Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

 KAPITULO BEYNTE UNO

Linabanan Niya an Pagkatakot Asin Pagduwa-duwa

Linabanan Niya an Pagkatakot Asin Pagduwa-duwa

1-3. Ano an nahiling ni Pedro sa pambihirang aldaw na idto, asin ano an naeksperyensiyahan niya kan banggi na?

PUWERSADO si Pedro sa pagsagwan asin may naaaninaw siya sa kadikluman nin banggi. Iyan daw liwanag sa may sirangan, na tanda na mag-aagahon na? Makulog na an saiyang likod asin abaga sa haloy na kasasagwan. Kuminusog na an duros sa Dagat nin Galilea na kan primero pinapalid-palid sana an buhok niya. Sunod-sunod na alon an minasalpok sa prowa kan baroto, kaya basa-basa na siya. Nagpadagos siya sa pagsagwan.

2 Sa may baybayon iwinalat ni Pedro asin kan kairiba niya si Jesus. Kan aldaw na iyan, nahiling ninda na pinakakan ni Jesus an rinibong nagugutom paagi sa pira sanang tinapay asin sira. Huli kaiyan, gusto kan mga tawo na gibuhon siyang hadi, pero habo niyang makikabtang sa pulitika. Determinado man siyang tukduan an mga parasunod niya na dai makilabot diyan. Tanganing makalikay sa mga tawo, kinumbinsir niya an mga disipulo na magsakay sa baroto asin magduman sa ibong na baybayon, tapos solo siyang matukad sa bukid para mamibi.—Mar. 6:35-45; basahon an Juan 6:14-17.

3 Banggi na asin haros kabilugan kan bulan kan sumakay an mga disipulo; pero ngunyan mag-aagahon na. Nakakapirang kilometro pa sana sinda. Dai na sinda makapag-urulay huli sa makusog na hagubuhob kan duros asin alon. Posibleng nag-iisip-isip na sana si Pedro.

Sa laog nin duwang taon, dakul na an nanudan ni Pedro ki Jesus, pero dakul pa siyang dapat manudan

4. Taano ta marahayon na halimbawa sa sato si Pedro?

4 Dakulon siyang puwedeng isip-isipon! Labing duwang taon na an nakaagi puon kan inot na mamidbid ni Pedro si Jesus na taga Nazaret. Dakul na siyang nanudan, pero dakul pa siyang dapat manudan.  Marahayon siyang halimbawa sa sato huli sa pagigin andam niyang makanuod na labanan an mga ulang na arog nin pagduwa-duwa asin pagkatakot. Hilingon ta kun taano.

‘Nakua Mi an Mesiyas’!

5, 6. Ano an buhay kaidto ni Pedro?

5 Nungkang malilingawan ni Pedro an aldaw na namidbid niya si Jesus. An tugang niyang si Andres an inot na nagsabi sa saiya kan makauugmang bareta: ‘Nakua mi an Mesiyas.’ Nagbago an buhay ni Pedro huli sa mga tataramon na iyan. Nungka na iyan na magigin arog kan dati.—Juan 1:41.

6 Nakaistar si Pedro sa Capernaum, sarong siyudad na nasa amihanan na baybayon nin tubig-tabang na danaw na inaapod na Dagat nin Galilea. Kasosyo ninda ni Andres sa paninira si Santiago asin Juan na mga aki ni Zebedeo. An kaiba ni Pedro sa harong bako sanang an agom niya kundi pati an panugangan niyang babayi asin si Andres. Para masustentuhan an siring na pamilya paagi sa paninira, siyertong kaipuhan niyang magin mahigos, makusog, asin mapamaagi. Imahinaron an dakul na oras na pagtrabaho ninda kun banggi—an pagtaktak kan mga hikot sa pag-ultanan kan duwang baroto asin paghawas kan nadakop na mga sira. Imahinaron man an mapagal na pagtrabaho kun aldaw—an paglain-lain asin pagpabakal kan mga sira, saka pagsursi patin paglinig kan mga hikot.

7. Ano an nabaretaan ni Pedro dapit ki Jesus, asin taano ta nakakaugma iyan?

7 Sinasabi kan Bibliya na si Andres disipulo ni Juan Bautista. Interesado nanggad na naghinanyog si Pedro sa ibinareta kan tugang niya dapit sa mensahe ni Juan. Sarong aldaw nahiling ni Andres si Juan na itinutukdo si Jesus na taga Nazaret asin nagsasabi: ‘Uya, an Kordero nin Diyos!’ Nagin parasunod tulos ni Jesus si Andres asin ugmahon na sinabi kaini ki Pedro an nakakaugmang bareta: Nag-abot na an Mesiyas! (Juan 1:35-40) Pagkatapos kan rebelyon sa Eden mga 4,000 na taon bago kaini, nanuga si Jehova na sarong espesyal na indibidwal an matao nin tunay na paglaom sa katawuhan. (Gen. 3:15) Namidbid ni Andres an Parasalbar na ini, an Mesiyas! Naghidali si Pedro para mamidbid man si Jesus.

8. Ano an kahulugan kan pangaran na itinao ni Jesus ki Pedro, asin taano ta may mga nagkukuwestiyon sa piniling pangaran na iyan?

8 Sagkod kan panahon na idto, midbid si Pedro bilang Simon, o Simeon. Pero hiniling siya ni Jesus asin nagsabi: ‘Ika iyo si Simon na aki ni [Juan]: ika aapudon na Cefas (na an buot sabihon, Pedro).’ (Juan 1:42) An “Cefas” nangangahulugan na “gapo,” o “dakulang gapo.” Minalataw na may makahulang kahulugan an sinabi ni Jesus. Nahiling niya antes pa na si Pedro magigin siring sa dakulang gapo—marigon, makusog, asin masasarigan na impluwensiya sa mga parasunod ni Cristo. Arog daw kaiyan an paghiling ni Pedro sa sadiri  niya? Bako gayod. Dawa an nagkapira ngunyan na nakabasa na kan Ebanghelyo mayo nin naririsang arog-gapong kuwalidad ki Pedro. May mga nagsasabi na suno sa rekord kan Bibliya, siya garo bakong marigon, paburubago, asin mapagduwa-duwa.

9. Ano an pighihiling ni Jehova asin kan Aki niya, saka taano ta sa hiling nindo maninigo kitang magtiwala sa sainda?

9 May mga kaluyahan man si Pedro. Aram iyan ni Jesus. Pero an pirming pighihiling ni Jesus, arog kan saiyang Ama na si Jehova, iyo an mararahay na kuwalidad nin tawo. Nahiling ni Jesus na dakula an potensiyal ni Pedro, kaya tinabangan Niya siya na ikapahiling iyan. Ngunyan, iyan man an pighihiling sa sato ni Jehova asin kan Aki niya. Tibaad nadidipisilan kitang maniwala na may mahihiling sindang marahay na kuwalidad sa sato. Minsan siring, kaipuhan kitang magtiwala sa sainda asin magin andam na magpasanay saka magpamolde, arog ni Pedro.—Basahon an 1 Juan 3:19, 20.

“Dai Ka Matakot”

10. Ano an posibleng nahiling ni Pedro, alagad sa ano siya buminalik?

10 Posibleng nag-iba si Pedro ki Jesus sa suminunod na pagbaklay kaini para maghulit. Kaya puwedeng nahiling niya an inot na milagro ni Jesus kan gibuhon niyang arak an tubig sa punsiyon sa kasal sa Cana. Mas mahalaga, nadangog niya an makangangalas asin pano nin paglaom na mensahe ni Jesus dapit sa Kahadian nin Diyos. Pero, dai siya nagpadagos sa pag-iba asin buminalik sa hanapbuhay na paninira. Pero pakalihis nin pirang bulan, nakaulay giraray ni Jesus si Pedro—asin sa pagkakataon na ini inagda siya ni Jesus na magin bilog na panahon na parasunod Niya.

11, 12. (a) Ano an nangyari kan sarong banggi na nanira si Pedro? (b) Anong mga hapot an posibleng naisip ni Pedro mantang naghihinanyog ki Jesus?

11 Disganado pa sana si Pedro sa paninira kan bangging idto. Pauruutrong itinaktak kan mga parasira an mga hikot, pero mayo sindang nadakop. Siyertong ginibo ni Pedro an bilog na makakaya niya, na nagpupurbar sa manlain-lain na parte kan danaw na posibleng may mga sira. Arog nin dakulon na parasira, daing duda na may mga panahon na naisip niya na kuta makahiling lamang siya nin darakulang grupo nin mga sira dawa sa malabog na katubigan o mapalaog niya iyan sa mga hikot. Siyempre, mas madidisganar sana siya kun iisipon niya iyan. Yaon siya duman bakong para maglibang; may mga nag-aasa sa saiyang paninira. Sa katapos-tapusi, nagpuli siya na mayong nadakop. Asin kaipuhan pa niyang linigon an mga hikot. Kaya sibot siya kan magdulok si Jesus.

Nungkang nagsawa si Pedro na dangugon si Jesus na tinutukar an panginot na tema kan paghuhulit —an Kahadian nin Diyos

12 Nagsusurusuan an mga tawo para makarani ki Jesus asin gustong-gustong maghinanyog sa gabos na sinasabi niya. Huli kaiyan, suminakay si Jesus sa baroto ni Pedro asin sinabihan siya na rumayo-rayo nin kadikit sa gilid nin baybayon. Mantang malinaw na nadadangog  an boses niya hali sa baroto, tinukduan ni Jesus an mga tawo. Naghinanyog na marhay si Pedro, arog kan mga nasa may baybayon. Nungka siyang nagsawang dangugon si Jesus na tinutukar an panginot na tema kan paghuhulit—an Kahadian nin Diyos. Pribilehiyo nanggad na tabangan an Cristo sa pagpalakop sa bilog na daga kan mensaheng ini nin paglaom! Pero praktikal daw iyan ki Pedro? Paano niya mapapakakan an pamilya niya? Tibaad nagirumduman niya giraray an nakaaging banggi na mayo siyang nadakop na sira.—Luc. 5:1-3.

13, 14. Anong milagro an ginibo ni Jesus para ki Pedro, asin ano an reaksiyon ni Pedro?

13 Pagkatapos magtaram ni Jesus, sinabi niya ki Pedro: ‘[Magpalawod ka], asin itaktak an saindong mga hikot.’ Nagduwa-duwa nanggad si Pedro. An sabi niya: ‘Kagurangnan, nagpagal na kami sa bilog na banggi, asin dai nakakua nin ano man: alagad sa tataramon mo itataktak ko an mga hikot.’ Kalilinig pa sana ni Pedro kan mga hikot. Posibleng habo na kutana niyang itaktak giraray iyan—nangurugna huling bako na man oras na manira! Pero nagsunod siya, na posibleng sinenyasan an kairiba sa saro pang baroto na magsunod sa sainda.—Luc. 5:4, 5.

14 Kan binubutong na ni Pedro an mga hikot, nabigla siya sa gabat kaiyan. Huling dai makapaniwala, binutong pa niya iyan, asin nahiling niya tulos an dakulon na sira na nagpipirisik-pisik sa laog kan hikot! Huling nataranta, pinaypay niya an kairiba sa kasunod na baroto para magtabang. Pero, narisa ninda na dai igo sa saro sanang baroto an gabos na sira. Napano na ninda an duwang baroto, pero dakulon pa; palubog na iyan huli sa gabat. Labi-labi an pagngalas ni Pedro. Nahiling na niya dati an kapangyarihan ni Cristo, pero ngunyan siya mismo an nakakaeksperyensiya kaiyan! Kayang-kaya kan lalaking ini na palaugon sa mga hikot an mga sira! Natakot si Pedro. Napaluhod siya asin nagsabi: ‘Humarayo ka sa sako; huli ta ako parakasala, Kagurangnan.’ Angay man nanggad daw siyang makaiba-iba kan Saro na nakakagamit kan kapangyarihan nin Diyos sa siring na mga paagi?—Basahon an Lucas 5:6-9.

‘Ako parakasala, Kagurangnan’

15. Paano tinukduan ni Jesus si Pedro na mayong basehan an pagduwa-duwa asin pagkatakot niya?

15 Mabuot na nagsabi si Jesus: ‘Dai ka matakot; magpuon ngunyan magdadakop ka nin mga tawo.’ (Luc. 5:10, 11) Bako ining panahon na magduwa-duwa o matakot. Mayong basehan an pagduwa-duwa ni Pedro sa praktikal na mga bagay arog nin paninira; mayo man nin basehan an pagkatakot niya dapit sa saiyang mga kaluyahan  asin pagkukulang. Dakul pa an gigibuhon ni Jesus, sarong ministeryo na mabago sa kasaysayan nin katawuhan. Naglilingkod siya sa Diyos na ‘[lubos na] magpapatawad.’ (Isa. 55:7) Si Jehova na an bahala sa mga pangangaipo ni Pedro, sa pisikal sagkod espirituwal.—Mat. 6:33.

16. Paano huminiro si Pedro, Santiago, asin Juan sa pangagda ni Jesus, asin taano ta iyan an pinakamarahay na desisyon ninda?

16 Nagkuyog tulos si Pedro, arog ni Santiago asin Juan. ‘Kan ikaduong na ninda an saindang mga sakayan, binayaan ninda an gabos, asin suminunod saiya.’ (Luc. 5:11) Nagtubod si Pedro ki Jesus asin sa Saro na nagsugo sa Saiya. Iyan an pinakamarahay na desisyon niya. Nagpapahiling man nin pagtubod an mga Kristiyano ngunyan na linalabanan an pagduwa-duwa asin pagkatakot ninda para makapaglingkod  sa Diyos. Nungkang nawawaran nin saysay an siring na pagtitiwala ki Jehova.—Sal. 22:4, 5.

‘Tadaw ta Nagduwa-duwa Ka?’

17. Ano an mga nagigirumduman ni Pedro duwang taon pagkatapos na mamidbid si Jesus?

17 Mga duwang taon pagkatapos na mamidbid ni Pedro si Jesus, nagsasagwan siya sa Dagat nin Galilea, sa sarong maduros na banggi, arog kan nasambitan sa kapinunan kan kapitulong ini. Siyempre, dai ta aram kun ano an nagigirumduman niya. Dakulon iyan! Pinaumayan ni Jesus an babaying panugangan ni Pedro. Ipinahayag ni Jesus an Sermon sa Bukid. Paagi sa saiyang pagtutukdo asin mga milagro, pauruutro niyang ipinahiling na siya an Pinili ni Jehova, an Mesiyas. Sa paglihis nin mga bulan, siguradong nakontrol na ni Pedro an mga kaluyahan niya, arog nin tendensiyang matakot asin magduwa-duwa. Pinili pa ngani siya ni Jesus na magin saro sa 12 apostol! Pero arog kan mahihiling ni Pedro, dai pa lubos na nawawara an saiyang pagkatakot asin pagduwa-duwa.

18, 19. (a) Iladawan an nahiling ni Pedro sa Dagat nin Galilea. (b) Paano itinao ni Jesus an kahagadan ni Pedro?

18 Sa ikaapat na pagbantay kan bangging idto, o sa mga pag-ultanan nin alas 3:00 nin aga asin pagsirang kan aldaw, biglang napapundo si Pedro sa pagsagwan saka napatanos sa pagkakatukaw. May nahihiling siyang naghihiro sa harani! Iyan daw liwanag kan bulan na minatama sa mga alon? Bako, nakatindog iyan. Sarong tawo! Tawo man nanggad na naglalakaw sa ibabaw kan dagat! Garo paparani ini sa sainda. Sa takot kan mga disipulo, paghuna ninda aparisyon iyan. Dangan nagtaram iyan: ‘Mag-ugma kamo; ako [ini]; dai kamo matakot.’ Si Jesus palan!—Mat. 14:25-27.

19 Nagsimbag si Pedro: ‘Kagurangnan, kun ika [iyan], padiyanon mo ako sa saimo sa ibabaw kan tubig.’ (Mat. 14:28) Kan primero, makusog an buot niya. Huling ugmahon sa daing kaagid na milagrong ini, gusto ni Pedro na baluon pa an pagtubod niya. Gusto man niyang maglakaw sa ibabaw kan tubig. Mabuot na pinarani siya ni Jesus. Buminaba siya sa gilid kan baroto pasiring sa maalon na dagat. Imahinara an namatian niya kan makatungtong dangan makatindog siya sa ibabaw kan katubigan. Siyertong ngalason siya mantang paparani ki Jesus. Pero dai nahaloy, iba na an reaksiyon niya.—Basahon an Mateo 14:29.

‘Kan mahiling niya an duros, siya natakot’

20. (a) Paano nawara an pokus ni Pedro, asin ano an resulta? (b) Anong leksiyon an idinuon ni Jesus ki Pedro?

20 Kaipuhan ni Pedro na magpokus ki Jesus. Paagi sa paggamit ni Jesus kan kapangyarihan ni Jehova, napagdanay niya si Pedro sa  ibabaw kan mga alon. Asin ginibo iyan ni Jesus huli sa pagtubod ni Pedro sa saiya. Pero nawara an pokus ni Pedro. Mababasa ta: ‘Kan mahiling niya an duros, siya natakot.’ Naghiling si Pedro sa makusugon na mga alon na minasalpok sa baroto, kaya natakot siya. Naisip gayod niya na naglulubog na asin malalamos na siya. Mantang lalong natatakot, lalong nagluluya man an pagtubod niya. An lalaking iyan na inapod na Dakulang Gapo huli sa potensiyal na magin marigon, nagpuon nang lumubog siring sa gapo huli sa maluyang pagtubod. Matibay na paralangoy si Pedro, pero ngunyan dai siya nagsarig sa kakayahan na iyan. Nagkurahaw siya: “Kagurangnan, ligtasan ako”! Binutong siya ni Jesus sa kamot. Dangan, mantang nasa ibabaw pa kan tubig, idinuon niya ki Pedro an importanteng leksiyon na ini: ‘Ika na kulang nin pagtubod, tadaw ta nagduwa-duwa ka?’—Mat. 14:30, 31.

21. Taano ta peligroso an pagduwa-duwa, asin paano niyato malalabanan iyan?

21 ‘Nagduwa-duwa’—tama nanggad na tataramon! Iyan puwedeng magin makusog asin kapahapahamak. Kun mapadaog kita diyan, puwedeng lumuya an pagtubod ta asin malubog an satong espirituwalidad. Kaipuhan ta nanggad na labanan iyan! Paano? Paagi sa tamang pokus. Kun an pigpaparaisip ta iyo an mga kinakatakutan, ikinakadisganar ta, asin nakakarayo kan satong atensiyon ki Jehova saka sa saiyang Aki, lalo kitang magduduwa-duwa. Kun mapokus kita ki Jehova asin sa saiyang Aki, sa mga ginibo, ginigibo, asin gigibuhon pa ninda para sa mga namumuot sa sainda, mahahali niyato an pagduwa-duwa.

22. Taano ta sulit na arugon an pagtubod ni Pedro?

22 Kan sumunod si Pedro ki Jesus pabalik sa baroto, nahiling niya na naghupa na an bagyo. Kuminalma na an Dagat nin Galilea. Uminayon si Pedro sa mga kapwa disipulo sa pagsabing: ‘Totoong gayo na ika an Aki nin Diyos.’ (Mat. 14:33) Kan mag-aagahon na, siyertong nagpasalamat siya. Dai na siya nagduwa-duwa asin natakot. Totoo, dakul pa siyang kaipuhan baguhon bago magin arog-gapong Kristiyano na ihinula ni Jesus. Pero determinado siyang padagos na magbago asin umuswag. Igwa ka daw nin siring na determinasyon? Mahihiling mong sulit na arugon an pagtubod ni Pedro.