na bakong kumbenyente sa sato, napapatunayan tang igwa kita nin pagtubod. Tibaad makulugon para sa sato an mga bagay na isasakripisyo niyato, pero pirming mas nakakalabi sa mga iyan an mga bendisyon na aakuon ta. (Mal. 3:10) Pero kumusta man an aking babayi ni Jefte?

Paano niyato maipapahiling an pagtubod na arog kan ki Jefte asin kan sa saiyang aking babayi? (Hilingon an parapo 16, 17)

16. Ano an nagin reaksiyon kan aking babayi sa ipinanuga kan saiyang amang si Jefte? (Hilingon an ritrato sa kapinunan kan artikulo.)

16 Puwedeng dai nagin pasil sa aking babayi ni Jefte na akuon an mga resulta kan panuga kan saiyang ama. Iba ini sa panuga ni Hana. Idinusay ni Hana an saiyang aking si Samuel tanganing maglingkod sa tabernakulo bilang sarong Nazareo. (1 Sam. 1:11) Puwedeng mag-agom asin magkaigwa nin pamilya an sarong Nazareo. Pero an aking babayi ni Jefte magigin sarong bilog na ‘atang na pigtututong,’ kaya dai niya maeeksperyensiyahan an kaugmahan na namamatian nin sarong agom asin ina. (Hok. 11:37-40) Bilang aking babayi kan mapangganang lider sa Israel, puwede kutana siyang magin agom kan pinakamarahay na lalaki  sa nasyon. Pero ngunyan, magigin siyang sarong simpleng lingkod sa tabernakulo. Ano an nagin reaksiyon kan hoben na babayi? Ipinahiling niya na iniinot niya an paglilingkod ki Jehova. Sinabi niya: ‘Ama ko, kun binuka mo an saimong nguso ki Jehova, gibuhon mo sa sako an siring sa luminuwas sa saimong nguso.’ (Hok. 11:36) Tanganing makapaglingkod ki Jehova, isinakripisyo niya an saiyang natural na mga pagmawot arog kan pagkaigwa nin agom asin mga aki. Paano ta maaarog an pagigin mapagsakripisyo niya sa sadiri?

17. (a) Paano niyato maaarog an pagtubod ni Jefte asin kan saiyang aking babayi? (b) Paano ka dinadagka kan mga tataramon sa Hebreo 6:10-12 na magin mapagsakripisyo sa sadiri?

17 Rinibong hoben na Kristiyanong lalaki asin babayi an andam na dai mag-agom o kun mag-agom man, piniling dai magkaaki—kisiyera sa ngunyan—tanganing lubos na makapaglingkod ki Jehova. Dakul man na may edad na an magagamit kutana an panahon ninda para makaibanan an saindang mga aki asin makuapo. Pero isinakripisyo ninda iyan tanganing tumabang sa teokratikong mga proyekto sa pagtugdok o tanganing mag-adal sa School for Kingdom Evangelizers asin maglingkod sa mga lugar kun sain kaipuhan an mas dakul na parahayag kan Kahadian. An iba isinakripisyo an personal na mga bagay tanganing makikabtang sa mga kampanya nin paglilingkod sa panahon nin Memoryal. Nakakapaugmang marhay ki Jehova an arog kaiyan na bilog na pusong paglilingkod asin dai niya lilingawan an mga ginibo saka pagkamuot na ipinahiling ninda para sa saiya. (Basahon an Hebreo 6:10-12.) Posible daw para sa saimo na gumibo nin dugang pang mga sakripisyo para mas lubos na makapaglingkod ki Jehova?

KUN ANO AN MGA LEKSIYON NA NANUDAN NIYATO

18, 19. Ano an nanudan niyato sa istorya sa Bibliya dapit ki Jefte asin sa saiyang aking babayi, asin paano ta sinda maaarog?

18 Dawa dakul an nagin pagbalo ki Jefte, tinugutan niyang giyahan siya ni Jehova sa mga desisyon niya sa buhay. Pinili niyang dai magpaimpluwensiya sa mga tawong nakapalibot sa saiya. Determinado siyang humiro na may pagtubod dawa nakakadisganar an mga ginigibo kan iba sa saiya. Binendisyunan siya asin an saiyang aking babayi huli sa saindang pagigin andam na magsakripisyo, asin pareho sindang ginamit ni Jehova para suportaran an tunay na pagsamba. Dawa kan dai na sinusunod kan iba an mga pamantayan nin Diyos, sinunod pa man giraray iyan ni Jefte asin kan saiyang aking babayi.

19 Sinasadol kita kan Bibliya na ‘magin mga paraarog kaidtong mga nagmana kan mga panuga huli sa pagtubod asin pakatios.’ (Heb. 6:12) Lugod na arugon niyato si Jefte asin an saiyang aking babayi paagi sa pamumuhay na pirming isinasaisip an panginot na katotoohan na ini na mahihiling sa nagin buhay ninda: Makakamtan kan mga minahirong may pagtubod an pag-uyon nin Diyos.

^ [1] (parapo 9) An Marahay na Bareta Biblia (Bikol Popular Version).