“HADITON ako kaidto pag iniisip ko an pagbalyo digdi,” an sabi ni Allen. * “Dai ko aram kun magkakaigwa ako nin mga amigo o kun aakuon ninda ako.” Nag-a-adjust si Allen sa bago niyang kongregasyon na labing 1,400 kilometros an rayo sa harong ninda.

Kun nagbalyo ka sa ibang kongregasyon, tibaad nahahadit ka man. Ano an makakatabang sa saimo na maka-adjust? Ano an puwede mong gibuhon kun nagin mas masakit an pag-adjust mo kisa sa inasahan mo? Pero kun dai ka man mabalyo, ano an puwede mong gibuhon tanganing magin mas madali para sa mga nagbalyo an pag-adjust ninda?

PAANO KA MAKAKA-ADJUST ASIN MAG-UUSWAG?

Pag-isipan: Pag an mga kahoy ibinabalyo sa ibang lugar, nasasakitan man sinda. Mantang ginagabot an sarong kahoy, sa parati pinuputol an kadaklan sa mga gamot kaiyan tanganing mas pasil na maibalyo. Pag naitanom na giraray, dapat na patubuon tulos kan kahoy an mga gamot kaiyan. Kaagid kaiyan, tibaad nasakitan ka man kan magbalyo ka sa ibang kongregasyon. Sa dati mo kayang kongregasyon, kun baga, nakapatubo ka na nin “mga gamot” huling igwa ka na duman nin dayupot na mga amigo saka kinatudan na rutina sa espirituwal. Pero ngunyan, dapat ka nang magpatubo nin bagong mga gamot tanganing umuswag ka sa bago mong kamugtakan. Ano an makakatabang sa saimo na magibo iyan? An pag-aplikar kan mga prinsipyo sa Bibliya. Pag-ulayan ta an pira sa mga iyan.

An tawong regular na nagbabasa kan Tataramon nin Diyos ‘siring sa kahoy na nakatanom sa kataid nin mga burabod nin tubig, na nagbubunga sa kapanahunan niya, asin na an mga dahon dai naaalang. Asin an gabos na ginigibo niya mapapakarhay.’Sal. 1:1-3.

Kun paanong an kahoy dapat na magsupsop nin tubig tanganing magdanay na marambong, dapat man na an sarong Kristiyano regular na magkakan nin Tataramon nin Diyos tanganing magdanay na makusog sa espirituwal. Kaya padagos na magbasa nin Bibliya aroaldaw asin regular na mag-atender sa mga pagtiripon kan kongregasyon. Pagdanayon an marahay na rutina nin pampamilyang pagsamba asin personal na pag-adal. Kun ano an mga kinaipuhan mong gibuhon sa espirituwal sa dati mong lugar, kakaipuhanon mo man ngunyan sa bago mong lilipatan.

“An siisay man na nagpapaginhawa sa iba papaginhawahon man.”Tal. 11:25, NW.

Magigin mas maugma ka asin makaka-adjust tulos kun lubos kang makikikabtang sa ministeryo. “An talagang nakatabang samo ni agom iyo an pag-auxiliary payunir pakabalyo mi tulos sa bagong kongregasyon,” an sabi ni Kevin, na sarong Kristiyanong elder. “Nagin pamilyar tulos kami sa mga tugang, sa mga payunir, asin sa teritoryo.” Si Roger, na nagbalyo sa sarong lugar na labing 1,600 kilometros an rayo sa dati niyang istaran, nagsabi: “An pinakamarahay na gibuhon tanganing maka-adjust ka tulos sa bagong kongregasyon iyo na parati kang umiba sa paghuhulit sagkod na posible. Saka sabihon sa mga elder na andam ka pirming tumabang sa ano man na paagi, tibaad sa paglinig sa Kingdom Hall, pagboluntaryo sa mga kabtang sa pagtiripon, o paghatod sa sarong tugang pasiring sa mga pagtiripon. Pag namatian kan mga tugang na mapagsakripisyo ka, magigin mas harani tulos an buot ninda saimo.”

‘Buksan nindo nin lubos an saindong mga puso.’2 Cor. 6:13.

Magpahiling nin pagkamuot sa mga tugang. Pakabalyo ni Melissa asin kan saiyang pamilya sa bagong kongregasyon, nagpokus sinda sa pagkaigwa nin bagong mga amigo. “Nakikipag-istoryahan kami sa mga  tugang bago asin pagkatapos kan mga pagtiripon sa Kingdom Hall,” an sabi niya. “Paagi kaiyan dai mi sana sinda nakukumusta kundi talagang nakakaulay mi man sinda.” Nakatabang man iyan sa pamilya na matandaan tulos an pangaran kan mga tugang. Dugang pa, nagpahiling sinda nin pagkamuot paagi sa pagigin mapag-istimar, na nakapakusog sa relasyon ninda kan saindang bagong mga amigo. “Kinua mi an numero nin telepono kan kada saro,” an sabi pa niya, “tanganing makontak ninda kami asin maimbitaran sa espirituwal asin iba pang mga aktibidad.”

Kun bako kang gayong komportable na makipagmidbidan sa iba, puwede kang magpuon sa simpleng mga paagi. Halimbawa, magngirit—dawa kun sa primero nag-aalangan kang gibuhon iyan. Pag nakangirit ka, dai maaalangan sa saimo an iba. Tutal, ‘an nakahuyom na lalawgon nakakapaugma nin puso.’ (Tal. 15:30, BPV *) “Bako talaga akong paragirong,” an sabi ni Rachel, na nagbalyo sa lugar na harayuon sa dinakulaan niyang lugar. “Kun minsan kaipuhan kong piriton an sadiri ko na makipag-istoryahan sa mga tugang sa bago kong kongregasyon. Pag may mahiling ako sa Kingdom Hall na mayong kaulay, makikipag-istoryahan ako saiya. Posibleng masusupgon man siya arog ko.” Taano ta dai mo gibuhon na pasuhan na makaistoryahan bago o pagkatapos kan kada pagtiripon an saro na kababalyo pa sana sa saindo?

Sa ibong na lado, tibaad ugmahon kang makamidbid an bago mong mga kakongregasyon sa inot na pirang semana. Pero sa paglihis nin panahon, tibaad mawaran ka na nin ganang gibuhon iyan. Sa puntong iyan, tibaad kaipuhan mong hinguwahon na padagos na magkaigwa nin bagong mga amigo.

An mga kahoy nasasakitan pag ibinabalyo sa ibang lugar, pero pag naitanom na giraray, nagpapatubo sinda nin bagong mga gamot

TAWAN NIN PANAHON AN SADIRI NA MAKA-ADJUST

Kumpara sa iba, may mga kahoy na nangangaipo nin mas halawig na panahon tanganing makagamot na marhay sa bagong daga. Kaagid kaiyan, iba-iba an lawig nin pag-adjust kan kada saro sa bago nindang kongregasyon. Kun medyo haloy-haloy ka nang nagbalyo pero nasasakitan ka pa man giraray na maka-adjust, makakatabang sa saimo an mga prinsipyong ini sa Bibliya:

“Dai kita magpundo sa paghihinguwang gumibo nin marahay, huling sa tamang panahon aanihon niyato an bunga kaiyan kun dai kita masuko.”Gal. 6:9.

Magtao nin mas dakul na panahon kisa sa inaasahan mo tanganing maka-adjust. Halimbawa, dakul na misyonerong nagsanay sa Gilead an nagdadanay nguna nin mga pirang taon sa nasyon na iinasignar sa sainda bago magbakasyon sa sadiri nindang nasyon. Nakakatabang iyan sa sainda na magin dayupot sa mga tugang sa kongregasyon asin maka-adjust sa bagong kultura.

Aram ni Alejandro, na pirang beses nang nagbalyo, na dai puwedeng madalion an pag-adjust. Sinabi niya: “Pagkatapos kan huring pagbalyo mi, sinabi ni agom, ‘Gabos na amiga ko yaon sa pinaghalian tang kongregasyon!’” Ipinagirumdom ni Alejandro sa agom niya na iyan man an sinabi kaini kan huri nindang pagbalyo duwang taon na an nakaagi. Pero sa laog kan duwang taon na idto, nagpahiling an agom niya nin interes kaya an dating dai niya mga kaburubisto dayupot na niyang mga amigo.

‘Dai ka maghapot, “Tadaw ta mas marahay an mga nakaaging aldaw kisa kan mga aldaw na ini?” huli ta bako sa madunong an hapot na iyan.’Par. 7:10BPV.

Likayan na ikumparar an bagong kongregasyon sa pinaghalian mong kongregasyon. Halimbawa, tibaad an mga tugang sa bago mong kongregasyon bakong gayong paragirong o tibaad mas prangka kisa sa dati mong kongregasyon. Magpokus sa positibong mga kuwalidad ninda, kun paanong iyan man an gusto  mong gibuhon ninda sa saimo. Narealisar nin nagkapirang nagbalyo na naihahapot na palan ninda sa saindang sadiri, ‘Tunay ko daw na namumutan an “bilog na kasararuan nin magturugang”?’—1 Ped. 2:17.

“Padagos na maghagad, asin itatao iyan sa saindo.”Luc. 11:9.

Padagos na mamibi para sa tabang. “Dai iyan pagsadirihon sana,” an sabi ni David, na sarong elder. “Dakul na bagay an magigibo ta sana sa tabang ni Jehova. Ipamibi an dapit diyan!” Uyon man diyan si Rachel na sinambit kasubago. “Pag namamatian mi ni agom na medyo bako kaming dayupot sa kongregasyon,” an sabi niya, “espesipiko ming ipinapamibi ki Jehova, ‘Paaraman tabi samuya kun may nagigibo kami na huli kaiyan nasasakitan an iba na magin dayupot samo.’ Dangan hinihinguwa ming mas makaiba-iba an mga tugang.”

Mga magurang, kun nasasakitan an saindong mga aki na maka-adjust, magtao nin panahon na ipamibi an bagay na iyan kaiba ninda. Tabangan sinda na magkaigwa nin bagong mga amigo paagi sa paghanap nin mga pagkakataon na mas mamimidbid ninda an ibang mga tugang.

IPAMATI NA MAUGMA NIYATO SINDANG INAAKO

Ano an puwede mong gibuhon tanganing matabangan an mga kababalyo pa sana sa saindong kongregasyon? Sa kapinunan pa sana, hinguwahon na magin tunay na amigo. Para magibo iyan, isipon kun ano an mga gusto mong gibuhon saimo kan iba kun kababalyo mo pa sana, dangan gibuhon iyan. (Mat. 7:12) Puwede mo daw sindang iiba sa saindong pampamilyang pagsamba o sa pagdalan kan bulanan na programa kan JW Broadcasting? Puwede mo daw sindang imbitaran na partneran ka sa ministeryo? Kun iimbitaran mo sindang magkakan dawa simple sanang handa, dai ninda malilingawan an saimong pagkamapag-istimar. Ano pa an praktikal na maitatabang mo sa sainda?

“Pag-abot mi sa bagong kongregasyon,” an sabi ni Carlos, “tinawan kami kan sarong sister nin lista nin mga tindahan na may baratong paninda. Nakatabang talaga iyan.” Maaapresyar kan mga nagbalyong bakong tuod sa klima nindo kun tutukduan mo sinda kan tamang isusulot pag mainit, malipot, o mauran. Tanganing magin mas epektibo sinda sa saindang ministeryo, puwede mong iistorya an kasaysayan saka an relihiyosong mga paniniwala kan saindong lugar.

SULIT AN PAGHIHINGUWANG MAG-ADJUST

Si Allen, na sinambit sa kapinunan, labing sarong taon na sa bago niyang kongregasyon. Sinabi niya: “Kan inot, kinaipuhan kong piriton an sakong sadiri para mamidbid ko an mga tugang. Pero ngunyan, garo ko na sinda kapamilya, saka maugma ako.” Narealisar ni Allen na dai man talaga siya nawaran nin mga amigo kan magbalyo siya. Imbes, nagkaigwa siya nin bagong mga amigo, na posibleng magdanay niyang mga amigo habambuhay.

^ par. 2 Sinalidahan an ibang pangaran.

^ par. 12 An Marahay na Bareta Biblia (Bikol Popular Version).