“Ipapahayag ko an ngaran ni Jehova. . . . Siya Diyos na maimbod na nungkang naggigibo nin daing hustisya.”—DEUT. 32:3, 4, NW.

KANTA: 110, 2

1, 2. (a) Anong inhustisya an naeksperyensiyahan ni Nabot asin kan saiyang mga aking lalaki? (b) Anong duwang kuwalidad an pag-uulayan niyato sa artikulong ini?

IMAHINARA an eksenang ini. Sarong ama an inakusaran nin magabat na kasalan na dai man niya ginibo. Nabigla asin disganadong marhay an mga kapamilya saka amigo niya huling nasentensiyahan siya basado sa palsong testimonya kan mga saksing midbid na mga daing datang lalaki. Munduon na marhay an mga tawong naniniwala sa hustisya mantang pighihiling an paggadan sa inosenteng lalaking ini kaiba an saiyang mga aking lalaki. An eksenang ini bako sanang uruistorya. Nangyari ini sa sarong maimbod na lingkod ni Jehova na an pangaran Nabot, na nabuhay kan panahon na namamahala sa Israel si Hading Ahab.—1 Ha. 21:11-13; 2 Ha. 9:26.

2 Sa artikulong ini, pag-uulayan niyato bako sana an nangyari ki Nabot kundi pati man an eksperyensiya kan sarong maimbod na magurang sa Kristiyanong kongregasyon kan inot na siglo na nasala sa paghusgar. Manunudan niyato sa mga halimbawang ini sa Bibliya kun taano ta mahalagang marhay an kapakumbabaan asin pagigin andam na magpatawad tanganing maarog an pagmansay ni Jehova dapit sa hustisya pag nakakahiling kita nin inhustisya sa laog kan kongregasyon.

 GRABENG INHUSTISYA

3, 4. Ano an masasabi niyato dapit ki Nabot, asin taano ta nagsayuma siyang ipabakal ki Hading Ahab an saiyang ubasan?

3 Nagdanay na maimbod si Nabot ki Jehova kaidtong an kadaklan sa mga Israelita nagsusunod sa maraot na halimbawa ni Hading Ahab asin kan agom kaini, an maraot na si Reyna Jezebel. An mga parasambang iyan ki Baal mayong paggalang ki Jehova asin sa mga pamantayan niya. Pero bakong arog ninda, pinahalagahan na marhay ni Nabot an relasyon niya ki Jehova nin mas labi pa kisa sa buhay niya.

4 Basahon an 1 Hade 21:1-3. Kan sabihon ni Ahab ki Nabot na babakalon niya an ubasan kaini o na riribayan niya iyan nin mas marahay na ubasan, nagsayuma si Nabot. Taano? Magalang na ipinaliwanag ni Nabot na huling dai iyan itinutugot ni Jehova, dai lamang niya inisip ‘na itao ki Ahab an pamana sa saiya kan saiyang mga magurang.’ Nagsayuma si Nabot huling kontra idto sa katugunan ni Jehova sa nasyon nin Israel na nagbabawal sa permanenteng pagpabakal kan minanang mga pagsadiri. (Lev. 25:23; Bil. 36:7) Malinaw na an pagmansay ni Nabot sa mga bagay-bagay kapareho kan ki Jehova.

5. Ano an ginibo ni Jezebel tanganing makua an ubasan ni Nabot?

5 Makamumundo, huli sa pagsayumang iyan ni Nabot sunod-sunod an maraot na ginibo ni Hading Ahab asin kan saiyang agom. Tanganing makua an ubasan na minamawot kan saiyang agom, may ginibong pakana si Jezebel tanganing maakusaran si Nabot na nagresulta sa paggadan ki Nabot asin sa saiyang mga aking lalaki. Ano an gigibuhon ni Jehova sa grabeng inhustisyang ini?

AN MATANOS NA PAGHUKOM NIN DIYOS

6, 7. Paano ipinahiling ni Jehova na siya mamumuton sa hustisya, asin paano kaini naranga an mga kapamilya asin amigo ni Nabot?

6 Sinugo tulos ni Jehova si Elias tanganing kumprontaron si Ahab. Hinukuman ni Elias si Ahab bilang sarong paragadan asin parahabon. Ano an sentensiya ni Jehova? Mangyayari ki Ahab, sa agom niya, pati sa saindang mga aki an nangyari ki Nabot asin sa mga aking lalaki kaini.—1 Ha. 21:17-25.

7 Ikinamundong marhay kan mga kapamilya asin mga amigo ni Nabot an nangyari dahil sa grabe karaot na mga ginibo ni Ahab. Pero siguradong naranga man sinda sa pakaaram na bako nanggad buta si Jehova sa inhustisyang idto asin na inasikaso niya tulos iyan. Pero, posibleng marhay na nabalo an saindang kapakumbabaan asin pagtitiwala ki Jehova huli sa biglang pagbabago kan mga pangyayari.

8. Ano an ginibo ni Ahab kan maaraman niya an mensahe nin paghukom ni Jehova, asin ano an nagin resulta kaiyan?

8 Kan maaraman ni Ahab an paghukom ni Jehova sa saiya, ‘ginisi niya an saiyang gubing saka nagsulot nin sako; nag-ayuno siya, nagtuturog na may sulot na sako, asin naglalakaw na mamundo nin makuri.’ Nagpakumbaba si Ahab! Huli kaiyan, sinabi ni Jehova ki Elias: ‘Huling nagpakumbaba siya sa atubangan ko, dai ko ipapaabot sa saiya an kapahamakan mantang nabubuhay siya; ipapaabot ko an kapahamakan sa panahon kan saiyang aking lalaki.’ (1 Ha. 21:27-29, BPV *; 2 Ha. 10:10, 11, 17) Si Jehova, “an parasiyasat nin mga puso,” nagpahiling nin pagkahirak ki Ahab.—Tal. 17:3, NW.

AN KAPAKUMBABAAN SARONG PROTEKSIYON

9. Taano ta magigin proteksiyon para sa mga kapamilya asin amigo ni Nabot an kapakumbabaan?

9 Ano daw an nagin epekto kan desisyon na iyan sa mga nakakaaram kan marauton na krimen na ginibo ni Ahab? An garo pagkabaliktad na ini kan hatol posibleng nakabalo sa pagtubod kan mga kapamilya asin amigo ni Nabot. Kun arog kaiyan an nangyari, magigin proteksiyon sa sainda an kapakumbabaan huling papahiruon sinda kaiyan na padagos na magin maimbod sa pagsamba ki Jehova, na nagtitiwala na imposibleng makagibo  nin inhustisya an saindang Diyos. (Basahon an Deuteronomio 32:3, 4. *) Si Nabot, an saiyang mga aking lalaki, asin an saindang pamilya makakaeksperyensiya nin perpektong hustisya pag binuhay na liwat ni Jehova an mga matanos. (Job 14:14, 15; Juan 5:28, 29) Saro pa, aram nin sarong tawong mapakumbaba na ‘huhukuman kan [tunay na] Diyos an gabos niyatong gibo, marahay man o maraot, maski an mga bagay na ginibo sa hilom.’ (Par. 12:14BPV) Iyo, pag naghuhukom si Jehova tinuturutimbang niya pati an mga bagay na dai niyato aram. Kaya an kapakumbabaan proteksiyon sa satong espirituwalidad.

10, 11. (a) Sa anong mga sitwasyon tibaad mabalo an satong pagmansay dapit sa hustisya? (b) Sa anong mga paagi nagigin proteksiyon sa sato an kapakumbabaan?

10 Ano daw an magigin reaksiyon mo kun an mga elder gumibo nin desisyon na dai mo masabutan o na tibaad dai ka uyon? Halimbawa, ano an gigibuhon mo kun ika o an saro na harani sa saimo mawaran nin iniingat-ingatan na pribilehiyo? Paano kun an agom mo, an aki mong lalaki o babayi, o an harani mong amigo matiwalag asin dai ka uyon sa desisyon? Paano kun sa hiling mo napasala an mga elder sa pagpahiling nin pagkahirak sa sarong nagkasala? Puwedeng mabalo kan  arog kaiyan na mga sitwasyon an pagtubod niyato ki Jehova asin sa mga areglo niya sa saiyang organisasyon. Paano magigin proteksiyon sa saimo an kapakumbabaan kun may arog kaiyan na pagbalo? Pag-isipan an duwang paagi.

Ano an gigibuhon mo kun may ipaisi an mga elder na sarong desisyon na dai ka uyon? (Hilingon an parapo 10, 11)

11 Inot, papahiruon kita kan kapakumbabaan na akuon na dai niyato aram an gabos na detalye. Gurano man kadakul kan aram niyato dapit sa sarong sitwasyon, si Jehova sana an nakakabasa nin puso. (1 Sam. 16:7) Kun tatandaan niyato an dai maninigaran na katunayan na iyan, papahiruon kita kaiyan na magin mapakumbaba, na akuon na may mga limitasyon kita, asin na liwaton an satong pagmansay sa bagay na iyan. Ikaduwa, matatabangan kita kan kapakumbabaan na magin mapagpasakop asin mapasensiya mantang hinahalat na itanos ni Jehova an ano man na inhustisya na nahiling o naeksperyensiyahan niyato. Arog iyan kan isinurat nin sarong madunong na lalaki: ‘Magkakaigwang karahayan an may pagkatakot sa Diyos, alagad ta dai magkakaigwa nin karahayan an tampalasan, dai niya mapapalawig an mga aldaw niya.’ (Qoh. [Par.] 8:12, 13, An Banal na Biblia) Kaya an pagigin mapakumbaba talagang para sa pinakaikakarahay kan gabos na imbuwelto.—Basahon an 1 Pedro 5:5.

PAGSAGIN-SAGIN SA LAOG NIN KONGREGASYON

12. Ano an pag-uulayan niyato ngunyan, asin taano?

12 An mga Kristiyano kan inot na siglo sa Antioquia sa Siria napaatubang sa sarong sitwasyon na nakabalo bako sana sa saindang kapakumbabaan kundi pati man sa saindang pagigin andam na magpatawad. Pag-ulayan niyato an pangyayaring iyan asin hilingon ta kun paano iyan makakatabang sa sato na siyasaton an satong sadiri kun baga lubos kitang nagpapatawad. Mahihiling ta man diyan kun paano konektado an pagpapatawad sa pagmansay ni Jehova dapit sa hustisya.

13, 14. Nagkaigwa si apostol Pedro nin anong mga pribilehiyo, asin paano siya nagpahiling nin kusog nin buot?

13 Sarong midbid na magurang sa Kristiyanong kongregasyon si apostol Pedro. Amigo siya ni Jesus asin tinawan siya nin mahahalagang asignasyon. (Mat. 16:19) Halimbawa, kan 36 C.E., nagkapribilehiyo si Pedro na hulitan si Cornelio asin an gabos na kairiba kaini sa harong. Interesanteng pangyayari ini huling si Cornelio sarong bakong turing Hentil. Kan mag-ako nin banal na espiritu si Cornelio asin an mga kairiba kaini sa harong, sinabi ni Pedro: “Igwa daw nin siisay man na makakapagbawal sa mga ini na mabawtismuhan sa tubig, ngunyan na nag-ako man sinda nin banal na espiritu kapareho ta?”—Gibo 10:47.

14 Kan 49 C.E., nagmiting an mga apostol asin an kamagurangan sa Jerusalem tanganing pag-ulayan kun baga kaipuhan na turion an mga Hentil na nagin Kristiyano. Sa miting na ini, makusog an buot na ipinagirumdom sa sainda ni Pedro na mga pirang taon pa sana an nakaagi, nag-ako nin banal na espiritu an bakong turing mga Hentil. Yaon mismo si Pedro kan mangyari iyan kaya an saiyang testimonya dakulang tabang sa namamahalang grupo kan inot na siglo sa paggibo nin desisyon. (Gibo 15:6-11, 13, 14, 28, 29) Siguradong pinahalagahan pareho kan mga Judio asin Hentil na Kristiyano an pagigin pusuan ni Pedro sa pagsabi kan mga detalyeng iyan. Madali nanggad magtiwala sa arog kaiyan na tugang na maygurang sa espirituwal!—Heb. 13:7.

15. Ano an salang nagibo ni Pedro mantang yaon siya sa Antioquia sa Siria? (Hilingon an ritrato sa kapinunan kan artikulo.)

15 Dai nahaloy pagkatapos kan miting na idto kan 49 C.E., nagbisita si Pedro sa Antioquia sa Siria. Mantang yaon siya diyan, daing pag-alangan siyang nakiiba-iba sa mga tugang na Hentil. Siguradong nakinabang sinda sa kaaraman asin eksperyensiya ni Pedro. Kaya, siyertong nagngalas asin nadisganar sinda kan bigla na sanang dai na si Pedro nakikisabay sa sainda sa pagkakan. Naimpluwensiyahan ni Pedro an iba pang mga Judio sa kongregasyon pati na si Bernabe. Taano ta nagibo nin sarong maygurang sa espirituwal na Kristiyanong magurang sa kongregasyon an salang  paghusgar na iyan na puwedeng magin kawsa nin pagkabaranga sa kongregasyon? An mas mahalaga, anong leksiyon an manunudan niyato sa salang nagibo ni Pedro na makakatabang sa sato kun makulgan an satong buot huli sa mga sinabi o ginibo nin sarong elder?

16. Paano itinanos si Pedro, asin ano an tibaad mga maihapot niyato?

16 Basahon an Galacia 2:11-14. Nagpadaog si Pedro sa pagkatakot sa tawo. (Tal. 29:25) Dawa direktang naaraman ni Pedro kun ano an paghiling ni Jehova sa mga Hentil, natakot siya sa sasabihon kan mga turing Judio sa kongregasyon sa Jerusalem. Yaon man kaidto si apostol Pablo sa miting sa Jerusalem kan 49 C.E. asin nadangog niya na idinepensa ni Pedro an mga Hentil. Kaya sa Antioquia, kinumprontar niya si Pedro asin ibinuyagyag an pagsagin-sagin kaini. (Gibo 15:12; Gal. 2:13) Ano daw an magigin epekto kaiyan sa mga Kristiyanong Hentil na nakulgan ni Pedro? Tutugutan daw nindang mapaluya kan inhustisyang ini an saindang pagtubod? Mawawaran daw si Pedro nin mga pribilehiyo huli sa sala niyang nagibo?

MAGIN MAPAGPATAWAD

17. Paano nakinabang si Pedro sa pagpapatawad ni Jehova?

17 Minalataw na nagpakumbaba si Pedro asin inako an pagtatanos ni Pablo. Mayong sinasabi sa Kasuratan na nawara sa saiya an mga pribilehiyo niya. Sa katunayan kan huri, pinasabngan siyang gumibo nin duwang surat na nagin kabtang kan Bibliya. Risahon man na sa ikaduwang surat niya, inapod ni Pedro si Pablo na “namumutan niyatong tugang.” (2 Ped. 3:15) Dawa ngani posibleng nakulgan an mga Hentil na miyembro kan kongregasyon huli sa salang paghusgar ni Pedro, padagos siyang ginamit ni Jesus, an payo kan kongregasyon. (Efe. 1:22) Kaya, oportunidad idto para sa mga miyembro kan kongregasyon na arugon an pagigin mapagpatawad ni Jesus asin kan saiyang Ama. Mayo man lugod nin siisay man sa sainda na nagtugot na magluya an saiyang pagtubod huli sa salang nagibo nin sarong bakong perpektong tawo.

18. Sa anong mga sitwasyon tibaad kaipuhan niyatong ipahiling an pagmansay ni Jehova dapit sa hustisya?

18 Arog kan inot na siglo, mayo man nin perpektong mga elder sa Kristiyanong kongregasyon ngunyan huling “gabos . . . kita napapasala nin dakul na beses.” (Sant. 3:2) Tibaad madali sana para sa sato na mag-uyon diyan, pero an masakit pag kita na mismo an apektado kan pagkabakong perpekto nin sarong kapagtubod. Sa sitwasyon na iyan, aarugon ta daw an pagmansay ni Jehova dapit sa hustisya? Halimbawa, ano an gigibuhon mo kun an sarong elder igwa nin sinabing medyo may pagpapalain-lain? Tutugutan mo daw na magluya an pagtubod mo kun an sarong elder makapagsabi nin dai pinag-isipan na komento na nakakulog sa buot mo? Imbes na magkongklusyon tulos na bako na siyang kuwalipikadong magin elder, mapasensiya ka daw na mahalat ki Jesus, an payo kan kongregasyon? Hihinguwahon mo daw na magin mas mapagsabot, na tibaad iniisip-isip an dakul na taon nang maimbod na paglilingkod kan brother na iyan? Kun an sarong brother na nakagibo sa saimo nin sala padagos na maglingkod bilang elder o mag-ako pa ngani nin dagdag na mga pribilehiyo, mauugma ka daw para sa saiya? Kun magigin andam kang magpatawad, maipapahiling mo na inaarog mo an pagmansay ni Jehova dapit sa hustisya.—Basahon an Mateo 6:14, 15.

19. Ano an dapat na magin determinasyon niyato?

19 Hinahalat-halat na kan mga namumuot sa hustisya an aldaw na biyo nang paparaon ni Jehova an gabos na inhustisya na sinasapar kan mga tawo huli ki Satanas asin kan saiyang maraot na kinaban. (Isa. 65:17) Sagkod na dai pa iyan nag-aabot, lugod na magin determinado an lambang saro sa sato na arugon an pagmansay ni Jehova dapit sa hustisya paagi sa mapakumbabang pag-ako na may mga limitasyon kita asin lubos na pagpatawad sa mga nakakagibo nin sala sa sato.

^ par. 8 An Marahay na Bareta Biblia (Bikol Popular Version).

^ par. 9 Deuteronomio 32:3, 4 (NW): “Huli ta ipapahayag ko an ngaran ni Jehova. Sabihon nindo sa iba an mapadapit sa kadakulaan kan satuyang Diyos! An Dakulang Gapo, perpekto an saiyang gibo, huli ta an gabos niyang ginigibo may hustisya. Siya Diyos na maimbod na nungkang naggigibo nin daing hustisya; siya matanos asin makatanusan.”