Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

Kun Paano Niyato Isusulot Asin Mapapagdanay an Bagong Personalidad

Kun Paano Niyato Isusulot Asin Mapapagdanay an Bagong Personalidad

“Isulot nindo an bagong personalidad.”​—COL. 3:10.

KANTA: 43, 106

1, 2. (a) Taano ta puwede kitang magkaigwa kan bagong personalidad? (b) Anong mga kuwalidad na kabtang kan bagong personalidad an mababasa sa Colosas 3:10-14?

AN “BAGONG personalidad.” An mga tataramon na iyan labi sa sarong beses niyatong mahihiling sa Bagong Kinaban na Traduksiyon kan Kristiyanong Griegong Kasuratan. Nanunungod iyan sa personalidad na “linalang sigun sa kabutan nin Diyos.” Puwede kitang magkaigwa kan personalidad na iyan. Taano? Huling linalang ni Jehova an mga tawo sigun sa saiyang ladawan kaya puwede niyatong maipahiling an magayunon niyang mga kuwalidad.​—Gen. 1:26, 27; Efe. 5:1.

2 Totoo na huli sa minana niyatong pagkabakong perpekto sa satong inot na mga magurang, gabos kita nagkakaigwa kun minsan nin salang mga pagmawot. Posibleng dakula man an impluwensiya sa sato kan mga nakapalibot sa sato. Pero sa tabang kan satong mahihirakon na Diyos na si Jehova, kaya niyatong magin an klase nin tawo na gusto niya para sa sato. Tanganing magin determinado kitang magibo iyan, pag-ulayan ta an pirang kuwalidad na kabtang kan bagong personalidad na ipinaliwanag ni apostol Pablo sa ipinasabong na surat niya. (Basahon an Colosas 3:10-14.) Pag-uulayan man niyato kun paano ta maipapahiling an mga kuwalidad na ini sa satong ministeryo.

 ‘GABOS KAMO KASARARO NI CRISTO’

3. Ano an sarong kuwalidad kan bagong personalidad?

3 Pagkatapos kitang dagkahon ni Pablo na isulot an bagong personalidad, ipinaliwanag man niya na sarong mahalagang marhay na kuwalidad kan bagong personalidad an pagigin daing ipinapaurog. Sinabi niya: “Bako nang mahalaga kun an saro Griego o Judio, tinuri o dai tinuri, taga ibang nasyon, Escita, uripon, o talingkas.” * Sa kongregasyon, taano ta mayo dapat nin pagpalain-lain sa rasa, nasyonalidad, o estado sa buhay? Huling an tunay na mga parasunod ni Cristo ‘gabos kasararo niya.’​—Col. 3:11; Gal. 3:28.

4. (a) Paano dapat tratuhon kan mga lingkod ni Jehova an iba? (b) Sa anong sitwasyon puwedeng magin dipisil para sa mga Kristiyano na magkasararo?

4 An mga nakasulot kan bagong personalidad tinatrato nin may dignidad an mga kapagtubod asin mga bako nindang kapagtubod, ano man an saindang estado sa buhay o rasa. (Roma 2:11) Dipisil ining gibuhon sa pirang parte kan kinaban. Halimbawa, kadaklan kan mga Saksi sa South Africa nakaistar pa sa mga lugar na itinagama kaidto kan gobyerno para sa mga tawong magkakapareho an rasa. Kaya tanganing madagka an mga tugang na ‘buksan an saindang puso para sa iba,’ inaprubaran kan Namamahalang Grupo kan Oktubre 2013 an sarong espesyal na areglo tanganing tabangan an mga tugang na mas magkamiridbidan. (2 Cor. 6:13) Paano iyan ginibo?

5, 6. (a) Anong mga areglo an ginibo sa sarong nasyon tanganing mas magkasararo an mga lingkod nin Diyos duman? (Hilingon an ritrato sa kapinunan kan artikulo.) (b) Ano an mga nagin resulta kaiyan?

5 May mga areglong ginibo tanganing magkairibanan nin pirang Sabado asin Domingo an duwang kongregasyon na magkaiba an lengguwahe o rasa. An mga tugang sa duwang kongregasyon na iyan magkairibang naghuhulit asin nag-aatender sa mga pagtiripon saka nagbibisita sa harong kan lambang saro. Ginatos na kongregasyon an nagpartisipar, asin dakul na magagayon na report an naresibi kan sangang opisina dapit sa areglong ini, na an iba ngani kaiyan hali pa sa mga bakong Saksi. Halimbawa, sarong ministro nin sarong relihiyon an nagsabi, “Bako akong Saksi, pero masasabi ko na organisadong marhay an saindong paghuhulit, saka nagkakasararo kamo dawa iba-iba an rasa nindo.” Ano an nagin epekto kan areglong ini sa mga Saksi?

6 Kan inot, nag-aalangan si Noma, sarong sister na Xhosa an lengguwahe, na imbitaran sa saiyang simpleng harong an mga tugang na puti sa English congregation. Pero pagkatapos niyang makaibanan an mga tugang na puti sa paghuhulit asin makabisita sa harong ninda, nasabi niya, “Arog ta man palan sinda!” Kaya kan turno na man kan kongregasyon ni Noma na mag-imbitar sa English congregation, naghanda siya nin kakanon asin nag-imbitar nin nagkapirang bisita sa saiyang harong. Kaiba sa mga bisita niya an sarong elder na puti. Sinabi ni Noma: “Naghanga ako ta okey lang saiyang magtukaw sa hababang plastik na laagan.” Huli sa areglong ini na nagpapadagos pa ngunyan, dakul na tugang an nagkaigwa nin bagong mga amigo asin determinado sindang padagos na buksan an saindang puso para mamidbid an mga tugang na iba an rasa o nasyonalidad.

ISULOT NINDO AN MAMUMUTON NA PAGMALASAKIT ASIN KABUUTAN

7. Taano ta kaipuhan niyatong padagos na magin mapagmalasakit?

7 Sagkod na dai pa nalalaglag an kinaban ni Satanas, padagos kitang makakaeksperyensiya nin mga kasakitan. Apektado kita gabos kan kawaran nin trabaho, malalang hilang, persekusyon, kalamidad, pagkawara nin mga pagsadiri huli sa krimen, asin iba pang kasakitan. Tanganing matabangan niyato an lambang saro pag may mga kasakitan o problema, kaipuhan tang magkaigwa nin tunay na pagmalasakit. Kun igwa kita nin mamumuton na pagmalasakit mapapahiro kita kaiyan na magpahiling nin kabuutan. (Efe. 4:32) An mga  kuwalidad na ini na kabtang kan bagong personalidad makakatabang sa sato na arugon an Diyos asin rangahon an iba.—2 Cor. 1:3, 4.

8. Anong marahay na mga bagay an puwedeng mangyari kun mapahiling kita nin pagmalasakit asin kabuutan sa gabos sa kongregasyon? Magtao nin halimbawa.

8 Paano kita mas makakapahiling nin kabuutan sa mga nasa kongregasyon niyato na hali sa ibang nasyon o nagtitios? Kaipuhan niyatong amiguhon sinda asin tabangan sinda na mahiling na mahalaga sinda sa kongregasyon. (1 Cor. 12:22, 25) Halimbawa kaiyan si Dannykarl na nagbalyo sa Japan haling Pilipinas. Sa trabaho, bakong gayong magayon an pagtrato sa saiya kumpara sa mga katrabaho niyang taga duman. Dangan nag-atender siya sa sarong pagtiripon kan Mga Saksi ni Jehova. “Haros gabos duman mga Japanese,” an sabi ni Dannykarl, “pero mainit an nagin pag-ako ninda sako, na garo haloy ko na sindang kamidbid.” An kabuutan na padagos na ipinahiling kan mga tugang nakatabang sa saiya na mag-uswag sa espirituwal. Nabawtismuhan siya, asin ngunyan saro na siyang elder. Para sa mga kapwa niya elder, bendisyon sa kongregasyon si Dannykarl asin an agom niyang si Jennifer. Ini an sabi kan mga elder dapit sa sainda, “Talagang simple an pamumuhay ninda bilang mga payunir saka marahayon sindang halimbawa sa pag-inot kan Kahadian.”—Luc. 12:31.

9, 10. Magtao nin mga halimbawa nin mga bendisyon na nakakamtan pag nagpapahiling kita nin pagmalasakit sa ministeryo.

9 Pag ihinuhulit ta sa iba an mensahe kan Kahadian, marahayon na oportunidad iyan na “[makagibo] kita nin marahay sa gabos.” (Gal. 6:10) Huli sa pagmalasakit sa mga imigrante, dakul na Saksi an naghihinguwang mag-adal nin ibang lengguwahe. (1 Cor. 9:23) Nagresulta iyan sa dakul na bendisyon. Halimbawa, si Tiffany, na sarong payunir sa Australia, nag-adal nin Swahili tanganing makatabang sa sarong kongregasyon na Swahili an lengguwahe sa siyudad nin Brisbane. Nasakitan si Tiffany sa pag-adal, pero nagin mas makahulugan man an buhay niya. Sinabi niya: “Kun gusto mo nin exciting na ministeryo, puwede mong purbaran an paglilingkod sa kongregasyon na iba an lengguwahe. Garo ka man sana nagduman sa ibang lugar na dai naghahali sa saindo. Mamamatian mo an satong pambilog na kinaban na pagigin magturugang asin maeeksperyensiyahan mo mismo an pambihirang pagkasararo niyato.”

Ano an nagpapahiro sa mga Kristiyanong ministro na tabangan an mga imigrante? (Hilingon an parapo 10)

10 Pag-isipan man an halimbawa kan sarong pamilya sa Japan. Ini an sabi kan aki nindang babayi na si Sakiko: “Kan dekada nin 1990, parati kaming nakakanumpong nin imigranteng mga Brazilian pag naghuhulit kami. Pag may ipinapahiling kaming teksto sa sainda sa Portuguese nindang Bibliya, arog kan Kapahayagan 21:3, 4 o Salmo 37:10, 11, 29, nagdadangog talaga sinda saka kun minsan napapaluha pa.” Pero bako sana iyan an ginibo kan pamilya para ipahiling an pagmalasakit ninda. “Nahiling mi na gutom sinda sa espirituwal,” an sabi ni Sakiko, “kaya nag-adal kaming bilog na pamilya nin Portuguese.” Pag-abot nin panahon,  nagtabang an pamilyang iyan na mabilog an sarong kongregasyon na Portuguese. Sa paglihis nin mga taon, dakul na imigrante an natabangan kan pamilya na magin mga lingkod ni Jehova. “Masakit talagang mag-adal nin Portuguese,” an sabi ni Sakiko, “pero mayo lamang iyan kumpara sa mga bendisyon na nakamtan mi. Nagpapasalamat talaga kami ki Jehova.”​—Basahon an Gibo 10:34, 35.

“ISULOT NINDO AN . . . KAPAKUMBABAAN”

11, 12. (a) Taano ta mahalagang marhay na tama an motibo ta sa pagsulot kan bagong personalidad? (b) Ano an makakatabang sa sato na magdanay na mapakumbaba?

11 An dapat na motibo niyato sa pagsulot kan bagong personalidad iyo na tawan nin onra si Jehova, bako para umawon kita kan iba. Tandaan na dawa an dating perpektong espiritung linalang nagkasala huling tinugutan niya na magin mapalangkaw siya. (Ikumparar an Ezequiel 28:17.) Bako kitang perpekto, kaya mas lalong dipisil para sa sato na labanan an kapalangkawan! Dawa arog kaiyan, posible pa man giraray na maisulot ta an kapakumbabaan. Ano an makakatabang sa sato na magibo iyan?

12 Tanganing magdanay na mapakumbaba, kaipuhan niyatong magtagama nin panahon aroaldaw para hurop-hurupon an mga nababasa ta sa Tataramon nin Diyos. (Deut. 17:18-20) Lalo nang kaipuhan niyatong hurop-hurupon an mga katukduan ni Jesus asin an marahayon niyang halimbawa nin mapakumbabang paglilingkod. (Mat. 20:28) Hinugasan pa ngani niya an mga bitis kan mga apostol niya. (Juan 13:12-17) Kaipuhan man niyatong parating ipamibi na tabangan kita kan banal na espiritu nin Diyos na malabanan an ano man na tendensiya na mag-isip na nakakalabi kita sa iba.​—Gal. 6:3, 4; Fil. 2:3.

13. Anong mga bendisyon an kakamtan kan mga mapakumbaba?

13 Basahon an Talinhaga 22:4. Hinahagad sa gabos na tunay na mga parasamba na magin mapakumbaba asin nagbubunga iyan nin dakul na bendisyon. Kun magigin kitang mapakumbaba makakatabang kita na magin mas matuninong asin nagkakasararo an kongregasyon. Saka kun hihinguwahon niyatong magdanay na mapakumbaba, papahilingan kita ni Jehova kan saiyang daing kapantay na kabuutan. Sinabi ni apostol Pedro: “Kamo gabos, magsulot kamo nin kapakumbabaan sa pagtrato nindo sa lambang saro, huli ta habo nin Diyos sa mga mapalangkaw, alagad nagpapahiling siya nin daing kapantay na kabuutan sa mga mapakumbaba.”​—1 Ped. 5:5.

“ISULOT NINDO AN . . . KAHUYUAN . . . ASIN PAGKAMAPASENSIYA”

14. Siisay an pinakamarahay na halimbawa sa pagpahiling nin kahuyuan asin pagkamapasensiya?

14 Sa kinaban na ini, ibinibilang na maluya an mga tawong mahuyo saka mapasensiya. Kabaliktaran nanggad iyan sa kun ano an totoo! Hali sa pinakamakapangyarihan na Persona sa uniberso an magayon na mga kuwalidad na ini. An Diyos na Jehova an pinakamarahay na halimbawa sa pagpahiling nin kahuyuan asin pagkamapasensiya. (2 Ped. 3:9) Halimbawa, pag-isipan kun paano nagsimbag si Jehova paagi sa saiyang mga representanteng anghel kan haputon siya ni Abraham saka ni Lot. (Gen. 18:22-33; 19:18-21) Asin labing 1,500 na taon na tinios ni Jehova an pagigin bakong makinuyog kan nasyon nin Israel.​—Ezeq. 33:11.

15. Anong halimbawa an itinao ni Jesus kun dapit sa pagpahiling nin kahuyuan asin pagkamapasensiya?

15 Si Jesus “may mahuyong buot.” (Mat. 11:29) Nagpahiling siya nin halabang pasensiya sa mga kaluyahan kan saiyang mga parasunod. Sa bilog na panahon kan saiyang ministeryo sa daga, tinagalan ni Jesus an bakong makatanusan na mga pagkritika kan mga nagkokontra sa saiya. Pero, nagdanay siyang mahuyo saka mapasensiya sagkod sa kagadanan. Kan nakakamati si Jesus nin grabeng kulog mantang nasa hariging pasakitan, ipinamibi niya sa saiyang Ama na patawadon an mga magadan sa saiya huling arog kan sinabi niya, “dai ninda aram an saindang ginigibo.” (Luc. 23:34) Pambihirang halimbawa nanggad iyan nin kahuyuan asin pagkamapasensiya dawa nasa makulugon asin masakiton na kamugtakan!​—Basahon an 1 Pedro 2:21-23.

16. Ano an sarong praktikal na paagi na maipapahiling ta an kahuyuan asin pagkamapasensiya?

 16 Paano ta maipapahiling an kahuyuan asin pagkamapasensiya? Sinambit ni Pablo an sarong paagi kan magsurat siya sa saiyang mga kapagtubod: “Padagos na pagpasensiyahan an lambang saro asin lubos na patawadon an lambang saro dawa pa kun an siisay man igwa nin dahilan na ireklamo an saro. Kun paanong lubos kamong pinatawad ni Jehova, iyo man an dapat nindong gibuhon.” (Col. 3:13) Iyo, kaipuhan nanggad niyatong magin mahuyo saka mapasensiya tanganing masunod an pagbuot na ini. Kun magigin kitang mapagpatawad, makakatabang kita na mapagdanay an pagkasararo sa kongregasyon.

17. Taano ta mahalaga an kahuyuan asin an pagkamapasensiya?

17 Bakong opsiyonal sa mga Kristiyano an pagsulot nin kahuyuan asin pagkamapasensiya. Mahalagang marhay na kahagadan iyan para sa satong kaligtasan. (Mat. 5:5; Sant. 1:21) Urog sa gabos, paagi sa mga kuwalidad na ini, natatawan niyato nin onra si Jehova asin natatabangan ta an iba na masunod an sadol kan Bibliya.—Gal. 6:1; 2 Tim. 2:24, 25.

“ISULOT NINDO AN PAGKAMUOT”

18. Paano konektado an pagkamuot asin an pagigin daing ipinapaurog?

18 An gabos na kuwalidad na napag-ulayan ta konektadong marhay sa pagkamuot. Halimbawa, kinaipuhan kan disipulong si Santiago na tawan nin sadol an saiyang mga kapagtubod huling mas marahay an pagtrato ninda sa mga mayaman kisa sa mga pobre. Ipinahiling niya na an paggawing ini bakong kauyon kan pagbuot nin Diyos na “kamutan mo an saimong kapwa nin siring sa saimong sadiri.” Dangan sinabi pa niya: “Kun padagos kamong nagpapahiling nin paboritismo, nagkakasala kamo.” (Sant. 2:8, 9) Sa kabaliktaran, papahiruon kita nin pagkamuot na likayan an ano man na klase nin diskriminasyon, iyan man huli sa tinapusan, rasa, o estado nin buhay. Iyo, bakong sagin-sagin na pagpahiling nin pagigin daing ipinapaurog an kaipuhan niyatong gibuhon. Dapat na magin kabtang talaga iyan kan satong personalidad.

19. Taano ta mahalaga na isulot niyato an pagkamuot?

19 An pagkamuot man “mapasensiya asin mabuot” saka “dai nagigin mapalangkaw.” (1 Cor. 13:4) Talagang kaipuhan nin pagkamapasensiya, kabuutan, asin kapakumbabaan tanganing padagos niyatong maihulit sa satong kapwa an mensahe kan Kahadian. (Mat. 28:19) Makakatabang man an mga kuwalidad na ini tanganing magin mas marahay an relasyon ta sa gabos niyatong tugang sa kongregasyon. Ano an magigin resulta kun magpapahiling kita kan siring na pagkamuot? Magkakasararo an kongregasyon asin makakatao iyan nin onra ki Jehova saka makakadagka iyan sa iba na magin interesado sa katotoohan. Kaya angay nanggad an mapuwersang kongklusyon na ini kan Bibliya dapit sa bagong personalidad: “Apuwera pa kan gabos na iyan, isulot nindo an pagkamuot, huli ta iyan an bugkos nin lubos na pagkasararo.”​—Col. 3:14.

‘PADAGOS NA MAGBAGO’

20. (a) Ano an mga dapat niyatong ihapot sa satong sadiri, asin taano? (b) Ano an hinahalat-halat ta nang mag-abot?

20 Dapat na haputon niyato gabos an satong sadiri, ‘Ano pa an puwede kong gibuhon tanganing mahuba ko asin dai na mabalikan an lumang personalidad?’ Kaipuhan na udok sa puso kitang mamibi para sa tabang nin Diyos asin maghinguwang marhay na labanan an ano man na kaisipan o gibo na magigin dahilan na dai ta manahon an Kahadian nin Diyos. (Gal. 5:19-21) Kaipuhan man niyatong ihapot, ‘Padagos ko daw na binabago an sakong pag-iisip?’ (Efe. 4:23, 24) Sagkod na bako pa kitang perpekto, kaipuhan tang padagos na hinguwahon na maisulot asin mapagdanay an bagong personalidad. Imahinara kun gurano kagayon kan magigin buhay ta kun gabos na kamidbid ta sulot na an bagong personalidad asin perpekto nang naipapahiling an magayunon na mga kuwalidad ni Jehova!

^ par. 3 Kan mga panahon kan Bibliya, minemenos kan mga tawo an mga Escita asin ibinibilang na bakong sibilisado.