Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

“Paliwanagon Nindo an Saindong Ilaw” Tanganing Mapamuraway si Jehova

“Paliwanagon Nindo an Saindong Ilaw” Tanganing Mapamuraway si Jehova

“Paliwanagon nindo an saindong ilaw sa atubangan nin mga tawo, tanganing . . . pamurawayon ninda an saindong Ama.”​—MAT. 5:16.

KANTA: 77, 59

1. Ano an espesyal na dahilan niyato para maggaya-gaya?

NAKAKAUGMA nanggad madangog an mga pag-uswag na naeeksperyensiyahan kan mga lingkod ni Jehova! Kan nakaaging taon, regular kitang nakapagkondukta nin labing 10,000,000 na pag-adal sa Bibliya. Ipinapahiling nanggad kaini na pinapaliwanag kan mga lingkod nin Diyos an saindang ilaw! Asin isipa an minilyon na interesado na nag-atender sa Memoryal. Paagi kaiyan, naaraman ninda an dapit sa pagkamuot na ipinahiling ni Jehova kan itao niya an pantubos.—1 Juan 4:9.

2, 3. (a) Ano an dai nakakaulang sa sato na ‘magliwanag bilang mga ilaw’? (b) Basado sa sinabi ni Jesus na nakasurat sa Mateo 5:14-16, ano an pag-uulayan niyato?

2 Sa bilog na kinaban, manlain-lain na lengguwahe an tinataram kan mga lingkod ni Jehova. Pero, dai iyan nakakaulang sa sato na magtao nin nagkakasararong pag-umaw sa satong Ama, si Jehova. (Kap. 7:9) Ano man an satong nagimatan na lengguwahe o sain man kita nakaistar, puwede kitang magliwanag “bilang mga ilaw sa kinaban.”—Fil. 2:15.

3 An pag-uswag na namamasdan niyato, an pagkasararo na igwa kita,  asin an pagigin mapagbantay na hinihinguwa niyatong mapagdanay gabos nakakakontribwir tanganing makatao kita nin kamurawayan ki Jehova. Sa artikulong ini, pag-uulayan niyato kun paano iyan naisasagibo.—Basahon an Mateo 5:14-16.

ITAO AN IMBITASYON

4, 5. (a) Apuwera sa paghuhulit, paano ta pa mapapaliwanag an satong ilaw? (b) Ano an mga pakinabang kan satong pagigin mabuot? (Hilingon an ritrato sa kapinunan kan artikulo.)

4 “Dai kaya nin siisay man na magdanay na maimbod asin totoo sa Kagurangnan sa natatadang mga aldaw na ini . . . apuwera na sana kun aaprobetsaran niya an oportunidad na paliwanagon an saiyang ilaw.” Iyan an sinabi sa artikulong “Light in the Darkness,” na ipinublikar sa The Watch Tower na Hunyo 1, 1925. Dangan sinabi pa sa artikulo: “Dapat niyang gibuhon ini paagi sa pagpaabot kan maugmang bareta sa mga tawo, asin paagi sa pamumuhay kauyon kan liwanag.” Malinaw na an sarong paagi na pinapaliwanag niyato an satong ilaw iyo an paghulit kan maugmang bareta asin paggibo nin mga disipulo. (Mat. 28:19, 20) Apuwera kaiyan, mapapamuraway niyato si Jehova paagi kan satong Kristiyanong paggawi. Minamasdan kan mga kagharong asin kan mga nag-aagi an satong paggawi. An satong mainamigong ngirit asin pagbati magtatao nin marahayon na impresyon dapit sa sato asin sa Diyos na satong sinasamba.

5 Sinabi ni Jesus sa saiyang mga disipulo: “Sa paglaog nindo sa harong, magtaong galang kamo sa mga nakaistar diyan.” (Mat. 10:12) Sa lugar kun sain parating naghuhulit si Jesus asin an mga apostol, kinaugalian na kan mga tawo na imbitaran sa saindang harong an mga estranghero. Sa dakul na lugar ngunyan, bako na iyan an kaugalian. Pero an saimong marahay asin mainamigong gawi-gawi mantang sinasabi mo kun taano ta nagbisita ka, sa parati nakakabawas sa negatibong iniisip kan kagharong o sa saiyang pagkasuya. An mabuot na ngirit iyo sa parati an pinakamarahay na introduksiyon. Napatunayan man iyan kan mga tugang na nagpapatotoo sa publiko gamit an cart. Mantang nagka-cart, posibleng marisa mo na sa parati marahay an reaksiyon kan mga tawo pag nagngingirit ka asin binabati mo sinda. Tibaad mapahiro sinda kaiyan na magrani sa sato asin kumua kan satong mga publikasyon. An saimong pagigin mabuot puwede man makatabang tanganing makapuon nin pag-uulay.

6. Paano pinahiwas kan sarong may edad nang mag-agom an saindang ministeryo?

6 Sarong may edad nang mag-agom sa Inglatera an may mga kamatian kaya haros dai na sinda makapagharong-harong. Huli kaiyan, nagdesisyon sinda na paliwanagon an saindang ilaw sa luwas mismo kan saindang harong. Nagdidispley sinda sa sarong lamesa nin nagkapirang publikasyon na basado sa Bibliya pag oras na kan pagsundo kan mga magurang sa mga aki ninda hali sa kaharaning eskuwelahan. Dakul an nagkainteres asin nagkua kan Questions Young People Ask—Answers That Work, Volume 1 asin 2, pati man mga brosyur. Sarong payunir na sister na kakongregasyon ninda an nag-iba sa mag-agom sa ginigibo nindang pagpapatotoo. An pagigin mainamigo niya saka an gikan sa puso asin sinserong paghihinguwa kan mag-agom nakapahiro sa saro sa mga magurang na mag-adal nin Bibliya.

7. Paano mo matatabangan an mga bagong abot sa saindong lugar?

7 Sa nakaagi pa sanang mga taon, dakul na nasyon an naglangkaw an bilang nin mga refugee. Ano an puwede mong gibuhon para matabangan an mga arog ninda na mamidbid si Jehova asin maaraman an saiyang katuyuhan? Bilang pagpupuon, puwede mong adalan kun paano sinda babation sa sadiri nindang lengguwahe. Makakatabang sa saimo an JW Language app. Apuwera kaiyan, ano kaya kun adalan mo an pirang frase na puwedeng makakua kan saindang interes? Dangan tibaad puwede mo nang itukdo sinda sa jw.org para ipahiling an manlain-lain na video asin publikasyon na makukua sa saindang lengguwahe.—Deut. 10:19.

8, 9. (a) Anong praktikal na mga tabang an inaako ta sa pagtiripon sa tahaw kan semana? (b) Paano matatabangan kan mga magurang an saindang mga aki na magpartisipar sa mga pagtiripon?

8 Mamumuton na itinao ni Jehova an Pagtiripon Mapadapit sa Pamumuhay Asin Ministeryo  tanganing urog kitang magin epektibo sa ministeryo sa langtad. An praktikal na mga instruksiyon na inaako ta sa pagtiripon na ini nakakatabang sa dakul sa sato na mas magkaigwa nin kumpiyansa sa pagdalaw liwat asin pagkondukta nin pag-adal sa Bibliya.

9 Naobserbaran kan dakul na bisita na nagpapartisipar an satong mga aki sa mga pagtiripon. Mga magurang, tabangan nindo an saindong mga aki na paliwanagon an saindang ilaw paagi sa pagtukdo sa sainda na magkomento sa sadiri nindang tataramon. An saindang simple asin udok sa pusong mga komento nakakapahiro kun minsan sa mga bagong interesado na mamidbid an katotoohan.—1 Cor. 14:25.

HINGUWAHON NA UROG PANG MAGKASARARO

10. Paano makakatabang an pampamilyang pagsamba tanganing urog pang magkasararo an pamilya?

10 An saro pang paagi na mapapaliwanag mo an saimong ilaw iyo an paghihinguwang urog pang magkasararo an saimong pamilya asin an kongregasyon. An sarong paagi na magigibo ini kan mga magurang iyo an pagkaigwa nin regular na programa nin Pampamilyang Pagsamba. Dakul na pamilya an iiniba diyan an paghiling nin JW Broadcasting kada bulan. Pagkatapos maghiling kan programa, puwede nindong tukaron kun paano iaaplikar an mga puntong itinampok. Pag namamayo sa pampamilyang pagsamba, dapat isaisip kan magurang na an paggiyang kaipuhan nin sarong aki iba man sa kaipuhan nin sarong tin-edyer. Ibagay an pag-aplikar kan materyal na ginagamit sa pag-adal tanganing makinabang an lambang miyembro kan pamilya.—Sal. 148:12, 13.

Nakakapakusog na marhay an pagpahiling nin interes sa mga may edad na (Hilingon an parapo 11)

11-13. Paano makakakontribwir an gabos sa pagkasararo kan kongregasyon tanganing matabangan an iba na paliwanagon an saindang ilaw?

11 Paano makakatabang an mga hoben na urog pang magkasararo an kongregasyon asin sa siring madagka an iba na paliwanagon an saindang ilaw? Kun saro kang Kristiyanong hoben, puwede mo daw hinguwahon na magpahiling nin interes sa mga may edad na? Sa magalang na paagi, puwede mo saindang ipaistorya an saro sa mga eksperyensiya ninda sa halawig na panahon na paglilingkod ninda. Mahihiling mong nakakapakusog nanggad ini, asin ika pati sinda parehong mas magigin motibado na paliwanagon an ilaw nin katotoohan. Asin gabos kita puwedeng magin pasuhan na maugmang akuon an mga nag-aatender sa Kingdom Hall. Kun gigibuhon ta iyan, urog pa kitang magkakasararo asin tibaad makapahiro iyan sa mga bisita na paliwanagon man an saindang ilaw. Kaiba sa puwede mong gibuhon an mainamigong pagngirit sa mga bisita, asin tibaad pagtabang sa mga baguhan na makahanap nin matutukawan. Hinguwahon na ipabisto sinda sa iba tanganing magin pamugtak an buot ninda.

 12 Kun inasignaran kang manginot sa pagtiripon bago maglingkod sa langtad, dakula an maitatabang mo sa mga may edad na para makikabtang sinda sa ministeryo. May mga teritoryo daw na angay para sa sainda? May mga pagkakataon na tibaad mas marahay na ipartner mo sinda sa mga mas hoben tanganing mag-alalay sa sainda. Marahay man na magin mapagsabot sa mga nalilimitaran na an nagigibo huli sa mga kamatian asin kamugtakan sa buhay. Iyo, an saimong pagigin makonsiderasyon asin pagigin mapagsabot makakatabang sa mga hoben o may edad, eksperyensiyado man o baguhan, tanganing maihulit ninda nin may kaigutan an maugmang bareta.—Lev. 19:32.

13 Napahiro an salmista na sabihon nin makusog: ‘Kaniguan karahay asin kaniguan kaugma na an magturugang [mag-irok na magkairiba] na may pagkasararo!’ (Basahon an Salmo 133:1, 2.) Paagi sa mga pagtiripon kan mga Israelita, nakinabang nanggad sinda sa marahay na impluwensiya kan ibang mga nagsasamba ki Jehova. Garo iyan lanang panglahid na mahamot saka nakakarepresko. Puwede mo daw hinguwahon na magin marahay na impluwensiya, na nakakakontribwir sa pagkasararo kan saimong mga kapagtubod? Kun ginigibo mo na iyan, angay ka nanggad na komendaran. Pero puwede mo daw ‘buksan nin lubos an saimong puso,’ sabi ngani, na hinihinguwang gibuhon iyan nin mas urog pa asin sa gabos na panahon?—2 Cor. 6:11-13.

14. Ano an puwede mong gibuhon tanganing paliwanagon an saimong ilaw sa mga pagtaraid mo?

14 Puwede mo daw na urog pang hinguwahon na paliwanagon an saimong ilaw kan katotoohan sa Bibliya sa mga pagtaraid mo? Paagi sa saimong mabuot na mga tataramon asin gibo, posibleng marhay na magkainteres sinda sa katotoohan. Haputon an sadiri: ‘Ano daw an paghiling sako kan mga kataraid ko? Hinihinguwa ko daw na magin pirming malinig asin areglado an harong saka mga pagsadiri mi tanganing makadagdag sa kagayunan kan samong lugar? Matinabang daw ako sa iba?’ Pag nakikipag-ulay sa ibang mga Saksi, puwede mo daw sindang paistoryahon kun paano an saindang kabuutan asin marahay na paggawi nagkaigwa nin marahay na epekto sa mga kaparyente ninda, pagtaraid, katrabaho, o mga kaeskuwela? Posibleng marhay na makakadangog ka nin marahayon na mga eksperyensiya.—Efe. 5:9.

MAGDANAY NA MAPAGBANTAY

15. Taano ta mahalagang marhay na magdanay kitang mapagbantay?

15 Dakula an epekto kan satong kaisipan sa paghihinguwa niyatong mas paliwanagon pa an satong ilaw. Pauruutrong sinadol ni Jesus an saiyang mga disipulo: “Magdanay kamong mapagbantay.” (Mat. 24:42; 25:13; 26:41) Siyempre, kun iniisip tang an “grabeng kasakitan” harayo pa, na iyan siguradong maabot pero bako sa panahon ta, maiwawara ta an satong pakamati nin pagkaapurado sa gibuhon na paghuhulit. (Mat. 24:21) Imbes na magliwanag na marhay an satong ilaw sa satong mga pagtaraid, mapiraw-pitaw iyan asin puwede pa nganing maparong.

16, 17. Ano an puwede mong gibuhon tanganing magdanay kang mapagbantay?

16 Mantang lalong naggagrabe an mga kamugtakan sa panahon na ini, kaipuhan niyato gabos na magdanay na mapagbantay. Pag huminiro na si Jehova, gigibuhon niya iyan sa tamang panahon. Mayong kuwestiyon diyan. (Mat. 24:42-44) Mantang dai pa iyan nag-aabot, magin mapasensiya, asin magdanay na mapagbantay. Basahon an Tataramon nin Diyos aroaldaw, asin magin mapagbantay may koneksiyon sa pagpamibi. (1 Ped. 4:7) Hurop-hurupon an marahayon na halimbawa kan mga tugang na hiling-hiling sa saindang buhay na magaya-gaya sinda sa pagdadanay na mapagbantay asin pati man sa paghihinguwa nindang paliwanagon an saindang ilaw. Saro diyan an eksperyensiyang mahihiling sa artikulong “Setentang Taon na Pagkapot sa Gayad kan Gubing nin Judio,” na ipinublikar sa An Torrengbantayan na Abril 15, 2012, pahina 18-21.

17 Magin sibot sa nakakapakusog na mga aktibidad asin pakikiasosyar sa mga tugang. Matao iyan saimo nin dakulang kaugmahan, asin maririsa mong garo baga marikas na nagdadalagan an oras. (Efe. 5:16) Kan nakaaging siglo, sibot-sibot an satong mga tugang asin dakul sindang naisagibo. Alagad,  mas dakul kitang naisasagibo ngunyan sa paggiya ni Jehova. Dai lamang niyato hunaon na mapapaliwanag ta nin arog kaini kaliwanag an satong ilaw.

An mga pagsungko sa pagpastor nagtatao sa sato nin oportunidad na magkaigwa kan kadunungan na nasa Tataramon nin Diyos (Hilingon an parapo 18, 19)

18, 19. Paano kita matatabangan kan mga elder sa kongregasyon na magin mapagbantay asin aktibo? Magtao nin halimbawa.

18 Nakakapakusog sa pagtubod na maaraman na dai nakakapugol sato an pagkabakong perpekto niyato tanganing makapaglingkod kita ki Jehova sa paaging inaako niya. Kaya, apresyaron an probisyon ni Jehova na “mga balaog na tawo,” an mga elder sa kongregasyon. (Basahon an Efeso 4:8, 11, 12.) Sa sunod na may magdalaw na elder saindo, aprobetsaran an oportunidad na iyan tanganing makanuod ka sa saiyang kadunungan asin makinabang sa saiyang sadol.

19 Duwang elder sa Inglatera an nagduman sa sarong mag-agom na naghagad sainda nin tabang. Namamatian kan agom na babayi na dai nagigibo kan agom niya an papel kaini bilang espirituwal na payo. Inadmitir kan agom na lalaki na bako siyang matibay na paratukdo asin dai siya nag-iiskedyul nin regular na pampamilyang pagsamba. Tinabangan kan mga elder an mag-agom na isip-isipon an halimbawa ni Jesus. Dai pinabayaan ni Jesus an saiyang mga disipulo asin isinaisip niya an saindang mga pangangaipo. Dinagka kan mga elder an agom na lalaki na arugon si Jesus. Dinagka man ninda an agom na babayi na magin mapasensiya. Nagtao man an mga elder nin praktikal na mga suhestiyon kun paano sindang duwa magtitinabangan para magkaigwa sinda nin pampamilyang pagsamba kaiba an duwa nindang aki. (Efe. 5:21-29) Pag-abot nin panahon, kinomendaran kan mga elder an agom na lalaki sa saiyang mga paghihinguwa. Pinakusog ninda siya na magpadagos lang asin manarig sa banal na espiritu na tabangan siyang magin marahay na espirituwal na payo. An pagkamuot asin kabuutan na ipinahiling kan mga elder nakatabang sa pamilya na paliwanagon an saindang ilaw.

20. Ano an magigin resulta kun papaliwanagon mo an saimong ilaw?

20 An salmista nagkanta: ‘[Maugma] an gabos na natatakot ki Jehova, na naglalakaw sa Saiyang dalan.’ (Sal. 128:1) Kun pinapaliwanag mo an saimong ilaw—paagi sa pag-imbitar sa iba na maglingkod sa Diyos, paagi sa paggawi na nakakakontribwir sa pagkasararo, asin paagi sa pagdadanay na mapagbantay—magigin mas urog kang maugma. Maririsa kan iba an marahay mong mga gibo, asin dakul an mapapahirong pamurawayon an satong Ama.—Mat. 5:16.