Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

Maghiling Bako sa Pangluwas na Itsura

Maghiling Bako sa Pangluwas na Itsura

SI Don, na sarong Saksi ni Jehova sa Canada, naghihinguwang marhay na makaulay an mga tawong nag-iistar sa tinampo. Mapadapit sa saro sa mga nakaulay niya, inistorya ni Don: “Si Peter na sarong lalaki na dai nin harong an saro sa pinakamaating tawo na nahiling ko sa eskinita. Nauuyam sa saiya an mga tawo saka matibay siya sa paggibo nin mga paagi para magrayo sa saiya an mga tawo. Pauruutro niyang sinasayumahan an mga kabuutan na ipinapahiling sa saiya.” Dawa arog kaiyan, mapasensiyang hininguwa ni Don na magin mabuot sa lalaking ini sa laog nin labing 14 taon kada may pagkakataon.

Sarong aldaw, hinapot ni Peter si Don: “Ta’no ta pigtitiyagaan mo pa ako? Su iba ngani dai na ako pinapakiaraman. Ta’no ta ginigibo mo ini?” Mataktikang naggamit si Don nin tulong teksto tanganing maabot an puso ni Peter. Inot, hinapot niya si Peter kun aram niyang may personal na pangaran an Diyos asin direkta niyang ipinabasa sa Bibliya an Salmo 83:18. Dangan, tanganing ipahiling kun taano ta nagmamakulog siya sa saiya, ipinabasa niya ki Peter an Roma 10:13, 14, na diyan ipinapaliwanag na “an gabos na nag-aapod sa ngaran ni Jehova maliligtas.” Panghuri, binasa ni Don an Mateo 9:36 asin sinabi ki Peter na basahon niya man mismo an teksto. Ini an sabi kaiyan: “Kan mahiling [ni Jesus] an dakul na tawo, nahirak siya sa sainda, huli ta sinda naanitan asin napabayaan arog nin mga karnero na daing pastor.” Pakabasa kaiyan, nagluluhang naghapot si Peter: “Saro ako sa mga karnerong ini?”

Pinunan ni Peter na baguhon an sadiri niya. Nagkakarigos na siya, nag-aahit, dangan isinusulot an mga badong itinao sa saiya ni Don. Dagos-dagos nang nagin malinig si Peter.

May diary si Peter. Mamunduon an inot na mga nakasurat sa diary niya, pero bako nang arog kaiyan sa huri niyang mga isinurat. Halimbawa, isinurat niya: “Sa aldaw na ini, naaraman ko an ngaran nin Diyos. Kaya ngunyan pag namimibi ako, puwede na akong mamibi ki Jehova. Marahayon talaga sa pagmati na maaraman an ngaran niya. Sabi ni Don, puwede ko daang magin haraning Amigo si Jehova, saro na pirming may panahon para magdangog sako, nuarin man o manungod man iyan sa ano.”

 Para sa saiyang mga tugang an huring isinurat ni Peter. Sinabi niya:

“Bakong marahay an pagmati ko ngunyan. Siguro dahil ini sa edad ko. Pero dawa kun ini na an huring aldaw ko, aram kong mahihiling ko giraray sa Paraiso an amigo ko [si Don]. Kun binabasa na nindo ini, buot sabihon kaiyan mayo na ako. Pero kun sa pagbelar sako mahiling nindo an sarong lalaki na medyo iba sa kadaklan, kaulayon nindo siya, asin basahon tabi nindo an sadit na asul na librong ini [an pantabang sa pag-adal sa Bibliya na “An Katotoohan na Minagiya Pasiring sa Buhay na Daing Sagkod” na itinao saiya haloy na panahon na an nakaagi]. * Sinasabi diyan na mahihiling ko giraray sa Paraiso an amigo ko. Bilog na puso akong naniniwala na mangyayari iyan. An saindong tugang na nagpapadaba sa saindo, Peter.”

Pagkatapos kan lubong, ini an sinabi kan tugang na babayi ni Peter na si Ummi: “Mga duwang taon na an nakaagi, nakipaghilingan sako si Peter. Sa haloy na panahon, kaidto ko lang siya nahiling na maugma. Nagngirit pa ngani siya.” Sinabi ni Ummi ki Don: “Babasahon ko an librong ini huling siguradong espesyal an ano man na bagay na nakaabot sa puso kan tugang ko.” Nag-uyon man si Ummi na pag-ulayan ninda kan sarong Saksi ni Jehova an mas bagong librong Ano Man Nanggad an Itinotokdo kan Biblia?

Arog ni Don, maghiling kita bako sa pangluwas na itsura saka magpahiling kita nin tunay na pagkamuot asin magin mapasensiya sa gabos na klase nin tawo. (1 Tim. 2:3, 4) Kun gigibuhon niyato iyan, puwede tang mapahiro an mga tawong tibaad bakong marahay an pangluwas na itsura pero marahay an puso, arog ni Peter. Makakasigurado kita na papangyarihon kan Diyos, na “naghihiling sa puso,” na magtalubo an katotoohan sa mga tawong nasa tamang kamugtakan an puso.—1 Sam. 16:7; Juan 6:44.

^ par. 7 Ipinublikar kan Mga Saksi ni Jehova pero dai na iniimprenta ngunyan.