Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

‘An Matinao Bebendisyunan’

‘An Matinao Bebendisyunan’

HALOY nang importanteng kabtang kan tunay na pagsamba an pag-atang. Nag-aatang an mga Israelita nin mga hayop, asin haloy nang midbid an mga Kristiyano sa saindang “atang nin pag-umaw.” Pero, may iba pang mga atang na ikinakaugmang marhay nin Diyos. (Heb. 13:15, 16) An mga atang na ini nagtatao nin kaugmahan asin mga bendisyon, arog kan ipinapahiling kan minasunod na halimbawa.

Si Hana, na sarong maimbod na lingkod kan suanoy na panahon, gustong-gustong magkaaki nin lalaki, pero baog siya. Sa pamibi, nagpromesa siya ki Jehova na kun magkakaigwa siya nin aki, ‘itatalaga niya ini ki Jehova sa gabos na mga aldaw kan buhay kaini.’ (1 Sam. 1:10, 11) Pag-abot nin panahon, talagang nagbados si Hana, asin nangaki nin aking lalaki na nginaranan na Samuel. Pakabutas ki Samuel, dinara siya ni Hana sa tabernakulo, arog kan iprinomesa kaini. Binendisyunan ni Jehova si Hana huli sa pagigin mapagsakripisyo kaini. Nagkaigwa siya nin lima pang aki, tapos si Samuel nagin propeta asin kagsurat kan Bibliya.—1 Sam. 2:21.

Arog ni Hana asin Samuel, may pribilehiyo man an mga Kristiyano ngunyan na gamiton an saindang buhay sa maimbod na paglilingkod sa saindang Kaglalang. Nanuga si Jesus na abundang bebendisyunan an ano man na sakripisyong ginigibo ta sa paglilingkod ki Jehova.—Mar. 10:28-30.

Kan inot na siglo, midbid an Kristiyanang si Dorcas sa saiyang mga “ginibong karahayan asin itinaong tabang sa mga pobre”—mga pagsakripisyong ginibo niya tanganing tabangan an iba. Pero “nagkahilang siya asin nagadan,” kaya ikinamundo iyan na marhay kan kongregasyon. Kan mabaretaan kan mga disipulo na yaon sa lugar ninda si Pedro, pinakiulayan ninda siya na magduman tulos sa sainda. Isipa na sana an kaugmahan ninda kan mag-abot si Pedro asin buhayon si Dorcas—an inot na rekord nin pagbuhay liwat nin sarong apostol! (Gibo 9:36-41) Dai nalingawan nin Diyos an mga pagsakripisyo ni Dorcas. (Heb. 6:10) Iiniba sa Tataramon nin Diyos an saiyang marahayon na rekord nin pagigin bukas-palad bilang halimbawa na puwede tang arugon.

Nagpahiling man si apostol Pablo nin marahayon na halimbawa nin bukas-palad na pagtao nin panahon asin atensiyon. Sinabi ni Pablo sa surat niya para sa saiyang mga tugang sa Corinto: “Sa parte ko, kaugmahan ko nanggad na itao an gabos asin magsakripisyo nin lubos para sa saindo.” (2 Cor. 12:15) Nanudan ni Pablo sa mga eksperyensiya niya na kun an saro nagsasakripisyo alang-alang sa iba, bako sanang personal na kaugmahan an makakamtan niya kundi—an mas mahalaga—pati man an bendisyon asin pag-uyon ni Jehova.—Gibo 20:24, 35.

Talagang nauugma si Jehova pag ginagamit niyato an satong oras asin kusog tanganing suportaran an intereses kan Kahadian asin tabangan an satong mga kapagtubod. Pero may ibang paagi pa daw na masusuportaran ta an gibuhon na paghuhulit kan Kahadian? Igwa! Apuwera sa mga pagtabang na ginigibo niyato huli sa pagkamuot, matatawan niyato nin onra an Diyos paagi kan satong boluntad na mga donasyon. Ginagamit iyan tanganing masuportaran an gibuhon na paghuhulit sa bilog na kinaban, kaiba diyan an pagtabang sa mga misyonero asin sa iba pang nasa espesyal na bilog na panahon na paglilingkod. Dugang pa, an pagpreparar asin pagtradusir nin mga literatura asin video, an pag-ayuda pag may kalamidad, asin an pagtugdok nin bagong mga Kingdom Hall gabos iyan sinusuportaran kan satong boluntad na mga donasyon. Makakasigurado kita na ‘an matinao bebendisyunan.’ Saro pa, pag itinatao ta an satong mahalagang mga bagay ki Jehova, natatawan niyato siya nin onra.—Tal. 3:9; 22:9, An Marahay na Bareta Biblia.