Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

‘Salamat sa Diyos Huli kan Marahay Mong Kaisipan!’

‘Salamat sa Diyos Huli kan Marahay Mong Kaisipan!’

IYAN an sinabi ni David kan suanoy na Israel para umawon an sarong babaying nakamidbid niya, si Abigail. Taano ta inumaw siya ni David, asin ano an manunudan ta sa halimbawa niya?

Nabisto ni David an may agom na babaying ini kan nagdudulag siya ki Hading Saul. An agom ni Abigail iyo si Nabal, mayaman na lalaki na dakulon ataman na hayop sa mabukid na rehiyon sa timog na parte kan Juda. Si David asin an mga tawuhan niya nagin garo nagpoprotektar na lanob para sa mga pastor asin aripumpon ni Nabal. Paghaloy-haloy, nagsugo si David nin mga mensahero ki Nabal tanganing maghagad nin ano man na maitatao niyang suplay nin kakanon. (1 Sam. 25:8, 15, 16) Kun iisipon kun paano prinotektaran ni David saka kan mga tawuhan niya an mga pagsadiri ni Nabal, bako nanggad sobra an hinahagad ni David.

Pero ipinahiling ni Nabal na siya “Daing Isip” o “Mangmang,” arog kan kahulugan kan pangaran niya. Nagsimbag siya sa makulog asin nakakainsultong paagi asin dai itinao an hinahagad ni David. Kaya, nag-andam si David tanganing padusahan si Nabal huli sa nakakainsulto saka bakong rasonableng simbag kaini. Huli sa kamangmangan ni Nabal, madusa siya pati an mga kairiba niya sa harong.—1 Sam. 25:2-13, 21, 22.

Nahihiling-hiling na ni Abigail an marauton na mangyayari huli sa pabigla-biglang aksiyon na pinaplano ni David, kaya kusog-buot siyang nag-interbenir. Magalang siyang nakiulay ki David basado sa relasyon kaini ki Jehova. Nagtao siya nin awad-awad na suplay nin kakanon ki David, an sunod na magigin hadi, asin sa saiyang mga tawuhan. Dangan, pinasalamatan ni David si Jehova huling ginamit Niya an babaying ini para pugulan siyang gibuhon an sarong bagay na magigin kasalan sa Diyos. Sinabi ni David ki Abigail: ‘Salamat sa Diyos huli kan marahay mong kaisipan asin huli ta ilinikay mo ako sa paggadan asin sa pagbalos ngunyan na aldaw.’—1 Sam. 25:18, 19, 23-35, An Marahay na Bareta Biblia.

Malinaw na habo nanggad niyatong magin arog ni Nabal, na dai nagpahalaga sa marahay na mga bagay na ginibo kan iba. Apuwera kaiyan, kun marisa ta na may bakong magayon na nangyayari, gigibuhon niyato an gabos tanganing dai iyan maggrabe. Iyo, arugon ta an salmista na nagsabi sa Diyos: ‘Tukduan mo ako nin marahay na pag-isip asin kadunungan.’—Sal. 119:66.

Puwedeng marisa kan iba an kadunungan, o marahay na kaisipan, na ipinapahiling niyato sa mga ginigibo ta. Sabihon man ninda iyan o dai, posibleng mamatian ninda an arog ki David, na nagsabi: ‘Salamat sa Diyos huli kan marahay mong kaisipan!’