NAPAATUBANG si Gayo asin an iba pang mga Kristiyano sa mga pagbalo sa huring mga taon kan inot na siglo. May mga indibidwal na nagpapalakop nin salang mga katukduan, asin hinihinguwa ninda na mapaluya asin magkabaranga an mga kongregasyon. (1 Juan 2:18, 19; 2 Juan 7) May sarong lalaki na an pangaran Diotrefes na nagpapalakop nin “maraot na mga istorya” dapit ki apostol Juan asin sa iba pa, habo niyang istimaron an mga nagbibiyaheng Kristiyano, asin hinihinguwa man niyang impluwensiyahan an iba na arugon siya. (3 Juan 9, 10) Iyan an sitwasyon kan magsurat si Juan ki Gayo. An surat na iyan, na ginibo kan mga 98 C.E., yaon sa Kristiyanong Griegong Kasuratan asin inaapod na “Ikatulong Surat ni Juan.”

Sa ibong kan mga pagbalong inagihan ni Gayo, padagos siyang naglingkod nin maimbod ki Jehova. Paano niya ipinahiling an saiyang kaimbudan? Taano ta magayon na arugon ngunyan an marahay na halimbawa ni Gayo? Paano kita matatabangan kan surat ni Juan na magibo iyan?

SURAT PARA SA SARONG NAMUMUTAN NA AMIGO

An kagsurat kan Ikatulong Juan inapod an saiyang sadiri na “gurang na lalaki.” Diyan pa lang, aram na tulos ni Gayo—an namumutan na aki sa espirituwal ni apostol Juan—na hali ki Juan an surat. Inapod ni Juan si Gayo na “an sakuyang padangat, na tunay kong namumutan.” Dangan sinambit ni Juan na ipinapamibi niyang lugod na an salud ni Gayo magin arog kakusog kan espirituwalidad kaini. Marahayon nanggad na mga tataramon asin komendasyon!—3 Juan 1, 2, 4.

Posibleng marhay na sarong paraataman sa kongregasyon si Gayo, pero dai iyan espesipikong sinabi sa surat. Inumaw ni Juan si Gayo huli ta pinadagos kaini an mga tugang dawa dai niya sinda kabisto. Para ki Juan, patunay ini kan kaimbudan ni Gayo, huling sarong tanda nin pagigin lingkod nin Diyos an pagkamapag-istimar.—Gen. 18:1-8; 1 Tim. 3:2; 3 Juan 5.

An mga pagpapasalamat ni Juan dapit sa pagkamapag-istimar ni Gayo nagpapahiling na may mga Kristiyanong regular na nagpapabalik-balik sa lokasyon ni Juan saka sa mga kongregasyon, asin minalataw na iniistorya kan mga tugang na ini ki Juan an mga eksperyensiya ninda. Posibleng paagi kaini nakakabareta si Juan dapit sa mga kongregasyon na ini.

Siguradong gusto kan mga nagbibiyaheng Kristiyano na makidagos sa mga kapagtubod ninda. An mga dagusan kaidto may maraot na reputasyon, bakong magayon an serbisyo, saka sentro nin imoral na mga gibo. Kaya, sagkod na posible, an madunong na mga nagbibiyahe nakikidagos sa mga amigo ninda, asin an mga Kristiyano sa mga kapwa man ninda Kristiyano.

 “NAGDUDUMAN SINDA SA MANLAIN-LAIN NA LUGAR PARA SA SAIYANG NGARAN”

Dinagka ni Juan si Gayo na ipahiling giraray an saiyang pagkamapag-istimar. Nakiulay sa saiya an apostol: “Pag mahali na [an mga tugang na nagbibiyahe], tabi man na tabangan mo sinda sa paaging makakapaugma sa Diyos.” Nangangahulugan ini nin pagtao kan gabos na kakaipuhanon kan mga tugang para sa masunod na pagbiyahe ninda sagkod na makaabot sinda sa saindang destinasyon. Minalataw na ginibo na ini ni Gayo sa mga nainot niyang bisita, huling naibareta na ninda ki Juan an pagkamuot asin kaimbudan na ipinahiling ni Gayo.—3 Juan 3, 6.

An mga bisita posibleng mga misyonero, mga representante ni Juan, o mga nagbibiyaheng paraataman. Siisay man diyan an nagin mga bisita niya, nagbisita sinda alang-alang sa maugmang bareta. Sinabi ni Juan: “Nagduduman sinda sa manlain-lain na lugar para sa saiyang ngaran.” (3 Juan 7) Kakasambit pa sana ni Juan dapit sa Diyos (hilingon an bersikulo 6), kaya an mga tataramon na “para sa saiyang ngaran” siguradong nanunungod sa ngaran ni Jehova. Kun siring, an mga tugang na idto miyembro kan Kristiyanong kongregasyon kaya maninigo sindang istimaron. Arog kan isinurat ni Juan: “May obligasyon kitang istimaron an mga arog ninda, na sa siring kita magin mga kapwa ninda trabahador para sa katotoohan.”—3 Juan 8.

TABANG SA MASAKIT NA SITWASYON

Nagsurat si Juan ki Gayo bako sanang para pasalamatan kundi para tabangan man ini na maatubang an sarong magabat na problema. May sarong miyembro kaya kan kongregasyon na an pangaran Diotrefes na habong istimaron an mga nagbibiyaheng Kristiyano. Hininguwa pa ngani niyang pugulan an iba na magin mapag-istimar.—3 Juan 9, 10.

Siguradong dai gugustuhon kan maimbod na mga Kristiyano na makidagos ki Diotrefes dawa pa kun posible iyan. Gusto kaya niya na siya an pirming nangingibabaw sa kongregasyon, habo niyang akuon na may paggalang an ano man na sabihon ni Juan, saka nagpapalakop siya nin maraot na mga istorya dapit sa mga apostol asin sa iba. Totoo, dai man inapod ni Juan na palsong paratukdo si Diotrefes, pero habo kaining magpasakop sa awtoridad kan apostol. Nakuwestiyon an kaimbudan ni Diotrefes huli sa pagmawot niyang magin prominente asin sa ugali niyang bakong sa-Kristiyano. Ipinapahiling kan nangyari ki Diotrefes na puwedeng magkawsa nin pagkabaranga sa kongregasyon an ambisyoso asin mapalangkaw na mga indibidwal. Kaya sinabi ni Juan ki Gayo, asin pati na man sa sato: “Dai mo pag-arugon an maraot.”—3 Juan 11.

MARAHAYON NA DAHILAN NA GUMIBO NIN MARAHAY

Bakong arog ni Diotrefes, sinambit ni Juan na sarong marahay na halimbawa an sarong Kristiyano na an pangaran Demetrio. Isinurat ni Juan: “Magayunon an sinasabi manungod ki Demetrio . . . Sa katunayan, pati kami nagpapatotoo manungod sa saiya, asin aram mo na totoo an sinasabi mi.” (3 Juan 12) Posibleng kaipuhan ni Demetrio an tabang ni Gayo, asin posibleng an Ikatulong Juan an nagserbing surat kan apostol tanganing ipamidbid asin irekomendar si Demetrio. Tibaad si Demetrio pa ngani an mismong nagdara kan surat ki Gayo. Bilang representante ni Juan, o tibaad sarong nagbibiyaheng paraataman, posibleng marhay na sinuportaran ni Demetrio an isinurat ni Juan.

Kun dati nang mapag-istimar si Gayo, taano ta dinagka pa siya ni Juan na padagos na magin mapag-istimar? Narisa daw ni Juan na kaipuhan na pakusugon an buot ni Gayo? Naghahadit daw an apostol na tibaad mag-alangan si Gayo huling hinihinguwa ni Diotrefes na halion sa kongregasyon an mapag-istimar na mga Kristiyano? Ano man an nasa isip ni Juan, pinakusog niya an buot ni Gayo kan sabihon niya: “An saro na naggigibo nin marahay naggikan sa Diyos.” (3 Juan 11) Marahayon na dahilan iyan na gumibo nin marahay asin padagos ining gibuhon.

Napakusog daw si Gayo kan surat ni Juan na padagos na magin mapag-istimar? An bagay na an Ikatulong Juan naingatan sa canon kan Bibliya tanganing mapakusog an iba na “arugon . . . an marahay,” nagpapatunay na iyo nanggad.

 AN MGA MANUNUDAN SA IKATULONG JUAN

Iyan sana an aram ta dapit sa satong namumutan na tugang kan inot na siglo na si Gayo. Pero, dakul kitang manunudan dawa sa dikit na impormasyon na ini dapit sa buhay niya.

Sa anong mga paagi niyato maipapahiling “an pagigin mapag-istimar”?

An inot iyo na, maski paano, kadaklan sa sato nanudan an katotoohan huli sa maimbod na mga indibidwal na andam na magbiyahe tanganing maipaabot iyan sa sato. Siyempre, bako man gabos na miyembro kan Kristiyanong kongregasyon ngunyan nagbibiyahe nin harayo para maipaabot an maugmang bareta. Pero, arog ni Gayo, may magigibo kita para suportaran asin pakusugon an mga nagbibiyahe niyatong tugang, arog kan mga paraataman nin sirkito asin kan saindang agom. O tibaad puwede tang tawan nin praktikal na tabang an satong mga tugang na nagbalyo sa mga lugar na mas nangangaipo nin mga parahayag kan Kahadian, sa laog man iyan o sa luwas kan nasyon. Kaya “ugalion [niyato] an pagigin mapag-istimar.”—Roma 12:13; 1 Tim. 5:9, 10.

Ikaduwa, dai niyato dapat ikabigla kun, sa bihirang mga pagkakataon, magkaigwa nin problema may koneksiyon sa awtoridad sa laog kan kongregasyon ngunyan. Kinuwestiyon an awtoridad ni Juan; pati man an ki apostol Pablo. (2 Cor. 10:7-12; 12:11-13) Kaya, ano an dapat niyatong gibuhon kun mapaatubang kita sa arog kaiyan na mga problema huli sa nagkapirang indibidwal sa laog kan kongregasyon? Sinabi ni Pablo ki Timoteo: “An uripon kan Kagurangnan dai kaipuhan na makiiwal, kundi kaipuhan na magin mabuot sa gabos, kuwalipikadong magtukdo, nagpupugol pag ginigibuhan nin maraot, na may kahuyuan na nagtutukdo sa mga mahilig magkontra.” Kun magdadanay kitang mahuyo dawa pinapaanggot kita, tibaad luway-luway kaiyan na mapahiro an mga mapagkritikang indibidwal na magbago. Asin, “tibaad pa tawan sinda [ni Jehova] nin oportunidad na magsulsol asin magkaigwa sinda nin tamang kaaraman mapadapit sa katotoohan.”—2 Tim. 2:24, 25.

Ikatulo, kaipuhan niyatong pahalagahan asin komendaran an kapwa niyato mga Kristiyanong maimbod na naglilingkod ki Jehova sa ibong nin mga pagkontra. Siguradong nadagka asin napakusog ni apostol Juan an buot ni Gayo na tama an ginigibo kaini. Dapat man na arugon kan mga elder ngunyan an marahay na halimbawa ni Juan paagi sa pagpakusog kan buot kan mga tugang tanganing ‘dai sinda magkaparagal’ o mangluya an buot.—Isa. 40:31; 1 Tes. 5:11.

An surat ni apostol Juan ki Gayo igwa sanang 219 tataramon sa tekstong Griego, kaya iyan an pinakahalipot na libro sa Bibliya. Pero, mahalagang marhay nanggad ini para sa mga Kristiyano ngunyan.