Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

Kun Taano ta Nagtatao Kita sa Saro na Igwa Na kan Gabos

Kun Taano ta Nagtatao Kita sa Saro na Igwa Na kan Gabos

‘Samuyang Diyos, nagpapasalamat kami saimo asin inuumaw niyamo an saimong mamurawayon na ngaran.’—1 CRON. 29:13.

KANTA: 80, 50

1, 2. Paano ipinapahiling ni Jehova an saiyang pagkabukas-palad sa sato?

BUKAS-PALAD na Diyos si Jehova. An gabos na bagay na yaon sa sato hali sa saiya. Sadiri niya an gabos na bulawan asin plata pati an iba pang natural na yaman kan daga, asin ginagamit niya an mga ini tanganing susteniran an buhay. (Sal. 104:13-15; Hag. 2:8) Mababasa sa Bibliya an dakul na istorya kun paano ginamit ni Jehova sa milagrosong paagi an mahalagang mga bagay na ini tanganing itao an mga pangangaipo kan saiyang mga lingkod.

2 Sa laog nin 40 taon, sinuplayan ni Jehova nin manna asin tubig an nasyon nin Israel mantang yaon sinda sa kaawagan. (Ex. 16:35) Huli kaiyan, ‘dai sinda nagkulang nin ano man.’ (Neh. 9:20, 21, An Marahay na Bareta Biblia) Paagi ki propeta Eliseo, milagrosong pinadakul ni Jehova an kadikit na lana kan sarong maimbod na babaying balo. Huli sa regalong ini nin Diyos, nabayadan niya an saiyang mga utang asin may natada pang igong kuwarta na magagamit ninda tanganing mabuhay sinda kan saiyang mga aki. (2 Ha. 4:1-7) Sa tabang man ni Jehova, milagrosong nakapagtao si Jesus nin kakanon asin nin kuwarta pa ngani kan iyan kinaipuhan.—Mat. 15:35-38; 17:27.

3. Ano an pag-uulayan ta sa artikulong ini?

 3 Puwedeng gamiton ni Jehova an ano man na bagay tanganing susteniran an saiyang mga linalang digdi sa daga. Minsan siring, dinadagka niya pa man giraray an saiyang mga lingkod na gamiton an saindang materyal na mga bagay tanganing suportaran an gibuhon kan saiyang organisasyon. (Ex. 36:3-7; basahon an Talinhaga 3:9.) Taano ta inaasahan ni Jehova na gagamiton niyato an satong mahalagang mga bagay tanganing magtao sa saiya? Paano sinuportaran sa pinansiyal na paagi kan maimbod na mga lingkod kan suanoy an mga gibuhon kan mga representante ni Jehova? Paano ginagamit ngunyan kan organisasyon an mga idinodonar na kuwarta? An mga hapot na ini sisimbagon sa artikulong ini.

KUN TAANO TA NAGTATAO KITA KI JEHOVA

4. Ano an ipinapahiling ta ki Jehova kun sinusuportaran ta an mga gibuhon niya?

4 Nagtatao kita ki Jehova huling namumutan asin inaapresyar niyato siya. Napapano an satong puso nin pasasalamat pag iniisip-isip ta an gabos na ginibo niya para sa sato. Kan ipinapaliwanag ni Hading David an mga kakaipuhanon sa pagtugdok kan templo, sinabi niya na an ano man na inaako ta gabos iyan hali ki Jehova, asin an ano man na itinatao ta sa saiya hali iyan sa kun ano an itinao niya sa satuya.—Basahon an 1 Cronica 29:11-14.

5. Paano ipinapahiling kan Kasuratan na an bulaos na pagtao mahalagang aspekto kan tunay na pagsamba?

5 An pagtao niyato ki Jehova saro man na kapahayagan nin pagsamba ta sa saiya. Sa bisyon, nadangog ni apostol Juan an mga lingkod ni Jehova sa langit na nagsasabi: “Angay ka, Jehova na samuyang Diyos, na mag-ako kan kamurawayan asin kan onra asin kan kapangyarihan, huli ta linalang mo an gabos na bagay, asin huli sa saimong kabutan, sinda nag-eksister asin nalalang.” (Kap. 4:11) Bako daw na mauyon ka na maninigo si Jehova sa gabos na kamurawayan asin onra, kaya gusto niyatong itao sa saiya an pinakamarahay na igwa kita? Paagi ki Moises, ipinagbuot ni Jehova sa mga Israelita na dumulok sa atubangan niya sa tulong taunan na kapiyestahan. Bilang kabtang kan saindang pagsamba sa mga kapiyestahan na ini, mayong Israelita an maninigong ‘dumulok na mayo nin dara sa atubangan ni Jehova.’ (Deut. 16:16) Kaagid kaiyan, an satong bulaos na pagtao bilang pag-apresyar asin pagsuporta sa gibuhon kan daganon na kabtang kan organisasyon ni Jehova sarong mahalagang aspekto kan satong pagsamba.

6. Taano ta marahay an epekto sa sato kan pagigin matinao? (Hilingon an ritrato sa kapinunan kan artikulo.)

6 Marahay an epekto sa sato kun magigin matinao kita imbes na kita sana an pirming nag-aako. (Basahon an Talinhaga 29:21.) Tibaad maisip niyato an sarong aki na nagtatao nin regalo sa saiyang mga magurang hali sa dikit niyang balon na itinatao ninda sa saiya. Siguradong naaapresyar na marhay kan mga magurang an regalong iyan! O tibaad an sarong hoben na payunir nakaistar sa harong kaiba kan saiyang mga magurang asin nagtatao siya nin pandagdag sa mga gastuson sa harong. Tibaad dai ini linalauman kan mga magurang, pero inaako ninda an regalo huling iyan sarong marahay na paagi na maipapahiling kan aki an pag-apresyar niya sa gabos na ginibo kan saiyang mga magurang para sa saiya. Kaagid kaiyan, aram ni Jehova na may marahay na epekto sa sato an pagtao ta kan satong mahalagang mga bagay.

AN PAGTAO KAIDTONG MGA PANAHON KAN BIBLIYA

7, 8. Anong halimbawa an itinao kan banwaan ni Jehova kan mga panahon kan Bibliya kun dapit sa pagkontribwir (a) para sa espesipikong mga proyekto? (b) para sa pangkagabsan na pagsuporta sa gibuhon?

7 Sa Bibliya, haloy nang ginigibo kan mga lingkod nin Diyos an pagtao hali sa saindang materyal na mga pagsadiri. May mga pagkakataon kaidto na nagkokorontribwir an banwaan ni Jehova para sa espesipikong mga proyekto. Halimbawa, nangapudan si Moises sa mga Israelita na magtao nin donasyon para sa paggibo kan tabernakulo, kapareho kan ginibo ni Hading David para sa pagtugdok kan templo. (Ex. 35:5; 1 Cron. 29:5-9) Kan panahon ni Hading Joas, ginagamit kan mga saserdote  an natipon na kuwarta sa paghirahay kan harong ni Jehova. (2 Ha. 12:4, 5) Kan maaraman kan mga tugang sa Kristiyanong kongregasyon kan inot na siglo na may tiggutom asin kaipuhan nin tabang kan mga tugang, “nagdesisyon [sinda], sigun sa kakayahan kan kada saro, na magpadara nin ayuda sa mga tugang na nag-iistar sa Judea.”—Gibo 11:27-30.

8 Nagtao man an banwaan ni Jehova kaidto nin tabang pinansiyal sa mga nanginginot sa gibuhon. Sa Katugunan ni Moises, dai nin manang itinatao para sa mga Levita bakong arog kan sa ibang tribo. Imbes, tinatawan sinda kan mga Israelita nin ikasampulong kabtang, na paagi kaiyan nakakapagpokus an mga Levita sa saindang gibuhon sa tabernakulo. (Bil. 18:21) Kaagid kaiyan, nakinabang man si Jesus asin an saiyang mga disipulo sa pagkamatinao kan mga babayi “na ginagamit an saindang mga pagsadiri sa pagtabang sa sainda.”—Luc. 8:1-3.

9. Sain hali an mga kontribusyon kaidto?

9 Siyempre, iba-iba an pinaghahalian kan mga donasyon. Kan nagkokontribwir para sa paggibo kan tabernakulo sa kaawagan, posibleng marhay na kaiba sa itinao kan mga Israelita an mahalagang mga bagay na dara-dara ninda hali sa Ehipto. (Ex. 3:21, 22; 35:22-24) Kan inot na siglo, may mga Kristiyano na ipinabakal an saindang mga pagsadiri, arog nin uma asin harong, dangan inentrega ninda an kuwarta sa mga apostol. Idinidistribwir man kan mga apostol an pondo sa mga nangangaipo. (Gibo 4:34, 35) May mga nagtatagama man nin kuwarta asin regular na nagdodonar bilang pagsuportar sa gibuhon. (1 Cor. 16:2) Kaya an gabos na klase nin tawo—magpuon sa pinakamayaman sagkod sa pinakatios—puwedeng magtao.—Luc. 21:1-4.

AN PAGTAO NGUNYAN

10, 11. (a) Paano ta maaarog an bukas-palad na mga lingkod ni Jehova kan mga panahon kan Bibliya? (b) Ano an masasabi mo dapit sa saimong pribilehiyo na suportaran an gibuhon na pang-Kahadian?

10 Ngunyan, tibaad hagadon man sa sato na magtao nin donasyon para sa sarong espesipikong katuyuhan. Halimbawa, tibaad may planong i-renovate o tugdukan nin bagong Kingdom Hall an saindong kongregasyon. Tibaad ipaisi sa sato na nangangaipo nin pinansiyal na tabang sa pag-renovate kan satong sangang opisina, sa mga gastos sa kumbensiyon na inaatenderan ta, o sa pag-ayuda sa satong mga tugang pagkatapos nin kalamidad. Nagdodonar man kita tanganing suportaran an mga naglilingkod sa world headquarters asin sa mga sangang opisina sa bilog na kinaban. Sinusuportaran man kan satong mga donasyon an mga misyonero, espesyal payunir, asin an mga nasa pansirkitong gibuhon. Siguradong an kongregasyon nindo igwa nin ginibong resolusyon tanganing suportaran sa pinansiyal an pambilog na kinaban na proyekto nin pagtugdok nin mga Assembly Hall asin Kingdom Hall, kun sain nakikinabang an mga tugang sa bilog na kinaban.

11 Gabos kita igwa nin maitatabang tanganing suportaran an gibuhon kan organisasyon ni Jehova na isinasagibo sa huring mga aldaw na ini. Kadaklan sa donasyon dai naaaraman kun siisay an nagdonar. Dai niyato ipinapaaram sa iba kun gurano an ihinuhulog ta sa donation box sa satong Kingdom Hall o an idinodonar ta online paagi sa jw.org. Tibaad naiisip niyato na dikit sana an naitatao ta. Minsan siring, an kadaklan sa idinodonar ngunyan na pondo hali sa dakul na saradit na donasyon imbes na sa pipira sanang darakulang donasyon. An satong mga tugang, dawa idtong masakit an pagbuhay, inaarog an mga taga Macedonia kaidto na dawa “tios na marhay” nakiulay na tawan sinda kan pribilehiyong magtao asin ginibo ninda iyan na may pagkabukas-palad.—2 Cor. 8:1-4.

12. Paano hinihinguwa kan organisasyon na gamiton sa pinakamarahay na paagi an mga donasyon?

12 Udok na namimibi an Namamahalang Grupo tanganing magi sindang maimbod asin mapagmansay sa paggamit kan pondo kan organisasyon. (Mat. 24:45) Binabadyet an nareresibing mga donasyon asin ibinabasar diyan kun paano  iyan gagastuson. (Luc. 14:28) Sa mga panahon kan Bibliya, may sinusunod na mga instruksiyon an mga nag-aasikaso kan idinusay na pondo tanganing masigurado na magagamit iyan para sana sa katuyuhan kaiyan. Halimbawa, nagbalik si Esdras sa Jerusalem dara an mga idinonar kan hadi kan Persia—bulawan, plata, asin iba pang bagay na pigkakarkulong katumbas ngunyan nin labing 100 milyon na dolyar (U.S.). Ibinilang ni Esdras an mga pondong ini na boluntaryong mga dulot para ki Jehova kaya nagtao siya nin detalyadong mga instruksiyon tanganing protektaran an mahalagang mga bagay na ini sa peligrosong dalan pasiring sa Jerusalem. (Esd. 8:24-34) Nangolekta si apostol Pablo nin pondo para tabangan an mga nangangaipong tugang sa Judea. Sinigurado niya na an mga nagdidistribwir kan donasyon ‘gigibuhon nin sadiyosan an gabos na bagay, bako sanang sa paghiling ni Jehova kundi sa paghiling man nin mga tawo.’ (Basahon an 2 Corinto 8:18-21.) Inaarog man ngunyan kan satong organisasyon an halimbawa ni Esdras asin ni Pablo. Sinusunod kaiyan an malinaw asin espesipikong mga instruksiyon sa pagkapot asin paggastos kan mga donasyon.

13. Ano an dapat na magin pagmansay niyato dapit sa dai pa sana nahahaloy na mga pagpapasimple na ginibo kan organisasyon?

13 Tibaad gumibo nin mga pagbabago an sarong pamilya tanganing an ginagastos ninda dai sumobra sa saindang income. O tibaad gumibo sinda nin mga paagi na mapasimple an saindang buhay tanganing mas makapaglingkod sinda ki Jehova. Totoo man iyan sa organisasyon ni Jehova. Sa nakaagi pa sanang mga taon, dakul nin ginibong marahayon asin bagong mga proyekto. Kun minsan, may panahon na mas dakul an kuwartang nagluluwas kisa sa naglalaog. Kaya, naghahanap an organisasyon nin mga paagi na mabawasan an gastos asin mapasimple an trabaho tanganing magamit kaiyan sa pinakamarahay na paagi sagkod na posible an mga donasyon na bukas-palad nindong itinatao.

AN MGA NAGIGIBO KAN SAINDONG DONASYON

An donasyon na itinatao nindo nakakatabang sa satong pambilog na kinaban na gibuhon (Hilingon an parapo 14-16)

14-16. (a) Ano an pira sa mga naisasagibo huli sa mga donasyon na itinatao nindo? (b) Paano ka nakikinabang sa mga probisyon na ini?

14 Dakul na haloy nang lingkod ni Jehova an nagsasabing ngunyan lang sinda nakaeksperyensiya nin arog kaini kadakul na espirituwal na probisyon. Isipa na sana! Sa nakaagi pa sanang mga taon, nahiling ta an pagpupuon kan jw.org asin kan JW Broadcasting. Naipublikar an New World Translation of the Holy Scriptures sa dakul na iba pang lengguwahe. Kan 2014 asin 2015, nagkapira sa pinakadarakulang istadyum sa 14 siyudad sa bilog na kinaban an nagin tiripunan para sa tulong aldaw na “Padagos na Hanapon Nguna an Kahadian nin Diyos!” na Internasyonal na mga Kumbensiyon. Ikinaugmang marhay iyan kan mga nag-atender.

 15 Dakul an nagpahayag kan saindang pasasalamat para sa marahayon na mga probisyon na inaako ninda hali sa organisasyon ni Jehova. Halimbawa, mapadapit sa probisyon na JW Broadcasting, sarong mag-agom na naglilingkod sa sarong nasyon sa Asia an nagsurat: “Nakadestino kami sa sarong sadit na siyudad. Kaya kun minsan, namamati ming napapasuway kami, saka madali mi sanang malingawan kun gurano kahiwas kan gibuhon ni Jehova. Pero pag naghihiling na kami kan manlain-lain na programa sa JW Broadcasting, naipapagirumdom kaiyan samo na parte kami nin sarong internasyonal na kasararuan nin magturugang. Ugmahon sa JW Broadcasting an mga namumutan ming tugang digdi. Parati mi sindang nadadangog na nagsasabi na pagkatapos nindang mahiling an programa sa kada bulan, namamatian nindang harani sinda sa mga miyembro kan Namamahalang Grupo. Ngunyan mas ipinag-oorgulyo ninda na parte sinda kan organisasyon nin Diyos.”

16 Sa bilog na kinaban, haros 2,500 na Kingdom Hall an itinutugdok asin pigre-renovate sa presente. Kan ginagamit na ninda an saindang bagong Kingdom Hall, an mga miyembro kan sarong kongregasyon sa Honduras nagsurat: “Talagang nauugma kami na magin parte kan unibersal na pamilya ni Jehova asin maeksperyensiyahan an kahanga-hangang kasararuan nin magturugang sa bilog na kinaban. Huli kaiyan, nagkatotoo an pangarap ming magkaigwa nin Kingdom Hall sa komunidad mi.” Dakul an nagpahayag nin arog kaiyan na apresasyon pagkatapos nindang mag-ako nin Bibliya asin iba pang publikasyon na itrinadusir sa saindang lengguwahe, matawan nin ayuda, o pagkatapos mahiling an marahay na mga resulta kan pagpapatotoo sa darakulang siyudad asin sa publiko sa saindang teritoryo.

17. Paano niyato masasabi na sinusuportaran ni Jehova an gibuhon kan saiyang organisasyon ngunyan?

17 Dai masabutan kan mga nagmamasid kun paano nagigin posible an gabos na gibuhon na ini gamit sana an boluntaryong mga donasyon. Pagkatapos mag-tour sa sarong imprentahan niyato, naghangang marhay an sarong nagbisita na may halangkaw na posisyon sa sarong dakulang kompanya huling an gabos na trabaho ginigibo nin mga boluntaryo, sinusuportaran nin donasyon, saka dai kita nagpapabakal o nag-oorganisar nin mga okasyon para makatipon nin kuwarta. Sinabi niya na imposible talaga an ginigibo niyato. Iyo, uyon kita diyan! Aram niyato na nagigin posible sana iyan huli sa tabang ni Jehova.—Job 42:2.

AN MGA BENDISYON KAN PAGTAO KI JEHOVA

18. (a) Anong mga bendisyon an makakamtan ta kun nagtatao kita bilang pagsuportar sa Kahadian? (b) Paano ta sasanayon an satong mga aki asin an mga baguhan na magtao para sa Kahadian?

18 An pagtao sa sato kan oportunidad na suportaran an dakulang gibuhon ngunyan sarong paagi na tinatawan kita ni Jehova nin onra. Sinisigurado niya na magkakamit kita nin mga bendisyon pag nagtatao kita bilang pagsuportar sa Kahadian. (Mal. 3:10) Nanunuga si Jehova na kun kita bukas-palad, marahay an magigin resulta kaiyan sa sato. (Basahon an Talinhaga 11:24, 25.) Nakakapaugma man sa sato an pagtao, huling “igwang urog na kaugmahan sa pagtao kisa sa pag-ako.” (Gibo 20:35) Paagi sa tataramon asin gibo, may pribilehiyo kitang sanayon an satong mga aki saka an mga baguhan kun paano man sinda makakatabang sa gibuhon asin magkamit nin dakul na bendisyon sa paggibo kaiyan.

19. Paano ka napakusog kan artikulong ini?

19 An gabos na bagay na yaon sa sato hali ki Jehova. Kun nagtatao kita sa saiya, ipinapahiling ta na namumutan ta siya asin inaapresyar niyato an gabos na ginigibo niya para sa sato. (1 Cron. 29:17) Kan nagdodonar an mga Israelita sa pagtugdok kan templo, ‘nag-ugma an banwaan sa saindang pagkabukas-palad, huli ta sa bilog nindang puso nagdonar sinda [ki Jehova].’ (1 Cron. 29:9, An Banal na Biblia) Lugod na padagos man niyatong mamatian an kaugmahan asin pagkakontento sa pagtao ki Jehova kan mga bagay na itinao niya sa sato.