BIYERNES na aga kaidto kan Setyembre 1922; nagpupuon nang mag-init an panahon asin 8,000 na tawo an yaon sa laog kan awditoryum. Ipinaisi kan tsirman na sa importanteng sesyon na idto, puwedeng magluwas an siisay man pero mayo nang tutugutan na maglaog giraray.

Sa pambukas na “Praise Service,” nagkanta sinda nin mga awit. Dangan, nagtindog na si Joseph F. Rutherford sa podyum. Nakatukaw an kadaklan asin talagang inaabangan an mangyayari. An iba man nagraralakaw-lakaw huli sa init. Seryoso sindang sinabihan kan ispiker na magturukaw asin magdangog. Mantang nagpupuon na an pahayag, may nakarisa daw sa nakalulon na dakulang tela na nasa itaas kan entablado?

Ipinahayag ni Brother Rutherford an temang “An kahadian kan kalangitan harani na.” Sa laog nin saro may kabangang oras, dangog-dangog sa bilog na awditoryum an saiyang mapuwersang boses mantang tinutukar kun paano daing takot na ipinahayag kan mga propeta kan suanoy an pagdatong kan Kahadian. Sa pagtatapos kan pahayag, naghapot siya, “Nagtutubod daw kamo na an mamuraway na Hadi nagpuon nang mamahala?” Makusog na nagsimbag an mga nagdadangog: “Iyo!”

“Kun siring, balik kamo sa langtad, kamong mga aki kan kahuruhalangkawing Diyos!” an ikinurahaw ni Brother Rutherford. “Uya, namamahala na an Hadi! Kamo an saiyang mga representante sa pagpaisi. Kaya, ipaisi, ipaisi, ipaisi.”

Pagkasabi niya kaidto, sabay man na nabiklad an nakalulon na tela na may nakasurat: “Ipaisi an Hadi Asin an Kahadian.”

“Ugmahon na marhay an mga nagdadangog,” an sabi ni Ray Bopp. Sinabi man ni Anna Gardner na “natanyog an bilog na awditoryum dahil sa paralakpakan.” “Sarabay na nagtirindog an gabos na nagdadangog,” an sabi ni Fred Twarosh. Sinabi man ni Evangelos Scouffas, “Garo may makusog na puwersang nagpabuhat samo sa tukawan; nagtirindog kami saka napaluha.”

Naghuhulit na man kan maugmang bareta kan Kahadian an dakul sa mga nasa kumbensiyon na idto. Pero ngunyan, nagkaigwa sinda nin urog pang motibasyon. Inistorya ni Ethel Bennecoff na nagpuruli an mga Estudyante sa Bibliya “na igwa ngunyan nin mas urog na kaigutan asin pagkamuot sa [saindang] puso.” Si Odessa Tuck, na 18 anyos kaidto, nagpuli na determinadong simbagon an pangapudan na “Siisay an [maduman]?” Sabi niya: “Dai ko aram kun sain, kun pa’no, o kun ano. Basta an aram ko, gusto kong magin arog ni Isaias, na nagsabi: ‘Uya ako! Sugua ako!’” (Isa. 6:8) “An mahalagang marhay na aldaw na iyan an talagang kapinunan kan kampanya nin paghuhulit dapit sa Kahadian na ginigibo na ngunyan sa bilog na kinaban,” an sabi ni Ralph Leffler.

 Bako nanggad makangangalas na nagin mahalagang pangyayari sa kasaysayan kan organisasyon an kumbensiyon na idto sa Cedar Point, Ohio kan 1922! “Huli sa kumbensiyon na iyan, nagin determinasyon kong dai nanggad magpalta ni sarong kumbensiyon,” an sabi ni George Gangas. Asin mayo talaga siyang magirumduman na napaltahan niyang kumbensiyon. Nagsurat si Julia Wilcox: “Dai ko talaga maipaliwanag an kaugmahan na namamati ko kada nasasambit an Cedar Point 1922 sa satong mga publikasyon. Nasasabi ko pirmi, ‘Salamat po Jehova ta yaon ako duman.’”

Posibleng igwa man kita nin dai malilingawan na kumbensiyon na talagang nakapaugma asin nakapahiro sa sato na magin mas maigot asin urog na mamutan an satong kahuruhalangkawing Diyos asin an saiyang piniling Hadi. Mantang binabalik-balikan ta iyan, nasasabi ta man, “Salamat po Jehova ta yaon ako duman.”