Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

AN TORRENGBANTAYAN—PAG-AADALAN NA EDISYON Oktubre 2017

Yaon sa isyung ini an mga artikulong pag-aadalan puon Nobyembre 27 sagkod Disyembre 24, 2017.

ISTORYA NIN BUHAY

Bebendisyunan Ka ni Jehova Kun Gigibuhon Mo an Ipinapagibo Niya

Kan 1952, inako ni Olive Matthews asin kan saiyang agom an imbitasyon na magbalyo sa Ireland tanganing magpayunir diyan. Paano sinda binendisyunan ni Jehova?

“Mamuot . . . Paagi sa Gibo Asin Katotoohan”

Paano niyato maipapahiling na an satong pagkamuot talagang sinsero asin mayo nin ano man na pagsagin-sagin?

An Katotoohan Nagdadara, “Bako nin Katuninungan, Kundi nin Espada”

Ano an “espada” na sinabi ni Jesus na dadarahon niya, asin ano an puwedeng magin epekto kaiyan sa saimo?

Nanindugan si Jose na Taga Arimatea

Siisay an lalaking ini? Ano an koneksiyon niya ki Jesus? Taano ta dapat kang magin interesado sa istorya mapadapit sa saiya?

Mga Bisyon ni Zacarias—An Epekto Kaiyan sa Saimo

Sarong naglalayog na rolyo, sarong babaying nakalaom sa sarong lalagan, asin duwang babaying naglalayog. Taano ta itinao nin Diyos ki Zacarias an makangangalas na mga bisyon na ini?

Binabantayan Kamo nin mga Karwahe Asin nin Sarong Korona

Mga tansong bukid, mga karwaheng andam nang makipaglaban, asin halangkaw na saserdote na ginibong hadi. Ano an inaasigurar kan huring bisyon ni Zacarias sa banwaan nin Diyos ngunyan?

Sarong Akto nin Kristiyanong Kabuutan

Paano nakatabang an sarong akto nin kabuutan na magin interesado sa katotoohan sa Bibliya an sarong nagkokontra?

Aram Mo Daw?

Anong kaugalian nin mga Judio an dahilan kaya kinondenar ni Jesus an pagsumpa?