Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

Nagigirumduman Mo Daw?

Nagigirumduman Mo Daw?

Maingat mo daw na binasa an dai pa sana nahahaloy na mga isyu kan An Torrengbantayan? Buweno, hilinga kun masisimbag mo an minasunod na mga hapot:

Kun makaresibi nin mga instruksiyon hali sa organisasyon nin Diyos, ano an dapat gibuhon kan mga tugang, arog kan mga paraataman nin sirkito asin mga elder sa kongregasyon?

Dapat na sumunod tulos sinda. Puwede nindang ihapot sa sadiri: ‘Nakakapakusog daw ako sa espirituwalidad kan mga tugang? Tulos ko daw na inaako asin sinusuportaran an mga itinataong instruksiyon?’—w16.11, p. 11.

Kasuarin nagin bihag kan Babilonya an tunay na mga Kristiyano?

Nangyari ini dai nahaloy pagkagadan kan mga apostol. Kan panahon na iyan, nagkakaigwa na nin mga lider nin simbahan. Ipinalakop kan Simbahan asin Estado an apostatang Kristiyanismo asin hininguwang puuton an arog-trigong mga Kristiyano para dai na madangog an boses kan mga ini. Pero kan mga dekada bago an 1914, minabutas na an mga linahidan.—w16.11, p. 23-25.

Taano ta mahalagang marhay an isinurat ni Lefèvre d’Étaples?

Kan dekada nin 1520, itrinadusir ni Lefèvre an Bibliya sa lengguwaheng Pranses para masabutan iyan kan ordinaryong mga tawo. An paagi niya nin pag-interpretar kan mga teksto sa Bibliya nakaimpluwensiya ki Martin Luther, William Tyndale, asin John Calvin.—wp16.6, p. 10-12.

Ano an pagkakalain kan “pagsentro kan isip sa laman” asin kan “pagsentro kan isip sa espiritu”? (Roma 8:6)

An saro na naggigibo kan nainot nakapokus sa makasalan na mga pagmawot asin tendensiya kan saiyang bakong perpektong laman. Pirmi niyang ipinapakipag-ulay asin ikinakaugmang marhay an mga bagay na may koneksiyon sa laman. An saro na naggigibo kan ikaduwa, nakapokus an buhay sa mga bagay na konektado sa Diyos asin sa Saiyang kaisipan; an siring na Kristiyano ginigiyahan nin banal na espiritu. An pagsentro kan isip sa laman maresulta sa kagadanan, pero an pagsentro kan isip sa espiritu maresulta sa buhay asin katuninungan.—w16.12, p. 15-17.

Ano an nagkapirang praktikal na paagi para mabawasan an kahaditan?

Inuton an mas importanteng mga bagay, magin realistiko sa mga linalauman, mag-iskedyul nin oras kada aldaw para magrelaks, ikaugma an mga linalang nin Diyos, magin mapagpangisi, mag-ehersisyo nin regular, asin magkaigwa nin supisyenteng turog.—w16.12, p. 22-23.

“Si Enoc ibinalyo tanganing dai niya maeksperyensiyahan an normal na kagadanan.” (Heb. 11:5) Paano?

Posibleng naggibo an Diyos nin paagi tanganing magadan si Enoc sa paaging dai niya namamati.—wp17.1, p. 12-13.

Taano ta mahalaga pa man giraray an kababaan nin buot?

An saro na hababa an buot, midbid an sadiri niya asin aram niya an saiyang mga limitasyon. Dapat na midbidon niyato na an satong mga paggawi puwedeng makaapekto sa iba asin na dai ta isipon na mas importante kita kisa sa iba. —w17.01, p. 18.

Ano an nagpapatunay na giniyahan nin Diyos an namamahalang grupo kan inot na siglo, kun paanong ginigiyahan man niya an Namamahalang Grupo ngunyan?

Sa tabang kan banal na espiritu, nasabutan ninda an mga katotoohan sa Bibliya. Sa tabang kan mga anghel, pinanginutan ninda an gibuhon na paghuhulit, asin nagsarig sinda sa Tataramon nin Diyos pag nagtatao nin mga instruksiyon. Totoo man iyan ngunyan.—w17.02, p. 26-28.

Ano an mga dahilan kaya mahalagang marhay sa sato an pantubos?

An apat na dahilan iyo an: Kun siisay an nagtao, kun taano ta itinao, kun ano an isinakripisyo, asin kun taano ta talagang kaipuhan mo iyan. Dapat tang hurop-hurupon an mga ini para mas mapahalagahan niyato an pantubos.—wp17.2, p. 4-6.

Pakatapos na gumibo nin sarong desisyon, puwede daw na baguhon nin sarong Kristiyano an saiyang desisyon?

Dapat tang utubon an satong sinabi. Pero, may mga pagkakataon na dapat pag-isipan giraray an sarong desisyon. Kan magsulsol an mga tawo, binago nin Diyos an saiyang desisyon mapadapit sa Nineve. Kun minsan, huli sa pagbabago sa kamugtakan o bagong impormasyon tibaad kaipuhan tang baguhon an satong desisyon.—w17.03, p. 16-17.

Taano ta peligrosong marhay an maraot na tsismis?

Puwede iyan makapagrabe sa problema. Tama man kita o sala, an pagtaram nin nakakaraot sa iba dai nanggad makakatabang na magrahay an sitwasyon.—w17.04, p. 21.