Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

“Kusugi an Buot Mo Asin . . . Magtrabaho Ka Na”

“Kusugi an Buot Mo Asin . . . Magtrabaho Ka Na”

“Kusugi an buot mo asin dai ka mahadit; magtrabaho ka na. Dai ka matakot o makubhanan, huli ta si Jehova . . . nasa saimo.”​—1 CRON. 28:20, NW.

KANTA: 60, 29

1, 2. (a) Anong mahalagang asignasyon an itinao ki Solomon? (b) Taano ta nahadit si David para ki Solomon?

TINAWAN si Solomon nin espesyal na asignasyon na panginutan an saro sa pinakamahalagang proyekto nin pagtugdok kasuarin man—an pagtugdok kan templo sa Jerusalem. Iyan dapat magin ‘labi-labi kagayon’ tanganing ‘an dangog saka an [kagayunan kaiyan makalakop] sa bilog na kadagaan.’ An mas mahalaga, an templo iyo an magigin ‘harong ni Jehova an [tunay na] Diyos.’ Pinili ni Jehova si Solomon para iyo an manginot sa proyektong ini.​—1 Cron. 22:1, 5, 9-11.

2 Tiwala si Hading David na susuportaran nin Diyos si Solomon, pero hoben pa ini asin daing eksperyensiya. May kusog nin buot daw si Solomon para akuon an asignasyon na ini na pagtugdok kan templo? Magigin ulang daw sa saiya an pagigin hoben asin kawaran nin eksperyensiya? Tanganing magibo an asignasyon sa saiya, kaipuhan ni Solomon na kusugan an buot niya asin magpuon nang magtrabaho.

3. Kun dapit sa kusog nin buot, ano an mga posibleng nanudan ni Solomon sa saiyang ama?

3 Siguradong dakulon an nanudan ni Solomon sa saiyang ama dapit sa kusog nin buot. Kan hoben pa si David, nakipaglaban siya sa layas na mga hayop na naglalay o nagtabag sa mga karnero kan saiyang ama. (1 Sam.  17:34, 35) Nagpahiling siya nin pambihirang kusog nin buot kan labanan niya an sarong higante na beterano sa pakikipaglaban. Iyo, sa tabang ni Jehova asin nin sarong makinis na gapo, nadaog ni David si Goliat.—1 Sam. 17:45, 49, 50.

4. Taano ta kinaipuhan ni Solomon na magin makusog an buot?

4 Kaya nasa kamugtakan nanggad si David na dagkahon si Solomon na kusugan an buot asin itugdok an templo! (Basahon an 1 Cronica 28:20.) Kun dai kinusugan ni Solomon an saiyang buot, madadaog siya nin takot asin tibaad dai niya lamang ngani napunan an pagtugdok. Mas grabe pa iyan kisa sa kun dai niya lang natapos an proyekto.

5. Taano ta kaipuhan niyato nin kusog nin buot?

5 Arog ni Solomon, kaipuhan niyato an tabang ni Jehova tanganing magkaigwa kita nin kusog nin buot asin matapos an gibuhon. Kaya puwede niyatong pag-adalan an mga halimbawa kan mga nagpahiling nin kusog nin buot kaidto. Asin puwede niyatong pag-isipan kun paano man kita makakapahiling nin kusog nin buot tanganing matapos an satong gibuhon.

MGA HALIMBAWA NIN KUSOG NIN BUOT

6. Para sa saimo, taano ta kahanga-hanga an kusog nin buot na ipinahiling ni Jose?

6 Pag-isipan an kusog nin buot na ipinahiling ni Jose kan akiton siya kan agom ni Potifar na gumibo nin imoralidad. Siguradong aram ni Jose na marauton an mga puwedeng mangyari sa saiya kun sasayumahan niya ini. Pero imbes na magpadara sa sugot, nagpahiling siya nin kusog nin buot asin nagsayuma tulos.​—Gen. 39:10, 12.

7. Iistorya kun paano nagpahiling nin kusog nin buot si Rahab. (Hilingon an ritrato sa kapinunan kan artikulo.)

7 Si Rahab an saro pa sa mga nagpahiling nin kusog nin buot. Kan mapaduman sa harong niya sa Jerico an mga Israelitang espiya, puwede kutanang natakot siya asin isinubol sinda. Pero huling nagtitiwala siya ki Jehova, kusog-buot niyang itinago an duwang lalaki asin tinabangan sinda na makadulag nin ligtas. (Jos. 2:4, 5, 9, 12-16) Naniwala si Rahab na si Jehova an tunay na Diyos asin dawa dai niya aram kun paano, kumbinsido siya na itatao nin Diyos an Jerico sa mga Israelita. Dai niya tinugutan an pagkatakot sa tawo, pati na sa hadi kan Jerico asin sa mga tawuhan kaini, na magin dahilan na mayo siyang gibuhon. Imbes, huminiro siyang may kusog nin buot kaya naisalbar niya an saiyang sadiri asin an saiyang pamilya.​—Jos. 6:22, 23.

8. Ano an nagin epekto sa mga apostol kan kusog nin buot na ipinahiling ni Jesus?

8 An maimbod na mga apostol ni Jesus nagpahiling man nin marahayon na halimbawa nin kusog nin buot. Nahiling ninda an kusog nin buot ni Jesus. (Mat. 8:28-32; Juan 2:13-17; 18:3-5) Nakatabang iyan para kumusog man an buot ninda. Dawa kan kontrahon sinda kan mga Saduceo sa pagtukdo manungod sa ngaran ni Jesus, dai sinda nagpundo.​—Gibo 5:17, 18, 27-29.

9. Sigun sa 2 Timoteo 1:7, siisay an panginot na gikanan nin kusog nin buot?

9 Si Jose, Rahab, Jesus, asin an mga apostol nagpahiling nin kusog nin buot na nagpahiro sa sainda na gibuhon an tama. Makusog an buot ninda bakong huli ta sobra an tiwala ninda sa saindang sadiri kundi huli ta nagtitiwala sinda ki Jehova. Napapaatubang man kita sa mga sitwasyon na kaipuhan niyato nin kusog nin buot. Imbes na magtiwala sa satong sadiri, dapat na ki Jehova kita magtiwala. (Basahon an 2 Timoteo 1:7.) Pag-ulayan niyato an duwang aspekto kan satong buhay na diyan kaipuhan niyato nin kusog nin buot: sa satong pamilya asin sa kongregasyon.

MGA SITWASYON NA KAIPUHAN AN KUSOG NIN BUOT

10. Taano ta kaipuhan kan mga hoben na Kristiyano nin kusog nin buot?

10 Napapaatubang an mga hoben na Kristiyano sa dakul na sitwasyon na diyan kaipuhan nindang magpahiling nin kusog nin buot para makapaglingkod ki Jehova. May manunudan sinda ki Solomon asin puwede ninda siyang arugon. Nagpahiling siya nin kusog nin buot kan maggibo siya nin madunong na mga desisyon para matapos an pagtugdok kan templo. Dawa ngani puwede asin dapat na magpagiya an mga hoben na Kristiyano sa saindang mga magurang, may mahahalagang bagay na an mga hoben mismo an dapat na magdesisyon. (Tal.  27:11) Kaipuhan ninda nin kusog nin buot tanganing makagibo nin madunong na desisyon kun dapit sa pagpili nin mga amigo asin libangan, kalinigan sa moral, asin pagpabawtismo. Kaipuhan iyan huling an ginigibo ninda kontra sa gusto ni Satanas, an saro na nagtutuya sa Diyos.

11, 12. (a) Paano si Moises nagin marahayon na halimbawa nin kusog nin buot? (b) Paano maaarog kan mga hoben an halimbawa ni Moises?

11 An saro sa pinakaimportanteng desisyon na dapat gibuhon kan mga hoben iyo an pagpili nin mga pasuhan. Sa nagkapirang lugar, ginigipit an mga hoben na pilion an mga pasuhan na nakasentro sa pagkaigwa nin halangkaw na edukasyon asin trabahong halangkaw an suweldo. Huli man sa masakit na pagbuhay sa ibang lugar, tibaad mamati kan mga hoben na dapat sindang magpokus sa pagtabang sa saindang mga pamilya sa pinansiyal. Kun nasa arin ka man na sitwasyon diyan, pag-isipan an halimbawa ni Moises. An aking babayi ni Faraon an nagpadakula sa saiya kaya puwede niya kutanang gibuhon na pasuhan na magin prominente o mayamanon. Siguradong grabe an panggigipit sa saiya kan saiyang Ehipsiyong pamilya, mga paratukdo, asin mga parakonseho! Imbes na magpadara sa mga panggigipit, kusog-buot siyang nanindugan para sa dalisay na pagsamba. Kan bayaan na niya an mga kayamanan sa Ehipto, kusog-buot na nagtiwala si Moises ki Jehova. (Heb. 11:24-26) Huli kaiyan, dakul na bendisyon an inako niya hali ki Jehova kan panahon niya, asin siguradong mas dakul pang bendisyon sa maabot na panahon.

12 Kaagid kaiyan, bebendisyunan man ni Jehova an mga hoben na makusog an buot na naghihinguwang umabot nin espirituwal na mga pasuhan asin inuton an intereses kan Kahadian sa saindang buhay. Tatabangan niya sindang maitao an mga pangangaipo kan saindang pamilya. Kan inot na siglo, nagpokus sa espirituwal na mga pasuhan an hoben na lalaking si Timoteo. Magigibo mo man iyan. *​—Basahon an Filipos 2:19-22.

Determinado ka daw na magin makusog an buot sa gabos na aspekto kan saimong buhay? (Hilingon an parapo 13-17)

13. Paano nakatabang sa sarong hoben na sister an kusog nin buot tanganing maabot niya an saiyang mga pasuhan?

13 Kinaipuhan kan sarong sister sa Alabama, E.U.A., an kusog nin buot para magkaigwa siya nin espirituwal na mga pasuhan. Isinurat niya: “Aki pa ako, masusupgon na talaga ako. Nasasakitan akong makipag-ulay sa Kingdom Hall, lalo na an magtuktok sa harong kan mga dai ko lamang kaburubisto.” Sa tabang kan mga magurang niya asin mga kakongregasyon, naabot kan hoben na Kristiyanang ini an saiyang pasuhan na magregular payunir. Sinabi niya: “Pinapaluwas kan kinaban ni Satanas na marahay na mga pasuhan an pagkua nin halangkaw na edukasyon, pagigin sikat, mayaman, saka an pagkaigwa nin dakul na materyal na bagay. Sa parati, dai man talaga naaabot an mga pasuhan na iyan; stress saka kulog nin buot sana an itinatao kaiyan. Pero, an paglilingkod ki Jehova nagtao sa sako nin dakulang kaugmahan asin satispaksiyon huling aram ko na may nagibo akong marahay.”

14. Sa anong mga sitwasyon kaipuhan kan Kristiyanong mga magurang an kusog nin buot?

14 Kaipuhan man kan Kristiyanong mga magurang an kusog nin buot. Halimbawa, tibaad pirmi kang sinasabihan kan amo mo na mag-overtime pag banggi o pag Sabado asin Domingo​—mga panahon na itinatagama mo kuta para sa pampamilyang pagsamba, pagluwas sa langtad, asin sa Kristiyanong mga pagtiripon. Kaipuhan mo nin kusog nin buot tanganing masayumahan iyan asin magin marahay na halimbawa sa saimong mga aki. O tibaad may mga kakongregasyon ka na tinutugutan an saindang mga aki na gibuhon an mga bagay na habo mong gibuhon kan aki mo. Tibaad haputon ka ninda kun taano ta dai nag-iiba an aki mo sa arog kaiyan na mga aktibidad. Magigin makusog daw an buot mo asin mataktikang ipapaliwanag kun taano ta iyan an desisyon mo?

15. Paano makakatabang sa mga magurang an Salmo 37:25 asin Hebreo 13:5?

15 Nagpapahiling kita nin kusog nin buot pag tinatabangan ta an satong mga aki na gumibo asin umabot nin espirituwal na mga pasuhan. Halimbawa, nag-aalangan an ibang mga magurang na dagkahon an saindang aki na gibuhon na pasuhan an pagpapayunir,  paglilingkod kun sain mas dakula an pangangaipo, paglilingkod sa Bethel, o pagboluntaryo sa mga proyekto nin pagtugdok kan organisasyon. Tibaad naghahadit an mga magurang na dai sinda maaataman kan saindang aki paggurang ninda. Pero an madunong na mga magurang nagpapahiling nin kusog nin buot asin nagtitiwala sa mga panuga ni Jehova. (Basahon an Salmo 37:25; Hebreo 13:5.) Dangan an saro pang paagi na maipapahiling mo an saimong kusog nin buot asin pagtitiwala ki Jehova iyo an pagtabang sa saimong aki na ipahiling man iyan.​—1 Sam. 1:27, 28; 2 Tim. 3:14, 15.

16. Paano tinabangan kan nagkapirang magurang an saindang mga aki na magkaigwa nin espirituwal na mga pasuhan, asin taano ta kapaki-pakinabang nanggad ini?

16 Tinabangan nin sarong mag-agom sa Estados Unidos an saindang mga aki na magkaigwa nin espirituwal na mga pasuhan. Sinabi kan agom na lalaki: “Dai pa naglalakaw saka nagtataram an mga aki mi, sinasabi mi na sainda kun gurano kaugma an pagpapayunir asin paglilingkod sa kongregasyon. Ngunyan, iyan na an pasuhan ninda. An pagkaigwa asin pag-abot nin espirituwal na mga pasuhan nakatabang sa mga aki mi na malabanan an mga panggigipit kan sistema ni Satanas asin magpokus sa totoo​—si Jehova.” Sarong brother na may duwang aki an nagsabi: “Itinatao kan dakul na magurang an saindang kusog asin materyal na bagay para tabangan an saindang mga aki na mag-abot nin mga pasuhan sa isport, paglilibang, edukasyon, asin sa iba pa. Mas marahay nanggad kun gagamiton niyato an satong kusog asin materyal na mga bagay sa pagtabang sa mga aki na mag-abot nin mga pasuhan na makakatabang sa sainda na mapagdanay na makusog an relasyon ninda ki Jehova. Talagang maugma kami bako sanang huli ta nahiling ming naaabot kan samong mga aki an espirituwal na mga pasuhan kundi huli ta nagin parte kami kan pag-abot ninda kaiyan.” Makakasigurado ka na bebendisyunan nin Diyos an mga magurang na tinatabangan an saindang mga aki na magkaigwa asin mag-abot nin espirituwal na mga pasuhan.

KUSOG NIN BUOT SA KONGREGASYON

17. Magtao nin mga halimbawa nin kusog nin buot na mahihiling sa Kristiyanong kongregasyon.

17 Kaipuhan ta man na magpahiling nin kusog nin buot sa kongregasyon. Halimbawa, kaipuhan kan mga elder an kusog nin buot pag may inaasikasong hudisyal na mga bagay o pag nagtatabang sa mga tawong namemeligro an buhay huli sa medikal na emerhensiya. May mga elder na nagbibisita sa mga presuhan tanganing itao an espirituwal na mga  pangangaipo kan mga preso. Kumusta man an mga sister na daing agom? Dakul ngunyan nin oportunidad para mapahiwas ninda an saindang ministeryo paagi sa pagpayunir, pagbalyo kun sain mas dakula an pangangaipo, pagtrabaho sa Local Design/Construction program, asin pag-aplay sa School for Kingdom Evangelizers. May mga nakakapagklase pa ngani sa Gilead School.

18. Paano makakapahiling nin kusog nin buot an mga may edad nang sister?

18 Bendisyon sa kongregasyon an mga may edad nang sister. Namumutan ta nanggad an marahayon na mga tugang na ini! An iba sa sainda tibaad mas dikit na an nagigibo sa paglilingkod ki Jehova kumpara kaidto, pero puwede pa man giraray sindang makapahiling nin kusog nin buot asin maglingkod. (Basahon an Tito 2:3-5.) Halimbawa, kaipuhan nin kusog nin buot nin sarong may edad nang sister kun pakiulayan siya nin mga elder na kaulayon an sarong mas hoben na sister dapit sa mabining pagbado. Dai niya aanggutan an mas hoben na sister sa pagbado kaini, pero tibaad puwede niya ining dagkahon na pag-isipan an posibleng magin epekto sa iba kan mga badong pinipili niya. (1 Tim. 2:9, 10) An arog kaiyan na mamumuton na pagmalasakit puwedeng magkaigwa nin positibong epekto sa kongregasyon.

19. (a) Paano makakapahiling nin kusog nin buot an mga bawtisadong brother? (b) Paano an Filipos 2:13 asin 4:13 nakakatabang sa mga brother na magkaigwa nin kusog nin buot?

19 Kaipuhan man kan mga bawtisadong brother na magin makusog an buot asin humiro. Bendisyon nanggad sa kongregasyon an makusog an buot na mga brother na andam na mag-ako nin dagdag na responsabilidad. (1 Tim. 3:1) Pero, tibaad mag-alangan an iba na mag-abot nin mga pribilehiyo. Tibaad may mga nagibo kaidtong sala an sarong brother, kaya pagmati niya dai siya angay na magin ministeryal na lingkod o elder. O tibaad pagmati nin sarong brother mayo siyang kakayahan na gibuhon an sarong asignasyon. Kun arog kaiyan an namamatian mo, matatabangan ka ni Jehova na magkaigwa nin kusog nin buot. (Basahon an Filipos 2:13; 4:13.) Girumdumon na may panahon kaidto na pagmati ni Moises bako siyang kuwalipikado sa sarong asignasyon. (Ex. 3:11) Pero, tinabangan siya ni Jehova na magkaigwa nin kusog nin buot tanganing maisagibo an asignasyon sa saiya. Puwede man na magkaigwa nin arog kaiyan na kusog nin buot an sarong bawtisadong brother paagi sa udok sa pusong pagpamibi para sa tabang nin Diyos asin aroaldaw na pagbasa nin Bibliya. Makakatabang man an paghurop-hurop sa mga karakter sa Bibliya na nagpahiling nin kusog nin buot. Puwede niyang mapakumbabang hagadon sa mga elder na sanayon siya asin hinguwahon na magin andam pirmi na tumabang sa ano man na paagi. Dinadagka mi an gabos na bawtisadong brother na magin makusog an buot asin magmaigot para sa kongregasyon!

“SI JEHOVA . . . NASA SAIMO”

20, 21. (a) Anong garantiya an itinao ni David ki Solomon? (b) Sa ano kita makakasigurado?

20 Ipinagirumdom ni Hading David ki Solomon na kaibanan niya si Jehova sagkod na matapos an pagtugdok kan templo. (1 Cron. 28:20) Siguradong nakatadom iyan sa puso ni Solomon, kaya dai niya tinugutan na magin ulang an saiyang pagkahoben asin kawaran nin eksperyensiya. Nagpahiling siya nin dakulang kusog nin buot, nagtrabaho, asin sa tabang ni Jehova natapos an magayunon na templo sa laog nin pito may kabangang taon.

21 Arog ni Solomon, puwede man kitang tabangan ni Jehova na magin makusog an buot asin magibo an satong trabaho, sa laog kan satong pamilya asin sa kongregasyon. (Isa. 41:10, 13) Kun mapahiling kita nin kusog nin buot sa satong pagsamba ki Jehova, makakasigurado kita na bebendisyunan niya kita ngunyan asin sa maabot na panahon. Kaya, “kusugi an buot mo asin . . . magtrabaho ka na.”

^ par. 12 Makakakua ka nin nagkapirang praktikal na suhestiyon kun paano magkakaigwa nin espirituwal na mga pasuhan sa artikulong “Gamiton an Espirituwal na mga Pasohan Tanganing Pamurawayon an Saindong Kaglalang,” na ipinublikar sa An Torrengbantayan na Hulyo 15, 2004.