Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

 LEKSIYON 13

Gusto ni Timoteo na Magtabang sa mga Tawo

Gusto ni Timoteo na Magtabang sa mga Tawo

Si Timoteo sarong soltero na gustong-gustong magtabang sa mga tawo. Dakul na lugar an pigdumanan niya tanganing magtabang sa iba. Kaya kadakul nin magayon na nangyari sa buhay niya. Gusto mong maaraman iyan?—

Pigtukduan si Timoteo kan saiyang ina saka lola manungod ki Jehova

Nagdakula si Timoteo sa siyudad nin Listra. Akion pa siya pigtutukduan na siya kan saiyang lola na si Loida saka kan saiyang ina na si Eunice manungod ki Jehova. Kaya kan nagdadakula si Timoteo, gusto niyang tabangan an iba na mabisto man si Jehova.

Hoben pa kaidto si Timoteo kan agdahon siya ni Pablo na mag-iba saiya para magtukdo sa mga tawo sa ibang mga lugar. ‘Sige po!’ an sabi ni Timoteo. Handa  siyang mag-iba ‘nganing magtabang sa mga tawo.

Nag-iba si Timoteo ki Pablo pa-Tesalonica, sarong siyudad sa Macedonia. ‘Nganing makaabot duman, kaipuhan nindang maglakaw nin harayo saka magsakay sa barko. Kan makaabot sinda duman, tinabangan ninda an dakul na tawo na mabisto si Jehova. Pero may mga naanggot tapos gusto sindang kulugan. Kaya nagduman na sana si Pablo saka Timoteo sa ibang lugar.

Magayon an mga nangyari sa buhay ni Timoteo

Pakatapos nin pirang bulan, pinapabalik ni Pablo si Timoteo sa Tesalonica ‘nganing kumustahon an mga tugang duman. Makatakot magbalik sa siyudad na idto! Pero nagduman man giraray si Timoteo ta nahahadit siya para sa mga tugang duman. Pagbalik ni Timoteo, maugmang bareta an dara niya ki Pablo. Marahay an kamugtakan kan mga tugang sa Tesalonica!

Dakul na taon na naglingkod si Timoteo kaiba ni Pablo. May pagkakataon na sinabi ni Pablo sa surat niya na si Timoteo an pinakamaaasahan niyang magtabang sa mga kongregasyon. Padaba ni Timoteo si Jehova saka an mga tawo.

Padaba mo daw an mga tawo saka gusto mo sindang tabangan na mabisto si Jehova?— Kun iyo, magigin maugma ka saka dakul na magagayon na bagay an mangyayari saimo, arog ni Timoteo!