Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

Hapot Hali sa mga Parabasa

Hapot Hali sa mga Parabasa

Taano ta ipinapahiling sa mga ritrato sa mga publikasyon kan Mga Saksi ni Jehova na si apostol Pablo angas o dikit sana an buhok?

An totoo, mayong nakakasigurado kan totoong itsura ni Pablo. An mga drowing asin ritrato sa satong mga publikasyon mga paglaladawan sana; bako iyan basado sa impormasyon na pinapatunayan kan arkeolohiya.

Pero, may makukua kitang ideya mapadapit sa itsura ni Pablo. Halimbawa, an Zion’s Watch Tower na Marso 1, 1902, nagsambit nin saro: “Kun dapit sa itsura ni Pablo: . . . Sa ‘Acts of Paul and Thecla,’ . . . na isinurat kan mga A. D. 150, may itinaong deskripsiyon dapit ki Pablo na posibleng pinakaharani sa aktuwal, asin haloy nang pigtutubudan. Sinambit digdi na si Pablo ‘hababa, angas, sakang, maskulado, nagsasabatan an kiray; medyo halaba an dungo.’”

Ini man an sabi kan The Oxford Dictionary of the Christian Church (1997 na edisyon): “Bakong imposible na may mga parte sa ‘Acts’ na tama man pag-abot sa kasaysayan.” Kan inot na mga siglo, dakula an paggalang sa The Acts of Paul and Thecla. Patunay diyan an nag-eeksister pang 80 manuskritong Griego kaiyan, asin an mga bersiyon kaiyan sa ibang mga lengguwahe. Kaya an satong mga drowing asin ritrato kauyon kan nagkapirang suanoy na deskripsiyon sa posibleng itsura kan apostol.

Pero tandaan na may ibang mga bagay na mas mahalaga kisa sa itsura ni Pablo. Dawa kaidtong nagmiministeryo si Pablo, sinabi kan mga nagkikritika sa pangluwas na itsura niya na “pag kahampang [na ninda] siya, maluyahon siya asin daing kuwenta an pigtataram niya.” (2 Cor. 10:10) Pero dai niyato paglingawan na nagi siyang Kristiyano paagi sa milagrosong bisyon hali ki Jesus. Puwede man niyatong pag-isipan an mga nagibo ni Pablo bilang “sarong kasangkapan na pinili [ni Cristo] tanganing darahon an . . . ngaran [ni Jesus] sa mga nasyon.” (Gibo 9:3-5, 15; 22:6-8) Asin isip-isipon man an dakulang pakinabang na puwede tang makua sa mga libro sa Bibliya na ipinasabong nin Diyos na isurat ni Pablo.

Dai ni Pablo ipinaghambog an mga nagibo niya kaidtong bago siya magin Kristiyano; ni sinambit man niya kun ano an itsura niya. (Gibo 26:4, 5; Fil. 3:4-6) Inako niya: “Ako an pinakahababa an kamugtakan sa mga apostol, asin dai ako angay na apudon na apostol.” (1 Cor. 15:9) Kan huri isinurat niya: “Ako, na sarong tawong mas hamak pa kisa sa pinakahamak sa gabos na mga banal, pinahilingan kan daing kapantay na kabuutan na ini, tanganing maipahayag ko sa mga nasyon an maugmang bareta manungod sa dai masukol na mga biyaya na itinatao kan Cristo.” (Efe. 3:8) An mensaheng iyan mas importante nanggad kisa sa ano man na tibaad maihapot niyato dapit sa itsura niya.