Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

Gikan sa Buot na Iprinesentar an Saindang Sadiri—Sa Madagascar

Gikan sa Buot na Iprinesentar an Saindang Sadiri—Sa Madagascar

“PAG nag-iistorya kan saindang mga eksperyensiya an mga amiga kong naglilingkod sa mga lugar na nangangaipo nin dugang pang payunir, gustong-gusto ko man na maeksperyensiyahan iyan,” an sabi ni Sylviana, sarong 27 anyos na payunir. “Pero,” an sabi niya, “natakot akong magin need-greater ta huna ko dai ko iyan kaya.”

Arog ka man daw ki Sylviana? Gustong-gusto mo man daw na maglingkod sa sarong teritoryo na mas nangangaipo nin paraani kan Kahadian pero dai ka sigurado kun baga makakaya mo iyan? Kun iyo, kusugi an buot mo! Sa tabang ni Jehova, ribo-ribong brother asin sister an napangganahan an mga nakakaulang sa sainda na mapahiwas an saindang ministeryo. Para maaraman kun paano sinda tinabangan ni Jehova, magduman kita sa Madagascar, an ikaapat sa pinakadakulang isla sa kinaban.

Sa nakaaging sampulong taon, labing 70 maigot na parahayag asin payunir hali sa 11 nasyon * an nagbalyo sa mabungang teritoryong ini sa Aprika, kun sain dakula an pagpapahalaga kan mga tawo sa Bibliya. Saka, dakul na parahayag na nakaistar mismo sa isla an andam na magtabang sa pagpalakop kan mensahe kan Kahadian sa mahiwason na isla. Midbidon niyato an pira sa sainda.

PAGDAOG SA TAKOT ASIN PANGLULUYA NIN BUOT

Si Perrine asin Louis

An mag-agom na si Louis asin Perrine, na labi nang 30 anyos, nagbalyo sa Madagascar haling Pransia. Haloy na nindang pinag-iisipan na pahiwason an saindang ministeryo paagi sa pagbalyo sa ibang nasyon, pero nagduwa-duwa kaidto si Perrine. Sinabi niya: “Natatakot akong magbalyo sa lugar na bako akong pamilyar. Nahahadit akong bayaan an sakong pamilya, kongregasyon, apartment, an gabos na kinatudan kong lugar, asin an samuyang rutina. Kaya an totoo, an mga ikinakahadit ko an pinakadakulang ulang na kinaipuhan kong pangganahan.” Kan 2012, nagkaigwa na nin kusog nin buot si Perrine, kaya nagbalyo na sinda ni Louis. Ano an masasabi niya sa nagin desisyon ninda? “Pag binabalikan ko an nakaagi, masasabi kong nakakapakusog sa pagtubod na maeksperyensiyahan mismo sa buhay mi an pagtabang ni Jehova.” Ini man an sabi ni Louis, “Isipon mo, sa inot ming pag-Memoryal sa Madagascar, sampulo sa mga Bible study mi an nag-atender!”

 Ano an nakatabang sa mag-agom na magdanay sa saindang asignasyon kan may nag-abot na mga kadipisilan? Nakimahirak sinda ki Jehova sa pamibi na tawan sinda nin kusog na kaipuhan tanganing makatagal. (Fil. 4:13) Sinabi ni Louis: “Namatian ming sinimbag ni Jehova an samuyang mga pamibi asin tinawan kami kan ‘katuninungan nin Diyos.’ Paagi kaiyan, nakapagpokus kami sa kaugmahan na itinatao samo kan samuyang paglilingkod. Saka, an mga amigo mi sa Pransia nagpadara samo nin mga e-mail saka surat tanganing pakusugon kaming dai sumuko.”—Fil. 4:6, 7; 2 Cor. 4:7.

Abundang binendisyunan ni Jehova si Louis asin Perrine huli sa saindang pakatagal. “Kan Oktubre 2014, nakapagklase kami sa Bible School for Christian Couples * sa Pransia,” an sabi ni Louis. “Saro iyan sa dai malilingawan na regalo sa samo ni Jehova.” Pagkatapos kan klase, naugmang marhay an mag-agom huling sa Madagascar man giraray sinda iinasignar.

“MAGIGIN PROUD KAMI SA SAINDO!”

Si Nadine asin Didier

Nagbalyo sa Madagascar kan 2010 an mag-agom na taga Pransia na si Didier asin Nadine kan sinda labing 50 anyos na. Sinabi ni Didier: “Nagpayunir kami kan hoben pa kami, dangan nagkaigwa kami nin tulong aki asin pinadakula sinda. Kan magin adulto na sinda, pinag-isipan mi kun puwede kaming maglingkod sa ibang nasyon.” Sinabi ni Nadine: “Garo dai ko kayang maparayo sa mga aki mi kaya nagduwa-duwa ako, pero sinabi ninda samo: ‘Kun mabalyo po kamo sa ibang nasyon para magin need-greater, magigin proud kami sa saindo!’ Napahiro kami kan sinabi ninda na bumalyo na. Dawa nakaistar kami ngunyan harayo sa mga aki mi, maugma ako ta pirmi mi man sindang nakakaulay.”

Dai nagin madali ki Didier asin Nadine an pag-adal kan lengguwaheng Malagasy. “Bako na kaming mga hoben na madali sanang makanuod nin lengguwahe,” an nakangirit na sabi ni Nadine. Ano an ginibo ninda? Nag-atender nguna sinda sa kongregasyon na French. Pero pag-abot nin panahon, kan sa hiling ninda andam na sindang mag-adal kan lengguwahe duman, nagbalyo na sinda sa sarong kongregasyon na Malagasy. Sinabi ni Nadine: “Dakul sa mga nakakaulay mi sa ministeryo gustong-gustong pag-adalan an Bibliya. Sa parati, pinapasalamatan ninda kami sa pagbisita mi sa sainda. Kan primero, huna ko nangangaturugan sana ako. Gustuhon ko talaga an pagpayunir sa teritoryong ini. Sa pagmata ko kada aga, sinasabi ko sa sadiri, ‘Ayos! Mahulit ako ngunyan!’”

Napapangirit si Didier mantang iniistorya niya kaidtong nagpupuon pa sana siyang mag-Malagasy: “Nagkokondukta ako kaidto sa sarong pagtiripon pero dai ko maintindihan an gabos na itinataong simbag kan mga tugang. An pirmi ko sanang nasasabi, ‘Salamat.’ Kan pasalamatan ko an sarong sister sa simbag niya, su mga nasa likod niya pigpaparasenyasan akong sala su simbag kan sister. Dangan nag-apod tulos ako nin sarong brother na makakatao nin tamang simbag—siguro tama man su simbag niya.”

MAUGMA NIYANG INAKO AN ALOK

Sa sarong kumbensiyon kan 2005, nahiling ni Thierry asin kan agom niyang si Nadia an dramang “Pursue Goals That Honor God.” Napahiro sinda kan dramang iyan dapit ki Timoteo asin napakusog kaiyan an saindang pagmawot na maglingkod kun sain mas nangangaipo  nin mga paraani kan Kahadian. Sinabi ni Thierry: “Sa pagtatapos kan drama, mantang nagpapalakpak kami, nagsandig ako ki agom dangan hinapot ko siya, ‘Sain kita mabalyo?’ Sinabi ni agom na iyan man an iniisip niya.” Dai nahaloy pagkatapos kaiyan, naggibo sinda nin mga pagbabago tanganing maabot an saindang pasuhan. Sinabi ni Nadia, “Padiit-diit ming binawasan an mga gamit mi sagkod na an natada husto na sana sa apat na maleta!”

Sa pinakapuro sa wala: Si Nadia asin Marie-Madeleine; Sa pinakapuro sa tuo: Si Thierry

Nag-abot sinda sa Madagascar kan 2006 asin sa puon pa sana, ikinaugma na ninda an saindang ministeryo. Sinabi ni Nadia, “Nauugma kaming marhay sa kun paano naghihimati sa mensahe an mga tawong nakakaulay mi.”

Pero pakalihis nin anom na taon, nagkaproblema an mag-agom. An ina ni Nadia na si Marie-Madeleine, na nakaistar sa Pransia, nadarinas kaya nabari an saiyang takyag asin nalugadan an payo. Pagkatapos magkonsulta sa doktor, hinapot kan mag-agom an saindang ina kun gusto kaining umiba sa sainda sa Madagascar asin duman na mag-istar. Dawa 80 anyos na si Marie-Madeleine kan panahon na iyan, maugma niyang inako an alok kan mag-agom. Ano an masasabi niya dapit sa pag-istar sa ibang nasyon? Ini an sabi niya: “Masakit kun minsan mag-adjust, pero dawa limitado na an nagigibo ko, namamatian kong mahalaga ako sa kongregasyon. Saka an talagang nakakapaugma sako, ta kan mag-istar ako digdi, nakapagpadagos an mga aki ko sa mabunga nindang ministeryo sa lugar na ini.”

“NAMATIAN KO AN MATINABANG NA KAMOT NI JEHOVA”

Si Riana na nagpapahayag sa lengguwaheng Tandroy

Si Riana na sarong brother na 22 anyos pa sana nagdakula sa Alaotra Mangoro, sarong rehiyon na may produktibong daga sa sirangan na parte kan Madagascar. Matibay siya sa klase asin gusto niya kaidtong magkua nin halangkaw na edukasyon. Pero kan nag-aadal na siya nin Bibliya, nagbago an isip niya. Inistorya niya: “Hininguwa kong makatapos tulos sa hayskul saka nanuga ako ki Jehova, ‘Kun makakapasar po ako sa final exam, mapayunir na ako.’” Pakagradwar, inutob ni Riana an saiyang panuga. Nag-istar siya kaiba nin sarong payunir na brother, nagkua nin part-time na trabaho, dangan nagpayunir. Sinabi niya, “Ini an pinakamarahay na desisyon na nagibo ko.”

Pero dai naintindihan kan mga paryentes ni Riana kun taano ta dai siya nag-abot nin sekular na karera. Sinabi niya: “Si Papa, su tiyo ko, saka su nguhod ni Lola, gabos sinda gustong kumua ako nin halangkaw na edukasyon. Pero habo kong magpundo sa pagpapayunir nin basta na sana.” Dai nahaloy, gusto na ni Riana na maglingkod kun sain mas nangangaipo nin parahayag. Ano an sarong nakapahiro sa saiya na gibuhon iyan? Inistorya niya: “Linaog nin mga parahabon an iniistaran mi asin dakul na gamit ko an nakua. Huli sa pangyayaring iyan, napag-isip-isip ko an mga sinabi ni Jesus mapadapit sa pagtipon nin ‘kayamanan sa langit.’ Nagdesisyon akong magmaigot sa pagtipon nin espirituwal na kayamanan.” (Mat. 6:19, 20) Nagbalyo siya sa pinakatimog na parte kan nasyon—saro iyan na marang rehiyon na 1,300 kilometros an rayo sa dati niyang iniistaran. Nakaistar diyan an etnikong grupo na Antandroy. Taano ta nagbalyo siya duman?

Sarong bulan bago mangyari an paghabon, napunan ni Riana nin pag-adal sa Bibliya an duwang lalaking Antandroy. Nakanuod siya nin pirang tataramon sa lengguwahe ninda asin naisip niya na dakul na Antandroy an dai pa napapaabutan kan mensahe kan Kahadian. Sinabi niya, “Namibi ako ki Jehova na tabangan akong bumalyo sa lugar kan mga nagtataram nin Tandroy.”

Nagbalyo si Riana, asin napaatubang tulos sa problema. Dai siya makahanap nin trabaho. May sarong lalaking nagsabi sa saiya: “Ta’no ta nagdigdi ka? An mga taga digdi nagduduruman sa lugar nindo tanganing makahanap nin trabaho!” Pakalihis nin duwang semana, naghali si Riana na haros mayo nang kuwarta tanganing umatender sa sarong pangrehiyon na kumbensiyon, asin iniisip niya kun ano na an gigibuhon niya. Sa huring aldaw kan kumbensiyon, may ipinasalipit an sarong brother sa bulsa kan coat ni Riana. Kuwarta iyan na an kantidad igo tanganing makabalik siya sa rehiyon kan mga Antandroy asin makapundar nin sadit na negosyo na pagtinda nin yogurt. Sinabi ni Riana: “Namatian ko an matinabang na kamot ni Jehova sa oras na kaipuhan ko iyan. Nakapagpadagos ako sa pagtabang sa mga dai pa napapaabutan kan katotoohan dapit ki Jehova!” Kadakul man kan dapat gibuhon sa kongregasyon. Sinabi pa ni Riana: “Nagtatao ako nin pampublikong pahayag kada ikaduwang semana. Sinasanay ako ni Jehova paagi kan saiyang organisasyon.” Pinapaabutan pa man giraray ni Riana sagkod ngunyan nin  mensahe kan Kahadian an dakul na tawong nagtataram nin Tandroy na gustong makaaram dapit ki Jehova.

‘BINENDISYUNAN KAN DIYOS NIN KATOTOOHAN’

Sinisiyerto sa sato ni Jehova na ‘an siisay man sa daga na naghahanap nin bendisyon para sa saiyang sadiri bebendisyunan kan Diyos nin katotoohan.’ (Isa. 65:16) Kun nagmamaigot kitang mapangganahan an mga ulang para mapahiwas an satuyang ministeryo, maeeksperyensiyahan ta an mga bendisyon ni Jehova. Halimbawa kaiyan si Sylviana, na sinambit sa kapinunan kan artikulong ini. Girumdumon na natakot siyang magin need-greater huling huna niya dai niya iyan kaya. Taano ta naisip niya iyan? Ipinaliwanag niya: “An wala kong bitis halipot nin mga siyam na sentimetro kisa sa tuo kong bitis. Kaya pakiang-kiang ako pag naglalakaw saka madaling mapagal.”

Si Sylviana (wala) asin Sylvie Ann (tuo) kaiba si Doratine kan aldaw na bawtismuhan ini

Dawa arog kaiyan, kan 2014 nakipartner si Sylviana ki Sylvie Ann na sarong hoben na payunir, asin nagbalyo sinda sa sarong sadit na baryo na mga 85 kilometros hali sa saindang dinakulaan na banwaan. Sa ibong nin mga ulang, nagkatotoo an pangarap ni Sylviana—asin nag-ako siya nin sarong marahayon na bendisyon! “Pakalihis sana nin sarong taon na paglilingkod sa bago kong asignasyon,” an istorya niya, “si Doratine, sarong hoben na ina na Bible study ko, nabawtismuhan sa sarong pansirkitong asembleya.”

“TATABANGAN TAKA”

Arog kan ipinapahiling kan mga kapahayagan nin pagtubod kan mga need-greater na ini, kun hihinguwahon tang mapangganahan an mga ulang para mapahiwas an satong ministeryo, personal niyatong maeeksperyensiyahan na talagang totoo an panuga ni Jehova sa saiyang mga lingkod: “Papakusugon taka, iyo, tatabangan taka.” (Isa. 41:10NW) Bilang resulta, urog kitang magigin harani ki Jehova. Saka, an gikan sa buot na pagpresentar kan satong sadiri—sa lugar kun sain kita nakaistar o sa ibang nasyon—inaandam kita para sa teokratikong mga aktibidad na naghahalat sa sato sa bagong kinaban. Arog iyan kan sinabi ni Didier na sinambit kasubago, “an paglilingkod kun sain mas dakula an pangangaipo magayon na pagsasanay para sa maabot na panahon!” Lugod na mas dakul pang boluntaryong paraani an magpuon na sa pagsasanay na iyan!

^ par. 4 An mga need-greater hali sa Canada, Czech Republic, Pransia, Germany, Guadeloupe, Luxembourg, New Caledonia, Sweden, Switzerland, United Kingdom, asin sa United States.

^ par. 8 Sinalidahan na iyan kan School for Kingdom Evangelizers. An mga ministrong naglilingkod nin bilog na panahon sa ibang nasyon na nakaabot sa mga kahagadan puwedeng mag-aplay sa paadalan na ini sa sadiri nindang nasyon o sa ibang nasyon kun sain an ginagamit na lengguwahe sa paadalan iyo an sadiri nindang lengguwahe.