“Pag-umawon an Diyos . . . na nagpapakusog sa sato sa gabos tang kasakitan.”—2 COR. 1:3, 4, nota sa ibaba.

KANTA: 7, 3

1. Anong pampakusog an itinao ni Jehova kan panahon kan rebelyon sa Eden?

PUON pa kan magkasala asin magin bakong perpekto an katawuhan, ipinahiling na ni Jehova na siya Diyos na nagtatao nin pampakusog nin buot. Pagkatapos tulos kan rebelyon sa Eden, tinawan ni Jehova nin dahilan na magpakakusog an mga magigin gikan ni Adan. May paglaom pa an katawuhan. Pag masabutan na an panuga na yaon sa hulang nakasurat sa Genesis 3:15, magtatao iyan nin paglaom sa katawuhan na pag-abot nin panahon lalaglagon “an gurangan na halas,” si Satanas na Diyablo, asin an gabos niyang maraot na gibo.—Kap. 12:9; 1 Juan 3:8.

PINAKUSOG NI JEHOVA AN MGA LINGKOD NIYA KAIDTO

2. Paano pinakusog ni Jehova an buot ni Noe?

2 An lingkod ni Jehova na si Noe nabuhay sa bakong diyosnon na kinaban na diyan an pamilya niya sana an nagsasamba ki Jehova. Lakop na marhay an kadahasan asin imoralidad, kaya puwede kutang pangluyahan nin buot si Noe. (Gen. 6:4, 5, 11; Jud. 6) Pero tinawan  siya ni Jehova nin impormasyon na nagtao sa saiya kan kinakaipuhan na kusog nin buot tanganing makapagpadagos sa paghihinguwa niyang ‘maglakaw kaiba nin Diyos.’ (Gen. 6:9) Sinabi ni Jehova ki Noe na tatapuson Niya an maraot na kinaban na iyan asin ininstruksiyunan siya kan dapat niyang gibuhon tanganing makaligtas sinda kan saiyang pamilya. (Gen. 6:13-18) Pinatunayan ni Jehova ki Noe na siya Diyos na nagtatao nin pampakusog nin buot.

3. Anong pampakusog an inako ni Josue? (Hilingon an ritrato sa kapinunan kan artikulo.)

3 Kan panahon ni Josue, tinawan siya nin dipisil na asignasyon na areglaron an pag-istar kan banwaan nin Diyos sa Dagang Panuga. Nangangahulugan iyan nin pakikipaglaban sa mapuwersang mga hukbo kan mga nasyon na nag-iistar sa lugar na iyan. Kun iisipon, puwede man talagang pangluyahan nin buot si Josue. Aram ini ni Jehova, kaya ininstruksiyunan niya si Moises na pakusugon si Josue. Sinabi nin Diyos: ‘Itukdo mo ki Josue an gigibuhon niya asin pakusugon mo an saiyang buot, huli ta siya an manginginot sa mga tawo sa pagsakop kan daga na saimong mahihiling.’ (Deut. 3:28, An Marahay na Bareta Biblia) Bago naghiro si Josue, pinakusog siya ni Jehova: ‘[Bako daw na pinagbutan taka? Kusugi an buot mo] asin magpakakusog ka. Dai ka man mahandal, huli ta si Jehova na saimong Diyos [nasa kaibanan] mo sain ka man magduman.’ (Jos. 1:1, 9) Nakakapakusog na mga tataramon nanggad iyan!

4, 5. (a) Anong pampakusog nin buot an itinao ni Jehova sa saiyang mga lingkod kaidto? (b) Paano pinakusog ni Jehova an saiyang Aki?

4 Pinakusog ni Jehova bako lang an mga indibidwal kundi nagtao man siya nin nakakapakusog na mga tataramon sa saiyang banwaan bilang grupo. Paagi sa sarong hula, siguradong nakaranga sa mga Judiong bihag sa Babilonya an sinabing ini ni Jehova: “Dai ka matakot, huli ta kaibanan mo ako. Dai ka maghadit, huli ta ako an saimong Diyos. Papakusugon taka, iyo, tatabangan taka, talagang kakaputan taka kan sakong tuong kamot nin katanusan.” (Isa. 41:10NW) May arog man kaiyan na pagtitiwala ki Jehova an inot na mga Kristiyano, asin pati man an mga lingkod nin Diyos ngunyan.—Basahon an 2 Corinto 1:3, 4.

5 Nag-ako man si Jesus nin pampakusog hali sa saiyang Ama. Kan bawtismuhan si Jesus, nakadangog siya nin boses hali sa langit na nagsabi: “Ini an sakuyang Aki, an namumutan, na sakong inuuyunan.” (Mat. 3:17) Siguradong napakusog si Jesus kan mga tataramon na iyan sa bilog niyang ministeryo sa daga!

NAGTAO SI JESUS NIN PAMPAKUSOG

6. Paano nakakapakusog an parabula dapit sa mga talento?

6 Inarog ni Jesus an halimbawa kan saiyang Ama. Sa propesiya ni Jesus mapadapit sa pagtatapos kan sistema nin mga bagay, may itinao siyang parabula dapit sa mga talento na nakakapakusog sa sato na padagos na magin maimbod. Tinawan nin onra kan kagurangnan an lambang maimbod na uripon paagi sa mga tataramon na: “Magayon an ginibo mo, marahay asin maimbod na uripon! Nagin maimbod ka kun manungod sa dikit na bagay. Pagkakatiwalaan taka nin dakul na bagay. Makigaya-gaya ka sa saimong kagurangnan.” (Mat. 25:21, 23) Nakakapakusog nanggad na mga tataramon iyan para padagos kitang maimbod na maglingkod ki Jehova!

7. Anong pampakusog an itinao ni Jesus sa saiyang mga apostol asin lalo na ki Pedro?

7 Parating nagdidiriskutiran an mga apostol ni Jesus kun baga siisay sa sainda an pinakaurog, pero mapasensiya sindang dinagka ni Jesus na magpakumbaba asin magin mga lingkod, bakong mga amo. (Luc. 22:24-26) Sa mga apostol, si Pedro an pirang beses na nakagibo nin nakakadisganar ki Jesus. (Mat. 16:21-23; 26:31-35, 75) Imbes na isikwal si Pedro, pinakusog siya ni Jesus asin tinawan pa ngani nin asignasyon na pakusugon an saiyang mga tugang.—Juan 21:16.

 PAMPAKUSOG NIN BUOT KAIDTONG SUANOY NA MGA PANAHON

8. Paano pinakusog ni Hezekias an mga opisyal kan hukbo asin an mga nakaistar sa Juda?

8 Bago pa man magdigdi sa daga an Aki ni Jehova asin magtao nin perpektong halimbawa sa pagtao nin pampakusog nin buot, aram na kan maimbod na mga lingkod ni Jehova na kaipuhan nindang pakusugon an iba. Kan takuton kan mga Asiriano an Juda, tinipon ni Hezekias an mga opisyal kan hukbo asin an mga nakaistar diyan tanganing pakusugon sinda. ‘Asin napakusog an banwaan kan saiyang mga tataramon.’—Basahon an 2 Cronica 32:6-8.

9. Ano an manunudan ta sa libro nin Job mapadapit sa pagtao nin pampakusog nin buot?

9 Dawa kan panahon na nangangaipo mismo nin karangahan si Job, tinukduan niya nin leksiyon mapadapit sa pagtao nin pampakusog an saiyang tulong “maribok na pararanga.” Sinabihan niya sinda na kun siya sinda, ‘papakusugon niya sinda kan mga tataramon kan saiyang nguso, asin an karangahan kan saiyang mga ngabil magpapaginhawa.’ (Job 16:1-5NW) Kan huri, nag-ako si Job nin pampakusog nin buot hali ki Elihu asin ki Jehova mismo.—Job 33:24, 25; 36:1, 11; 42:7, 10.

10, 11. (a) Taano ta kaipuhan nin pampakusog nin buot kan aking babayi ni Jefte? (b) Sairisay ngunyan an maninigo man na tawan nin arog kaiyan na pampakusog nin buot?

10 An saro pang halimbawa na nangaipo nin pampakusog nin buot kan suanoy na mga panahon iyo an aking babayi ni Jefte. Bago makilaban sa mga Amonita, nagpromesa si Hukom Jefte na kun papaganahon siya ni Jehova, an inot na tawong maluwas tanganing sabaton siya hali sa laban idudusay niya sa paglilingkod ki Jehova sa santuwaryo. Asin nangyari na an aki niyang babayi, an solo niyang aki, an nagluwas tanganing iselebrar an kapangganahan niya. Makulugon idto para ki Jefte, pero inutob niya an saiyang promesa asin pinaduman niya sa Shilo an saiyang birhen na aking babayi tanganing maglingkod sa tabernakulo sa bilog kaining buhay.—Hok. 11:30-35.

11 Gurano man ini kadipisil ki Jefte, posibleng mas dipisil pa man giraray ini sa parte kan aki niya, na gikan sa buot na nagsunod sa desisyon kan saiyang ama. (Hok. 11:36, 37) Tinalikdan niya an deretso niyang mag-agom, magkaaki, asin mapreserbar an pangaran saka mana kan pamilya. Kaya nangaipo nanggad siya nin pagranga asin pampakusog. Sinabi kan Bibliya: “Nagin kaugalian sa Israel: Na taon-taon, an hoben na mga babayi nin Israel minaduman tanganing magtao nin komendasyon sa aking babayi ni Jefte na Gileadita, apat na aldaw sa sangtaon.” (Hok. 11:39, 40NW) Bako daw na maninigo man na komendaran asin pakusugon an mga Kristiyanong daing agom na ginagamit an saindang kamugtakan tanganing mas makapagpokus sa “mga bagay na para sa Kagurangnan”?—1 Cor. 7:32-35.

PINAKUSOG KAN MGA APOSTOL AN SAINDANG MGA KAPAGTUBOD

12, 13. Paano ni Pedro ‘pinakusog an saiyang mga tugang’?

12 Kan banggi bago siya gadanon, sinabi ni Jesus ki apostol Pedro: “Simon, Simon, magdangog ka! hinagad ni Satanas na saligsigon kamo gabos siring sa trigo. Alagad namibi na ako para sa saimo na dai mawara an saimong pagtubod; asin pag nakabalik ka na, pakusugon mo an saimong mga tugang.”—Luc. 22:31, 32.

Dakula an nagibo kan mga surat kan mga apostol tanganing mapakusog an mga kongregasyon kan inot na siglo, asin napapakusog man kita kaiyan sagkod ngunyan (Hilingon an parapo 12-17)

13 Talagang nagin harigi si Pedro sa inot na Kristiyanong kongregasyon. (Gal. 2:9) Pinakusog niya an saiyang mga kapagtubod paagi kan saiyang ipinahiling na kusog nin buot kan Pentecostes asin pagkatapos kaiyan. Sa pagtatapos kan saiyang halawig na ministeryo, nagsurat siya sa mga kapwa niya Kristiyano. Ipinaliwanag niya kun taano ta nagsurat siya: “Nagsurat ako sa saindo sa dikit sanang mga tataramon tanganing pakusugon an saindong buot asin magtao nin  sinserong patotoo na iyo ini an tunay na daing kapantay na kabuutan nin Diyos. Manindugan kamo diyan.” (1 Ped. 5:12) An ipinasabong na mga surat ni Pedro padagos na nagin gikanan nin pampakusog sa mga Kristiyano puon kaidto sagkod sa panahon na ini. Kaipuhan ta nanggad an pampakusog na ini mantang hinahalat niyato an kautuban kan mga panuga ni Jehova!—2 Ped. 3:13.

14, 15. Puon pa kaidto, paano nagin gikanan nin pampakusog sa mga Kristiyano an ipinasabong na mga surat ni apostol Juan?

14 Harigi man kan inot na Kristiyanong kongregasyon si apostol Juan. An saiyang interesanteng marhay na Ebanghelyo kan ministeryo ni Jesus nagin gikanan nin pampakusog para sa mga Kristiyano sa laog nin ginatos na taon sagkod ngunyan. Sa Ebanghelyo niya sana mababasa an sinabi ni Jesus na pagkamuot an midbidan kan saiyang tunay na mga disipulo.—Basahon an Juan 13:34, 35.

15 Igwa pang mahalagang mga katotoohan na mababasa sa tulong surat ni Juan. Pag nagagabatan kita huli sa pasakit na dara kan kasalan, bako daw na nagiginhawahan kita pag nababasa niyato na “an dugo ni Jesus . . . linilinig kita sa gabos na kasalan”? (1 Juan 1:7) Asin kun padagos kitang hinuhusgaran kan satong puso, bako daw na napapahiro kitang marhay asin napapaluha huli sa pasasalamat pag nababasa niyato na “an Diyos mas urog kisa satuyang mga puso”? (1 Juan 3:20) Sa surat sana ni Juan mababasa na “an Diyos pagkamuot.” (1 Juan 4:8, 16) Sa ikaduwa asin ikatulo niyang surat, kinomendaran niya an mga Kristiyano na padagos na “naglalakaw sa katotoohan.”—2 Juan 4; 3 Juan 3, 4.

16, 17. Anong pampakusog nin buot an itinao ni apostol Pablo sa inot na mga Kristiyano?

16 Kan inot na siglo, posibleng si apostol Pablo an apostol na pinakadakul an ginibo tanganing pakusugon an mga tugang. Minalataw na sa kapinunan kan Kristiyanismo, kadaklan sa mga apostol nagdanay sa Jerusalem, kun sain yaon an namamahalang grupo. (Gibo 8:14; 15:2) An  mga Kristiyano sa Judea nagpatotoo mapadapit ki Cristo sa mga tawo na nagsasamba sa sarong Diyos huli sa impluwensiya kan Judaismo. Mantang si apostol Pablo isinugo kan banal na espiritu tanganing maghulit sa mga tawo kan mga nasyon sa Greco-Romanong kinaban, na nagsasamba sa dakul na diyos.—Gal. 2:7-9; 1 Tim. 2:7.

17 Nagbiyahe si Pablo sa bilog na kadagaan na inaapod ngunyan na Turkey, pati man sa Grecia saka Italia, asin nag-establisar nin Kristiyanong mga kongregasyon sa mga bakong Judio. An bagong makumbertir na mga Kristiyanong ini ‘nakaeksperyensiya nin mga kasakitan sa kamot kan sadiri nindang mga kahimanwa,’ kaya kinaipuhan ninda nin pampakusog nin buot. (1 Tes. 2:14) Kan mga 50 C.E., nagsurat si Pablo sa bagong kongregasyon sa Tesalonica: “Pirmi kaming nagpapasalamat sa Diyos sa kada beses na sinasambit niyamo kamo gabos sa samuyang mga pamibi, huli ta padagos ming ginigirumdom . . . an saindong mga gibo na bunga nin pagtubod, an saindong mamumuton na pagpapagal, asin an saindong pakatagal.” (1 Tes. 1:2, 3) Dinagka man niya sinda na pakusugon an lambang saro: “Padagos na rangahon asin pakusugon an lambang saro.”—1 Tes. 5:11.

AN NAMAMAHALANG GRUPO GIKANAN NIN PAMPAKUSOG NIN BUOT

18. Paano pinakusog si Felipe kan namamahalang grupo kan inot na siglo?

18 An namamahalang grupo kan inot na siglo talagang nagin gikanan nin pampakusog sa mga nanginginot pati na sa mga Kristiyano sa pangkagabsan. Kan an ebanghelisador na si Felipe maghulit mapadapit ki Cristo sa mga Samaritano, lubos siyang sinuportaran kan mga miyembro kan namamahalang grupo. Isinugo kan namamahalang grupo an duwang miyembro kaiyan, si Pedro asin Juan, tanganing ipamibi na mag-ako kan banal na espiritu an bagong mga Kristiyano. (Gibo 8:5, 14-17) Siguradong napakusog nanggad si Felipe asin an bagong mga nakumbertir sa pagsuportar na ini kan namamahalang grupo!

19. Ano an nagin epekto sa inot na Kristiyanong kongregasyon kan surat na ipinadara kan namamahalang grupo?

19 Pag-abot nin panahon, hinagad an tabang kan namamahalang grupo sa pagdesisyon kun baga dapat na magpaturi an mga Kristiyanong bakong Judio arog kan kahagadan kan Katugunan ni Moises sa mga Judio. (Gibo 15:1, 2) Sa paggiya kan banal na espiritu asin pagkatapos magkonsulta sa Kasuratan, nagdesisyon an namamahalang grupo na bako nang kahagadan an pagpaturi, asin nagsurat sinda sa mga kongregasyon tanganing ipaisi iyan. Nagpadara nin mga representante an namamahalang grupo sa mga kongregasyon tanganing ihatod an surat. Ano an resulta kaiyan? “Pagkabasa kaiyan, nag-urugma sinda dahil sa nakakapakusog na mga tataramon.”—Gibo 15:27-32.

20. (a) Anong pampakusog an itinatao ngunyan kan Namamahalang Grupo sa internasyonal na kasararuan nin magturugang? (b) Anong hapot an sisimbagon sa masunod na artikulo?

20 Ngunyan, nagtatao nin pampakusog an Namamahalang Grupo kan Mga Saksi ni Jehova sa mga miyembro kan pamilyang Bethel, sa mga nasa espesyal na bilog na panahon na paglilingkod, asin sa katunayan, sa bilog na internasyonal na kasararuan nin tunay na mga Kristiyano. Asin an resulta kaiyan kapareho kaidto kan inot na siglo—pag-urugma dahil sa nakakapakusog na mga tataramon! Apuwera kaiyan, kan 2015 ipinublikar kan Namamahalang Grupo an brosyur na Bumalik Ka ki Jehova, na talagang nagin dakulang gikanan nin nakakapakusog na mga tataramon sa dakul na tawo sa manlain-lain na parte kan kinaban. Pero an mga nanginginot sana daw an dapat na mag-arog ki Jehova kun dapit sa pagtao nin nakakapakusog na mga tataramon? Sisimbagon an hapot na ini sa masunod na artikulo.