Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

 LEKSYON 1

Sarong Sekreto na Gustong-gusto Tang Maaraman

Sarong Sekreto na Gustong-gusto Tang Maaraman

May nagsabi na saimo nin sekreto?— * May sinasabi an Bibliya na sarong espesyal na sekreto na inaapod na sagradong hilom. Sagrado iyan ta hali iyan sa Diyos. Sekreto man iyan ta dai iyan aram kan mga tawo. Maski mga anghel gustong maaraman iyan. Gusto mo man maaraman kun ano an sekretong iyan?—

Ano sa paghuna mo an gustong maaraman kan mga anghel?

Kaidtong haluyon nang panahon an nakaagi, ginibo nin Diyos an inot na lalaki asin babayi. Adan asin Eva an pangaran ninda. Pinaistar sinda nin Diyos sa sarong magayunon na lugar na an apod hardin nin Eden. Kun nagsunod si Adan saka si Eva sa Diyos, nagibo kutana ninda asin kan mga aki ninda na paraiso an bilog na daga. Mabubuhay man kutana sinda nin daing katapusan sa Paraiso. Pero narumduman mo kun ano an ginibo ni Adan saka ni Eva?—

Dai pigsunod ni Adan saka Eva an Diyos, kaya dai kita ngunyan nakaistar sa paraiso. Pero sabi nin Diyos, papagayunon niya an bilog na daga, tapos mabubuhay nin daing katapusan asin magigin maugma an gabos. Pa’no niya iyan gigibuhon? Kaidto, dai pa iyan aram kan mga tawo. Sekreto iyan.

Pero pagdigdi ni Jesus sa daga, tinukduan niya an mga tawo kan sekretong iyan. Sinabi niya na manungod iyan sa Kahadian nin Diyos. Sinabi man ni Jesus na ipamibi ninda na umabot an Kahadian na iyan. Gigibuhon kaiyan na magayon na paraiso an daga.

Nauugma ka daw ta aram mo na an sekretong ini?— Tandaan mo na an mga nagsusunod sana ki Jehova an maistar sa Paraiso. Sa Bibliya, dakul kitang mababasang istorya nin mga lalaki asin babayi na nagsunod ki Jehova. Gusto mo sindang mabisto?— Aramon ta kun si’say sinda asin kun pa’no ta sinda maaarog.

BASAHON SA BIBLIYA NINDO

^ par. 3 Sa mga istorya digdi, may mahihiling kang arog kaining marka (—) pagkatapos nin hapot. An gustong sabihon kaiyan, magpundo ka nguna para pasimbagon an saimong aki.