Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

Nagpapaili Ka Daw ki Jehova?

Nagpapaili Ka Daw ki Jehova?

“Binabalukat ni Jehova an buhay kan saiyang mga lingkod; mayo sa mga nagpapaili sa saiya an ibibilang na may sala.”—SAL. 34:22, NW.

KANTA: 8, 54

1. Huli sa kasalan, ano an parating namamatian kan maimbod na mga lingkod nin Diyos?

“HIRAK man sa sako!” (Roma 7:24) Dakul sa maimbod na lingkod nin Diyos ngunyan an nakakapagsabi man kan sinabing iyan ni apostol Pablo. Gabos kita nagmana nin kasalan, asin kun nakakagibo kita nin mga bagay na sarungat sa kagustuhan tang mapaugma si Jehova, tibaad mamatian niyatong miserable kita. Iniisip pa ngani nin nagkapirang Kristiyanong nakagibo nin magabat na kasalan na dai na sinda mapapatawad nin Diyos.

2. (a) Paano ipinahiling kan Salmo 34:22 na dai dapat pangibabawan nin grabeng pagkakonsiyensiya an mga lingkod nin Diyos? (b) Ano an pag-uulayan sa artikulong ini? (Hilingon an kahon na “ Leksiyon o Antitipiko?”)

2 Minsan siring, sinasabi sa sato kan Kasuratan na an mga nagpapaili ki Jehova dai dapat pangibabawan nin grabeng pagkakonsiyensiya. (Basahon an Salmo 34:22.) Ano an kalabot sa pagpaili ki Jehova? Anong mga lakdang an kaipuhan niyatong gibuhon tanganing makamtan an pagkahirak asin pagpapatawad ni Jehova? Tanganing maaraman an simbag sa mga hapot na iyan tutukaron ta an mapadapit sa areglo na mga siyudad na pailihan kaidto sa Israel. Totoo, ipinautob an areglong iyan sa irarom kan tipan na Katugunan, na sinalidahan kaidtong Pentecostes 33 C.E. Alagad girumdumon na an Katugunan hali ki Jehova. Kaya paagi sa areglo na mga  siyudad na pailihan, maaaraman ta an pagmansay ni Jehova sa kasalan, sa mga nagkasala, asin sa pagsulsol. Pag-ulayan ta nguna kun taano ta may mga siyudad na pailihan an Israel asin kun paano nagpupunsiyonar an mga iyan.

‘MAGPILI KAMO NIN MGA SIYUDAD NA PAILIHAN’

3. Ano an ginigibo kaidto kan mga Israelita sa mga kaso nin tuyong paggadan?

3 Para ki Jehova seryosong bagay an gabos na kaso nin paggadan sa suanoy na Israel. Kun an saro tuyong nanggadan, gagadanon siya kan pinakaharaning paryenteng lalaki kan biktima, na inaapod na “[parabalos] kan dugo.” (Bil. 35:19) Iyan an magigin kabayadan kan dugo kan ginadan na biktima. An paggadan tulos sa mga tuyong paragadan nakaprotektar sa kalinigan kan Dagang Panuga, huling ipinagbuot ni Jehova: ‘Dai nindo pagdigtaan an daga na namumugtakan nindo, huli ta an [pagpabulos nin dugo nin tawo] makakadigta sa daga.’—Bil. 35:33, 34.

4. Ano an ginigibo kaidto sa Israel kun may saro na dai tinutuyong nakagadan?

4 Pero, ano an ginigibo kan mga Israelita kun may saro na dai tuyong nakagadan? Dawa dai niya iyan tinuyo, nagkasala pa man giraray siya nin pagpabulos nin dugo nin inosenteng tawo. (Gen. 9:5) Pero huli sa pagkahirak, tinutugutan siyang dumulag pasiring sa saro sa anom na siyudad na pailihan tanganing dai siya magadan kan parabalos kan dugo. Duman, mapoprotektaran siya. Kaipuhan niyang magdanay sa siyudad na pailihan sagkod na magadan an halangkaw na saserdote.—Bil. 35:15, 28.

5. Paano puwedeng makatabang sa sato an areglo na mga siyudad na pailihan na mas mamidbid si Jehova?

5 Bakong ideya nin tawo an pagtalaga sa mga siyudad na ini na magin mga siyudad na pailihan. Ipinagbuot mismo ni Jehova ki Josue: ‘Sabiha sa mga Israelita, “Magpili kamo nin mga siyudad na pailihan.”’ An mga siyudad na ini ‘ilinain’ asin ibibilang na sagrado. (Jos. 20:1, 2, 7, 8, BPV *) Huling direktang kalabot si Jehova sa paglain sa mga siyudad na ini para gamiton sa espesyal na katuyuhan, tibaad maihapot ta: Paano nakakatabang sa sato an areglong ini na mas malinaw na masabutan an pagkahirak ni Jehova? Asin ano an itinutukdo kaini sa sato manungod sa kun paano kita makakapaili sa saiya ngunyan?

“IPAPALIWANAG NIYA SA KAMAGURANGAN . . . KUN ANO AN NANGYARI”

6, 7. (a) Ipaliwanag an papel kan kamagurangan sa paghusgar sa sarong dai tinutuyong nakagadan. (Hilingon an ritrato sa kapinunan kan artikulo.) (b) Taano ta sarong kadunungan na dumulok sa kamagurangan an sarong dai tinutuyong nakagadan?

6 Pagkatapos na an saro dai tuyong makagadan, kaipuhan niyang magdulag pasiring sa siyudad na pailihan asin ‘ipaliwanag sa kamagurangan [na nasa trangkahan kaiyan] kun ano an nangyari.’ Dapat na magin marahay an pag-ako ninda sa saiya. (Jos. 20:4NW) Pagkatapos nin pirang panahon, ibabalik siya sa siyudad kun sain siya nakagadan para husgaran kan kamagurangan duman. (Basahon an Bilang 35:24, 25.) Saka lang siya ibabalik sa siyudad na pailihan pag idineklarar na nindang aksidente sana an nangyari.

7 Taano ta kalabot an kamagurangan? Huling responsabilidad nindang pagdanayon na malinig an kongregasyon nin Israel asin tabangan an dai tinutuyong nakagadan na makinabang sa pagkahirak ni Jehova. Sarong iskolar sa Bibliya an nagsurat na kun dai madulok sa kamagurangan an dai tinutuyong nakagadan, “ikakapahamak niya ini.” Sinabi pa niya: “Mayong ibang babasulon kun magadan man siya, huling dai niya inaprobetsaran an proteksiyon na itinao nin Diyos sa saiya.” May probisyon na tabang para sa saro na dai tinutuyong nakagadan, pero kaipuhan niyang maghinguwang hanapon asin akuon an tabang na iyan. Kun dai siya mapaili sa saro sa mga siyudad na ilinain ni Jehova, gagadanon siya kan pinakaharaning paryente kan nagadan niya.

8, 9. Taano ta dapat na maghagad nin tabang sa mga elder an sarong Kristiyanong nakagibo nin magabat na kasalan?

8 Ngunyan, an sarong Kristiyano na nakakomiter nin magabat na kasalan kaipuhan na dumulok sa mga elder kan kongregasyon tanganing matabangan siya. Taano ta mahalagang marhay ini? Inot, hali ki  Jehova an areglo na kaputan nin mga elder an mga kaso nin magabat na pagkakasala, arog kan nakasurat sa saiyang Tataramon. (Sant. 5:14-16) Ikaduwa, nakakatabang an areglong ini sa nagsusulsol na mga nagkasala na magdanay sa pangangataman nin Diyos asin dai na bumalik sa dati nindang makasalan na gibo. (Gal. 6:1; Heb. 12:11) Ikatulo, pinili asin sinanay an mga elder tanganing pakusugon an nagsusulsol na mga nagkasala, na nagtatabang na mabawasan an namamatian nindang kulog asin grabeng pagkakonsiyensiya. Inaapod ni Jehova an mga elder na ini na ‘pailihan tumang sa [bagyong mauranon].’ (Isa. 32:1, 2) Bako daw na an areglong ini sarong kapahayagan kan pagkahirak nin Diyos?

9 Dakul sa mga lingkod nin Diyos an nakamati nin dakulang kaginhawahan kan magdulok sinda asin magpatabang sa mga elder. Halimbawa, an brother na si Daniel nakagibo nin magabat na kasalan, pero nagduwa-duwa siyang magdulok sa mga elder sa laog nin nagkapirang bulan. “Pakalihis nin dakul na panahon,” an sabi niya, “inisip ko na mayo nang magigibo an mga elder para tabangan ako. Pero pirmi akong natatakot sa posibleng magin mga konsekwensiya kan nagibo ko. Saka pag namimibi ako ki Jehova, pagmati ko kaipuhan ko pirming punan iyan paagi sa paghagad nin tawad sa nagibo ko.” Kan huri, nagpatabang man nanggad si Daniel sa mga elder. Mapadapit sa mga nangyari sa saiya, ini an sabi niya: “Talagang natakot akong magdulok sa sainda. Pero pagkatapos kong gibuhon iyan, pagmati ko garo baga may saro na naghali kan magabaton kong pasan. Ngunyan, puwede na akong makipag-ulay ki Jehova na mayo nin ano man na ulang.” Ngunyan, may malinig na konsiyensiya na si Daniel, asin dai pa sana nahahaloy ninombrahan siya bilang ministeryal na lingkod.

“MADULAG SIYA PASIRING SA SARO SA MGA SIYUDAD NA INI”

10. Tanganing makamtan an pagkahirak, ano an kaipuhan na gibuhon tulos nin sarong dai tinutuyong nakagadan?

10 An saro na dai tinuyong nakagadan nin tawo may kaipuhan na gibuhon tanganing makamtan an pagkahirak. Kaipuhan niyang magdulag pasiring sa pinakaharaning siyudad na pailihan. (Basahon an Josue 20:4. *) Dai ta nanggad maiisip na kampante sana siya, huling an buhay niya nakadepende kun  siya makakaabot tulos sa siyudad asin kun magdadanay siya diyan! Nangangahulugan iyan na may mga isasakripisyo siya. Kaipuhan niyang bayaan an saiyang trabaho, an komportableng buhay sa harong, asin an katalingkasan niyang magduman sain man niya gusto—sagkod na magadan an halangkaw na saserdote. * (Bil. 35:25) Pero sulit an mga pagsakripisyong iyan. Kun an nagpaili maghali sa siyudad, ipinapahiling niya na baliwala talaga sa saiya an buhay kan tawong nagadan niya, saka mamemeligro man an saiyang buhay.

11. Paano maipapahiling nin sarong nagsusulsol na Kristiyano na dai niya binabaliwala an pagkahirak nin Diyos?

11 Tanganing makinabang sa pagkahirak nin Diyos, dapat na may gibuhon man an nagsusulsol na mga nagkasala ngunyan. Dapat na lubos niyatong bayaan an satong makasalan na mga gibo, na linilikayan bako sana an magabat na mga kasalan kundi pati man idtong bakong gayong magabat na mga kasalan na sa parati minasagkod sa grabeng pagkakasala. Pinasabngan si apostol Pablo na iladawan an ginibo kan nagsusulsol na mga Kristiyano sa Corinto. Sinabi niya: “Hilinga kun ano an ibinunga sa saindo kan saindong diyosnon na pagmundo. Nagbunga iyan nin mas urog na determinasyon sa parte nindo, iyo, sa paglinig kan saindong pangaran, iyo, sa pagkauyam sa maraot na gibo, iyo, sa pagkaigwa nin takot sa Diyos, iyo, sa hararom na pagmawot, iyo, sa kaigutan, iyo, sa pagtanos kan sala!” (2 Cor. 7:10, 11) Kun determinado niyatong babayaan an satong makasalan na mga gibo, maipapahiling niyato ki Jehova na dai ta binabaliwala an satong nagibo asin an saiyang pagkahirak.

12. Ano an tibaad kaipuhan na isakripisyo nin sarong Kristiyano tanganing makamtan an pagkahirak nin Diyos?

12 Ano an tibaad kaipuhan na isakripisyo nin sarong Kristiyano tanganing padagos niyang makamtan an pagkahirak nin Diyos? Dapat na magin andam siyang isakripisyo dawa an sarong bagay na mahalagang marhay sa saiya kun magigin dahilan iyan na magkasala siya. (Mat. 18:8, 9) Kun may mga amigo ka na iniimpluwensiyahan kang gumibo nin mga bagay na dai nakakapaugma ki Jehova, makikiiba-iba ka pa daw sa sainda? Kun nasasakitan kang magin katamtaman sana sa pag-inom nin inumon na de-alkohol, lilikayan mo daw an mga sitwasyon na tibaad makatentar sa saimo na mag-inom nin sobra? Kun may pinaglalabanan kang imoral na mga pagmawot, linilikayan mo daw an ano man na pelikula, website, o mga aktibidad na makakapukaw nin maating mga kaisipan? Tandaan, sulit nanggad an ano man na pagsakripisyo niyato tanganing mapagdanay an satong integridad ki Jehova. Mayo nang mas makulog pa kisa sa pagmating binayaan niya kita. Sa ibong na lado, mayo nang ibang mas nakakaugma kisa sa mamatian an saiyang maimbod na ‘pagkamuot sagkod pa man.’—Isa. 54:7, 8, BPV.

‘IYAN MAGIGIN SAINDONG PAILIHAN’

13. Ipaliwanag kun taano ta puwedeng magin ligtas, tiwasay, asin maugma an sarong nagpaili mantang yaon siya sa siyudad na pailihan.

13 Pag nasa laog kan siyudad na pailihan an sarong dai tinutuyong nakagadan, ligtas siya. Mapadapit sa mga siyudad na iyan, sinabi ni Jehova: ‘Iyan magigin saindong pailihan.’ (Jos. 20:2, 3) Dai hinahagad ni Jehova na husgaran giraray sa parehong kaso an nakagadan. Dai man tutugutan an parabalos kan dugo na maglaog sa siyudad tanganing gadanon an nagpaili. Kaya dai kaipuhan na matakot an nagpaili na may mapurbar na gumadan sa saiya. Mantang nasa siyudad, ligtas asin tiwasay siya sa irarom kan proteksiyon ni Jehova. Bako ining presuhan na pailihan. Sa siyudad tatawan siya nin oportunidad na magtrabaho, magtabang sa iba, asin maglingkod ki Jehova nin may katuninungan. Iyo, puwede siyang magkaigwa nin maugma asin nakakakontentong buhay!

Magtiwala sa pagpapatawad ni Jehova (Hilingon an parapo 14-16)

14. Sa ano makakasigurado an sarong nagsulsol na Kristiyano?

14 Dawa nagsulsol na, namamati kan nagkapirang lingkod nin Diyos na nakagibo nin magabat na kasalan na garo “nakapreso” sinda huli sa grabeng pagkakonsiyensiya asin iniisip pa ngani ninda na dai na malilingawan ni Jehova an nagibo nindang magabat  na pagkakasala. Kun arog kaiyan an namamatian mo, lugod na pirmi mong girumdumon na pag nagpatawad si Jehova, ginigibo niya iyan nin lubos! Napatunayan ni Daniel, na sinambit kasubago, na totoo ini. Pagkatapos siyang itanos kan mga elder asin tabangan na magkaigwa giraray nin malinig na konsiyensiya, sinabi niya: “Naginhawahan na ako. Kan maasikaso na an mga bagay-bagay sa tamang paagi, dai na ako pinupurisaw kan konsiyensiya ko. Pag an kasalan pinatawad na, mayo na iyan. Arog kan sinabi ni Jehova, hahalion niya an mga pasan mo asin ibubugtak iyan harayo saimo. Dai mo na iyan nuarin man mahihiling pa.” Pag nasa laog na kan siyudad na pailihan an sarong nagpaili, dai na niya kaipuhan na matakot na gagadanon siya kan parabalos kan dugo. Kaagid kaiyan, pag pinatawad na ni Jehova an satong kasalan, dai na niyato kaipuhan na matakot na uungkaton niya iyan o gagamiton tanganing hukuman kita.—Basahon an Salmo 103:8-12.

15, 16. Paano mapapakusog kan papel ni Jesus bilang Paratubos asin Halangkaw na Saserdote an saimong pagtitiwala sa pagkahirak nin Diyos?

15 Sa katunayan, kumpara sa mga Israelita, may mas dakulang rason pa ngani kita na magtiwala sa pagkahirak ni Jehova. Pagkatapos na ipahayag ni Pablo an saiyang grabeng kamunduan huling dai niya nasusunod nin lubos si Jehova, sinabi niya: “Salamat sa Diyos paagi ki Jesu-Cristo na satuyang Kagurangnan!” (Roma 7:25) Iyo, sa ibong kan pinaglalabanan niyang salang mga tendensiya asin kan mga kasalan na nagibo niya kaidto—na pinagsulsulan na niya—nagtitiwala si Pablo sa pagpapatawad nin Diyos paagi ki Jesus. Bilang satong Paratubos, linilinig ni Jesus an satong konsiyensiya asin tinatawan kita nin panglaog na katuninungan. (Heb. 9:13, 14) Bilang satong Halangkaw na Saserdote, “magigibo man niyang iligtas nin lubos an mga minadulok sa Diyos paagi sa saiya, huling nagdadanay siyang buhay asin pirming yaon para makiulay para sa sainda.” (Heb. 7:24, 25) Kun an papel kan halangkaw na saserdote nakaasigurar sa mga Israelita na papatawadon an mga kasalan ninda, lalo nang makakaasigurar sa sato an mga ginigibo kan satong Halangkaw na Saserdoteng si Jesus na puwede kitang “mag-ako . . . nin pagkahirak asin daing kapantay na kabuutan sa mga panahon na kaipuhan ta an tabang.”—Heb. 4:15, 16.

16 Kaya tanganing makapaili ki Jehova, kaipuhan niyatong ipahiling na nagtutubod kita sa atang ni Jesus. Dai pag-isipon na an pantubos para sana sa mga tawo sa pangkagabsan. Imbes, magtubod na nakikinabang ka sa pantubos. (Gal. 2:20, 21) Magtubod na an pantubos iyo an basehan para mapatawad an saimong mga kasalan. Magtubod na an pantubos nagtatao sa saimo kan paglaom na buhay na daing katapusan. An atang ni Jesus regalo ni Jehova para sa saimo.

17. Taano ta gusto mong magpaili ki Jehova?

17 Ipinapabanaag kan mga siyudad na pailihan an pagkahirak ni Jehova. Paagi sa areglong ini, dai sana idinuon nin Diyos an pagigin sagrado nin buhay kundi iinilustrar man niya kun paano kita tinatabangan nin mga elder, kun ano an kalabot sa tunay na pagsulsol, asin kun taano ta lubos kitang makakapagtiwala sa pagpapatawad ni Jehova. Nagpapaili ka daw ki Jehova? Mayo nang ibang mas ligtas na lugar na puwede tang pailihan! (Sal. 91:1, 2) Sa sunod na artikulo, pag-uulayan ta kun paano makakatabang sa sato an mga siyudad na pailihan na maarog an pinakanangungurog na halimbawa nin hustisya asin pagkahirak ni Jehova.

^ par. 5 An Marahay na Bareta Biblia (Bikol Popular Version).

^ par. 10 Josue 20:4 (NW): “Madulag siya pasiring sa saro sa mga siyudad na ini asin matindog sa may trangkahan kan siyudad tapos ipapaliwanag niya sa kamagurangan kan siyudad kun ano an nangyari. Dangan aakuon ninda siya sa siyudad asin tatawan siya nin lugar na maiistaran asin maistar siyang kaiba ninda.”

^ par. 10 Sigun sa Judiong mga reperensiya, minalataw na maistar man sa siyudad na pailihan an pinakaharaning mga kapamilya nin saro na dai tinutuyong nakagadan.