“Jehova, Jehova, Diyos na mahihirakon asin mapagmalasakit.”​—EX. 34:6, NW.

KANTA: 142, 12

1. Paano ipinamidbid ni Jehova an saiyang sadiri ki Moises, asin taano ta mahalaga iyan?

SARONG beses, ipinamidbid nin Diyos ki Moises an saiyang sadiri paagi sa pagsabi kan Saiyang ngaran asin mga kuwalidad. Inot na sinabi niya an dapit sa pagigin niyang mahihirakon asin maugayon o mapagmalasakit. (Basahon an Exodo 34:5-7.) Puwede kutanang an saiyang kapangyarihan o an saiyang kadunungan an idinuon ni Jehova. Pero huling kaipuhan ni Moises na maaraman na talagang tatabangan siya nin Diyos, idinuon ni Jehova an mga kuwalidad na magpapahiling na andam siyang tabangan an saiyang mga lingkod. (Ex. 33:13) Bako daw na nakakaugma na mas ininot na sinambit ni Jehova an marahayon na mga kuwalidad na ini? Mapokus an artikulong ini sa kuwalidad na pagmalasakit—an masabutan asin mamatian an pagsakit o kulog na namamatian kan iba saka pagmawot na mabawasan iyan.

2, 3. (a) Ano an dahilan kaya puwedeng makapahiling nin pagmalasakit an mga tawo? (b) Taano ta dapat na magin interesado ka sa sinasabi kan Bibliya dapit sa pagmalasakit?

2 Linalang an mga tawo uyon sa ladawan nin Diyos. Kaya, huling mapagmalasakit si Jehova, natural sa mga tawo na magpahiling nin pagmalasakit sa iba. Dawa an mga dai nakakamidbid sa tunay na Diyos sa  parati nagpapahiling nin pagmalasakit. (Gen. 1:27) Dakul kitang mababasa na mga istorya sa Bibliya dapit sa mga tawong nagpahiling nin pagmalasakit. Halimbawa, may nagduman kaidto ki Solomon na duwang hostes na nagdidiskutiran kun siisay sainda an totoong ina kan sarong aki. Kan ipagbuot ni Solomon na bangaon an aki tanganing maaraman an totoo, dai iyan kinaya kan pagmalasakit kan tunay na ina. Kaya nakiulay siya sa hadi na itao na sana an aki sa babayi. (1 Ha. 3:23-27) An saro pa iyo an aking babayi ni Faraon na nagligtas sa umboy na si Moises. Aram niya na aki ini nin sarong Hebreo asin dapat kutang gadanon, pero ‘nahirak siya sa umboy’ asin nagdesisyon na ampunon ini.—Ex. 2:5, 6.

3 Taano ta dapat na magin interesado kang manudan an dapit sa pagmalasakit? Huling dinadagka kita kan Bibliya na arugon si Jehova. (Efe. 5:1) Linalang kita na magin mapagmalasakit, kaso bilang mga gikan ni Adan bako kitang perpekto kaya may tendensiya kitang magin makasadiri. Kun minsan, tibaad nasasakitan kitang magdesisyon kun baga tatabangan ta an iba o sadiri ta sana an iisipon ta. Dai nagigin timbang an iba sa bagay na ini. Ano an makakatabang sa saimo na magkaigwa nin interes sa iba asin mapagdanay iyan? Inot, magtao nin panahon tanganing siyasaton kun paano si Jehova asin an iba nagpahiling nin pagmalasakit. Ikaduwa, pag-isipan kun paano mo maaarog an Diyos sa bagay na ini asin kun taano ta kapaki-pakinabang nanggad kun gigibuhon ta iyan.

SI JEHOVA​—AN PERPEKTONG ARUGAN NIN PAGPAHILING NIN PAGMALASAKIT

4. (a) Taano ta nagsugo si Jehova nin mga anghel sa Sodoma? (b) Ano an manunudan niyato sa eksperyensiya ni Lot asin kan saiyang mga aki?

4 Dakul kitang mababasang halimbawa sa Bibliya na diyan nagpahiling si Jehova nin pagmalasakit. Pag-isipan an ginibo nin Diyos para ki Lot. “Grabe an pagkapurisaw” kan matanos na tawong ini huli sa daing pakundangan na paggawi kan mga taga Sodoma asin Gomora. Kaya nagdesisyon an Diyos na dapat sanang laglagon an imoral na mga tawong iyan. (2 Ped. 2:7, 8) Nagsugo an Diyos nin mga anghel tanganing iligtas si Lot. Sinabi kan mga ini na maghali siya saka an saiyang pamilya sa Sodoma asin Gomora huling lalaglagon na iyan. “Kan nag-aatraso pa siya, huli sa pagmalasakit ni Jehova sa saiya, kinaputan kan mga [anghel] an kamot niya asin an kamot kan saiyang agom saka an kamot kan duwa niyang aki, asin dinara sinda sa luwas kan siyudad.” (Gen. 19:16NW) Bako daw na ipinapahiling kaiyan na aram na marhay ni Jehova an masakit na mga sitwasyon na inaagihan kun minsan kan maimbod niyang mga lingkod?​—Isa. 63:7-9; Sant. 5:11; 2 Ped. 2:9.

5. Paano kita tinutukduan kan Tataramon nin Diyos kun paano mapahiling nin pagmalasakit, arog kan sinasambit sa 1 Juan 3:17?

5 Apuwera sa nagpahiling si Jehova nin pagmalasakit, itinukdo man niya na kaipuhan iyan na ipahiling kan saiyang mga lingkod. Pag-isipan an pagbuot na itinao sa Israel mapadapit sa pagkua kan bado nin saro bilang kolateral para sa utang kaini. (Basahon an Exodo 22:26, 27.) An sarong daing hirak na parapautang tibaad kuanon an bado kan nag-uutang, kaya mayo na ining pantahob sa pagturog. Pero itinukdo ni Jehova sa saiyang banwaan na likayan an arog kaiyan na daing hirak na gibo. Dapat na magin mapagmalasakit an saiyang banwaan. Ano an itinutukdo sa sato kan prinsipyo sa pagbuot na iyan? Dai niyato gugustuhon na pabayaan na sanang magsakit an satong mga tugang kun may magigibo man sana kita para tabangan sinda.​—Col. 3:12; Sant. 2:15, 16; basahon an 1 Juan 3:17.

6. Ano an manunudan ta sa pauruutrong pagpatanid ni Jehova na magbago an makasalan na mga Israelita?

6 Nahirak si Jehova sa saiyang banwaan na Israel dawa kan magkasala sinda sa saiya. Mababasa niyato: “Si Jehova na Diyos kan saindang mga apuon padagos na nagpatanid sa sainda paagi sa saiyang mga mensahero, asin pauruutro niya  sindang pinatanidan, huling may pagmalasakit siya sa saiyang banwaan asin sa saiyang irukan.” (2 Cron. 36:15NW) Bako daw na dapat man kitang makamati nin arog kaiyan na pagmalasakit sa mga tawong may potensiyal pang magsulsol sa makasalan nindang pamumuhay asin magkamit kan pag-uyon nin Diyos? Habo ni Jehova na malaglag an siisay man sa maabot na paghukom. (2 Ped. 3:9) Kaya sagkod na dai pa linalaglag nin Diyos an mga maraot, padagos niyatong ipahayag an nagpapatanid asin mapagmalasakit na mensahe Niya.

7, 8. Taano ta naniniwala an sarong pamilya na nagpahiling sa sainda nin pagmalasakit si Jehova?

7 Dakul na lingkod nin Diyos ngunyan an nakakaeksperyensiya kan saiyang pagmalasakit. Pag-isipan an nangyari sa pamilya kan sarong 12 anyos na solterito na aapudon tang Milan. Panahon idto na nagraralaban an manlain-lain na etnikong grupo kan inot na mga taon kan dekada nin 1990. Nakasakay kaidto sa bus haling Bosnia pa-Serbia si Milan, an saiyang tugang na lalaki, an saiyang mga magurang, asin an nagkapira pang Saksi. Pasiring sinda sa kumbensiyon kun sain babawtismuhan an mga magurang ni Milan. Pero kan nasa linderos na sinda, pinababa kan mga suldados an pamilya huling ibang etnikong grupo sinda; pero, pinalarga kan mga suldados an iba pang Saksi. Duwang aldaw na dai pinahali kan mga suldados an pamilya, dangan inapudan kan namamahalang opisyal an superyor niya para haputon kun ano an gigibuhon sa pamilya. Nasa atubangan sana kan pamilya an opisyal kaya nadangog kan gabos an simbag kan superyor, “Badilon na sana nindo!”

8 Kan nakikipag-ulay an opisyal sa mga tawuhan niya, may nagdulok na duwang lalaki sa pamilya asin naghinghing na mga Saksi man sinda. Nabaretaan ninda sa mga tugang sa bus an nangyari. Sinabi kan duwa ki Milan asin sa tugang niya na magsakay sa awto ninda tanganing makabalyo sa linderos, ta dai man iniinspeksiyon an mga papeles kan mga aki. Dangan sinabi ninda sa mga magurang na mag-agi sa likod kan napupuwestuhan kan mga suldados asin sabaton sinda sa balyo. Dai aram ni Milan kun mapapangirit siya o mapapahibi sa suhestiyon na iyan. “Sa hiling nindo papabayaan na sana ninda kaming maghali?” an sabi kan mga magurang niya. Pero kan naglalakaw na sinda parayo, garo dai sinda nahihiling kan mga suldados. Nagkaibanan giraray an magkakapamilya sa balyo kan linderos asin nagdiretso sinda sa lugar kan kumbensiyon. Kumbinsidong marhay sinda na sinimbag ni Jehova an maigot na pamibi ninda. Aram niyato na sa Bibliya may mga pagkakataon na dai man direktang nag-iinterbenir si Jehova tanganing protektaran an saiyang mga lingkod. (Gibo 7:58-60) Pero ini an sinabi ni Milan: “Sa hiling ko binuta kan mga anghel an mga suldados asin ilinigtas kami ni Jehova.”​—Sal. 97:10.

9. Ano an ginibo ni Jesus kan mahiling niya an kamugtakan kan mga tawong nagsurunod sa saiya? (Hilingon an ritrato sa kapinunan kan artikulo.)

9 May manunudan kita ki Jesus. Nahirak siya sa dakul na tawong nagsurunod sa saiya huli ta “sinda naanitan asin napabayaan arog nin mga karnero na daing pastor.” Kaya, ano an ginibo niya? “Nagpuon siyang magtukdo sa sainda nin dakul na bagay.” (Mat. 9:36; basahon an Marcos 6:34.) Kabaliktaran nanggad siya sa mga Fariseo, na bakong mapagmalasakit asin habong magtabang sa ordinaryong mga tawo. (Mat. 12:9-14; 23:4; Juan 7:49) Arog ni Jesus, bako daw na gustong-gusto mo man na tabangan an mga tawo asin tukduan sinda dapit ki Jehova?

10, 11. Tama daw na magpahiling nin pagmalasakit sa gabos na sitwasyon? Ipaliwanag.

10 Dai man buot sabihon kaiyan na sa gabos na sitwasyon dapat kitang magpahiling nin pagmalasakit. Angay sa sitwasyon an pagmalasakit na ipinahiling nin Diyos sa mga halimbawa sa Bibliya na sinambit kasubago. Pero nagin bakong makinuyog si Hading Saul kan magpahiling siya kan pighuhuna niya na pagmalasakit. Dai niya ginadan si Agag, na kalaban kan banwaan nin Diyos, asin dai niya man ginadan an pinakamarahay na mga hayop kan  mga Amalekita. Huli kaiyan, isinikwal ni Jehova si Saul bilang hadi kan Israel. (1 Sam. 15:3, 9, 15) Siyempre, si Jehova an matanos na Hukom. Nakakabasa siya nin puso, asin aram niya kun nuarin dai dapat magpahiling nin pagmalasakit. (Lam. 2:17; Ezeq. 5:11) Maabot an panahon na huhukuman niya an gabos na habong magkuyog sa saiya. (2 Tes. 1:6-10) Bako iyan an panahon na mapahiling siya nin pagkahirak sa mga tawong huhukuman niya na maraot. An paglaglag sa sainda tamang pagpahiling nin pagmalasakit nin Diyos para sa mga matanos, na saiyang ililigtas.

11 Malinaw na bako tang trabaho na hukuman kun baga dapat o dai dapat na laglagon an mga tawo. Imbes, kaipuhan tang gibuhon ngunyan an bilog tang makakaya na tabangan sinda. Kaya paano ta maipapahiling an tamang pagmalasakit sa satong kapwa sa praktikal na mga paagi? Uni an nagkapirang suhestiyon.

KUN PAANO MAGPAPAHILING NIN TAMANG PAGMALASAKIT

12. Paano mo maipapahiling an pagmalasakit kun dapit sa pagtrato mo sa iba?

12 Magin matinabang sa pang-aroaldaw na buhay. Sarong pundamental na kahagadan para sa mga Kristiyanong nagmamaigot na arugon si Jesus an pagpahiling nin pagmalasakit sa saindang kapwa asin mga kapagtubod. (Juan 13:34, 35; 1 Ped. 3:8) An sarong kahulugan kan pagmalasakit iyo na “magkaibanan na magsakit.” An sarong tawong mapagmalasakit napapahirong pagianon an pagsakit kan iba, tibaad paagi sa pagtabang sa sainda sa mga kadipisilan ninda. Maghanap nin mga oportunidad para makatabang sa iba! Halimbawa, puwede ka daw na magpresentar para gibuhon an sarong kinakaipuhan na trabaho o asikasuhon an sarong bagay para sa sainda?​—Mat. 7:12.

Ipahiling an saimong pagmalasakit sa iba paagi sa pag-alok sa sainda nin praktikal na tabang (Hilingon an parapo 12)

13. Anong mga kuwalidad kan mga lingkod nin Diyos an nagigin risang-risa pagkatapos nin mga kalamidad?

13 Makikabtang sa gibuhon na pag-ayuda. Napapahiro an dakul na magpahiling nin pagmalasakit pag nahihiling ninda an pagsakit kan mga biktima nin kalamidad. Midbid an mga lingkod ni Jehova sa pagtabang sa iba sa mga panahon na iyan nin pangangaipo. (1 Ped. 2:17) Sarong Japanese na sister an nakaistar kaidto sa sarong lugar na nadestrosong marhay kan linog asin tsunami kan 2011. Sinabi niya na “napakusog saka naranga talaga” siya kan paghihinguwa kan dakul na boluntaryo hali sa manlain-lain na parte kan Japan asin hali sa iba-ibang nasyon tanganing hirahayon an mga harong asin mga Kingdom Hall. Isinurat  niya: “Nakatabang sa sako an eksperyensiyang ini na marealisar na nagmamalasakit si Jehova. Asin na nagmamalasakit sa lambang saro an satong mga kapwa Saksi. Dakul na tugang sa bilog na kinaban an ipinapamibi kami.”

14. Paano mo puwedeng alalayan an mga may hilang asin mga may edad na?

14 Alalayan an mga may hilang asin mga may edad na. Pag nahihiling ta na nagsasakit an iba huli sa mga epekto kan kasalan na minana niyato ki Adan, napapahiro nanggad kita na magpahiling nin pagmalasakit. Gustong-gusto tang mahali na an hilang asin paggurang. Kaya ipinapamibi ta na dumatong na an Kahadian nin Diyos. Pero mantang mayo pa iyan, ginigibo ta an satong pinakamakakaya tanganing tabangan an mga nangangaipo. Pag-isipan an isinurat nin sarong awtor manungod sa saiyang may edad nang ina, na nagkahilang nin Alzheimer’s. Sarong aldaw, nauduan kan saiyang ina an bado kaini. Mantang pighihinguwa kaining linigan an sadiri, nagtanog an doorbell. An mga bisita iyo an duwang Saksi na regular na nagdadalaw sa babayi. Naghapot an mga sister kun may maitatabang sinda sa saiya. “Makasupog, pero igwa,” an simbag kan babayi. Tinabangan siya kan mga bisita sa pagkarigos saka sa paglinig. Dangan tinimplahan ninda siya nin tsa asin dai nguna naghali para makaistoryahan siya. Nagpasalamat na marhay an aki kan babayi. “Saludo ako sa mga Saksing ini,” an isinurat niya. “Ginigibo talaga ninda an itinutukdo ninda.” Napapahiro ka daw kan pagmalasakit mo sa mga may edad na asin mga may hilang na gibuhon an saimong pinakamakakaya tanganing mabawasan an saindang kasakitan?​—Fil. 2:3, 4.

15. Anong mahalagang mga oportunidad an itinatao sa sato kan paghuhulit?

15 Tabangan an mga tawo sa espirituwal na paagi. Huli sa mga problema asin mga kahaditan kan mga tawo, napapahiro kita na tabangan sinda sa espirituwal. An pinakamarahay na paagi para magibo ta iyan iyo an pagtukdo sa sainda dapit sa Diyos asin sa gigibuhon kan saiyang Kahadian para sa katawuhan. An saro pa iyo an pagtabang sa sainda na mahiling na sarong kadunungan na mamuhay kauyon kan mga pamantayan nin Diyos. (Isa. 48:17, 18) Puwede mo daw dagdagan an pakikikabtang mo sa ministeryo, sa gibuhon na talagang nagtataong onra ki Jehova asin nagpapahiling kan pagmalasakit mo sa iba?—1 Tim. 2:3, 4.

MARAHAY MAN PARA SA SAIMO AN PAGIGIN MAPAGMALASAKIT!

16. Paano makakatabang sa saimo an pagigin mapagmalasakit?

16 Uyon sa mga eksperto, an pagpahiling nin pagmalasakit puwedeng makarahay sa saimong salud, pagmati, saka relasyon sa iba. Pag tinatabangan mo an mga nasa kasakitan magigin kang mas maugma, mas positibo, bakong gayong mamundo, saka daing gayo nag-iisip nin negatibo. Iyo, makakatabang sa saimo an pagigin mapagmalasakit. (Efe. 4:31, 32) An mga Kristiyano na napapahiro nin pagkamuot na tabangan an iba, nagkakaigwa nin marahay na konsiyensiya, huling aram ninda na an ginigibo ninda kauyon kan mga prinsipyo nin Diyos. Matatabangan kita kan pagigin mapagmalasakit na magin mas marahay na magurang, agom, asin amigo. Asin kun an saro alisto sa pagpahiling nin pagmalasakit, posibleng marhay na makakua man siya kan tabang asin suporta sa panahon na kaipuhan niya.​—Basahon an Mateo 5:7; Lucas 6:38.

17. Taano ta gusto mong magin mapagmalasakit?

17 Iyo, marahay sa sato an pagigin mapagmalasakit, pero an panginot na dahilan kaya gusto niyatong ipahiling iyan iyo na gusto niyatong arugon asin mapamuraway an Gikanan kan pagkamuot asin pagmalasakit, an Diyos na Jehova. (Tal. 14:31) Itinao niya an perpektong halimbawa para sa sato. Kaya lugod na gibuhon niyato an satong pinakamakakaya na arugon Siya—na mas maparani sa satong mga tugang asin mas magin marahay an relasyon sa satong kapwa paagi sa pagigin mapagmalasakit.—Gal. 6:10; 1 Juan 4:16.