KAN kabangaan kan dekada nin 1930, nagbalyo an mga magurang ko—si James asin Jessie Sinclair—sa Bronx, na sarong distrito sa siyudad nin New York. Saro sa mga nagin kamidbid ninda si Willie Sneddon, na hali man sa Scotland arog ninda. Pirang minuto pa sana pagkatapos nindang magkamidbidan, nag-uurulay na sinda mapadapit sa kanya-kanya nindang pamilya. Namundag ako mga pirang taon pagkatapos kaiyan.

Inistorya ni Mama ki Willie na bago an Dakulang Giyera, nalamos an saiyang ama asin matuang tugang na lalaki kan makatama nin bomba sa North Sea an baroto ninda na ginagamit sa paninira. Nagsabi si Willie, “Nasa impiyerno na si Papa mo!” Saksi ni Jehova si Willie, asin ini an kakaibang paagi na inot na nadangog ni Mama an dapit sa katotoohan.

Willie asin Liz Sneddon

Dai nagustuhan ni Mama su sinabi ni Willie huling aram niya na marahay na tawo an Papa niya. Dangan sinabi ni Willie: “Pero pa’no kun sabihon ko saimo na nagduman man si Jesus sa impiyerno?” Nagirumduman ni Mama an sarong pangadyion sa simbahan, na sa orihinal na porma kaiyan sinasabi na si Jesus huminilig sa impiyerno asin kan ikatulong aldaw nabuhay liwat. Kaya napaisip siya, ‘Kun an impiyerno nagkakalayong lugar na diyan pinapasakitan an mga maraot, taano ta nagduman si Jesus?’ Digdi nagpuon na magkainteres si Mama sa katotoohan. Dangan nag-atender na siya sa mga pagtiripon sa Bronx Congregation asin nabawtismuhan kan 1940.

Kaiba ni Mama, asin kan huri ni Papa

Kan panahon na iyan, mayo nin partikular na pagdagka sa mga Kristiyanong magurang na tukduan an mga aki ninda sa Bibliya. Kan sadit pa ako, si Papa an nawawalat tanganing mag-ataman sako mantang nag-aatender si Mama sa mga pagtiripon saka naghuhulit pag Sabado asin Domingo. Pakalihis nin pirang taon, nag-iiba na kami ni Papa ki Mama sa mga pagtiripon. Aktibong marhay si Mama sa paghuhulit kan maugmang bareta asin dakul siyang tinutukduan sa Bibliya. Sa katunayan, may panahon na pigsarabay niyang tukduan an iba sa mga inaadalan niya sa Bibliya ta magkakarani an mga harong kaini. Pag bakasyon, nag-iiba ako saiya sa ministeryo. Huli kaiyan, dakul akong nanudan sa Bibliya saka sa kun paano itutukdo sa iba an sinasabi kaiyan.

Makasupog man, pero kan aki pa ako dai ko napahalagahan nin lubos an katotoohan. Baliwala sana iyan sako. Pero kan mga 12 anyos ako,  nagin parahayag ako kan Kahadian asin puon kaidto regular na akong nakikikabtang sa ministeryo. Kan mag-16 anyos ako, idinusay ko an buhay ko ki Jehova asin nagpabawtismo kan Hulyo 24, 1954 sa sarong kumbensiyon sa Toronto, Canada.

PAGLILINGKOD SA BETHEL

May mga brother sa kongregasyon mi na mga Bethelite o mga dating Bethelite. Dakula an nagin impluwensiya ninda sako. Hanga talaga ako sa paagi ninda nin pagpahayag asin pagpaliwanag kan mga katotoohan sa Bibliya. Gusto kan mga maestra ko na mag-eskuwela ako sa unibersidad, pero an pasuhan ko maglingkod sa Bethel. Kaya, nagpasa ako nin aplikasyon para sa paglilingkod sa Bethel sa kumbensiyon na iyan sa Toronto. Nagpasa giraray ako kan 1955 sa sarong kumbensiyon sa Yankee Stadium, New York City. Dai nahaloy pagkatapos kaiyan, sa edad na 17, nakaresibi ako nin imbitasyon na maglingkod sa Brooklyn Bethel puon Setyembre 19, 1955. Kan ikaduwang aldaw ko sa Bethel, nagtrabaho ako sa Bindery sa 117 Adams Street. Dai nahaloy, an gathering machine na an kapot ko, na naggugrupo-grupo nin 32-pahinang seksiyon nin mga libro tanganing iandam para tahion sa saro pang makina.

Sa edad na 17, kan maglingkod ako sa Brooklyn Bethel

Pagkatapos nin mga sarong bulan sa Bindery, ilinipat ako sa Magazine Department huli ta tatao akong mag-type. Kaidto naggagamit nin mga metal na stencil an mga tugang tanganing i-type an address kan mga bagong subscriber kan An Torrengbantayan asin Awake! Pakalihis nin pirang bulan, sa Shipping Department na ako nagtrabaho. Hinapot ako ni Klaus Jensen, an paraataman kan departamento, kun gusto kong ibanan an drayber nin trak na naghahatod nin kinarton na mga literatura sa mga piyer na ididistribwir sa bilog na kinaban. May mga sinakong magasin man na pighahatod sa post office tanganing ipadara sa mga kongregasyon sa bilog na Estados Unidos. Sinabi ni Brother Jensen na makakarahay  sa hawak ko an pisikal na trabaho. An timbang ko kaya 57 kilos sana saka maniwangon talaga ako. Nakapakusog sa hawak ko an mga pagbiyaheng iyan sa piyer saka sa post office. Aram man nanggad ni Brother Jensen kun ano an marahay para sa sako!

An Magazine Department man an nag-aasikaso sa mga magazine request kan mga kongregasyon. Kaya naaraman ko an mga lengguwahe na diyan iniimprenta an mga magasin sa Brooklyn asin ipinapadara sa manlain-lain na parte kan daga. Dai ko pa lamang nadangog an kadaklan sa mga lengguwaheng iyan pero naugma ako huling rinibong magasin palan an ipinapadara sa hararayong mga lugar. An dai ko aram, magkakapribilehiyo akong madumanan an dakul sa mga lugar na iyan pag-abot nin panahon.

Kaiba si Robert Wallen, Charles Molohan, asin Don Adams

Kan 1961, iinasignar ako sa Treasurer’s Office na an paraataman iyo si Grant Suiter. Pakalihis nin pirang taon diyan, ipinaapod ako sa opisina ni Nathan Knorr, an nanginginot kaidto sa satong pambilog na kinaban na gibuhon. Sinabi niya na an saro sa mga brother na nagtatrabaho sa opisina niya maklase sa Pang-Kahadian na Paadalan sa Pagmiministro sa laog nin sarong bulan, dangan matrabaho na sa Service Department. Ako an magigin karibay niya asin makakatrabaho ko duman si Don Adams. Nagkataon na si Don an brother na tinawan ko kaidto kan aplikasyon ko sa Bethel kan kumbensiyon kan 1955. Duman man nagtatrabaho si Robert Wallen asin Charles Molohan. Nagin magkakatrabaho kaming apat nin labing 50 taon. Nakakaugma talagang maglingkod kaiba ninda na maimbod asin mga tawong espirituwal!​—Sal. 133:1.

An inot kong zone visit sa Venezuela, kan 1970

Puon 1970, inasignaran akong magbiyahe nin pirang semana kada saro o duwang taon tanganing magdalaw sa nagkapirang sangang opisina kan Watch Tower Society. Inaapod iyan kaidto na zone visit. Kaiba digdi an pagbisita sa mga pamilyang Bethel asin sa mga misyonero sa bilog na kinaban tanganing pakusugon sinda sa  espirituwal, asin hilingon an mga rekord kan mga sangang opisina. Nakakaugma talaga na makabisto an nagkapirang naggradwar sa inot na mga klase kan Gilead School na padagos pang maimbod na naglilingkod sa saindang asignasyon sa ibang nasyon! Sarong pribilehiyo asin kaugmahan nanggad na makadalaw sa labing 90 nasyon para sa asignasyon na iyan.

Nakakaugma nanggad na magdalaw sa mga tugang sa labing 90 nasyon!

NAKAHANAP NIN SARONG MAIMBOD NA KAIBA SA BUHAY

An gabos na miyembro kan pamilyang Bethel iinaasignar sa mga kongregasyon sa siyudad nin New York. Iinasignar ako sa kongregasyon sa Bronx. Nagdakula an inot na kongregasyon sa distritong iyan kaya binanga asin inapod na Upper Bronx Congregation an orihinal na kongregasyon asin diyan ako nakaasosyar.

Kan kabangaan kan dekada nin 1960, sarong pamilyang Latviano na nagin Saksi sa timog na parte kan Bronx an nagbalyo sa lugar na sakop kan kongregasyon mi. An pinakamatuang aking babayi na si Livija nagregular payunir pakagradwar tulos sa hayskul. Pakalihis nin pirang bulan, nagbalyo siya sa Massachusetts tanganing maglingkod kun sain mas nangangaipo nin mga parahayag. Pinunan kong magsurat saiya dapit sa mga nangyayari sa kongregasyon, tapos isinusurat man niya sako an magagayon na eksperyensiya niya sa ministeryo sa Boston.

Kami ni Livija

Pakalihis nin pirang taon, inasignaran si Livija na magin espesyal payunir. Gusto niya na makapaglingkod pa siya nin mas lubos ki Jehova, kaya nag-aplay siya sa Bethel asin inimbitaran na maglingkod diyan kan 1971. Garo sarong senyales na ini hali ki Jehova! Nagpakasal kami kan Oktubre 27, 1973, asin ugmahon kami ta si Brother Knorr an nagpahayag sa kasal mi. An Talinhaga 18:22 nagsasabi: “An saro na nakakua nin marahay na agom na babayi nakakua nin sarong marahay na bagay, asin nag-aako siya kan pag-uyon ni Jehova.” (NW) Asin talagang namatian mi ni Livija an pag-uyon ni Jehova sa laog nin labing 40 taon na paglilingkod ming magkaibanan sa Bethel. Asin padagos kaming nagtatabang sa sarong kongregasyon sa lugar man giraray na iyan sa Bronx.

NAKIKIPAGTABANGAN SA MGA TUGANG NI CRISTO

Nakakaugmang makatrabaho si Brother Knorr. Mahiguson siya saka dakulaon an pagpapahalaga sa mga misyonero sa bilog na kinaban, na an kadaklan iyo an inot na mga Saksi sa mga nasyon na inasignaran sa sainda. Kaya namundo kaming marhay kan magkakanser siya kan 1976. Sarong beses, kan dai na siya nakakabuhat, pinakiulayan niya akong basahon ko saiya an pirang materyal na iimprentahon pa sana. Ipinaapod man niya sako si Frederick Franz tanganing madangog man kaini an babasahon ko. Naaraman ko kan huri na dakul na panahon palan an ginagamit ni Brother Knorr para basahon ki Brother Franz an mga arog kaiyan na publikasyon huling dai na ini gayong nakakahiling.

Sa sarong zone visit kaiba ni Daniel asin Marina Sydlik kan 1977

Nagadan si Brother Knorr kan 1977, pero naranga an mga nakakamidbid asin mga nagpapadangat sa saiya huling natapos niya an saiyang daganon na buhay na maimbod. (Kap. 2:10) Dangan, si Brother Franz na an nanginot sa satong gibuhon.

 Kan panahon na iyan, nagtatrabaho ako bilang sekretaryo ni Milton Henschel, na haloy na panahon na nakatrabaho si Brother Knorr. Sinabi sako ni Brother Henschel na an pinakapanginot ko nang trabaho sa Bethel iyo an pagtabang ki Brother Franz sa ano man na kaipuhan kaini. Regular kong binabasa sa saiya an mga materyal bago iyan iimprenta. Matibayon an memorya ni Brother Franz saka kahanga-hanga an kakayahan niyang magpokus sa binabasa sa saiya. Kaugmahan ko na matabangan siya sa arog kaiyan na paagi sagkod na matapos an saiyang daganon na buhay kan Disyembre 1992!

An 124 Columbia Heights, kun sain ako nagtrabaho nin dakul na taon

Marikason sanang nag-agi an 61 taon na paglilingkod ko sa Bethel. Nagadan na maimbod ki Jehova an mga magurang ko, asin hinahalat-halat ko an panahon na sasabaton ko sinda sa mas magayon nanggad na kinaban. (Juan 5:28, 29) Dai mapapantayan kan ano man na alok sa lumang sistemang ini nin mga bagay an pambihirang pribilehiyo na magtrabaho, kaiba kan maimbod na mga lalaki asin babayi, alang-alang sa mga lingkod nin Diyos sa bilog na kinaban. Talagang masasabi mi ni Livija na sa mga taon na naglilingkod kami nin bilog na panahon, ‘an kaugmahan ni Jehova an samuyang kakusugan.’​—Neh. 8:10.

Nagpapadagos pa an gibuhon na pagpalakop kan katotoohan dapit sa Kahadian, asin dawa siisay puwedeng gamiton ni Jehova sa saiyang organisasyon. Sarong kaugmahan asin pribilehiyo nanggad na makatrabaho an dakul na mahigos asin maimbod na mga brother asin sister sa paglihis nin mga taon. Kadaklan sa mga linahidan na nakatrabaho ko mayo na digdi sa daga. Pero nagpapasalamat talaga ako na nakapaglingkod ako ki Jehova kaiba kan mga tugang na ini na maimbod asin mga tawong espirituwal.