Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

 ISTORYA NIN BUHAY

Nakinabang Ako sa Pakikiiba sa mga Maygurang sa Espirituwal

Nakinabang Ako sa Pakikiiba sa mga Maygurang sa Espirituwal

AGA kaidto sa Brookings, South Dakota, U.S.A. Naghuhuyop-huyop na an malipot na duros asin madali na naman na matahuban nin yelo an bilog na lugar. Pero, tibaad magngalas kamo ta kan aldaw man sanang idto yaon kami sa laog nin sarong kamalig na sobrang lipot. Nakatindog kami sa may raraan nin ataman na mga hayop na may maliputon na tubig! Iistorya ko lugod an pira sa mga nangyari sa buhay ko tanganing masabutan nindo kun taano ta yaon kami duman.

AN PAMILYA KO

Si Tiyo Alfred saka si Papa

Namundag ako kan Marso 7, 1936. Ako an pinakanguhod sa apat na magturugang. Nakaistar kami sa sarong sadit na farm sa sirangan na parte kan South Dakota. Mahalaga sa pamilya mi an pagtanom saka pag-ataman nin mga hayop, pero bako iyan an pinakamahalaga. Nabawtismuhan an mga magurang ko bilang mga Saksi ni Jehova kan 1934. Idinusay ninda an saindang buhay sa satong Ama sa langit, si Jehova, kaya panginot sa sainda an paggibo kan kabutan nin Diyos. An ama kong si Clarence saka, pag-abot nin panahon an tiyo kong si Alfred, naglingkod bilang company servant (inaapod ngunyan na koordineytor kan grupo nin kamagurangan) sa sadit na kongregasyon mi sa Conde, South Dakota.

Kaiba sa rutina kan pamilya mi an regular na pag-atender sa Kristiyanong mga pagtiripon asin pagharong-harong tanganing ipaabot sa mga tawo an makangangalas na paglaom na sinasabi sa Bibliya. An halimbawa kan sakong mga magurang saka an pagsasanay ninda nagkaigwa nin marahayon na epekto sa samong magturugang. Ako saka si Ate Dorothy nagin mga parahayag kan Kahadian kan sais anyos pa sana kami. Kan 1943, nagpaenrol ako sa Teokratikong Paadalan sa Pagmiministro, sarong kabtang kan satong pagtiripon na bago pa sanang mapunan kaidto.

Kan 1952 bilang payunir

An mga kumbensiyon asin mga asembleya mahalagang kabtang man kan buhay mi. Nagigirumduman ko pa an pahayag ni Brother Grant Suiter, an  nagdadalaw na ispiker kaidto sa sarong kumbensiyon sa Sioux Falls, South Dakota kan 1949. Ipinahayag niya an temang “Mas Harani Na Iyan Kisa sa Iniisip Nindo!” Idinuon niya na an gabos na nagdusay na Kristiyano dapat na gamiton nin lubos an saindang buhay sa pagpahayag kan maugmang bareta kan naestablisar nang Kahadian nin Diyos. Napahiro ako kaini na magdusay ki Jehova. Kaya sa pansirkitong asembleya sa Brookings kan Nobyembre 12, 1949, yaon ako sa maliputon na kamalig na idto para magpabawtismo, arog kan sinambit ko sa inutan. Apat kami na nabawtismuhan asin an galbanisadong raraan an nagin baptismal pool mi.

Pagkatapos, nagin pasuhan ko nang magpayunir. Kaya kan Enero 1, 1952, nagpuon akong magpayunir sa edad na 15. Sinasabi kan Bibliya: ‘An nag-iiba-iba sa mga madunong magigin madunong.’ Sinuportaran an desisyon kong iyan na magpayunir kan dakul na madunong o maygurang sa espirituwal sa pamilya mi. (Tal. 13:20) Si Tiyo Julius, na 60 anyos na kaidto, an nagin kapartner ko sa pagpapayunir. Dawa magkaharayo an edad mi, nagkaigwa kami nin nakakaugmang marhay na mga eksperyensiya mantang nasa ministeryo. Dakul akong nanudan na kapaki-pakinabang na bagay sa mga nagin eksperyensiya niya. Dai nahaloy, nagpayunir man si Ate Dorothy.

PERSONAL NA INTERES KAN MGA PARAATAMAN NIN SIRKITO

Aki pa ako, pirmi nang iniimbitaran kan mga magurang ko na magdagos samo an mga paraataman nin sirkito kaiba an agom ninda. Saro sainda an mag-agom na Jesse asin Lynn Cantwell na dakula an naitabang sako. An mga pampakusog na sinabi ninda an saro sa nakadagka sako na magpayunir. Huli sa ipinahiling nindang personal na interes, napahiro akong magkaigwa nin teokratikong mga pasuhan. Pag naglilingkod sinda sa kataid na mga kongregasyon, inaagda ninda ako kun minsan na umiba sa sainda sa ministeryo. Maugma saka nakakapakusog talaga an mga eksperyensiyang idto!

An mag-agom na Bud asin Joan Miller an sunod na naglingkod sa samuyang sirkito. Disiotso anyos na ako kaidto asin inoobligar na maglaog sa serbisyo militar. An komite sa lugar mi na nagpipili nin mga magigin suldados iiniba ako sa lista para sa sarong serbisyo na sa pagmati ko dai kauyon kan pagbuot ni Jesus sa saiyang mga disipulo na magin neutral sa pulitika. Gusto kong ihulit an maugmang bareta kan Kahadian. (Juan 15:19) Kaya nag-apelar ako sa komite na iklasipikar akong ministro.

Naugma akong marhay kan ibahan ako mismo ni Brother Miller sa hearing kan apelasyon ko. Mainamigo siya saka makusog an buot. Nagkusog talaga  an buot ko na may kaibanan akong sarong may gurang sa espirituwal na lalaking arog niya! Bilang resulta kan hearing na iyan, kan patapos na an tig-init kan 1954, iklinasipikar ako kan komite bilang ministro. Huli kaiyan, nagkaigwa ako nin pagkakataon na abuton an saro pang teokratikong pasuhan ko.

Farm truck kan Bethel kan bago pa sana akong Bethelite

Kan panahon man na idto, naimbitaran akong maglingkod sa Bethel sa Watchtower Farm kaidto sa Staten Island, New York. Nagkapribilehiyo akong maglingkod duman nin mga tulong taon. Dakul akong magagayon na eksperyensiya duman huling dakul akong namidbid asin nakatrabaho na mga maygurang sa espirituwal.

PAGLILINGKOD SA BETHEL

Sa WBBR kaiba si Brother Franz

Yaon man sa farm sa Staten Island an istasyon nin radyo na WBBR. Ginamit ini kan Mga Saksi ni Jehova puon kan 1924 sagkod 1957. Kinse sagkod beynte sanang miyembro kan pamilyang Bethel an nagtatrabaho sa farm. Kadaklan samo hoben pa saka mayo pang gayong eksperyensiya. Pero kaiba mi duman si Brother Eldon Woodworth, sarong may edad nang linahidan na tugang. Saro talaga siyang maygurang sa espirituwal. An arog sa amang pagpapahiling niya nin interes sa samo, nagpakusog kan samuyang espirituwalidad. Pag nagkakaigwa nin tensiyon dahil sa pagkabakong perpekto kan iba, sasabihon kaiyan ni Brother Woodworth, “Makangangalas talaga an mga nagigibo kan Kagurangnan dawa bakong perpekto an mga katrabaho niya.”

Si Harry Peterson na talagang maigot sa ministeryo

Nagkaigwa man kami nin espesyal na pribilehiyong makaibahan si Brother Frederick W. Franz. Marahay na impluwensiya sa samo gabos an kadunungan asin pambihirang kaaraman niya sa Kasuratan, saka nagpahiling siya nin personal na interes sa lambang saro sa samuya. Si Brother Harry Peterson an paraluto mi; mas pasil samo na apudon siya sa apelyidong iyan kisa sa totoo niyang apelyido na Papargyropoulos. Saro man siyang linahidan asin talagang maigot sa ministeryo. Mahigos si Brother Peterson sa trabaho niya sa Bethel pero nungka niyang pinapabayaan an saiyang ministeryo. Ginatos na magasin kada bulan an naipapasakamot niya. Dakul man siyang aram sa Kasuratan. Nasisimbag niya an dakul sa mga hapot mi.

NAKANUOD AKO SA MGA SISTER NA MAYGURANG SA ESPIRITUWAL

Pinoproseso an nagugusi ming mga prutas asin gulay sa gibuhan nin de-lata sa farm. Kada taon, mga 45,000 na de-latang prutas asin gulay an nagigibo para sa konsumo kan bilog na pamilyang Bethel. Nagkapribilehiyo akong makatrabaho duman an maygurang sa espirituwal na si Sister Etta Huth.  Siya an naggigibo kan mga resipe na ginagamit mi sa pagdide-lata. Pag panahon nin pagde-lata, may nagtatabang na mga sister hali sa kaharaning mga kongregasyon asin si Ate Etta an nag-oorganisar kan gibuhon ninda. Maski ngani mahalagang marhay an papel ni Ate Etta sa gibuhon na iyan, pinagmaigutan niyang magin marahay na halimbawa sa pagpahiling nin paggalang sa mga brother na nangangataman sa mga gibuhon sa farm. Marahayon siyang halimbawa sa pagpasakop sa teokratikong pagkapayo.

Kami ni Angela kaiba si Sister Etta Huth

Saro si Angela Romano sa mga hoben na sister na nagtabang. Tinabangan siya ni Ate Etta na umuswag sa katotoohan. Kaya, mantang naglilingkod sa Bethel, may nabisto akong saro pang maygurang sa espirituwal na sister, asin ngunyan 58 taon na kaming magkaibanan. Ikinasal kami ni Angie kan Abril 1958, asin nagkaigwa kami nin dakul na pribilehiyo pagkatapos kaiyan. Sa paglihis nin mga taon, nagin dakulang tabang sa pag-ibanan ming mag-agom an marigon na kaimbudan ni Angie ki Jehova. Masasarigan talaga siya, ano man na problemang mag-abot samo.

PAGLILINGKOD BILANG MISYONERO ASIN NAGBIBIYAHENG PARAATAMAN

Kan ipabakal kan 1957 an mga pasilidad kan WBBR sa Staten Island, naglingkod ako nin dikit na panahon sa Bethel sa Brooklyn. Dangan ikinasal kami ni Angie, kaya nagluwas ako sa Bethel, asin nagpayunir kami sa Staten Island nin haros tulong taon. Nakapagtrabaho man ako kaidto sa nakabakal kan WBBR, na inapod nindang WPOW.

Determinado kami ni Angie na papagdanayon na simple an samong buhay tanganing magin andam kaming maglingkod sain man kami kaipuhanon. Kaya, kan inot na mga bulan kan 1961, nasa kamugtakan kami na akuon an asignasyon na mag-espesyal payunir sa Falls City, Nebraska. Pero kalilipat mi pa sana, nakaresibi giraray kami nin imbitasyon—an mag-adal sa South Lansing, New York para sa Pang-Kahadian na Paadalan sa Pagmiministro, na kaidto sarong bulan na pag-adal. Nagustuhan ming marhay an mga nanudan mi sa klase asin inaasahan ming magagamit mi iyan sa Nebraska. Kaya, nabigla kami kan makaresibi kami nin bagong asignasyon—magin misyonero sa Cambodia! Sa magayon na nasyon na ini sa Timog-Sirangan na Asia, may mga nahiling, nadangog, asin nanamitan kami na bago samo. Gustong-gusto mi talagang ihulit duman an maugmang bareta.

Kaso, nagbago an kamugtakan kan pulitika sa Cambodia, kaya kinaipuhan ming bumalyo sa South Vietnam. Makamumundo ta pakalihis nin duwang taon nagkahilang ako nin grabe, kaya nagdesisyon kaming magpuli sa Estados Unidos. Haloy-haloy man akong nagparahay. Kan makusog na giraray ako, nagbalik kami sa pagpapayunir.

Kami ni Angela kan 1975 bago interbiyuhon sa telebisyon

Kan Marso 1965, nagkapribilehiyo kaming maglingkod sa mga kongregasyon bilang nagbibiyaheng paraataman. Sa laog nin 33 na taon, naglingkod kami ni Angie bilang paraataman nin sirkito asin distrito. Nagtabang man kami sa pag-organisar nin mga kumbensiyon. Mahalagang marhay sako an mga kumbensiyon kaya gustong-gusto kong magtabang sa pag-organisar kaiyan. Pirang taon man kami sa siyudad nin New York. Yaon diyan an Yankee Stadium kun sain ginigibo kaidto an kadaklan sa mga kumbensiyon.

PAGBALIK SA BETHEL ASIN TEOKRATIKONG MGA PAADALAN

Arog kan ibang nasa espesyal na bilog na panahon na paglilingkod, nagkaigwa man kami ni Angie  nin dakul na maugma asin masakit na asignasyon. Halimbawa, kan 1995, inasignaran akong magtukdo sa Ministerial Training School. Pakalihis nin tulong taon, naimbitaran kami sa Bethel. Nakakaugmang marhay na maglingkod giraray sa kun sain ako nagpuon kan sakuyang espesyal na bilog na panahon na paglilingkod labing 40 taon na an nakaagi. Naglingkod man ako sa Service Department asin nagtukdo sa dakul na paadalan. Kan 2007, binilog kan Namamahalang Grupo an Theocratic Schools Department tanganing iyo an mag-asikaso kan gabos na paadalan na ginigibo sa Bethel. Nagin paraataman ako kaiyan sa laog nin pirang taon.

Kaining nakaagi pa sanang mga taon, dakul an nagin pagbabago sa teokratikong mga paadalan. Kan 2008, pinunan an Paadalan Para sa mga Magurang sa Kongregasyon. Pakalihis nin duwang taon, labing 12,000 na elder an nagklase sa Patterson asin sa Bethel sa Brooklyn. Sa ngunyan, nagpapadagos an paadalan na iyan sa dakul na iba pang lugar, na may sinanay na mga instruktor. Kan 2010, an Ministerial Training School nagin Bible School for Single Brothers, asin nagkaigwa nin bagong paadalan na Bible School for Christian Couples.

Puon kan 2015 taon nin paglilingkod, pinagsaro na an duwang paadalan na iyan asin inapod na School for Kingdom Evangelizers. Puwedeng magklase diyan an mga mag-agom asin daing agom na brother o sister. Ugmahon an mga tugang sa dakul na nasyon kan maaraman ninda na magkakaigwa na kan paadalan na iyan sa saindang sangay. Nakakaugmang mahiling na mas dakul na an may oportunidad na mag-adal, asin nagpapasalamat talaga ako huling dakul akong namimidbid na naggibo nin mga pagbabago para makapagsanay diyan.

Pag ginigirumdom ko an buhay ko puon kaidtong bago pa ako mabawtismuhan sa malipot na kamalig na idto, nagpapasalamat ako ki Jehova huli sa mga maygurang sa espirituwal na naggiya sako sa dalan nin katotoohan. An iba sa sainda bako kong kaedad saka iba an kultura. Pero gabos sinda talagang may pagkamuot ki Jehova. Hiling-hiling iyan sa saindang paggawi. Sa organisasyon ni Jehova, dakul an maygurang sa espirituwal asin puwede kitang magpagiya sainda. Ginibo ko iyan asin talagang nakinabang ako.

Nauugma akong mamidbid an mga estudyante hali sa manlain-lain na nasyon