“O Jehova, girumduma tabi kun paano ako maimbod asin bilog na puso na naglakaw sa atubangan mo.”—2 HA. 20:3, NW.

KANTA: 52, 65

1-3. Ano an kalabot sa paglilingkod ki Jehova nin “bilog na puso”? Magtao nin halimbawa.

HULING bakong perpekto, may tendensiya kita na makagibo nin sala. Marahay sana ta dai man kita pinapadusahan ni Jehova ‘susog sa satong mga kasalan,’ basta nagsusulsol kita asin may pagtubod saka mapakumbabang nagdudulok sa saiya basado sa atang na pantubos ni Jesus. (Sal. 103:10, BPV *) Pero, arog kan sinabi ni David ki Solomon, tanganing akuon ni Jehova an satuyang pagsamba, kaipuhan niyato Siyang ‘paglingkudan nin bilog na puso.’ (1 Cron. 28:9BPV) Paano niyato magigibo iyan dawa bako kitang perpekto?

2 Para matabangan kita, ikumparar ta an buhay ni Hading Asa sa buhay ni Hading Amasias. Pareho nindang ginibo kun ano an tama sa paghiling ni Jehova, pero ginibo iyan ni Asa nin bilog na puso. (2 Cron. 15:16, 17; 25:1, 2; Tal. 17:3) Pareho sinda bakong perpekto asin nakagibo nin mga sala. Pero sa pangkagabsan, dai naglihis si Asa sa dalan nin Diyos, huling an saiyang puso lubos an debosyon sa Diyos. (1 Cron. 28:9) Pero si Amasias, dai nagin lubos an debosyon  ki Jehova. Pagkatapos na madaog an mga kaiwal nin Diyos, dinara niya an saindang mga diyos dangan nagsamba sa mga ini.—2 Cron. 25:11-16.

3 Kalabot sa paglilingkod sa Diyos nin “bilog na puso” an pagkaigwa nin lubos asin daing sagkod na debosyon sa saiya. Sa Bibliya, an tataramon na “puso” sa parati nanunungod sa panglaog na pagkatawo nin saro. Kaiba diyan an saiyang mga pagmawot, kaisipan, disposisyon, sabuot, abilidad, motibasyon, asin mga pasuhan. Kaya an saro na naglilingkod ki Jehova nin bilog na puso ginigibo iyan na mayong pagsagin-sagin. An paglilingkod niya ki Jehova bakong basta rutina sana o dahil iyan an kaipuhan gibuhon. Kumusta kita? Kun lubos asin mayong pagsagin-sagin an satong debosyon ki Jehova, dawa pa bako kitang perpekto, makakapaglingkod kita sa saiya nin bilog na puso.—2 Cron. 19:9.

4. Ano an pag-uulayan ta ngunyan?

4 Tanganing mas masabutan niyato kun ano an buot sabihon kan paglilingkod sa Diyos nin bilog na puso, pag-ulayan ta pa an buhay ni Asa saka kan iba pang nagin hadi kan Juda na naglingkod sa Diyos na may udok sa pusong debosyon—si Josaphat, Hezekias, asin Josias. Dawa gabos sinda nakagibo nin mga sala, nakua pa man giraray ninda an pag-uyon ni Jehova. Taano ta para sa Diyos naglingkod sinda sa saiya nin bilog na puso, asin paano ta sinda maaarog?

AN ‘PUSO NI ASA NAGIN BILOG KI JEHOVA’

5. Anong desididong aksiyon an ginibo ni Asa?

5 Si Asa an ikatulong hadi kan Juda puon kan magsuway an sampulong tribong kahadian nin Israel na nasa amihanan. Sa panahon kan saiyang paghadi, hinali niya an idolatriya asin an mga lalaking patutot sa templo. Hinali pa ngani niya an lola niyang si Maaca sa posisyon kaini bilang “inang-reyna huli ta naggibo ini nin [makababalding] ladawan.” (1 Ha. 15:11-13BPV) Dinagka man niya an mga tawo na ‘hanapon si Jehova asin gibuhon an mga pagbuot asin an Katugunan.’ Iyo, sinuportaran niya an tunay na pagsamba.—2 Cron. 14:4.

6. Ano an ginibo ni Asa kan salakayon kan mga Etiope an Juda?

6 Binendisyunan ni Jehova nin katuninungan an Juda sa inot na 10 taon kan paghadi ni Asa. Dangan suminalakay sa Juda an Etiopeng si Zera kaiba an saiyang 1,000,000 na suldados asin 300 na karwahe. (2 Cron. 14:1, 6, 9, 10) Ano an ginibo ni Asa? Nagpahiling siya nin lubos na pagtitiwala ki Jehova. (Basahon an 2 Cronica 14:11.) Bilang simbag sa udok sa pusong pamibi ni Asa, tinawan siya nin Diyos nin lubos na kapangganahan laban sa mga Etiope. (2 Cron. 14:12, 13) Para patunayan na siya an tunay na Diyos, kun minsan, tinatabangan ni Jehova na manggana sa pakikilaban dawa an mga hadi na bakong maimbod sa saiya. (1 Ha. 20:13, 26-30) Pero sa pagkakataon na ini, nagtiwala si Asa sa Diyos, kaya sinimbag ni Jehova an saiyang pamibi. Totoo na pag-abot nin panahon, may mga nagibo si Asa na bakong madunong. Halimbawa, imbes na ki Jehova, sa hadi kan Siria naghagad nin tabang si Asa. (1 Ha. 15:16-22) Pero sa pangkagabsan, nahiling nin Diyos na an puso ni Asa bilog o ‘sangkap ki Jehova sa bilog niyang buhay.’ Paano niyato maaarog an marahay na halimbawa ni Asa?—1 Ha. 15:14.

7, 8. Paano mo maaarog si Asa sa paglilingkod ki Jehova?

7 Puwede niyatong siyasaton an satong puso para aramon kun baga lubos an debosyon kaiyan sa Diyos. Haputon an sadiri, ‘Determinado daw akong paugmahon si Jehova, idepensa an tunay na pagsamba, asin protektaran an saiyang banwaan sa ano man na nakakaraot na impluwensiya?’ Grabeng kusog nin buot an kinaipuhan ni Asa tanganing manindugan laban ki Maaca, an “inang-reyna” kan Juda! Totoo, posibleng mayo ka man bistong arog karaot ni Maaca, pero  tibaad may mga sitwasyon na diyan puwede mong maarog an kaigutan ni Asa. Halimbawa, paano kun an sarong kapamilya o amigo makagibo nin magabat na kasalan, dai magsulsol, asin kaipuhan na itiwalag? Magigin determinado ka daw na dai makiiba-iba sa saiya? Papahiruon ka daw kan puso mo na gibuhon an tama?

8 Arog ni Asa, maipapahiling mong bilog an puso mo kun lubos kang magtitiwala sa Diyos pag napaatubang ka sa mga pagkontra, dawa pa idtong garo baga dai mo makakaya. Tibaad kinakantiyawan o tinutuya ka sa eskuwelahan huli sa pagigin Saksi ni Jehova. O tibaad iniisip kan mga katrabaho mo na tonto ka huli sa paghagad mo nin day-off para makaatender sa mga pagtiripon asin maghulit o huling bihira kang mag-overtime para kuta madagdagan an suweldo mo. Sa mga sitwasyon na arog kaiyan, mamibi sa Diyos, siring kan ginibo ni Asa. Magtiwala ka ki Jehova asin kusugi an buot mo, na nagdadanay na marigon sa kun ano an aram mong tama asin madunong. Tandaan na pinakusog asin tinabangan nin Diyos si Asa, kaya papakusugon ka man Niya.

9. Paano ta maipapahiling na bilog an puso niyato pag naghuhulit?

9 Bilang mga lingkod nin Diyos, bako sanang sadiri an iniisip niyato. Sinuportaran ni Asa an tunay na pagsamba. Arog niya, tinatabangan ta an iba na ‘hanapon si Jehova.’ Siguradong nauugma nanggad si Jehova pag nahihiling niyang ipinapakipag-ulay niyato sa iba an mapadapit sa saiya, na ginigibo iyan huli sa satong tunay na pagkamuot sa saiya asin huling gusto tang magkaigwa nin marahay na puturo an mga tawo!

HINANAP NI JOSAPHAT SI JEHOVA

10, 11. Paano mo maaarog si Josaphat?

10 Si Josaphat na aki ni Asa, padagos man na ‘naglakaw sa dalan ni Asa na saiyang ama.’ (2 Cron. 20:31, 32) Paano? Arog kan saiyang ama, dinagka ni Josaphat an banwaan na hanapon si Jehova. Ginibo niya iyan paagi sa pag-organisar nin sarong kampanya nin pagtutukdo gamit ‘an libro kan Katugunan ni Jehova.’ (2 Cron. 17:7-10) Nagduman pa ngani siya sa teritoryong sakop kan kahadian nin Israel sa amihanan sagkod sa mabukid na lugar kan Efraim tanganing ‘pabalikon sinda ki Jehova.’ (2 Cron. 19:4) Si Josaphat sarong hadi na ‘bilog na pusong hinanap si Jehova.’—2 Cron. 22:9.

11 Gabos kita puwedeng makikabtang sa pambilog na kinaban na kampanya nin pagtutukdo na ginigibo ngunyan ni Jehova. Pasuhan mo daw kada bulan na itukdo sa iba an Tataramon nin Diyos, na hinihinguwang pahiruon an saindang puso na maglingkod sa Diyos? Kun magmamaigot ka, tatabangan ka nin Diyos na makapuon nin pag-adal sa Bibliya. Saro daw iyan sa ipinapamibi mo? Andam ka daw na isakripisyo an iba sa libreng panahon mo para maabot an pasuhan na ini? Asin kun paanong nagduman si Josaphat sa lugar nin Efraim tanganing tabangan an mga tawo na bumalik sa tunay na pagsamba, puwede man kitang maghinguwa na tabangan an mga tugang na nagin inaktibo. May ginigibo man na areglo an mga elder sa kongregasyon para dalawon asin tabangan an mga natiwalag na tibaad binayaan na an makasalan nindang mga gibo.

12, 13. (a) Kan natakot si Josaphat, ano an ginibo niya? (b) Arog kan ginibo ni Josaphat, taano ta dapat niyatong akuon an satong mga limitasyon?

12 Arog kan saiyang amang si Asa, pinagdanay ni Josaphat an debosyon niya sa Diyos dawa kan may dakulaon na hukbo na makikipaglaban sa Juda. (Basahon an 2 Cronica 20:2-4.) Talagang natakot si Josaphat! Pero, maigot niyang ‘hinagad an tabang ni Jehova.’ Sa pamibi, mapakumbaba niyang inako na ‘mayo sindang kusog tumang sa siring kadakulang’ hukbo asin na dai niya aram pati kan banwaan kun ano an gigibuhon. Lubos siyang nagtiwala ki Jehova na sinasabi:  ‘Sa saimo itinuturuhok niyamo an samuyang mga mata.’—2 Cron. 20:12.

13 Kun minsan, arog ni Josaphat, tibaad dai na niyato aram kun ano an gigibuhon, natatakot pa ngani. (2 Cor. 4:8, 9) Pero tandaan na kan mamibi si Josaphat sa atubangan kan banwaan, inako niya na mayo lamang sindang kalaban-laban. (2 Cron. 20:5) Puwedeng arugon kan mga payo nin pamilya si Josaphat paagi sa paghagad ki Jehova nin paggiya asin kusog tanganing makaya an ano man na problema ninda. Dai masupog na ipadangog sa pamilya mo an arog kaiyan na pagngayo-ngayo. Paagi kaiyan, mamamati ninda kun gurano kakusog kan pagtitiwala mo ki Jehova. Tinabangan nin Diyos si Josaphat, asin tatabangan ka man niya.

PADAGOS NA GINIBO NI HEZEKIAS KUN ANO AN TAMA

14, 15. Paano ipinahiling ni Hezekias na lubos siyang nagtitiwala sa Diyos?

14 Si Hezekias an saro pang hadi na ‘dai nagsuhay’ ki Jehova. Pero bakong arog ni Josaphat, kinaipuhan ni Hezekias na tagalan an impluwensiya kan idolatroso niyang ama. Si Hezekias “an naghali kan haralangkaw na mga lugar, nagparasa kan sagradong mga harigi, asin nagpurutol kan sagradong mga palo. Rinunot man niya an tansong halas na ginibo ni Moises,” huling ginagamit na iyan kan panahon na idto sa idolatrosong mga gibo. Lubos an debosyon niya ki Jehova, huling “nagpadagos siya sa pag-utob sa mga tugon na itinao ni Jehova ki Moises.”—2 Ha. 18:1-6, NW.

15 Dawa kan an Asiria—an pambilog na kinaban na kapangyarihan kan panahon na idto—sinalakay na an Juda asin tinakot an Jerusalem na paparaon ini, bilog na pusong nagtiwala si Hezekias ki Jehova. Tinuya si Jehova ni Hading Sennacherib kan Asiria asin pinurbaran niyang pasukuon si Hezekias. Pero, ipinahayag ni Hezekias sa pamibi an saiyang lubos na pagtitiwala sa kakayahan ni Jehova na magligtas. (Basahon an Isaias 37:15-20.) Sinimbag nin Diyos an pamibi niya. Nagsugo Siya nin sarong anghel tanganing gadanon an 185,000 na Asiriano.—Isa. 37:36, 37.

16, 17. Paano mo maaarog si Hezekias sa paglilingkod mo sa Diyos?

16 Pag-abot nin panahon, nagkahilang nin grabe si Hezekias asin haros magadan na. Nakimahirak siya ki Jehova na girumdumon kun paano siya nagin maimbod sa Saiya. (Basahon an 2 Hade 20:1-3.) Aram niyato na uyon sa Bibliya, dai na kita nabubuhay sa panahon na malalauman tang milagroso kitang papaumayan nin Diyos o papalawigon an satong buhay. Pero arog ni Hezekias, lambang saro sa sato puwedeng sabihon ki Jehova sa pamibi: “Ako maimbod asin bilog na puso na naglakaw sa atubangan mo.” Nagtutubod ka daw na kaya asin gusto ni Jehova na atamanon ka dawa sa panahon na may hilang ka?—Sal. 41:3.

17 Base sa halimbawa ni Hezekias, tibaad may maisip kitang kaipuhan halion na nakakaulang sa relasyon niyato sa Diyos o nakakakua kan satong panahon na para kuta sa tunay na pagsamba. Habo nanggad niyatong arugon an mga tawo sa kinaban na ibinibilang nang mga idolo an kapwa ninda gamit an social media. Iyo, posibleng nagugustuhan kan nagkapirang Kristiyano na gamiton iyan sa pakikikomunikar sa saindang mga kapamilya o mga amigo. Pero, dakul sa kinaban an sobra-sobra kun maggamit nin social media, na hinahangaan asin pina-follow an mga lalaki asin babayi na dai man lamang ngani ninda kaburubisto. O dakul na oras an nauubos ninda sa pagparahiling nin mga ritrato o pagparabasa nin mga impormasyon dapit sa mga tawong iyan. Yaon diyan an peligro na magin bangkag an saro sa mga impormasyon na bakong mahalaga. Tibaad magin halangkaw pa ngani an hiling nin sarong Kristiyano sa sadiri niya pag kadakul kan naghihiling asin nagla-like sa mga pig-post niya,  o tibaad nagraraot pa ngani an buot pag narisa niya na may nagpundo na sa pag-follow sa saiya. Maiisip ta daw si apostol Pablo o si Aquila asin Priscila na aroaldaw na nagpapara-post nin mga ritrato o inaabangan kun ano an bago dapit sa mga bako nindang kapagtubod? Mababasa niyato na si Pablo “idinusay . . . an bilog niyang panahon sa paghuhulit kan mensahe.” Ginamit man ni Priscila saka Aquila an saindang panahon tanganing itukdo sa iba an “mas tamang eksplikasyon manungod sa dalan nin Diyos.” (Gibo 18:4, 5, 26) Puwede niyatong haputon an satong sadiri, ‘Linilikayan ko daw na idoluhon an siisay man na tawo o gamiton an dakul sa mahalagang oras ko sa bako man importanteng mga bagay?’—Basahon an Efeso 5:15, 16.

NAGKUYOG SI JOSIAS SA MGA PAGBUOT NI JEHOVA

18, 19. Sa anong mga paagi gusto mong arugon si Josias?

18 An makuapo sa tuhod ni Hezekias na si Hading Josias determinado asin padagos man na nagkuyog nin ‘bilog na puso’ sa mga pagbuot ni Jehova. (2 Cron. 34:31) Tin-edyer pa sana siya kan ‘pinunan niyang hanapon an Diyos ni David,’ asin kan 20 anyos na siya, pinunan niyang halion an idolatriya sa Juda. (Basahon an 2 Cronica 34:1-3.) Hininguwang marhay ni Josias na mapaugma an Diyos, asin ginibo niya iyan nin mas labi kisa sa dakul na iba pang nagin hadi kan Juda. Pero, kan madiskubre asin basahon ki Josias an posibleng orihinal na kopya kan Katugunan ni Moises, nahiling niya na kaipuhan niya pang mas lubos na utubon an kabutan nin Diyos. Dinagka niya an iba na maglingkod ki Jehova. Kaya, an banwaan “dai nagsuruhay sa [pagsunod ki] Jehova” mantang nabubuhay si Josias.—2 Cron. 34:27, 33.

19 Arog ni Josias, dapat nang hanapon kan mga hoben si Jehova dawa aki pa sinda. Posibleng an nagsulsol na si Hading Manases an nagtukdo ki Josias dapit sa pagkahirak nin Diyos. Mga hoben, magin dayupot sa maimbod na mga may edad nang kapamilya asin kakongregasyon nindo asin aramon kun paano si Jehova nagin marahay sa sainda. Tandaan man na huli sa pagbasa sa Kasuratan, nataros an puso ni Josias asin nagin determinado siyang gumibo nin pagbabago. An pagbasa sa Tataramon nin Diyos makakatabang man sa saimo na magin mas determinadong magkuyog ki Jehova. Huli kaiyan mas magigin maugma ka saka mapapakusog kaiyan an relasyon mo sa Diyos asin mapapahiro ka kaiyan na tabangan an iba na hanapon an Diyos. (Basahon an 2 Cronica 34:18, 19.) Makakatabang man an pag-adal sa Bibliya para mahiling mo an mga puwede mo pang pauswagon sa paglilingkod mo sa Diyos. Asin kun may mahiling ka, magin determinadong gumibo nin mga pagbabago, arog ni Josias.

MAGLINGKOD KI JEHOVA NIN BILOG NA PUSO!

20, 21. (a) Sa ano nagkakapareho an apat na hading pinag-ulayan ta? (b) Ano an pag-uulayan ta sa sunod na artikulo?

20 Ano an nanudan niyato sa apat na hadi kan Juda na naglingkod ki Jehova nin bilog na puso? Determinado nindang inutob an kabutan nin Diyos asin ginibo ninda iyan na may lubos na debosyon. Padagos nindang ginibo an kabutan nin Diyos dawa kan nagkaigwa sinda nin makusugon na mga kalaban. An pinakamahalaga, naglingkod sinda ki Jehova huling tunay an pagkamuot ninda sa saiya.

21 Mahihiling niyato sa sunod na artikulo na an apat na hading pinag-ulayan ta gabos nakagibo nin mga sala. Pero, nahiling kan Parasiyasat nin puso na talagang bilog an puso ninda para sa saiya. Kun sisiyasaton kita ni Jehova, masasabi man daw niyang naglilingkod kita sa saiya nin bilog na puso, dawa may mga nagigibo kitang sala? Iyan an pag-uulayan ta sa sunod na artikulo.

^ par. 1 An Marahay na Bareta Biblia (Bikol Popular Version).