HULING nabubuhay kita sa maribok na kinaban, kaipuhan tang maghinguwang marhay para magkaigwa nin katuninungan. Pero dawa ngani igwa na kita maski paano nin katuninungan, sa parati nasasakitan kitang mapagdanay iyan. Ano an sinasabi kan Tataramon nin Diyos na puwedeng makatabang sa sato na magkaigwa nin tunay asin nagdadanay na katuninungan? Asin paano ta matatabangan an iba na magkaigwa man kaiyan?

KUN ANO AN KAIPUHAN PARA MAGKAIGWA NIN TUNAY NA KATUNINUNGAN

Para magkaigwa nin tunay na katuninungan, dapat na namamatian tang tiwasay kita asin may panglaog na pagkakontento. Kaipuhan ta man na magkaigwa nin dayupot na pakikiamigo sa iba. An pinakaimportante, tanganing magkaigwa kita nin nagdadanay na katuninungan, dapat na magkaigwa kita nin dayupot na pakikiamigo sa Diyos. Paano ta magigibo iyan?

Hinahali kan mga kahaditan sa buhay an katuninungan kan dakul na tawo

Pag sinusunod niyato an matanos na mga pagbuot asin prinsipyo ni Jehova, ipinapahiling ta na nagtitiwala kita sa saiya asin na gusto tang magkaigwa nin matuninong na relasyon sa saiya. (Jer. 17:7, 8; Sant. 2:22, 23) Huli kaiyan, minarani siya sato asin binebendisyunan kita nin panglaog na katuninungan. Sinasabi kan Isaias 32:17: “An magigin resulta kan tunay na katanusan iyo an katuninungan, asin an magigin bunga kan tunay na katanusan iyo an nagdadanay na katrangkiluhan asin katiwasayan.” (NW) Magkakaigwa kita nin tunay na panglaog na katuninungan paagi sa pagsunod ki Jehova nin gikan sa puso.—Isa. 48:18, 19.

Matatabangan man kita na magkaigwa nin nagdadanay na katuninungan paagi kan sarong pambihirang regalo hali sa satong Ama sa langit—an saiyang banal na espiritu.—Gibo 9:31.

TINATABANGAN KITA KAN ESPIRITU NIN DIYOS NA MAGKAIGWA NIN KATUNINUNGAN

Ilinista ni apostol Pablo an katuninungan bilang ikatulong aspekto kan “bunga kan espiritu.” (Gal. 5:22, 23) Huling an tunay na katuninungan hali sa espiritu nin Diyos, dapat kitang magpagiya sa impluwensiya kan banal na espiritu tanganing magkaigwa nin tunay na katuninungan. Pag-isipan ta an duwang  paagi na puwede kitang tabangan kan espiritu nin Diyos na magkaigwa nin katuninungan.

Inot, paagi sa regular na pagbasa kan ipinasabong na Tataramon nin Diyos, matatabangan kita na magkaigwa nin katuninungan. (Sal. 1:2, 3) Mantang hinuhurop-hurop ta an mensahe kan Bibliya, tatabangan kita kan espiritu nin Diyos na masabutan an kaisipan ni Jehova sa dakul na bagay. Halimbawa, mahihiling ta kun paano siya nagdadanay na mapagpatuninong asin kun taano ta mahalagang marhay sa saiya an katuninungan. Pag inaaplikar ta an siring na mga leksiyon hali sa Tataramon nin Diyos, nakakamati kita nin urog na katuninungan sa satong buhay.—Tal. 3:1, 2.

Ikaduwa, dapat niyatong hagadon sa pamibi an banal na espiritu nin Diyos. (Luc. 11:13) Nanunuga si Jehova na kun mahagad kita nin tabang sa saiya, “an katuninungan nin Diyos na nakakalabi sa gabos na pakasabot iyo an magbabantay sa [satong] puso asin kaisipan paagi ki Cristo Jesus.” (Fil. 4:6, 7) Pag regular kitang namimibi asin hinahagad ki Jehova an saiyang banal na espiritu, an satuyang Diyos papanuon kita nin panglaog na katuninungan na itinatao sana niya sa mga dayupot sa saiya.—Roma 15:13.

Paano inaplikar nin nagkapira an sadol na ini kan Kasuratan asin naggibo nin kinakaipuhan na mga pagbabago tanganing magkaigwa sinda nin nagdadanay na katuninungan—ki Jehova, sa sadiri, asin sa kapwa ninda?

KUN PAANO SINDA NAGKAIGWA NIN NAGDADANAY NA KATUNINUNGAN

Sa Kristiyanong kongregasyon ngunyan, igwa nin nagkapira na dating ‘arangguton’ pero nagi nang makonsiderasyon, mabuot, mapasensiya, asin mapagpatuninong. * (Tal. 29:22, An Banal na Biblia) Hilingon kun paano ini nagin totoo sa duwang parahayag kan Kahadian na natabangan na mahali an pagkaarangguton asin na magkaigwa nin matuninong na relasyon sa iba.

An pag-aplikar sa mga prinsipyo sa Bibliya asin pagpamibi para sa espiritu nin Diyos makakatabang sa sato na magkaigwa nin katuninungan

May bakong marahay na ugali kaidto si David asin risa iyan sa mga sinasabi niya. Kan dai pa siya nagdudusay sa Diyos, parati siyang mapagkritika asin naggagamit nin maringis na mga tataramon sa saiyang pamilya. Pag-abot nin panahon, narealisar ni David na kaipuhan niyang magbago asin magin mapagpatuninong. Paano siya nagin mapagpatuninong? Sinabi niya: “Pinunan kong iaplikar an mga prinsipyo kan Bibliya sa buhay ko, kaya mas irinerespeto na ako kan pamilya ko.”

Nakaimpluwensiya sa ugali ni Rachel an pagpadakula sa saiya. Inadmitir niya, “Dawa ngunyan, nasasakitan  pa man giraray akong kontrulon an pagkaarangguton ko huling nagdakula ako sa pamilyang arangguton.” Ano an nakatabang sa saiya na magin mas mapagpatuninong? “An pagtitiwala asin pagpamibi ki Jehova,” an sabi niya.

Si David asin si Rachel duwa sana sa mga halimbawa na nagpapahiling na magkakaigwa kita nin katuninungan kun inaaplikar ta an ipinasabong na mga prinsipyo sa Kasuratan asin kun nagtitiwala kita sa tabang kan espiritu nin Diyos. Malinaw na dawa nabubuhay kita sa masakit na kinaban, puwede kitang magkaigwa nin panglaog na katuninungan na nakakatabang tanganing magkaigwa kita nin marahay na relasyon sa satong mga kapamilya asin kapagtubod. Pero, dinadagka kita ni Jehova na “makipagkatuninungan sa gabos na tawo.” (Roma 12:18) Posible daw talaga iyan, asin ano an mga pakinabang kan satong pagmamaigot na magin mapagpatuninong?

MAKIPAGKATUNINUNGAN

Paagi sa satong ministeryo, inaagda ta an mga tawo na makinabang sa mensahe nin katuninungan dapit sa Kahadian nin Diyos. (Isa. 9:6, 7; Mat. 24:14) Nakakaugma ta dakul an nag-aako sa imbitasyon na iyan. Bilang resulta, dai na sinda gayong nadidisganar o naaanggot huli sa mga nahihiling nindang nangyayari sa palibot. Imbes, may tunay na paglaom na sinda para sa puturo asin napapahirong “makipagkatuninungan asin pagmaigutan na mapagdanay iyan.”—Sal. 34:14, NW.

Pero bako gabos nag-aako kan satong mensahe, lalo na sa primero. (Juan 3:19) Dawa arog kaiyan, tinatabangan kita kan espiritu nin Diyos na ipahayag sa sainda an maugmang bareta sa matuninong asin magalang na paagi. Sa paggibo kaiyan, sinusunod ta an instruksiyon ni Jesus dapit sa ministeryo na nasa Mateo 10:11-13: “Sa paglaog nindo sa harong, magtaong galang kamo sa mga nakaistar diyan. Kun an harong na iyan maninigo, pabayai na mapasa-harong na iyan an katuninungan na minamawot nindo; pero kun iyan bakong maninigo, pabayai na bumalik sa saindo an katuninungan na iyan.” An pagsunod sa sadol ni Jesus makakatabang sa sato na maghali na may katuninungan pa man giraray asin maglaom na makabalik sa ibang panahon tanganing tabangan an kagharong.

Makakakontribwir man kita sa katuninungan kun nakikipag-ulay kita sa mga opisyal nin gobyerno sa magalang na paagi—kaiba na an mga tibaad kontra sa gibuhon ta. Halimbawa, huli sa diskriminasyon, dai tinugutan kan gobyerno nin sarong nasyon sa Aprika an pagtugdok nin mga Kingdom Hall. Para maresolberan an problema sa matuninong na paagi, inasignaran an sarong brother na dating misyonero sa nasyon na iyan sa Aprika na magdulok sa High Commissioner kan nasyon na iyan sa London, England. An katuyuhan niya iyo na sabihon sa opisyal an dapit sa matuninong na gibuhon kan Mga Saksi ni Jehova sa saiyang nasyon. Ano an nangyari?

Inistorya kan brother: “Pag-abot ko sa reception desk, narisa ko sa pagbado kan receptionist na miyembro siya kan sarong tribo na aram ko an lengguwahe. Kaya binati ko siya sa lengguwahe niya. Nagngalas siya asin naghapot sako, ‘Ano po an tuyo nindo?’ Magalang kong sinabi na gusto kong makaulay an High Commissioner. Inapudan niya ini, dangan nagluwas an opisyal asin binati ako sa lengguwahe ninda. Pagkatapos, nagdangog siyang marhay mantang ipinapaliwanag ko an dapit sa matuninong na mga gibuhon kan mga Saksi.”

Huli sa magalang na paliwanag kan brother, nahali an kadaklan sa salang ideya asin diskriminasyon kan commissioner mapadapit sa satong gibuhon. Pakalihis nin pirang panahon, hinali kan gobyerno kan nasyon na iyan sa Aprika an mga restriksiyon sa pagtugdok. Talagang ikinaugma kan mga tugang an matuninong na resultang iyan! Iyo, an pagigin magalang nagbubunga nin marahay na mga resulta—kaiba na an katuninungan.

MAGKAIGWA NIN KATUNINUNGAN SAGKOD LAMANG

Naeeksperyensiyahan ngunyan kan banwaan nin Diyos an espirituwal na paraiso na pano nin katuninungan. Makakakontribwir ka sa katuninungan na iyan mantang pinagmamaigutan mong kultibaron sa saimong buhay an aspektong ini kan bunga nin espiritu. An pinakaimportante, makakamtan mo an pag-uyon ni Jehova asin magkakaigwa ka nin abunda asin daing katapusan na katuninungan sa bagong kinaban nin Diyos.—2 Ped. 3:13, 14.

^ par. 13 An kuwalidad na kabuutan tutukaron sa ibang artikulo sa seryeng ini mapadapit sa bunga kan banal na espiritu nin Diyos.