1. Iladawan an kamunduan ni Marta asin an dahilan kaiyan.

NAIIMAHINAR pa ni Marta an lulubngan kan tugang niyang lalaki, sarong kuweba na sinerahan nin gapo. An kamunduan niya siring kagabat kan gapong iyan. Dai siya makapaniwala na mayo na an namumutan niyang si Lazaro. Sa apat na aldaw puon kan ini magadan, sibot-sibot siya sa pag-istimar sa mga nakikidamay.

2, 3. (a) Ano an posibleng epekto ki Marta kan mahiling niya si Jesus? (b) Ano an ipinapahiling dapit ki Marta kan importanteng sinabi niya?

2 Asin ngunyan, nakatindog sa atubangan ni Marta an pinakadayupot na katuod ni Lazaro. Posibleng lalo pa siyang namundo kan mahiling si Jesus, huling ini sana an makakaligtas kutana sa tugang niya. Pero, minsan paano naranga si Marta huling yaon na duman si Jesus sa luwas kan Betania, sarong sadit na banwaan sa may gilid nin bulod. Dawa sa halipot na panahon na iyan, naranga asin napakusog giraray siya huli sa kabuutan saka empatiya ni Jesus. May mga ihinapot sa saiya si Jesus na nakatabang sa saiya na magpokus sa saiyang pagtubod asin sa paniniwala sa pagkabuhay liwat. Huli sa pag-uulay na iyan, ikinapahayag ni Marta an saro sa pinakaimportanteng sinabi niya kasuarin man: ‘Nagtutubod ako na ika iyo an Cristo, an Aki nin Diyos, an mapadigdi sa kinaban.’—Juan 11:27.

3 Ipinapahiling kaiyan na pambihira an pagtubod ni Marta. An dikit na sinasabi sa sato kan Bibliya dapit sa saiya nagtatao nin mahahalagang leksiyon na makakapakusog sa sato mismong pagtubod. Tanganing masabutan iyan, pag-ulayan ta an inot na rekord sa Bibliya dapit ki Marta.

Nahahadit Asin Natataranta

4. Sairisay an kaiba ni Marta sa harong, asin ano an relasyon ninda ki Jesus?

4 Pirang bulan bago kaini, buhay pa asin makusog si Lazaro. Maduman sa harong ninda sa Betania an pinakaimportanteng bisita, si Jesu-Cristo. Magkairiba sa harong si Lazaro, Marta, asin Maria. Isinusuherir nin nagkapirang parasiyasat na posibleng si  Marta an pinakamatua, huling siya an nag-iistimar asin kun beses iyo an inot na nasasambitan. (Juan 11:5) Dai ta aram kun baga nag-agom o dai an siisay man sa sainda. Arin man diyan, sinda nagin dayupot na mga katuod ni Jesus. Durante kan ministeryo ni Jesus sa Judea, na duman grabe an pagtumang asin pagkaungis sa saiya, sa harong ninda siya nagdadagos. Daing duda na pinahalagahan niya an katuninungan sa harong ninda asin an saindang suporta.

5, 6. (a) Taano ta sibot-sibot si Marta kan magbisita si Jesus? (b) Ano an ginibo ni Maria kan magbisita si Jesus sa harong ninda?

5 Dakula an nagin papel ni Marta para magin komportable an harong asin makapag-istimar nin mga bisita. Mahiguson siya asin parating sibot-sibot. Arog man siya kaiyan kan magbisita si Jesus. Nagplano tulos siya nin dakul na espesyal na putahe para sa espesyal na bisita asin, tibaad, sa nagkapirang kaiba kaini sa pagbaklay. Importanteng marhay kaidto an pag-istimar. Pag-abot nin bisita, inaako siya paagi sa hadok, hinahalian nin sandalyas, hinahanawan nin bitis, asin linalahidan sa payo nin nakakarepreskong mahamot na lana. (Basahon an Lucas 7:44-47.) Inaasikaso man an tuturugan asin kakakanon niya.

6 Sibot-sibot si Marta asin Maria para sa bisita ninda. Si Maria, na kun minsan sinasabing mas sensitibo asin mapaghurop-hurop, siyertong nagtabang man nguna sa tugang niya. Pero nagbago an sitwasyon pag-abot ni Jesus. Para ki Jesus, panahon idto para magtukdo—asin nagtukdo talaga siya! Bakong arog kan mga lider nin relihiyon kaidto, iginalang ni Jesus an mga babayi asin andam siyang tukduan sinda dapit sa Kahadian nin Diyos, an tema kan saiyang ministeryo. Ugmahon si Maria sa oportunidad na ini kaya nagtukaw siya sa may pamitisan ni Jesus asin naghinanyog na marhay.

7, 8. Taano ta natensiyon si Marta, asin paano niya ini sinabi?

7 Imahinaron an tensiyon ni Marta. Huli sa dakul na putaheng kaipuhan niyang andamon asin sa gabos na gigibuhon para sa mga bisita, lalo pa siyang nahadit saka nataranta. Mantang pabalik-balik siya saka nahihiling an tugang niya na nakatukaw sana asin dai nagtatabang, nauyam daw siya, naghangos nin makusog, o nagmurusdot? Bakong makangangalas, huling dai niya makakaya an gabos na gibuhon kun siya sana!

8 Sa katapos-tapusi, dai na mapugulan ni Marta an pagkauyam. Mantang nagtataram si Jesus, bigla ining nagsabi: ‘Kagurangnan, dai kang pakilabot na pinapabayaan ako kan tugang ko na ako sana an maglingkod? Sabihi ngani siya na tabangan ako.’ (Luc. 10:40) Magabat na mga tataramon ini. Dangan nakiulay siya ki Jesus na taraman si Maria na bumalik sa ginigibo kaini.

9, 10. (a) Paano sinimbag ni Jesus si Marta? (b) Taano ta masasabi niyato na dai man binabaliwala ni Jesus an kahigusan ni Marta?

 9 Posibleng nabigla si Marta sa simbag ni Jesus, arog man nin dakul na nakabasa kaiyan sa Bibliya. May kabuutan siyang nagsabi: ‘Marta, Marta, nahahadit asin [natataranta] ka manungod sa dakul na bagay: Sarong bagay sana an kaipuhan: asin si Maria nakapili kan marahay na kabtang, na dai sa saiya mahahali.’ (Luc. 10:41, 42) Ano an buot sabihon ni Jesus? Sinasabi daw niyang materyalistiko si Marta? Binabaliwala daw niya an kahigusan ni Marta sa paghanda nin masiram na kakanon?

Minsan ngani ‘nahahadit asin natataranta manungod sa dakul na bagay,’ mapakumbabang inako ni Marta an pagtatanos

10 Dai man. Nahiling nin malinaw ni Jesus na mamumuton asin dalisay an motibo ni Marta. Dugang pa, para sa saiya bako man sala an pag-istimar paagi sa bastanteng handa. Bago kaini, nagduman siya sa “dakulang” bangkete na inandam ni Mateo para sa saiya. (Luc. 5:29) An panginot na isyu digdi bako man an handa ni Marta kundi an mga priyoridad niya. Nagpokus siyang marhay sa magarbong handa kaya nalingawan na niya an pinakamahalaga. Ano iyan?

Pinahalagahan ni Jesus an pagkamapag-istimar ni Marta, asin aram niyang mamumuton asin dalisay an motibo kaini

11, 12. Paano may kabuutan na itinanos ni Jesus si Marta?

11 Si Jesus, an bugtong na Aki ni Jehova, nasa harong na Marta tanganing magtukdo kan katotoohan. Mayo nang mas mahalaga pa diyan, dawa an masiram na kakanon asin an preparasyon kaiyan. Daing duda na namundo si Jesus huling pinapalampas ni Marta an pambihirang oportunidad na pakusugon an saiyang pagtubod, pero pinabayaan Niya na si Marta an magdesisyon. * Alagad, iba nang urulay kun sasabihan ni Marta si Jesus na piriton si Maria na palampason man iyan.

12 Kaya may kabuutan niyang itinanos si Marta, na inutro pa an pangaran kaini para pakalmahon, saka siniyerto sa saiya ni Jesus na dai kaipuhan na ‘mahadit asin [mataranta] manungod sa dakul na bagay.’ Supisyente na an simpleng handa na may saro o duwang putahe, lalo na kun may espirituwal na bangkete. Kun siring, dai niya nanggad hahalion ki Maria an “marahay na kabtang” na pinili kaini—an makanuod ki Jesus!

13. Anong mga leksiyon an manunudan ta sa kun paano itinanos ni Jesus si Marta?

13 Dakul an manunudan kan mga parasunod ni Cristo ngunyan  sa halipot na istoryang ini. Dai ta nuarin man dapat pagtugutan an ano man na magin mas importante kisa sa “espirituwal na pangangaipo” niyato. (Mat. 5:3, NW) Minsan ngani gusto tang arugon an pagkabukas-palad asin kahigusan ni Marta, dai kita dapat ‘mahadit asin [mataranta]’ nin sobra sa bako gayong importanteng kabtang nin pagkamapag-istimar, na huli kaiyan napapalampas na niyato an pinakamahalaga. Nakikiasosyar kita sa mga kapagtubod, bako sanang para maghanda o magkakan nin masisiram na putahe, kundi sa panginot para magpakinusog-kusugan asin magrinibayan nin espirituwal na regalo. (Basahon an Roma 1:11, 12.) Dawa simple sana an handa, puwedeng magin nakakapakusog an siring na okasyon.

 Namumutan na Tugang na Nagadan—Asin Binuhay Liwat

14. Taano ta makakasiyerto kita na nagpahiling nin marahay na halimbawa si Marta sa pag-ako nin pagtatanos?

14 Inako daw ni Marta an mabuot na pagsagwi ni Jesus asin nakanuod diyan? Iyo nanggad. Bilang introduksiyon sa nakakaugmang istorya dapit sa tugang na lalaki ni Marta, ipinagirumdom sa sato ni apostol Juan: ‘Si Jesus namuot ki Marta, asin sa saiyang tugang na babayi, patin ki Lazaro.’ (Juan 11:5) Pirang bulan na an nakaagi puon kan huring magbisita si Jesus sa Betania. Malinaw nanggad, dai nagraot an buot ni Marta; dai siya naghinanakit ki Jesus huli sa mamumuton na hatol kaini. Isinapuso niya iyan. Huli kaini, nagtao man siya sa sato nin marahayon na halimbawa nin pagtubod, huling siisay sa sato an dai nangangaipo nin kadikit na pagtatanos kun minsan?

15, 16. (a) Ano an siyertong ginibo ni Marta kan magkahilang an tugang niyang lalaki? (b) Taano ta dai nangyari an linalauman ni Marta asin Maria?

15 Kan magkahilang an tugang niyang lalaki, siyertong nagin sibot si Marta sa pag-ataman sa saiya. Ginibo niya an bilog na makakaya para guminhawa ini asin magrahay. Minsan siring, lalong naggrabe an hilang ni Lazaro. Oras-oras na nasa kataid niya an saiyang mga tugang tanganing atamanon siya. Gurano daw kaparating pigmasdan ni Marta an makahirak na lalawgon kan tugang niya, na nagigirumduman an dakul na taon na magkairibanan sinda, asin an mga kagayagayahan patin kamunduan ninda!

16 Kan garo baga magagadan na si Lazaro, nagpadara si Marta asin Maria nin mensahe ki Jesus. Naghuhulit kaidto si Jesus sa lugar na mga duwang aldaw an rayo kun lalakawon. Simple sana an mensahe ninda: ‘Kagurangnan, an namumutan mo naghihilang.’ (Juan 11:1, 3) Aram ninda na namumutan ni Jesus an tugang ninda, asin nagtutubod sinda na gigibuhon niya an gabos para tabangan an katuod niya. Linalauman daw ninda na maabot si Jesus bago magin huri an gabos? Kun iyo, dai iyan nangyari. Nagadan si Lazaro.

17. Ano an pigparaisip ni Marta, asin ano an reaksiyon niya kan mabaretaan na harani na si Jesus sa banwaan ninda?

17 Tinangisan ni Marta asin Maria an tugang ninda, inasikaso an mga preparasyon para sa lubong asin inistimar an dakul na nakikidamay hali sa Betania saka sa karaning mga lugar. Pero, mayo pang bareta dapit ki Jesus. Posibleng urog pang nagparaisip si Marta mantang nag-aagi an mga aldaw. Sa katapos-tapusi, apat na aldaw pagkagadan ni Lazaro, nabaretaan ni Marta na harani na si Jesus sa banwaan ninda. Dawa mamundo pa, nagluwas tulos an pirming listong si Marta, na dai na ngani nagsabi ki Maria, para sabaton si Jesus.—Basahon an Juan 11:18-20.

18, 19. Anong paglaom an ipinahayag ni Marta, asin taano ta pambihira an pagtubod niya?

 18 Kan mahiling ni Marta an Kagurangnan, sinabi niya an pira nang aldaw na nakakapurisaw sa sainda ni Maria: “Kagurangnan, kun uya ka digdi, dai kutana nagadan an sakong tugang.” Pero dai pa nawawaran nin paglaom asin pagtubod si Marta. Siya nagsabi pa: ‘Alagad minsan ngunyan naaaraman ko na an gabos mong hagadon sa Diyos, itatao sa saimo nin Diyos.’ Para pakusugon an pagtubod niya, nagsabi tulos si Jesus: “An saimong tugang mabubuhay liwat.”—Juan 11:21-23.

19 Paghuna ni Marta an sinasabi ni Jesus pagkabuhay liwat sa maabot na panahon, kaya nagsimbag siya: ‘Naaaraman ko na siya mabubuhay liwat sa huring aldaw.’ (Juan 11:24) Pambihira an pagtubod niya sa katukduan na iyan. An nagkapirang Judiong lider nin relihiyon, na inaapod na Saduceo, dai nagtutubod sa pagkabuhay liwat, minsan ngani malinaw na katukduan iyan sa ipinasabong na  Kasuratan. (Dan. 12:13; Mar. 12:18) Minsan siring, aram ni Marta na itinukdo ni Jesus an paglaom na pagkabuhay liwat asin nagbuhay pa ngani siya nin mga gadan—alagad bakong arog ni Lazaro na apat na aldaw nang gadan. Dai niya aram kun ano an mangyayari.

20. Ipaliwanag an kahulugan kan dai malilingawan na mga tataramon ni Jesus sa Juan 11:25-27 asin kan simbag ni Marta.

20 Dangan, sinabi ni Jesus an dai malilingawan na mga tataramon na ini: “Ako iyo an pagkabuhay liwat, asin an buhay.” Tunay na itinao ni Jehova sa Aki niya an awtoridad na magbuhay liwat nin mga gadan sa bilog na kinaban sa maabot na panahon. Hinapot ni Jesus si Marta: “Minatubod ka kaini?” Dangan itinao niya an simbag na sinambit sa kapinunan kan kapitulong ini. Nagtutubod siya na si Jesus an Cristo, o Mesiyas, an Aki ni Jehova Diyos, asin an ihinula kan mga propeta na maabot sa kinaban.—Juan 5:28, 29; basahon an Juan 11:25-27.

21, 22. (a) Paano ipinahiling ni Jesus an namamatian niya para sa mga nagmumundo? (b) Iladawan an pagbuhay liwat ki Lazaro.

21 Pinapahalagahan daw ni Jehova asin ni Jesu-Cristo an pagtubod na arog kan ki Marta? An sunod na mga pangyayaring nahiling ni Marta nagtatao kan malinawon na simbag. Inapod niya tulos an saiyang tugang. Pagkatapos, nahiling niya na munduon si Jesus mantang kinakaulay si Maria asin an iba pang nakikidamay. Nahiling niya na nagluha si Jesus, na daing pag-alangan na ipinapahiling an grabeng kamunduan huli sa kulog nin kagadanan. Nadangog niya na ipinahali ni Jesus an gapo sa lulubngan kan tugang niya.—Juan 11:28-39.

22 An pirming realistikong si Marta nagkontra asin nagsabi na mabata na an bangkay huling apat na aldaw na ini. Ipinagirumdom sa saiya ni Jesus: ‘Dai ako nagsabi saimo na kun tumubod ka mahihiling mo an kamurawayan nin Diyos?’ Nagtubod nanggad siya, kaya nahiling niya an kamurawayan ni Jehova. Kaidto mismo, tinawan nin Diyos nin kapangyarihan an Aki niya para buhayon liwat si Lazaro! Isip-isipa an mga pangyayari na siyertong tuminadom sa isip ni Marta sagkod na magadan siya: An pag-apod ni Jesus na nagbubuot, ‘Lazaro, lumuwas ka’!; an maluway na tanog hali sa kuwebang linubngan ki Lazaro kan magbuhat siya asin luway-luway na magduman sa pinto na nakabenda pa; an pagbuot ni Jesus na ‘hubadi siya, asin palakawa’; saka siyempre, an labi-labing kaugmahan ni Marta patin Maria kan kuguson an tugang ninda. (Basahon an Juan 11:40-44.) Mayo na an grabeng kamunduan ni Marta!

Binalusan an pagtubod ni Marta ki Jesus kan mahiling ninda ni Maria na binuhay liwat an saindang tugang

23. Ano an gusto ni Jehova asin ni Jesus na gibuhon para sa saimo, asin ano an kaipuhan mong gibuhon?

23 Ipinapahiling kan istoryang ini na bakong pangarap sana an pagkabuhay liwat kan mga gadan; nakakaugmang katukduan iyan  sa Bibliya asin napatunayan na talagang nangyari sa kasaysayan. (Job 14:14, 15) Gustong-gusto ni Jehova asin kan Aki niya na magtao nin balos sa mga nagtutubod, arog ki Marta, Maria, saka Lazaro. Tatawan ka man ninda nin siring na balos kun papakusugon mo an saimong pagtubod.

‘Naglilingkod si Marta’

24. Ano an huring nasambitan kan Bibliya dapit ki Marta?

24 Nasambitan giraray si Marta sa Bibliya nin saro pang beses. Nangyari iyan sa huring semana kan buhay ni Jesus digdi sa daga. Huling aram ni Jesus an sakit na aagihan niya, duman giraray siya nagdagos sa harong kan mga katuod niya sa Betania. Hali duman, malakaw siya nin tres kilometros pa-Jerusalem. Sa Betania, kan nagkakakan si Jesus asin Lazaro sa harong ni Simon na leproso, arog kaini an huring pagkasambit duman ki Marta: ‘Naglilingkod si Marta.’—Juan 12:2.

25. Taano ta bendisyon sa mga kongregasyon ngunyan an mga babaying arog ni Marta?

25 Mahiguson na babayi! Kan inot siyang sinambit sa Bibliya, nagtatrabaho siya; sa huring pagkasambit na ini, nagtatrabaho pa man giraray siya, na ginigibo an pinakamakakaya para maasikaso an pangangaipo kan iba. Bendisyon sa mga kongregasyon kan mga parasunod ni Cristo ngunyan an mga babaying arog ni Marta—makusog an buot asin bukas-palad, na pirming ipinapahiling an pagtubod paagi sa paglilingkod para sa iba. Padagos daw iyan na ginibo ni Marta? Posible. Asin tama sanang ginibo niya iyan, huling makakaeksperyensiya pa siya nin mga kasakitan.

26. Nakatabang ki Marta an pagtubod niya na gibuhon an ano?

26 Pirang aldaw na sana, titiuson na ni Marta na mahiling an makuring kagadanan kan namumutan niyang Kagurangnan, si Jesus. Dugang pa, an mga mapagsagin-sagin na guminadan ki Jesus desidido man na gadanon si Lazaro, huling an pagkabuhay liwat kaini nagpapakusog sa pagtubod nin kadakul. (Basahon an Juan 12:9-11.) Asin siyempre, pag-abot nin panahon pinutol nin kagadanan an mamumuton na relasyon ni Marta sa mga tugang niya. Dai ta aram kun paano o kun kasuarin iyan nangyari, pero makakasiyerto nanggad kita sa bagay na ini: An mahalagang pagtubod ni Marta nakatabang sa saiya na magtagal sagkod sa katapusan. Kaya marahay na arugon kan mga Kristiyano ngunyan an pagtubod ni Marta.

^ par. 11 Kan inot na siglo, an mga babaying Judio parating dai iiniiba sa akademikong mga aktibidad. An pagsasanay sa sainda nakapokus sa mga trabaho sa harong. Huli kaini, tibaad para ki Marta bakong normal sa sarong babayi na magtukaw sa may pamitisan nin sarong paratukdo tanganing makanuod.